CA-RES

Projektas „CA-RES“


Projektas „CA-RES“ – Suderinti veiksmai skirti perkelti ir įgyvendinti atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo direktyvą (anglų kalba „Concerted Action on the transposition and implementation of the Renewable Energy Sources Directiveplačiau žr. projekto „CA-RES“ interneto svetainėje).

2009 metais priimta Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją (AIE direktyva) nustatė bendrą atsinaujinančių išteklių naudojimo skatinimo tvarką Europos Sąjungoje (ES). Klausimų, kuriuos sprendžia AIE direktyva, sudėtingumas ir įvairiapusiškumas reikalauja jos įgyvendinimą palaikančių sprendimų. Suderinti veiksmai – CA-RES – yra vienas šių sprendimų, įgalinantis ES valstybes nares, dalyvaujant struktūrizuotame dialoge, ieškoti bendrų metodų ir sprendimų įgyvendinant AIE direktyvos nuostatas. Projektas finansuojamas iš ES bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“.