DUK (baigusiems galioti kvietimams)


DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI – DUK

BENDRA INFORMACIJA APIE JUNGTINIUS PROJEKTUS

Kas yra Jungtinis projektas

Jungtinis projektas (toliau - JP) – grupę projektų, kuriais siekiama bendro tikslo ir kuriuos sujungus į grupę būtų pasiektas geriausias rezultatas ir investicijų kokybė, jungiantis projektas, už kurio inicijavimą ir įgyvendinimą arba tik įgyvendinimą atsakingas šio jungiančio projekto vykdytojas (šiuo atveju VšĮ Lietuvos energetikos agentūra – toliau LEA)

Kas yra Jungtinio projekto projektas

Jungtinio projekto projektas (toliau – JP projektas) – jungtinio projekto vykdytojo atrinktas projektas, kuriuo siekiama jungtinio projekto tikslo.    

INFORMACIJA APIE KVIETIMO SĄLYGAS


Kur teikti paraišką?

Paraiškos teikiamos VšĮ Lietuvos energetikos agentūrai (LEA) internetu užpildant elektroninę paraiškos formą.

Aktuali  informacija apie kvietimą skelbiama LEA svetainėje: Galiojantys kvietimai - Lietuvos energetikos agentūra (ena.lt)

Kokia remiama JP projekto veikla?

Remiama JP projektų veikla –  saulės elektrinių iki 500 kW (imtinai) įrengimas.

Ar galima kvietimo metu vienam pareiškėjui teikti daugiau nei vieną paraišką?

Vienas JP projekto pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką, tačiau JP projekto pareiškėjas paraiškoje gali nurodyti kelis nekilnojamojo turto objektus, kuriuose siekia įrengti saulės elektrinę, jei bendra planuojamų įrengti saulės elektrinių įrengtoji galia ne didesnė nei 500 kW.  

Kas gali teikti paraiškas?
1. labai mažos ir mažos įmonės (toliau – LMMĮ), registruotos ne trumpiau nei 1 metus iki paraiškos pateikimo; 
2. ūkininkai, atitinkantys LMMĮ statusą, kurių ūkiai iki paraiškos pateikimo ne trumpiau nei 1 metus įregistruoti Ūkininkų ūkių registre;
3. atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos (toliau – AIEB), kai dalininkais nėra vidutinės įmonės ir (arba) savivaldybių valdomos įmonės (toliau – AIEB);
4. piliečių energetikos bendrijos (toliau – PEB).
Kas yra ūkininkas atitinkantis LMMĮ statusą?

Pagal Lietuvos respublikos Ūkininko ūkio įstatymąūkininkas – fizinis asmuo, kuris vienas arba su partneriais verčiasi žemės ūkio veikla ir miškininkyste, o jo ūkis yra įregistruotas Ūkininkų ūkių registre. Pagal  Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymą:

  labai maža įmonė – tai įmonė, kurioje dirba iki 10 darbuotojų, o jos metinės pajamos neviršija 2 milijonų eurų arba įmonės turto balansinė vertė neviršija 2 milijonų eurų;

  maža įmonė – tai įmonė, kurioje dirba iki 50 darbuotojų, o metinės šio įmonės pajamos neviršija 10 milijonų eurų arba jos balansinė turto vertė ne didesnė nei 10 milijonai eurų.

Daugiau informacijos apie smulkaus verslo subjektus galima rasti čia.

Kas yra Atsinaujinančių išteklių energijos bendrija (AIEB)?

Atsinaujinančių išteklių energijos bendrija (AIEB) – LR Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme nustatytus kriterijus atitinkantis pelno nesiekiantis juridinis asmuo, kuris nuosavybės teise valdo ir plėtoja energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginius ir turi teisę juose gaminti energiją, ją vartoti, kaupti energijos kaupimo įrenginiuose ir (ar) parduoti ir kuriam šio įstatymo nustatyta tvarka suteikiamas atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos statusas.

Dėl AIEB statuso suteikimo juridinis asmuo turi kreiptis į Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą (www.vert.lt).

AIEB statusas suteikiamas Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklėse nustatyta tvarka.

Rekomendacijos dėl AIEB veiklos sąlygų patalpintos LEA svetainėje, adresu: Atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos - Lietuvos energetikos agentūra (ena.lt).

Ar visos AIEB gali teikti paraiškas finansavimui gauti saulės elektrinės iki 500 kW įrengimui:

AIEB, kai jos dalininkais yra vidutinės įmonės ir (arba) savivaldybių valdomos įmonė, nėra tinkami pareiškėjai pagal šį jungtinį projektą.

Kas yra Piliečių energetinės bendrijos (PEB)?

Piliečių energetikos bendrija – LR Elektros energetikos įstatyme nustatytus kriterijus atitinkantis juridinis asmuo, kuriam šio įstatymo nustatyta tvarka suteiktas piliečių energetikos bendrijos teisinis statusas.

Dėl PEB statuso suteikimo juridinis asmuo turi kreiptis į Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą (www.vert.lt).

PEB statusas suteikiamas Piliečių energetikos bendrijos statuso suteikimo, panaikinimo ir informacijos apie piliečių energetikos bendriją teikimo tvarka.

Ar gali paraišką teikti bendrijos, kurioms dar nėra suteiktas AIEB ar PEB statusas?

Ne. Teikdamas paraišką pareiškėjas (teikiantis paraišką kaip AIEB ar PEB) turi turėti atitinkamos bendrijos statusą, apie kurį informacija teikiama Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos interneto svetainėje Elektra Leidimų/licencijų turėtojai (vert.lt).

Kokie svarbiausi žingsniai ruošiantis teikti paraiškas:

Rekomenduojama:

1. pasitikrinti atitikimą kvietimo sąlygoms, reikalingų su paraiška pateikti dokumentų sąrašą, keliamus įsipareigojimus;

2. pasitikrinti, ar nekilnojamo turto objekto, kuriame planuojama įrengti elektrinę, nuosavybės teisė ar kiti teisėti valdymo pagrindai įregistruoti VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre;

3. Pasitikrinti, ar saulės elektrinės įrengimas susijęs su įsteigtomis ar potencialiomis „Natura 2000“ teritorijomis ar artima joms aplinka ir jei taip – išsiaiškinti su tuo susijusius aplinkosauginius reikalavimus ir reikalingus gauti dokumentus;

4. atkreipti dėmesį, kad bus finansuojami gamintojai (išsiaiškinti skirtumą tarp gaminančio vartotojo ir gamintojo);

5. išsiaiškinti saulės elektrinės galios poreikį (atsakyti į svarbius klausimus: kiek suvartojote per 1 paskutinius metus, įvertinti suvartojimo vidurkį. Ar plėsite paslaugas, gamybą? Ar tik savo poreikiams (ne mažiau kaip 50 proc. savo poreikiams (netaikoma AIEB ir PEB) ar pagamintos elektros energijos perteklių norėsite parduoti, pasidomėti kokiems nepriklausomiems tiekėjams galite parduoti perteklinę el. energiją ir t. t.);

5. kreiptis į Energijos skirstymo operatorių (ESO) ar Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą (VERT) dėl prijungimo sąlygų ir leidimų plėtrai išdavimo.

Kokie taikomi aplinkosauginiai reikalavimai įsirengiant saulės elektrines?

Kai saulės elektrinių įrengimas gali turėti reikšmingą poveikį “Natura 2000” teritorijoms, tokiu atveju būtina kreiptis į atsakingą saugomų teritorijų direkciją, kuri nustatytų ir pateiktų išvadą dėl planuojamos veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo.

 

“Natura 2000” teritorijų žemėlapyje galite pasitikrinti ar jūsų nekilnojamo turto objektas, kuriame siekiate įsirengti saulės elektrinę, patenka į “Natura 2000” teritoriją ar artimą jos aplinką.

Saugomų teritorijų direkcijų ribų žemėlapyje galite pasitikrinti, kuri direkcija yra atsakinga už įsteigtos ar potencialios „Natura 2000“ teritorijos administravimą.

Jeigu nustatoma, kad planuojama įsirengti saulės elektrinė gali turėti reikšmingą poveikį „Natura 2000“ teritorijoms, turi būti atliktos poveikio aplinkai vertinimo procedūros. Tokiu atveju būtina kreiptis į Aplinkos apsaugos agentūra, kuri yra atsakinga už sprendimo priėmimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių.

Daugiau informacijos apie poveikio aplinkai vertinimo procedūras galite rasti Aplinkos ministerijos puslapyje.

„Natura 2000“ reikšmingumo nustatymo išvadą, sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių ir poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą (arba nuorodas į atsakingų institucijų interneto svetaines, jei šie dokumentai skelbiama ten) būtina pateikti kartu su paraiška.

Su Aplinkosauginiais reikalavimais planuojant, statant ir eksploatuojant saulės šviesos energijos elektrines galite susipažinti čia.

Ar reikia atlikti „Natura 2000“ teritorijų reikšmingumo nustatymą ir pateikti išvadą, jei saulės elektrinė bus įrengta netoli „Natura 2000“ teritorijos?

Jei planuojate įsirengti saulės elektrinę netoli „Natura 2000“ teritorijos ir nesate tikras ar būtina atlikti „Natura 2000“ reikšmingumo nustatymą, susisiekite su direkcija, kuri yra atsakingą už tos „Natura 2000“ teritorijos administravimą. Pateikite direkcijai aktualią informaciją apie planuojamą įsirengti saulės elektrinę (vieta, dydis ir kt.) ir ji jus informuos ar reikia atlikti „Natura 2000“ teritorijų reikšmingumo nustatymą.

Koks finansavimo dydis norint įrengti saulės elektrinę LMMĮ, ūkininkams atitinkantiems LMMĮ statusą?

Didžiausias galimas skirti finansavimo dydis 1 kW įrengtosios galios saulės elektrinės įrengti: LMMĮ  ir ūkininkams, atitinkantiems LMMĮ statusąiki 35 proc. Visos JP projekto tinkamos finansuoti išlaidos apskaičiuojamos taikant fiksuotąjį įkainį, kuris yra lygus 896,72 Eur 1 kW įrengtosios galios saulės elektrinei įrengti, be PVM. Pavyzdžiui jei LMMĮ ar ūkininkas planuoja įrengti 50 kW saulės elektrinę, galimas didžiausiais finansavimo dydis apskaičiuojamas taip: 50*896,72*0,35% =15 692,60 Eur

Koks paramos dydis, jei saulės elektrinę nori įsirengti bendrija?

Atsinaujinančių išteklių energijos bendrijoms (AIEB) ir piliečių energetikos bendrijoms (PEB) taikomas iki 45 proc. finansavimo intensyvumas. Atsižvelgiant į tai, kad fiksuotasis įkainis, skirtas 1 kW įrengtosios galios saulės elektrinei įrengti yra 896,72 Eur, be PVM, .pavyzdžiui, jei  AIEB ar PEB planuoja įrengti 50 kW saulės elektrinę, galimas didžiausiais finansavimo dydis apskaičiuojamas taip: 50*896,72*0,45% =20 176,20 Eur.

Tačiau, AIEB ar PEB, kai bent jų vienas dalininkas yra labai maža ir (ar) maža įmonė (LMMĮ) arba ūkininkas, atitinkantis LMMĮ statusą, taikomas iki 35 proc. finansavimo intensyvumas. Tokiu atveju, AIEB ar PEB, jei pavyzdžiui jos planuoja įrengti 50 kW saulės elektrinę, galimas didžiausiais finansavimo dydis apskaičiuojamas taip: 50*896,72*0,35% =15 692,60 Eur.

Kas yra maža ir labai maža įmonė?

Pagal  Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymą:

 • labai maža įmonė – tai įmonė, kurioje dirba iki 10 darbuotojų, o jos metinės pajamos neviršija 2 milijonų eurų arba įmonės turto balansinė vertė neviršija 2 milijonų eurų;
 • maža įmonė – tai įmonė, kurioje dirba iki 50 darbuotojų, o metinės šio įmonės pajamos neviršija 10 milijonų eurų arba jos balansinė turto vertė ne didesnė nei 10 milijonai eurų.
Daugiau informacijos apie smulkaus verslo subjektus galima rasti čia.
Kas yra elektros energijos gamintojas?

Elektros energijos gamintojas (toliau – gamintojas) – asmuo, gaminantis elektros energiją ir turintis leidimą arba teisę vykdyti šią veiklą be leidimo.

Rekomendacijos dėl reikiamų nuostatų pateikimo įgaliojime

Jeigu įgaliojate fizinį ar juridinį asmenį (toliau – Įgaliotinis) už Jus (ūkininką ar juridinį asmenį) (toliau – Įgaliotojas) VšĮ Lietuvos energetikos agentūra pateikti paraišką ir dokumentus pagal:

- Jungtinį projektą „Investicinė parama saulės elektrinėms sausumoje“ Nr. 03-005-J-0001 ar

- Jungtinį projektą „Investicinė parama vėjo elektrinėms sausumoje“ Nr. 03-007-J-0001.

Įgaliotojas turi pateikti notaro patvirtintą arba igaliojimai.lt informacinėje sistemoje parengtą ir užregistruotą įgaliojimą, kuriame turi būti aiškiai nurodyti visi veiksmai, kuriuos už Įgaliotoją gali atlikti Įgaliotinis (pavyzdžiui gali būti įgaliojime nurodyti tokie veiksmai, kuriuos gali atlikti Įgaliotinis: „užpildyti ir pasirašyti paraišką, pateikti paraišką, reikalingus dokumentus Jungtiniame projekte „Investicinė parama saulės elektrinėms sausumoje“ Nr. 03-005-J-0001 bei atlikti kitus veiksmus susijusius su paraiškos pateikimu ir su Jungtinio projekto įgyvendinimu.“).

Atkreipiame dėmesį, kad įgaliojime neteisingai, neaiškiai nurodžius veiksmus ar nesant nors vieno veiksmo susijusio su paraiškos pateikimu ir/ar jungtinio projekto įgyvendinimu, kuriuos gali atlikti Įgaliotinis, Įgaliotojas turės pakartotinai kreiptis į notarus, kurie neformins įgaliojimo jau įvykusiems faktams, nes įgaliojimas galioja tik į ateitį. Tas pats pasakytina apie įgaliojimus parengtus ir užregistruotus igaliojimai.lt informacinėje sistemoje.

Rengiant ir registruojant įgaliojimą igaliojimai.lt informacinėje sistemoje, prašome vadovautis šioje informacinėje sistemoje nurodyta tvarka ir sukurtu vedliu arba konsultuojantis su VĮ Registrų centras atsakingais asmenimis.

Elektros skirstymo operatoriaus (ESO) išduodamų prijungimo sąlygų pavyzdžiai GAMINTOJUI:

Elektrinės prijungimas su tikslu tik gaminti ir parduoti elektros energiją :

<... sąlygos neskirtos Elektrinės prijungimo projekto rengimui. Elektrinėje pagaminta elektros energija bus skirta visos pagamintos elektros energijos pardavimui.>

Elektrinės prijungimas su tikslu gaminti elektros energiją išskirtinai objekto poreikiams, neatiduodant elektros energijos į ESO tinklą (Elektros energetikos įstatyme šie gamintojai apibūdinami kaip turintys leistiną generuoti galią lygią nuliui. Pvz. 16 str. 14 punktas. 2 dalis ), rašoma sąlygų 1 punkte taip:

<... sąlygos neskirtos Elektrinės prijungimo projekto rengimui. Elektrinėje pagaminta elektros energija bus skirta savo poreikių tenkinimui.>

Kai elektrinėje planuojama gaminti perteklinę elektros energiją į ESO tinklą be poreikio vykdyti gaminančio vartotojo veiklą (Elektros energetikos įstatymo 22 straipsnio 8 dalyje aprašoma taip”: planuojantį gaminti elektros energiją savo reikmėms ir ūkio poreikiams ir planuojantį į elektros tinklus patiekti elektros energiją, likusią nuo savo reikmėms ir ūkio poreikiams nesuvartotos elektros energijos“), sąlygose rašome taip:

<... prijungimui parinktas optimalus taškas atsižvelgiant į techninius ir ekonominius rodiklius. Elektrinėje pagaminta elektros energija bus skirta perteklinės elektros energijos pardavimui.>

Šaltinis: ESO informacija.

Ar galima bus parduoti iš paramos finansuotoje elektrinėje pagamintą perteklinę saulės energiją?

Vadovaujantis patvirtintu Projektų finansavimo sąlygų aprašu (toliau – PFSA), kvietimas skirtas  elektros energijos gamintojams,  kurie nesinaudos elektros energiją gaminančio vartotojo schema.

JP projekto pareiškėjai, labai mažos ir mažos įmonės, ūkininkai, įsipareigoja nesinaudoti elektros energiją gaminančio vartotojo schema ir ne mažiau kaip 50 proc. pagamintos elektros energijos vartoti savo reikmėms ir (ar) ūkio poreikiams (50 proc. netaikoma AEIB ir PEB), o perteklių pagamintos iš AEI elektros energijos gali parduoti, jei tai yra numatyta ESO išduotose prijungimo sąlygose, t.y. numatyta generuoti į tinklą daugiau nei 0 kW galia) nepriklausomiems tiekėjams.

Esu gavęs prijungimo sąlygas gaminančiam vartotojui. Ar jos tiks šiam kvietimui?

Netiks.

Finansavimui netinkamų prijungimo sąlygų pavyzdys:

Kaip užpildyti SVV subjekto statuso deklaraciją?

SVV deklaracijos forma pildoma vadovaujantis Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašu (SVV deklaravimo tvarkos aprašas)  

Daugiau informacijos apie SVV subjekto statuso deklaracijos pildymą teikiama Ekonomikos ir inovacijų ministerijos interneto svetainėje

https://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/verslo-aplinka/smulkiojo-ir-vidutinio-verslo-politika/statuso-deklaravimas-aktualus-dokumentai

Patarimai kaip pildyti deklaraciją: https://www.youtube.com/watch?v=_Y57INNOre0

Kitos naudingos nuorodos: DUK | INVEGA

SVV deklaracijos pildymo atmintinė:

 1. Išsiaiškinkite kokia įmonė esate (savarankiška, susijusi ir (arba) partnerinė).
 2. Jei turite susijusių ir (arba) partnerinių įmonių, šių ryšius nurodykite nepriklausomai nuo šalies, kurioje įmonės veikia.
 3. Kad būtų lengviau, turėkite akcininkų struktūrą.
 4. Jei įmonės akcininkas yra fizinis asmuo, pasitikrinkite kokiomis veiklomis užsiima šio asmens kitos įmonės.
 5. Apskaičiuokite įmonės (įmonių) darbuotojų skaičių, metines pajamas ir balanso turtą.
 6. Finansinius duomenis (5 punktas) nurodykite už paskutinius finansinius metus (žiūrėti žemiau).
 7. Valstybės įmonei Registrų centrui pateikite patvirtintų metinių finansinių ataskaitų rinkinius, jei to dar neatlikote.
 8. Nustatykite įmonės dydį (labai maža, maža didelė įmonė).
 9. Nepamirškite, kad SVV deklaracijoje pateikiami pildymo dieną aktualūs duomenys.

Įmonės finansiniai duomenys imami iš paskutinių metinių finansinių ataskaitų rinkinių arba iš įmonių grupės metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių. Jeigu sudaryti ir tvirtinti metines finansines ataskaitas arba metines konsoliduotąsias finansines ataskaitas įmonei nėra privaloma, įmonės finansiniai duomenys nustatomi vadovaujantis kitais finansiniais dokumentais, kuriuose sukauptos informacijos pakanka Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytiems finansiniams duomenims nustatyti.

Pildant SVV subjekto statuso deklaraciją:

 • Nuo vienerių iki dvejų metų veikianti įmonė (deklarantas) deklaracijoje nurodo praeitų metų duomenis. Pvz., 2022 m. birželio mėn. įsteigta įmonė, deklaruodama savo statusą 2023 m. liepos mėn., pildo 2022 m. duomenis;
 • dvejus metus veikianti įmonė deklaracijoje nurodo praeitų ir užpraeitų metų duomenis. Pvz., 2020 m. birželio mėn. įsteigta įmonė, deklaruodama savo statusą 2023 m. kovo mėn., pildo 2020 m. ir 2021 m. duomenis. Po 2022 m. finansinės atskaitomybės patvirtinimo turi pildyti atitinkamai 2021 m. ir 2022 m. duomenis;
 • trejus ar daugiau metų veikianti įmonė nurodo praeitų, užpraeitų ir užužpraeitų metų duomenis. Pvz., 2013 m. įsteigta įmonė, deklaruodama savo statusą 2023 m., pildo 2022 m., 2021 m. ir 2020 m. duomenis;
 • Jeigu pareiškėjo susijusios ir (ar) partnerinės įmonės dar neturi patvirtintų metinių finansinių ataskaitų, metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ar kitų finansinių dokumentų, vidutinis metinis darbuotojų skaičius ir finansiniai duomenys nustatomi pagal planuojamus finansinių metų duomenis. Jei SVV subjektas buvo sujungtas ar prijungtas prie kito (-ų) verslo subjekto (-ų) ir dėl to tapo didele įmone, šio verslo subjekto duomenys užpraeitais ir užužpraeitais metais nėra vertinami ir tokia įmonė laikoma didele.
Kokios pagrindinės sąvokos ir nuostatos deklaruojant SVV subjekto statusą?

Vadovaujantis Smulkaus ir vidutinio verslo įstatymu ir atsižvelgiant į šio kvietimo reikalavimus dėl pareiškėjų tinkamumo:

SVV subjektas – labai maža, maža įmonė, atitinkanti Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo  3 straipsnyje nustatytas sąlygas ir verslininkas, atitinkantis Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo  4 straipsnyje nustatytas sąlygas.

Įmonė – ekonominę veiklą vykdantis juridinis asmuo.

Ekonominė veikla – savo rizika plėtojama reguliari asmens veikla siekiant pelno arba individualios veiklos atveju – pajamų, apimanti prekių pirkimą ar pardavimą, prekių gamybą, darbų atlikimą ar paslaugų teikimą kitiems asmenims už atlygį.
Darbuotojų skaičius yra įmonės vidutinis metinis darbuotojų skaičius. Jis apskaičiuojamas vadovaujantis Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2017 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. 4-249.

Jei įmonė priklauso įmonių grupei, skaičiuojamos visos grupės pajamos. O jei įmonės susijusios per akcininkus (t.y. akcininkas yra tas pats kelių įmonių), bet viena kitai bendrovės nepriklauso. Kaip tokiu atveju? Labai svarbu žinoti detalius reikalavimus

Jei susiejimas per akcininkus taip pat laikomas kaip grupė, kiek akcijų turi turėti? Ar jei turi 2 įmonėse po 25% akcijų jos skaitysis kaip grupė? Kaip tokiu atveju?

Nustatant įmonių grupės (ūkio subjekto) dydį (pajamas, darbuotojų skaičių, turtą) į įmonių grupę turi būti traukiamos ir įmonės, susijusios per fizinius asmenis / investuotojus, jeigu jos atitinka žemiau nurodytus reikalavimus:

I Susijusios įmonės - įmonės, turinčios virš 50 procentų kitos įmonės akcijų, pajų ar kitokių dalyvavimą įmonės kapitale žyminčių kapitalo dalių arba tiesiogiai ar netiesiogiai (pagal balsavimo sutartį, balsavimo teisės perleidimo sutartį, įgaliojimą ir pan.) turinčios virš 50 procentų kitos įmonės dalyvių balsų.

1) įmonės, kurias sieja kuris nors iš šių ryšių laikomos susijusiomis:

a) viena įmonė turi kitos įmonės akcininkų arba narių balsų daugumą;
b) viena įmonė turi teisę paskirti arba atleisti daugumą kitos įmonės administracijos, valdymo arba priežiūros organo narių;

c) pagal sutartį arba vadovaujantis steigimo sutarties ar įstatų nuostata vienai įmonei suteikiama teisė daryti kitai įmonei lemiamą įtaką;

d) viena įmonė, būdama kitos įmonės akcininkė arba narė, vadovaudamasi su tos įmonės kitais akcininkais ar nariais sudaryta sutartimi, viena kontroliuoja tos kitos įmonės akcininkų arba narių balsavimo teisių daugumą.

2) kai dėl to paties fizinio asmens ar kartu veikiančių fizinių asmenų veiklos susiformavę bent vienas iš šios dalies 1 punkte nurodytų įmonių ryšių, jeigu šios įmonės verčiasi tokia pat veikla ar dalimi tokios pat veiklos toje pačioje rinkoje ar susijusiose rinkose.

 • Jeigu fizinis asmuo vykdo ekonominę veiklą jis laikomas verslininku ir yra prilyginamas įmonei bei rinkų aspektas tokiu atveju nėra nagrinėjamas. Per minėtą asmenį susijusios įmonės traukiamos į įmonių grupę.
 • Jei susijusios įmonės ryšys susiformuoja per fizinį asmenį, ar kartu veikiančius kelis fizinius asmenis, įmonės laikomos susijusiomis, jeigu veikia toje pačioje arba gretimose rinkose.

3) kai tarp įmonių yra susiformavę bent vienas iš 1 punkte nurodytų įmonių ryšių per vieną ar kelias įmones arba per investuotojus.

II Partnerinės įmonės - įmonės, turinčios nuo 25 iki 50 procentų kitos įmonės akcijų, pajų ar kitokių dalyvavimą įmonės kapitale žyminčių kapitalo dalių arba tiesiogiai ar netiesiogiai (pagal balsavimo sutartį, balsavimo teisės perleidimo sutartį, įgaliojimą ir pan.) turinčios nuo 25 iki 50 procentų visų kitos įmonės dalyvių balsų.

 • Kai partnerinės įmonės ryšys susiformuoja per fizinį asmenį, kuris ekonominės veiklos nevykdo, toks ryšys nevertinamas ir tokios įmonės nėra laikomos partnerinėmis.
 • Kai fizinis asmuo vykdo ekonominę veiką, per tokį fizinį asmenį susiformuojantis partnerinės įmonės ryšys yra vertinamas bei tokios įmonės vertinamos kaip partnerinės.
 • Atkreiptinas dėmesys, kad įmonių partnerių ryšiai su partnerinėmis įmonėmis nėra nagrinėjami.

Jūsų nurodytu atveju („Ar jei turi 2 įmonėse po 25% akcijų jos skaitysis kaip grupė?“) nustatant ar minėtos įmonės turi būti traukiamos į įmonių grupę, reikėtų įvertinti ar minėtas fizinis asmuo sutarčių / susitarimų/  įgaliojimų / pagrindu negali daryti lemiamos įtakos kitai įmonei (kaip nurodyta susijusių įmonių dalyje), ar jis vykdo ekonominę veiklą.

Ar įmonė yra SVV subjektas, jei įmonės dalyvis (akcininkas ar steigėjas) yra valstybė ar savivaldybė?

Ne, išskyrus šiuos atvejus:

1. atskirai arba kartu valstybė ir (ar) savivaldybė turi mažiau nei 25 procentus įmonės akcijų, pajų ar kitokių dalyvavimą įmonės kapitale žyminčių kapitalo dalių arba mažiau nei 25 procentus tiesioginių ar netiesioginių dalyvių balsų (pagal balsavimo sutartį, balsavimo teisės perleidimo sutartį, įgaliojimą ir pan.);
2. kai ne mažiau kaip 25 ir ne daugiau kaip 50 procentų įmonės akcijų, pajų ar kitokių dalyvavimą įmonės kapitale žyminčių kapitalo dalių arba ne mažiau kaip 25 ir ne daugiau kaip 50 procentų visų įmonės dalyvių balsų tiesiogiai ar netiesiogiai (pagal balsavimo sutartį, balsavimo teisės perleidimo sutartį, įgaliojimą ir pan.) turi šie investuotojai:

a) neformalieji investuotojai, jeigu šių investuotojų bendra investicijų į tą pačią įmonę suma ne di-desnė kaip 1,25 mln. eurų;

b) mokslo ir studijų institucijas, kurios gali investuoti turtą;

c) profesionalieji investuotojai;

d) savivaldybes, kurių metinis biudžetas mažesnis nei 10 mln. eurų ir kurių teritorijoje gyvenamąją vietą yra deklaravę mažiau kaip 5 tūkstančiai gyventojų.

Per kiek laiko reikia įsirengti saulės elektrinę?

JP projekto įgyvendinimo laikotarpis turi būti ne ilgesnis, kaip iki 2025 m. sausio 31 d. T.y., iki šios datos JP projekto vykdytojas turi užbaigti JP projekto veiklas ir pateikti LEA mokėjimo prašymą.

Kokie įsipareigojimai gavus finansavimą?

JP projekto vykdytojas privalo užtikrinti JP projekto investicijų tęstinumą 5 metus po JP projekto finansavimo pabaigos pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse ir kvietime teikti paraiškas nustatytus reikalavimus:

 • JP projekto įgyvendinimo metu ir 5 metus po JP projekto finansavimo pabaigos (t.y. po finansavimo lėšų išmokėjimo JP projekto vykdytojui dienos) be administruojančiosios institucijos sutikimo negali perleisti, parduoti, įkeisti turto ar kitokiu būdu suvaržyti intelektinių ar daiktinių teisių į turtą, kuriam įsigyti ar sukurti skiriamos projekto finansavimo lėšos;
 • JP projektų vykdytojai – LMMĮ, ūkininkai, atitinkantys LMMĮ statusą, JP projekto įgyvendinimo metu pastatytoje ar įrengtoje elektrinėje 5 metus kasmet nuo JP projekto finansavimo pabaigos ne mažiau kaip 50 proc. pagamintos elektros energijos turi vartoti savo reikmėms ir (ar) ūkio poreikiams, išskyrus atvejus, kai tiek elektros energijos suvartoti negali dėl techninių priežasčių, teisės aktų pasikeitimų ar kitų objektyvių priežasčių, kurių negalima buvo numatyti teikiant paraišką;

JP projekto vykdytojas turi atsiskaityti LEA už JP projekto investicijų tęstinumo reikalavimų užtikrinimą ir tinkamai saugoti su JP projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus:

 • 5 metus po JP projekto finansavimo pabaigos JP projekto vykdytojui paprašius privalo pateikti objekto elektros energijos iš įdiegto įrenginio apskaitos ir (ar) kitų dokumentų, reikalingų LEA vykdyti JP projekto investicijų tęstinumo užtikrinimo stebėseną;
 • JP projekto vykdytojas su projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus privalo saugoti 10 metų po metų, kuriais JP projekto vykdytojui buvo atliktas paskutinis mokėjimas, gruodžio 31 dienos.

Jeigu JP projekto vykdytojas nesilaiko investicijų tęstinumo reikalavimų, nustatytų Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse ir kvietime teikti paraiškas, ir dėl to atsirado netinkamų finansuoti JP projekto išlaidų, apmokėtų finansavimo lėšomis, jas JP projekto vykdytojas privalo grąžinti LEA.

Kokius dokumentus ir informaciją reikia pateikti kartu su paraiška?

Kartu su paraiška teikiami dokumentai ir informacija:

 

1. Laisvos formos įsipareigojimas pastatyti tam tikros įrengtosios galios saulės elektrinę (jei leidimai dar negauti teikiant paraišką);  

  arba VERT išduotas leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus;  

  arba Elektros tinklų operatoriaus išduotos prijungimo sąlygos, skirtos perteklinės elektros energijos pardavimui;

  arba Elektros tinklų operatoriaus išduotos prijungimo sąlygos kai planuojamos statyti saulės elektrinės įrengtoji galia ne didesnė kaip 100 kW, o leistina generuoti galia lygi nuliui;

2. Įgaliojimas, jeigu pareiškėjas įgalioja kitą fizinį ar juridinį asmenį už jį atlikti su paraiškos pateikimu ar JP projekto įgyvendinimu susijusius veiksmus (notariškai patvirtintas arba informacinių technologijų priemonėmis sudarytas (https://igaliojimai.lt) įgaliojimas atstovauti JP projekto pareiškėją).

3.Informacija apie pareiškėjui suteiktą valstybės pagalbą (išskyrus de minimis) (informacijos forma).
4. Smulkiojo ar vidutinio verslo (toliau – SVV) subjekto statuso deklaracija, parengta pagal patvirtintų paskutinių ataskaitinių finansinių metų duomenis, išskyrus, kai paraišką teikia AIEB ar PEB, kurių dalininkai savivaldybės ir (ar) savivaldybių įstaigos, išskyrus Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnio 11 dalyje numatytą išimtį (deklaracijos forma).

5. Pažyma dėl didelės įmonės statuso ir susijusių įmonių duomenų, kai paraišką teikia AIEB ar PEB, kurių dalininkai savivaldybės ir (ar) savivaldybių įstaigos, išskyrus Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnio 11 dalyje numatytą išimtį (jeigu tiesiogiai ar netiesiogiai (pagal balsavimo sutartį, balsavimo teisės perleidimo sutartį, įgaliojimą ir pan.) atskirai arba kartu valstybė ir (ar) savivaldybė turi ne daugiau kaip 25 procentus įmonės dalyvių balsų, teikiama SVV subjekto statuso deklaracija) (pažymos forma).
6. Nuosavo įnašo (daugiau negu 10 000 Eur) finansavimo šaltinius pagrindžiantys  dokumentai, pvz. pažyma, kurioje nurodytas banko (kredito įstaigų, juridinių asmenų, akcininkų ar kitų) sprendimas suteikti lėšas JP projektui įgyvendinti, paskolos sutartis ar kita.

7. Aplinkos apsaugos agentūros sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos (saulės elektrinės (-ių) įrengimo) galimybių ir poveikio aplinkai vertinimo ataskaita (arba nuoroda (-os), jei tokie dokumentai skelbiami atsakingos institucijos interneto svetainėje) (kai taikoma).

8. Už saugomos teritorijos apsaugą atsakingos direkcijos išvada, kuria nustatytas planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumas (arba nuoroda (-os), jei toks dokumentas skelbiamas atsakingos institucijos interneto svetainėje) (kai taikoma);

9. Pasirašytą pareiškėjo deklaraciją.

Kokiu formatu reikia prie paraiškos pridėti pasirašytus dokumentus (priedus)?

Kai pildant paraišką yra prašoma pateikti (pridėti prie paraiškos) pasirašytą dokumentą, galima pateikti atspausdintą, pasirašytą ir nuskenuotą dokumento versiją (*.png, *.jpg, *.tif formatais), arba pateikti el. parašu pasirašytą dokumentą (*.pdf , *.adoc formatais).
Daugiau informacijos apie el. parašą nuorodose Apie el.-parašą, Kur galiu įsigyti el. parašą?
Kur internete galiu pasirašyti dokumentus el.parašu:
Su *.pdf išplėtimu dokumentus: https://www.gosign.lt
Su *.adoc išplėtimu dokumentus: https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/
Su *.pdf arba *.adoc išplėtimais dokumentus: https://www.dokobit.com/lt/

Ar reikia pateikti VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro išrašą?

Ne, nereikia. Pareiškėjas pildydamas paraišką nurodo nekilnojamo turto objekto unikalų numerį, kuriame planuoja įrengti saulės elektrinę (nekilnojamo turto objekto unikalus numeris turi sutapti su gautose ar planuojamomis gauti elektros tinklų operatoriaus (ESO) prijungimo sąlygose ar VERT leidime plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus nurodytu numeriu).

Priminsime, kad JP projektas įgyvendinamas JP projekto pareiškėjo nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais ne mažiau kaip  5 metus po JP projekto finansavimo pabaigos  (t. y. nuo JP projekto galutinio mokėjimo prašymo finansavimo lėšų apmokėjimo JP projekto vykdytojui datos) valdomame nekilnojamame turte. Nuosavybės teisė ar kiti teisėto valdymo pagrindai privalo būti registruoti Nekilnojamojo turto registre.

Jeigu įmonė neturi interneto svetainės ir socialinių tinklų, kokiu kitu būdu paskelbti trumpą JP projekto aprašymą, kuriame pristatomos įgyvendinant JP projektą suplanuotas veiklos ir rezultatai, ir informuoja apie gautą ES finansavimą?

Jei įmonė neturi interneto svetainės, jos kurti projekto viešinimui nėra privaloma. Tačiau viešinti socialiniuose tinkluose yra privaloma. Pildant paraišką BŪTINA nurodyti socialinio tinklo nuorodą, kurioje bus viešinamas JP projekto aprašymas (pvz. „Facebook“, „Instagram“, „LinkedIn“, „YouTube“ ir kt.)

Per 20 darbo dienų nuo LEA rašto dėl finansavimo JP projektui skyrimo datos tsocialiniame tinkle turi būti paskelbiamas trumpas JP projekto aprašymas, kuriame pristatomos įgyvendinant JP projektą suplanuotas veiklos ir rezultatai, ir informuoja apie gautą ES finansavimą.

Esame tik pradinėje derybų stadijoje su kredito įstaigomis. Dar neturime pasirašę jokios sutarties, nes užtrunka įmonės kreditingumo vertinimas ir kt. kreditavimo procedūros. Kokie dar gali būti kiti nuosavo įnašo šaltinius pagrindžiantys dokumentai?

Sprendimas, priimtas atitinkamo pareiškėjo (Juridinio asmens) valdymo organo, turinčio teisę priimti tokius sprendimus, kuriuo nutarta pritarti pareiškėjo projekto įgyvendinimui (sprendime turi būti nurodyta, kad pritariama projekto įgyvendinimui pagal Jungtinio projekto „Investicinė parama saulės elektrinėms sausumoje“ kvietimą ir reikalinga nurodyti iš kokio šaltinio įmonė finansuos projektą.

Pvz. Pareiškėjo nuosavos lėšos. Tokiu atveju pateikiamas juridinio asmens valdymo organo sprendimas skirti tam tikrą lėšų sumą indėliui į projektą. Sprendime turi būti nurodytas lėšų, kurias planuojama skirti, šaltinis, skiriamų lėšų dydis ir laikotarpis, per kurį planuojama lėšas skirti.

ARBA

Banko ar kitos kredito įstaigos paskola. Tokiu atveju turi būti pateiktas banko sprendimas (gali būti preliminarus) suteikti paskolą. Sprendime privalo būti nurodyta skiriamų lėšų suma, terminas ir lėšų naudojimo tikslas, kuris būtų tiesiogiai susijęs su projekto įgyvendinimo tikslu. Tuo atveju, jeigu pateikiamas preliminarus banko ar kitos kredito įstaigos  sprendimas suteikti paskolą, JP projektų vertinimo metu, vertintojui paprašius, iki sprendimo skirti finansavimą, turi būti pateiktas galutinis sprendimas suteikti paskolą.

Jei planuojama įrengti 1000 kW elektrinę (viena projektas, vienas įvadas) – ar galima paramos prašyti 500 kW, o likusią dalį dengti iš savo lėšų?

Negali. Pagal finansavimo sąlygas, remiama JP projektų veikla – tik iki 500 kW įrengtosios galios. Pareiškėjui (gamintojui) turimose ar planuojamomis gauti elektros tinklų operatoriaus (ESO) prijungimo sąlygose ar VERT leidime plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus bendra planuojamų įrengti saulės elektrinių, kurioms prašoma finansavimo, įrengtoji galia turi būti ne didesnė nei 500 kW.

Kokie keliami reikalavimai JP projektui viešinti?

JP projekto vykdytojas užtikrina informavimo apie JP projektą ir komunikacijos reikalavimų nurodytų Taisyklėse laikymąsi:

 1. Pagrindinėje interneto svetainėje (jeigu tokia yra) ir socialiniuose tinkluose (privaloma) per 20 darbo dienų nuo VšĮ Lietuvos energetikos agentūros rašto dėl finansavimo JP projektui skyrimo datos paskelbia trumpą JP projekto aprašymą, kuriame pristatomos įgyvendinant JP projektą suplanuotos veiklos ir rezultatai, ir informuoja apie gautą ES finansavimą. JP projekto aprašymas interneto svetainėje turi būti lengvai randamas ir aiškiai matomas bent iki projekto pabaigos (ilgalaikiam matomumui užtikrinti naujienų rubrika nenaudojama);

 2. JP projekto vykdytojas, įgyvendindamas informavimo apie projektą veiklą turi pranešti apie ES finansavimą privalomai panaudodamas ES emblemą ir teiginį šalia ES emblemos – „Finansuoja Europos Sąjunga – NextGenerationEU“. ES emblema turi būti talpinama vadovaujantis ES investicijų stiliaus knygoje pateiktomis instrukcijomis. ES investicijų stiliaus knygą galite rasti internetiniu adresu https://2021.esinvesticijos.lt/igyvendinimas-1/viesinimas (atsidariusiame lange dalyje „Apie ES investicijų stiliaus knygą (SPAUSTI ČIA)“ rasite ES investicijų stiliaus knygą (žr. Plano „Naujos kartos Lietuva“ vizualinio identiteto priemonės“): ES investicijų stiliaus knygą galite parsisiųsti iš čia (160,4 MB);

 3. Viešinant informaciją apie įgyvendinamą JP projektą socialiniuose tinkluose privaloma naudoti tris grotažymes: #finansuojaEuroposSąjunga  #NextGenerationEU  #NaujosKartosLietuva. Jei dedama ES emblema ir teiginys „Finansuoja Europos Sąjunga – NextGenerationEU“, #finansuojaEuroposSąjunga  #NextGenerationEU grotažymių dėti nebūtina;

 4. Visuomenei ar projekto dalyviams skirtuose dokumentuose, susijusiuose su projekto įgyvendinimu, aiškiai pateikiama informacija apie gautą ES finansavimą, o komunikacijos medžiagoje, susijusioje su ES investicijų viešinimu, aiškiai pateikiama informacija apie ES indėlį ir naudą.

Rekomenduojamas viešinti tekstas ir logotipai:

Galimybė gauti paramą (nurodoma dotacijos suma, centų tikslumu) iš jungtinio projekto „Investicinė parama saulės elektrinėms sausumoje“ pateikus paraišką Lietuvos energetikos agentūrai paskatino (nurodyti pareiškėjo pavadinimą) suplanuoti įsirengti (nurodyti planuojamos įrengti elektrinės galią) kW saulės elektrinę sausumoje.

Jungtinio projekto projektas įgyvendinamas pagal ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą „Naujos kartos Lietuva“, finansuojamą Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės „NextGenerationEU“ lėšomis.

(atsisiųsti)                                                                      (atsisiųsti)                                                    (atsisiųsti)