Energetikos sektoriaus analizė

Viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūros viena iš veiklos sričių – Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka rinkti, kaupti ir sisteminti energetikos sektoriaus duomenis, jų pagrindu rengti ir teikti Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai (toliau – Energetikos ministerija) energetikos sektoriaus analizę. Minėta veiklos sritis apima šias veiklas:

 • bendros energetikos sektoriaus ir energijos vartojimo duomenų bazės sukūrimas ir administravimas;
 • energetikos sektoriaus duomenų rinkimas ir analizė ir teikimas Energetikos ministerijai;
 • energetikos vartotojų elgsenos ir energetikos sektorių analizė ir rizikų identifikavimas;
 • energetikos sektorių plėtros tendencijų modeliavimas ir prognozavimas ir priemonių metodikų rengimas;
 • decentralizuoto sektoriaus apsirūpinimo šiluma esamos situacijos ir perspektyvinės raidos vertinimas;
 • pasiūlymų Energetikos ministerijai dėl racionalių apsirūpinimo šiluma raidos krypčių, įvertinant šilumos gamybos technologijų kaitą, didinančią šilumos gamybos ir vartojimo efektyvumą ir mažinančią neigiamą poveikį aplinkai, ir galimybes apsirūpinti šiluma iš centralizuotų šilumos tinklų, teikimas;
 • kokybiško energetikos sektoriaus duomenų analizės ir rizikos valdymo proceso organizavimas;
 • Europos Sąjungos institucijų energetikos sektoriaus, atsinaujinančių išteklių energijos (toliau – AIE) bei efektyvaus energijos ir energijos išteklių vartojimo sričių teisės aktų analizė, apibendrintų pasiūlymų Energetikos ministerijai dėl jų reikalavimų įgyvendinimo ir atsiskaitymo Europos Komisijai teikimas;
 • dalyvavimas susijusių komitetų ir programų veikloje;
 • Europos Sąjungos energetikos sektoriaus paramos fondų ir programų vykdymo priežiūra ir stebėsena, pasiūlymų Energetikos ministerijai dėl jų paramos įgyvendinimo Lietuvoje teikimas;
 • energijos ar energijos išteklių poreikių, importo, eksporto prognozės;
 • energijos gamybos pajėgumų poreikio vertinimas;
 • energijos išteklių vartojimo struktūros vertinimas ir prognozės;
 • poveikio aplinkai vertinimas, prognozės ir priemonių poveikio mažinimui nustatymas;
 • investicijų poreikio į energetikos sektorių vertinimas;
 • grėsmių Lietuvos energetikos sektoriui identifikavimas ir analizė;
 • Lietuvos energetikos sektoriaus plėtros galimybių analizė energetinio saugumo aspektu;
 • AIE plėtros duomenų valstybės ir savivaldybių mastu analizė;
 • užsienio valstybių politikos energetikos srityje periodinių apžvalgų rengimas.