DUK (galiojantiems kvietimams)


DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI – DUK

BENDRA INFORMACIJA APIE JUNGTINIUS PROJEKTUS

Kas yra Jungtinis projektas

Jungtinis projektas (toliau – JP) – grupę projektų, kuriais siekiama bendro tikslo ir kuriuos sujungus į grupę būtų pasiektas geriausias rezultatas ir investicijų kokybė, jungiantis projektas, už kurio inicijavimą ir įgyvendinimą arba tik įgyvendinimą atsakingas šio jungiančio projekto vykdytojas (šiuo atveju VšĮ Lietuvos energetikos agentūra – toliau LEA)

Kas yra Jungtinio projekto projektas

Jungtinio projekto projektas (toliau – JP projektas) – jungtinio projekto vykdytojo atrinktas projektas, kuriuo siekiama jungtinio projekto tikslo.    

INFORMACIJA APIE KVIETIMO SĄLYGAS


● Kur teikti paraišką?

Paraiškos teikiamos VšĮ Lietuvos energetikos agentūrai (LEA) internetu užpildant elektroninę paraiškos formą.

Aktuali  informacija apie kvietimą skelbiama LEA svetainės skirsnyje „Galiojantys kvietimai teikti paraiškas“.

● Kokią saulės elektrinę galiu įsirengti?

Finansuojamas saulės elektrinės iki 500 kW galios įrengimas. Jeigu vienoje paraiškoje nurodomi keli nekilnojamojo turto objektai, kuriuose bus įrengiamos skirtingos elektrinės, bendra suminė visų elektrinių galia negali viršyti 500 kW.

● Ar galima kvietimo metu vienam pareiškėjui teikti daugiau nei vieną paraišką?

Ne, negalima. Pagal vieną kvietimą vienas JP projekto pareiškėjas gali teikti vieną paraišką, tačiau paraiškoje gali nurodyti visus nekilnojamojo turto objektus, kur planuoja įrengti saulės elektrines.

● Kas gali teikti paraiškas?
 1. Labai mažos ir mažos įmonės (toliau – LMMĮ), registruotos ne trumpiau nei 1 metus iki paraiškos pateikimo; 
 2. Ūkininkai, atitinkantys LMMĮ statusą, kurių ūkiai iki paraiškos pateikimo ne trumpiau nei 1 metus įregistruoti Ūkininkų ūkių registre;
 3. Atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos (toliau – AIEB), kai dalininkais nėra vidutinės įmonės;
 4. Piliečių energetikos bendrijos (toliau – PEB), kai dalininkais nėra vidutinės ir (ar) didelės įmonės;
 5. Pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, siekiantys įgyti AIEB ar PEB statusą, kurių steigimo dokumentuose nustatytas tikslas – teikti aplinkos, ekonominę arba socialinę visuomeninę naudą savo dalyviams ar tą naudą teikti vietose, kuriose ji vykdo veiklą, ir jos pagrindinis tikslas nėra pelno siekimas, kai dalininkais nėra vidutinės ir (ar) didelės įmonės.
● Kas yra maža ir labai maža įmonė?

Pagal  Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymą:

 • labai maža įmonė – tai įmonė, kurioje dirba iki 10 darbuotojų, o jos metinės pajamos neviršija 2 milijonų eurų arba įmonės turto balansinė vertė neviršija 2 milijonų eurų;
 • maža įmonė – tai įmonė, kurioje dirba iki 50 darbuotojų, o metinės šio įmonės pajamos neviršija 10 milijonų eurų arba jos balansinė turto vertė ne didesnė nei 10 milijonai eurų.

Daugiau informacijos apie smulkaus verslo subjektus galima rasti čia.

● Kaip teisingai įforminti įgaliojimą, jei paraišką už mane teiks kitas asmuo?

Įgaliotojas turi pateikti notaro patvirtintą arba igaliojimai.lt informacinėje sistemoje parengtą ir užregistruotą įgaliojimą, kuriame turi būti aiškiai nurodyti visi veiksmai, kuriuos už Įgaliotoją gali atlikti Įgaliotinis (pavyzdžiui gali būti įgaliojime nurodyti tokie veiksmai, kuriuos gali atlikti Įgaliotinis: „užpildyti ir pasirašyti paraišką, pateikti paraišką, reikalingus dokumentus Jungtiniame projekte „Investicinė parama saulės elektrinėms sausumoje“ Nr. 03-005-J-0001 bei atlikti kitus veiksmus, susijusius su paraiškos pateikimu ir su Jungtinio projekto įgyvendinimu“).

Atkreipiame dėmesį, kad įgaliojime neteisingai, neaiškiai nurodžius veiksmus ar nesant nors vieno veiksmo, susijusio su paraiškos pateikimu ir/ar jungtinio projekto įgyvendinimu, kuriuos gali atlikti Įgaliotinis, Įgaliotojas turės pakartotinai kreiptis į notarus, kurie neformins įgaliojimo jau įvykusiems faktams, nes įgaliojimas galioja tik į ateitį. Tas pats pasakytina apie įgaliojimus parengtus ir užregistruotus igaliojimai.lt informacinėje sistemoje.

Rengiant ir registruojant įgaliojimą igaliojimai.lt informacinėje sistemoje, prašome vadovautis šioje informacinėje sistemoje nurodyta tvarka ir sukurtu vedliu arba konsultuojantis su VĮ Registrų centras atsakingais asmenimis.

● Kaip užpildyti SVV subjekto statuso deklaraciją?

SVV deklaracijos forma pildoma vadovaujantis Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašu (SVV deklaravimo tvarkos aprašas). 

Daugiau informacijos apie SVV subjekto statuso deklaracijos pildymą teikiama Ekonomikos ir inovacijų ministerijos interneto svetainėje.

Patarimai kaip pildyti deklaraciją skelbiami čia

Kitos naudingos nuorodos: DUK | INVEGA.

SVV deklaracijos pildymo atmintinė:

 1. Išsiaiškinkite kokia įmonė esate (savarankiška, susijusi ir (arba) partnerinė).
 2. Jei turite susijusių ir (arba) partnerinių įmonių, šių ryšius nurodykite nepriklausomai nuo šalies, kurioje įmonės veikia.
 3. Kad būtų lengviau, turėkite akcininkų struktūrą.
 4. Jei įmonės akcininkas yra fizinis asmuo, pasitikrinkite kokiomis veiklomis užsiima šio asmens kitos įmonės.
 5. Apskaičiuokite įmonės (įmonių) darbuotojų skaičių, metines pajamas ir balanso turtą.
 6. Finansinius duomenis (5 punktas) nurodykite už paskutinius finansinius metus (žiūrėti žemiau).
 7. Valstybės įmonei Registrų centrui pateikite patvirtintų metinių finansinių ataskaitų rinkinius, jei to dar neatlikote.
 8. Nustatykite įmonės dydį (labai maža, maža didelė įmonė).
 9. Nepamirškite, kad SVV deklaracijoje pateikiami pildymo dieną aktualūs duomenys.

Įmonės finansiniai duomenys imami iš paskutinių metinių finansinių ataskaitų rinkinių arba iš įmonių grupės metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių. Jeigu sudaryti ir tvirtinti metines finansines ataskaitas arba metines konsoliduotąsias finansines ataskaitas įmonei nėra privaloma, įmonės finansiniai duomenys nustatomi vadovaujantis kitais finansiniais dokumentais, kuriuose sukauptos informacijos pakanka Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytiems finansiniams duomenims nustatyti.

Pildant SVV subjekto statuso deklaraciją:

 • nuo vienerių iki dvejų metų veikianti įmonė (deklarantas) deklaracijoje nurodo praeitų metų duomenis. Pvz., 2022 m. birželio mėn. įsteigta įmonė, deklaruodama savo statusą 2023 m. liepos mėn., pildo 2022 m. duomenis;
 • dvejus metus veikianti įmonė deklaracijoje nurodo praeitų ir užpraeitų metų duomenis. Pvz., 2020 m. birželio mėn. įsteigta įmonė, deklaruodama savo statusą 2023 m. kovo mėn., pildo 2020 m. ir 2021 m. duomenis. Po 2022 m. finansinės atskaitomybės patvirtinimo turi pildyti atitinkamai 2021 m. ir 2022 m. duomenis;
 • trejus ar daugiau metų veikianti įmonė nurodo praeitų, užpraeitų ir užužpraeitų metų duomenis. Pvz., 2013 m. įsteigta įmonė, deklaruodama savo statusą 2023 m., pildo 2022 m., 2021 m. ir 2020 m. duomenis.

Jeigu pareiškėjo susijusios ir (ar) partnerinės įmonės dar neturi patvirtintų metinių finansinių ataskaitų, metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ar kitų finansinių dokumentų, vidutinis metinis darbuotojų skaičius ir finansiniai duomenys nustatomi pagal planuojamus finansinių metų duomenis. Jei SVV subjektas buvo sujungtas ar prijungtas prie kito (-ų) verslo subjekto (-ų) ir dėl to tapo didele įmone, šio verslo subjekto duomenys užpraeitais ir užužpraeitais metais nėra vertinami ir tokia įmonė laikoma didele.

● Kaip bus apskaičiuojama paramos suma?

Finansuojamoji dalis apskaičiuojama pagal nustatytą fiksuotąjį įkainį 1073,42 Eur/kW. Finansuojamoji dalis sudaro 35 proc. arba 45 proc. nuo fiksuotojo vieneto įkainio, atsižvelgiant į JP projektų pareiškėjų grupę:  

 1. LMMĮ, registruotoms ne trumpiau kaip 1 metus iki paraiškos pateikimo, ir ūkininkams, atitinkantiems LMMĮ statusą, kurių ūkiai iki paraiškos pateikimo ne trumpiau kaip 1 metus įregistruoti Ūkininkų ūkių registre – 35 proc.;  
 2. AIEB, kai dalininkais nėra vidutinės įmonės, PEB, kai dalininkais nėra vidutinės ir (ar) didelės įmonės, ir pelno nesiekiantiems juridiniams asmenims, siekiantiems įgyti AIEB ar PEB statusą, jeigu bent vienas AIEB, PEB ar juridinio asmens, siekiančio įgyti AIEB ar PEB statusą, dalininkas yra LMMĮ arba ūkininkas, atitinkantis LMMĮ statusą – iki 35 proc.; 
 3. AIEB, kai dalininkais nėra vidutinės įmonės, PEB, kai dalininkais nėra vidutinės ir (ar) didelės įmonės, ir pelno nesiekiantiems juridiniams asmenims, siekiantiems įgyti AIEB ar PEB statusą, jeigu AIEB, PEB ar juridinio asmens, siekiančio įgyti AIEB ar PEB statusą, dalininkais nėra LMMĮ arba ūkininkas, atitinkantis LMMĮ statusą – 45 procentai.

JP projekto išlaidų suma paskaičiuojama fiksuotąjį įkainį padauginus iš planuojamos įrengti saulės elektrinės galios (kW). Norint paskaičiuoti, kokia yra galima finansavimo suma, gautą skaičių reikia dauginti iš pareiškėjų grupei taikomo finansavimo intensyvumo, pvz. maža įmonė nori įsirengti 100 kW galios saulės elektrinę – galima finansavimo suma būtų: 1073,42 Eur/kW*100 kW*0,35 = 37 569,70 Eur.

Teikdamas paraišką pareiškėjas turi nurodyti, kokios galios saulės elektrinę planuoja įsirengti ir skiriama finansavimo suma paraiškos formoje bus paskaičiuota automatiškai.

● Iki kada turi būti įgyvendinti projektai?

JP projekto įgyvendinimo laikotarpis turi būti ne ilgesnis kaip 18 mėnesių nuo JP vykdytojo rašto dėl finansavimo JP projektui skyrimo datos, tačiau ne ilgiau kaip iki 2026 m. sausio 31 d. JP vykdytojas gali vieną kartą pratęsti JP projekto įgyvendinimo laikotarpį, tačiau ne ilgiau kaip iki 2026 m. sausio 31 d. Norėdamas pratęsti įgyvendinimo laikotarpį JP vykdytojas LEA turės pateikti laisvos formos pasirašytą prašymą dėl projekto įgyvendinimo laikotarpio pratęsimo, nurodydamas JP projekto pratęsimo priežastį.

● Ar su paraiška būtina teikti ESO sąlygas?

ESO sąlygos neprivalomos, jeigu planuojama įsirengti saulės elektrinę, kurios galia bus ne didesnė nei 100 kW, o leistina generuoti galia lygi 0. 

● Kada galima pradėti saulės elektrinės įrengimo veiklas?

Saulės elektrinės įrengimo veiklos negali būti pradėtos anksčiau nei pateikiama paraiška LEA, t. y. saulės modulių, įtampos keitiklių ar kitų montavimo komponentų ir darbų pirkimo–pardavimo sutartys negali būti pasirašytos anksčiau nei pateikta paraišką, negali būti pradėti saulės elektrinės montavimo darbai.

● Kokie įsipareigojimai įgyvendinus projektą?
 • Užtikrinti investicijų tęstinumą 5 metus (be atsakingos institucijos sutikimo negali perleisti, parduoti, įkeisti turto ar kitokiu būdu suvaržyti intelektinių ar daiktinių teisių į turtą, kuriam įsigyti ar sukurti skiriamos projekto finansavimo lėšos);
 • LEA per 5 metus po JP projekto finansavimo pabaigos turi teisę bet kada paprašyti JP projekto vykdytojo pateikti objekto elektros energijos iš įdiegto įrenginio apskaitos ir (ar) kitų dokumentų, reikalingų vykdyti JP projekto investicijų tęstinumo užtikrinimo stebėseną;  
 • JP projekto vykdytojas su projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus privalo saugoti 10 metų po metų, kuriais JP projekto vykdytojui buvo atliktas paskutinis mokėjimas, gruodžio 31 dienos.

Jeigu JP projekto vykdytojas nesilaiko investicijų tęstinumo reikalavimų, nustatytų Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse ir kvietime teikti paraiškas, ir dėl to atsirado netinkamų finansuoti JP projekto išlaidų, apmokėtų finansavimo lėšomis, jas JP projekto vykdytojas privalo grąžinti LEA.

● Kokie keliami reikalavimai JP projektui viešinti?

JP projekto vykdytojas užtikrina informavimo apie JP projektą ir komunikacijos reikalavimų nurodytų Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse laikymąsi:

 1. Pagrindinėje interneto svetainėje (jeigu tokia yra) ir socialiniuose tinkluose (privaloma) per 20 darbo dienų nuo VšĮ Lietuvos energetikos agentūros rašto dėl finansavimo JP projektui skyrimo datos paskelbia trumpą JP projekto aprašymą, kuriame pristatomos įgyvendinant JP projektą suplanuotos veiklos ir rezultatai, ir informuoja apie gautą ES finansavimą. JP projekto aprašymas interneto svetainėje turi būti lengvai randamas ir aiškiai matomas bent iki projekto pabaigos (ilgalaikiam matomumui užtikrinti naujienų rubrika nenaudojama);
 2. JP projekto vykdytojas, įgyvendindamas informavimo apie projektą veiklą, turi pranešti apie ES finansavimą privalomai panaudodamas ES emblemą ir teiginį šalia ES emblemos – „Finansuoja Europos Sąjunga – NextGenerationEU“ taip, kaip nurodyta EK leidinyje „ES emblemos naudojimas vykdant 2021–2027 m. ES programas“ (leidinys skelbiamas adresu 2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/es-emblemos-naudojimas-vykdant-2021-2027-m-es-programas), Finansų ministerijos leidinyje „ES investicijų stiliaus knyga“ (galite parsisiųsti iš čia (160,4 MB), žr. Plano „Naujos kartos Lietuva“ vizualinio identiteto priemonės“ ) ir CPVA leidinyje „Komunikacijos vadovas projektų vykdytojams“ (leidiniai skelbiami adresu https://2021.esinvesticijos.lt/igyvendinimas-1/viesinimas. Taip pat JP projekto vykdytojas turi matomai pranešti apie projekto finansavimą pagal planą „Naujos kartos Lietuva“.
 3. Viešinant informaciją apie įgyvendinamą JP projektą socialiniuose tinkluose rekomenduojama naudoti tris grotažymes: #finansuojaEuroposSąjunga  #NextGenerationEU  #NaujosKartosLietuva. Jei dedama ES emblema, teiginys „Finansuoja Europos Sąjunga – NextGenerationEU“, viešinimo ženklas „Naujos kartos Lietuva“, grotažymių #finansuojaEuroposSąjunga  #NextGenerationEU #NaujosKartosLietuva dėti neprivaloma.
 4. Visuomenei ar projekto dalyviams skirtuose dokumentuose, susijusiuose su projekto įgyvendinimu, aiškiai pateikiama informacija apie gautą ES finansavimą, o komunikacijos medžiagoje, susijusioje su ES investicijų viešinimu, aiškiai pateikiama informacija apie ES indėlį ir naudą.

Rekomenduojamas viešinti tekstas ir logotipai:

Galimybė gauti paramą (nurodoma dotacijos suma, centų tikslumu) iš jungtinio projekto „Investicinė parama saulės elektrinėms sausumoje“ pateikus paraišką Lietuvos energetikos agentūrai paskatino (nurodyti pareiškėjo pavadinimą) suplanuoti įsirengti (nurodyti planuojamos įrengti elektrinės galią) kW saulės elektrinę sausumoje.

Jungtinio projekto projektas įgyvendinamas pagal ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą „Naujos kartos Lietuva“, finansuojamą Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės „NextGenerationEU“ lėšomis.

(atsisiųsti)                                                                      (atsisiųsti)                                                    (atsisiųsti)

● Kokie taikomi aplinkosauginiai reikalavimai įsirengiant saulės elektrinę?

Kai saulės elektrinių įrengimas gali turėti reikšmingą poveikį “Natura 2000” teritorijoms, tokiu atveju būtina kreiptis į atsakingą saugomų teritorijų direkciją, kuri nustatytų ir pateiktų išvadą dėl planuojamos veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo.

„Natura 2000“ teritorijų žemėlapyje galite pasitikrinti ar jūsų nekilnojamo turto objektas, kuriame siekiate įsirengti saulės elektrinę, patenka į “Natura 2000” teritoriją ar artimą jos aplinką.

Saugomų teritorijų direkcijų ribų žemėlapyje galite pasitikrinti, kuri direkcija yra atsakinga už įsteigtos ar potencialios „Natura 2000“ teritorijos administravimą.

Jeigu nustatoma, kad planuojama įsirengti saulės elektrinė gali turėti reikšmingą poveikį „Natura 2000“ teritorijoms, turi būti atliktos poveikio aplinkai vertinimo procedūros. Tokiu atveju būtina kreiptis į Aplinkos apsaugos agentūra, kuri yra atsakinga už sprendimo priėmimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių.

Daugiau informacijos apie poveikio aplinkai vertinimo procedūras galite rasti Aplinkos ministerijos interneto svetainėje.

„Natura 2000“ reikšmingumo nustatymo išvadą, sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių ir poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą (arba nuorodas į atsakingų institucijų interneto svetaines, jei šie dokumentai skelbiama ten) būtina pateikti kartu su paraiška.

Su Aplinkosauginiais reikalavimais planuojant, statant ir eksploatuojant saulės šviesos energijos elektrines galite susipažinti čia.

● Kur rasti informaciją apie laisvas galias saulės elektros energijos gamintojams ESO tinkle?

Informaciją skirtingoms subjektų grupėms galima rasti čia.

Atsidarius nuorodą bus matomas žemėlapis „110 kV transformatorių pastočių laisvų galių žemėlapis saulės elektrinėms.“. Žemėlapyje galite įvesti savo objekto adresą ir paspauskite artimiausią  ikoną.  Paspaudus, ant ikonos, atsiranda lentelė, kurioje yra tokia eilutė: AB LITGRID 110kV linijos ruožas, NR. : XX, tie XX- yra ruožo, prie kurio Jūs priskirtas numeris.  Jeigu Jūsų paraiška ESO jau buvo grąžinta patikslinimui, tai ruožo numerį, galite matyti iš  ESO gautame laiške.

Atsidarius excell failą, prie balto šauktuko oranžiniame fone (po žemėlapiu) ikonos „Informaciją apie LITGRID AB 110 kV tinklų ruožų laisvų galių paskirstymą saulės elektrinių prioritetinėms grupėms galima rasti čia.“. Spaudžiate čia, ir atsidarys excell failas. Pasirinkite atitinkamą ruožą stulpelyje A ir atitinkamą prioritetinę grupę: 

 • Besikreipiant atsinaujinančių išteklių energijos bendrijai ar piliečių energetikos bendrijai, kai jų narių, dalininkų ar dalyvių susirinkime savivaldybėms, savivaldybių įstaigoms priklauso daugiau negu 51 procento balsų dauguma ir ne mažiau kaip 40 procentų šių bendrijų eksploatuojamų atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių įrengtosios galios ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo leidimo gaminti elektros energiją gavimo dienos bus skirta mažinti energijos nepriteklių ir (ar) teikti naudą pažeidžiamiems vartotojams, tikrinti – Prioritetinės grupės Nr. 1. Savivaldybių AIEB ir PEB laisva galia saulei per ruožą, MW.
 • Besikreipiant kitai nei aukščiau nurodytai atsinaujinančių išteklių energijos bendrijai ar piliečių energetikos bendrijai, tikrinti – Prioritetinės grupės Nr. 7. AIEB ir PEB ne savivaldybių laisva galia saulei per ruožą, MW.
 • Besikreipiant LMMĮ arba Ūkininkui, atitinkančiam LMMĮ tikrinti -  Prioritetinės grupės Nr. 10. Kiti juridiniai GV laisva galia saulei per ruožą, MW.

Kilus klausimų, maloniai kviečiame konsultuotis su Energijos skirstymo operatoriaus (ESO) atstovais bendruoju telefonu +370 697 61852.

● Kokios yra prie paraiškos reikalingos pridėti dokumentų formos? Noriu iš anksto pasiruošti ir pasirašyti reikiamus dokumentus.
● Ar savivaldybės, savivaldybių valdomos įstaigos ir įmonės gali dalyvauti kvietime?

Savivaldybės, savivaldybių valdomos įstaigos kaip pareiškėjos kvietime negali dalyvauti, tačiau savivaldybės ir savivaldybių įstaigos gali būti AIEB, PEB arba pelno nesiekiančių juridinių asmenų, siekiančių tapti AIEB, PEB dalininkėmis ir tokia AIEB, PEB arba siekiantis jais tapti subjektas būtų tinkamas pareiškėjas dalyvauti kvietime.

Savivaldybės valdomos įmonės tiek kaip pareiškėjos, tiek kaip AIEB, PEB ar AIEB ir PEB siekiančių tapti subjektų dalininkėmis gali būti tik tais atvejais, kai jos atitinka labai mažos ar mažos įmonės statusą.

● Atsinaujinančių išteklių energijos bendrija turi ESO išduotas elektrinės prijungimo prie energetikos tinklų prijungimo sąlygas, skirtas visos elektrinėje pagamintos elektros energijos pardavimui. Ar tokios ESO sąlygos yra tinkamos?

Taip, tinkamos. AIEB, PEB ir pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, kurie siekia tapti AIEB, PEB gali turėti ESO sąlygas, skirtas visos elektrinėje pagamintos elektros energijos pardavimui.

● Kokiu būdu turi būti pasirašyti dokumentai, teikiami kartu su paraiška?
Kai pildant paraišką yra prašoma pateikti (pridėti prie paraiškos) pasirašytą dokumentą, galima pateikti atspausdintą, ranka pasirašytą ir nuskenuotą dokumento versiją (*.png, *.jpg, *.tif,*.pdf formatais), arba pateikti el. parašu pasirašytą dokumentą (*.pdf , *.adoc formatais).
Daugiau informacijos apie el. parašą nuorodose Apie el. parašą, Kur galiu įsigyti el. parašą?
Nuorodos, kur internete galima pasirašyti dokumentus el. parašu: