Energetikos sektoriaus analizė

Viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūros viena iš veiklos sričių – energetikos sektoriaus duomenų ir informacijos rinkimas, kaupimas, analizė, stebėsena ir modeliavimas. Minėtos veiklos rūšis – Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka renka, kaupia ir sistemina energetikos sektoriaus duomenis, jų pagrindu rengia ir teikia Energetikos ministerijai energetikos sektoriaus analizę – apima šias veiklos funkcijas:

  • kuria ir administruoja energetikos sektoriaus duomenų bazę;
  • renka, sistemina ir teikia Energetikos ministerijai ir, esant poreikiui, kitoms institucijoms energetikos sektoriaus duomenis, atlieka energetikos sektoriaus duomenų analizę ir modeliavimą;
  • vertina, modeliuoja ir prognozuoja energetikos sektoriaus plėtros tendencijas, teikia rezultatus Energetikos ministerijai ir, esant poreikiui, kitoms institucijoms.