Investicinė parama saulės elektrinėms sausumojeInvesticinė parama saulės elektrinių įrengimui sausumoje

Jungtiniu projektu „Investicinė parama saulės elektrinėms sausumoje“ siekiama prisidėti prie Lietuvos strateginiuose dokumentuose numatyto tikslo – didinti atsinaujinančių energetikos išteklių (toliau – AEI) dalį bendrame galutiniame energijos suvartojime.

Jungtinio projekto tikslas: skatinti gamintojų investicijas į naujų AEI (saulės sausumoje) naudojančių elektros energijos gamybos pajėgumų sukūrimą.

Remiama veikla:  saulės elektrinių iki 500 kW  įrengimas (neapima jau pastatytos saulės elektrinės galios didinimo).

Jungtinio projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2023-03-09–2026-03-31.

Jungtinį projektą įgyvendina Lietuvos energetikos agentūra, kuri 2024-03-06 paskelbė kvietimus teikti paraiškas jungtinio projekto pareiškėjams (žemiau nurodytoms tikslinėms grupėms), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos patvirtintu projektų finansavimo sąlygų aprašu (galima atsisiųsti iš čia). Kvietimo metu planuojama paskirstyti 62,7 mln. Eur paramos.

Saulės elektrinės įrengimo projekto suma bus skaičiuojama pagal fiksuotojo vieneto įkainį (žr. lentelės 18 stulpelyje „Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžio kodas“ FĮ-04-03) – 1073,42 Eur be PVM / 1 kW saulės elektrinės įrengtosios galios.

Jungtinio projekto tikslinės grupės (iš jungtinio projekto finansuojamų projektų pareiškėjai) galės gauti finansavimą siekiantį:

  • labai mažos ir mažos įmonės (LMMĮ), registruotos ne trumpiau nei 1 metus iki paraiškos pateikimo – 35 proc. nuo pagal fiksuotą įkainį paskaičiuotos sumos;
  • ūkininkai, atitinkantys LMMĮ statusą, kurių ūkiai iki paraiškos pateikimo ne trumpiau nei 1 metus įregistruoti Ūkininkų ūkių registre – 35 proc. nuo pagal fiksuotą įkainį paskaičiuotos sumos;
  • atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos (AIEB), kai dalininkais nėra vidutinės įmonės – 45 proc. nuo pagal fiksuotą įkainį paskaičiuotos sumos, o jei nors vienas dalininkas yra labai maža ar maža įmonė arba šį statusą atitinkantis ūkininkas, – 35 proc. nuo pagal fiksuotą įkainį paskaičiuotos sumos;
  • piliečių energetikos bendrijos (PEB), kai dalininkais nėra vidutinės ir (ar) didelės įmonės – 45 proc. nuo pagal fiksuotą įkainį paskaičiuotos sumos, o jei nors vienas dalininkas yra labai maža ar maža įmonė arba šį statusą atitinkantis ūkininkas, – 35 proc. nuo pagal fiksuotą įkainį paskaičiuotos sumos;
  • pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, siekiantys įgyti AIEB ar PEB statusą, kurių steigimo dokumentuose nustatytas tikslas – teikti aplinkos, ekonominę, arba socialinę visuomeninę naudą savo dalyviams – 45 proc. nuo pagal fiksuotą įkainį paskaičiuotos sumos, o jei nors vienas dalininkas yra labai maža ar maža įmonė arba šį statusą atitinkantis ūkininkas, – 35 proc. nuo pagal fiksuotą įkainį paskaičiuotos sumos.

Finansuojami bus ir gamintojų, ir gaminančių vartotojų projektai. Kartu su paraiška reikia pateikti pareiškėjo vardu elektros tinklų operatoriaus išduotas elektrinės prijungimo prie elektros energijos skirstomųjų tinklų sąlygas gamintojui ar gaminančiam vartotojui. Kai planuojamos saulės elektrinės įrengtoji galia bus ne didesnė kaip 100 kW ir leistina generuoti galia bus lygi nuliui, pareiškėjas kartu su paraiška gali pateikti ne išduotas sąlygas, o tik įsipareigojimą pastatyti saulės elektrinę.

Paraiškos finansavimui bus atrenkamos tęstinės atrankos būdu, t. y. pareiškėjai galės teikti paraiškas nuolat, kol bus pateikta paraiškų visai kvietime numatytai paskirstyti sumai ar pasibaigs nustatytas paraiškų pateikimo terminas. Tęstinės atrankos būdu pateiktos paraiškos vertinamos ir sprendimai dėl projektų finansavimo priimami pagal paraiškų teikimo eilę.

Atkreipiame pareiškėjų dėmesį: saulės elektrinių įrengimo išlaidos bus pripažįstamos tinkamomis finansuoti tik jei 1) jos bus patirtos jau po paraiškos pateikimo Lietuvos energetikos agentūrai dienos ir 2) paraiška bus pripažinta tinkama finansuoti pagal kvietime paraiškoms keliamus reikalavimus.

Pridėtinės vertės mokestis yra netinkamas finansuoti.

ATMINTINĘ, kurioje pateikiama esminė informacija, žinotina pareiškėjui apie šį kvietimą teikiant paraišką, galima rasti čia.

Detalesnė informacija apie paraiškų teikimą, techninius projekto reikalavimus, tinkamas išlaidas ir kt. nurodyta kvietimo dokumentuose ir paskelbta šiose interneto svetainėse: www.esinvesticijos.lt ir www.ena.lt.

Kontaktai: konsultavimas jungtinio projekto klausimais vykdomas elektroniniu paštu [email protected] ir tel. +370 5 230 3312 (darbo dienomis 8:00–12:00 val.).

Jungtinio projekto rezultatas: 220 MW sukurtų naujų elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių pajėgumų iki 2026 m. kovo 31 d.

Projekto biudžetas: 67 000 000,00 EUR. Projektas įgyvendinamas pagal ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą „Naujos kartos Lietuva“, finansuojamą  Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės „NextGenerationEU“ lėšomis.