projekto rezultatai

Projekto „ENSMOV“ įgyvendinimo rezultatai

2022 metai


2022-11-17 ● Baigiamoji projekto „ENSMOV“ konferencija ir jos medžiaga

Projektas „ENSMOV“ baigiasi tuo metu, kai ES Parlamentas yra ką tik priėmęs poziciją dėl Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos naujos redakcijos, o jo nariai sutiko padidinti 2030 m. ES energijos vartojimo efektyvumo tikslą iki 14,5 proc. ir patobulinti daugelį Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos priemonių, skirtų taupyti energiją.

Projekto „ENSMOV“ baigiamosios konferencijos metu ekspertai aptarė pagrindines šio projekto išvadas ir rekomendacijas. Taip pat pagal Direktyvos 7 straipsnį buvo aptartos tokios temos, kaip energijos nepriteklius ir papildomumas.

Projektas „ENSMOV“ buvo skirtas energijos taupymo politikos įgyvendinimui, stebėjimui ir tikrinimui pagal Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos 7 straipsnį. Per pastaruosius 3 metus projektas „ENSMOV“ nagrinėjo pagrindinius klausimus, susijusius su politikos kūrimu ir matavimo, ataskaitų teikimo ir jų tikrinimo praktika, per 3 vienerių metų mainų ir diskusijų ciklus tarp įvairių šios energetikos politikos suinteresuotųjų šalių. Šios baigiamosios konferencijos tikslas – pristatyti projekto rezultatus, energijos efektyvumo įpareigojimų sistemos raidą ir alternatyvių priemonių apžvalgą bei būsimus iššūkius.

Renginio medžiaga:

2022-08-16 ● Energetinis skurdas ir būsimos išlaidos pagal Energijos vartojimo efektyvumo direktyvą: 7 str. politikos vaidmuo

IEECP (Europos energetikos ir klimato politikos institutas) energetinio skurdo tema suorganizuotas renginys leido suburti Europos Komisijos, Europos Parlamento ir valstybių narių ministerijų narius aptarti svarbiausius projektus ir iniciatyvas bei politikos vaidmenį jį mažinant.

Pranešėjai aptarė paketo „Fit-for-55“ vaidmenį, Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos (EVED) 7 str. politiką, ES fondus ir jų poveikį mažas pajamas gaunančioms žmonių grupėms. Jie taip pat pasidalijo tuo, kaip įvairūs rodikliai, atspindi energetinį skurdą, yra šios politikos rezultatas.

Renginio metu buvo aptarta:

 • „Fit-for-55“ politikos vaidmuo (nauji energijos vartojimo efektyvumo tikslai, laipsniškas naujų iškastinio kuro katilų atsisakymas, minimalūs energijos vartojimo efektyvumo standartai ir galima sąveika su apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema);
 • Poveikis mažas pajamas gaunančioms žmonių grupėms ir EVED 7 straipsnio politikos svarba mažinant naštą, taip pat kelių rodiklių svarba siekiant nustatyti energetinio skurdo matmenis, atsirandančius dėl šios politikos;
 • Neigiamas šios politikos poveikis ir ES fondų vaidmuo mažinant naštą mažas pajamas gaunančioms žmonių grupėms.

Darbotvarkė:

 • Energijos vartojimo efektyvumo ir energetinio skurdo ryšio nustatymas, Stefanas Bouzarovskis (Mančesterio universitetas); 
 • ES Parlamento iniciatyva dėl naujos EVED redakcijos, energetinio skurdo apibrėžimas ir priemonės šiai problemai spręsti, Petros Kokkalis (EP narys – GUE/NGL);
 • ES Komisijos ENER GD iniciatyva dėl naujojo EVED 8 straipsnio ir jo vaidmens kovojant su energetiniu skurdu, Anne Katherine Weidenbach (EK, DG ENER);
 • ENSMOV projekto iniciatyva dėl dabartinės EVED 7 straipsnyje numatytos energetinio skurdo mažinimo politikos rezultatų ES, Samuelis Thomas (RAP);
 • Projekto ENPOR iniciatyva: ar EVED vykdoma politika yra tinkama energetiniam skurdui sumažinti privačiame nuomos sektoriuje nustatyti? – Karina Knaus (Austrijos energetikos agentūra);
 • Iniciatyva neigiamam poveikiui mažas pajamas gaunančioms grupėms mažinti, įgyvendinant „Fit-for-55“ priemones ir ES finansavimo vaidmuo numatomai EVED 8 straipsnio politikai, Vlasis Oikonomou (IEECP).

2022-08-16 ● Internetinis seminaro ataskaita – kaip įsteigti ir valdyti energijos efektyvumo fondą?

Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos (EVED) 7 straipsnis yra viena iš svarbiausių priemonių siekiant plataus užmojo Europos energijos vartojimo efektyvumo tikslų. Tai leidžia naudoti Energijos efektyvumo fondą, kuris gali gauti lėšas iš įpareigotųjų šalių (arba rinkos dalyvių) mokėjimų ir valstybės biudžeto, taip finansuojant energijos vartojimo efektyvumo veiksmus, kuriais siekiama sutaupyti reikiamą energijos kiekį.

Finansavimo teikimas ir ekonomiškas veiksmingumas yra labai svarbūs siekiant finansinio tvarumo pagal EVED 7 str. politiką. Dažniausi finansavimo šaltiniai EVED 7 str. yra valstybės biudžetas, ES finansavimas, aplinkos arba energijos mokesčiai, biržoje prekiaujami fondai (angl. exchange-traded fund, ETF) ir finansavimas pagal sąskaitas.

Sužinokite daugiau apie tai, kaip sukurti ir valdyti tokius fondus:

.
.
.

Jei norėtute sužinoti daugiau, galite ne tik klausytis internetinio seminaro įrašo, bet ir tiesiogiai teirautis šiais šalių kontaktais.

2022-08-16 ● Mokesčiai kaip alternatyvi priemonė – renginio medžiaga (2021 m.)

Mokestinės priemonės buvo taikomos keliose valstybėse narėse 2014–2020 m. ir bus taikomos ateinančiu 2021–2030 m. laikotarpiu, nes valstybės narės savo nacionaliniuose energetikos ir klimato planuose (NEKP) nurodė, kad mokestines priemones naudos naujuoju laikotarpiu.

Daugeliu atvejų valstybėse narėse politikos priemonių tipas yra mokesčiai elektrai, gamtinėms dujoms ir naftos produktams, transporto kurui ir patalpų šildymui arba kitiems specifiniams energetikos produktams.

Mokestinės priemonės yra veiksmingos ta prasme, kad jos gali padėti sutaupyti didelį kiekį energijos, tačiau mokestinėms priemonėms įgyvendinti reikia turėti daug žinių apie tai, kaip tinkamai apskaičiuoti sutaupytą energiją, taip pat apie poveikį bendram energijos vartojimo efektyvumo tikslui.

Nustatyta, kad, mokestinės priemonės yra veiksminga priemonė energijos taupymo trūkumui per trumpą laiką kompensuoti. Kai kurios valstybės narės pranešė apie apmokestinimo priemones 2014–2020 m. įsipareigojimų laikotarpiu, be esamų politikos priemonių, įgyvendintų pagal Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos (EVED) 7 straipsnį.

Siekiant patirtį tikrą energijos taupymo poveikį, mokestinės priemonės turėtų būti kruopščiai parengtos, jomis turėtų būti siekiama struktūrinių pokyčių ir palengvinti rinkos pokyčius. Todėl apmokestinimas gali būti taikomas lygiagrečiai ir papildant kitas alternatyvias priemones. Šiuo atveju mokestinės priemonės gali padidinti kitų priemonių veiksmingumą. Konkrečiau,- energijos išteklių kainų didėjimas gali dar labiau paskatinti energijos vartojimo efektyvumo priemonių / produktų paklausą.

Komisija atlieka EVED peržiūrą, kaip paskelbta Europos žaliajame kurse (EB įsipareigojo iki 2021 m. birželio mėn. peržiūrėti ir, jei reikia, peržiūrėti Energijos vartojimo efektyvumo direktyvą ir kitas direktyvas, pvz., Skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją  direktyvą). Tikslas yra iki 2030 m. sumažinti CO2 kiekį bent 55 proc. Tam reikės dėti daugiau pastangų ir energijos vartojimo efektyvumo srityje. Šiame etape nebuvo specialaus ketinimo peržiūrėti energijos taupymo priedą, taip pat 7 straipsnį, nes 2018 m. jis jau buvo pakeistas pagal Švarios energijos paketą.

.

.

Valstybių narių keitimasis patirtimi mokesčių srityje

Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos (EVED) ataskaitų apie energijos sutaupymą dėl energijos mokesčių ir CO2 kainų nustatymo – patirtis, iššūkiai ir metodiniai aspektai – Susitikimų pranešimai

♦Patirtis iš Suomijos: energijos taupymas taikant apmokestinimo priemones pagal EVED 7 straipsnį, Lea Gynther, Ulla Suomi (MOTIVA);
♦Patirtis iš Vokietijos: Energijos taupymas taikant energijos bei CO2 mokesčius Vokietijos NEKP: kiekybinio įvertinimo patirtis, iššūkiai ir metodologiniai aspektai (pvz., naudojamas kainų elastingumas, papildomumas, reikšmingumas), Karsten Weinert (Prognos).
2022-06-23 ● Kas naujo projekte „ENSMOV“? Perskaitykite paskutinę naujieną ir sužinosite!
Šiame 2022 m. birželio mėn. leidime sužinosite naujausius projekto „ENSMOV“ atnaujinimus:

 • Politikos vadovas ir internetinis seminaras: koks energijos taupymo įsipareigojimo vaidmuo mažinant energijos nepriteklių?
 • Interviu: kaip projektas „ENSMOV“ remia Švediją analizuojant baltuosius sertifikatus;
 • Internetinių seminarų įrašai: ką iki šiol sužinojome ir kas toliau vyksta projekte „ENSMOV“? Kaip spręsti papildomumo klausimą pagal Direktyvos 7 straipsnį? Kaip įsteigti ir valdyti energijos vartojimo efektyvumo fondą? Kova su paskatomis: Europos perspektyva;
 • Straipsnis: Projektas „ENSMOV“ ECEEE 2022 m. vasaros studijoje;
 • Artimiausi renginiai.

2022-06-21 ● Projektas „ENSMOV“ ECEEE vasaros studijoje: stendinis pranešimas, diskusija ir „dainuojantis“ plakatas

Projektas „ENSMOV“ (ENSMOV) dalyvavo ECEEE vasaros studijoje su stendiniu pranešimu, diskusijų sesija ir „dainuojančiu“ plakatu.

 PLAKATAS

Remdamiesi savo Politikos apžvalga ir ENSMOV bei SocialWatt projektų tyrimais, Louise Sunderland ir Samuel Thomas iš RAP (The Regulatory Assistance Project) sukūrė reklaminį plakatą apie Energijos vartojimo efektyvumo direktyvą, energijos taupymo įsipareigojimą ir energijos skurdo mažinimą.

Plakatas yra skirtas Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos naujos redakcijos pasiūlymo analizei, kurioje teigiama, kad dalį energijos turėtų sutaupyti žmonės, kenčiantys nuo energijos nepritekliaus, pažeidžiami vartotojai ir socialiniuose būstuose gyvenantys žmonės. Plakate remiamasi šalių, kurios jau numatė aprūpinti energiją stokojančius namų ūkius, patirtimi. Trys šalys – Prancūzija, Airija ir Jungtinė Karalystė – skyrė nuo 5 iki 10 proc. savo energijos vartojimo efektyvumo įsipareigojimų schemų (EEOS) mažas pajamas gaunantiems arba energijos stokojantiems namų ūkiams. EEOS yra pati svarbiausia Direktyvos 7 straipsnio (dabar 8) nuostatų laikymosi politinė priemonė, taikoma 16 valstybių narių ir leidžianti sutaupyti 35 proc. visų praneštų. Pamokos apie paramą energijos stokojantiems per EEOS surinktos iš dviejų programos „Horizontas 2020“ projektų SocialWatt ir ENSMOV.

Plakate taip pat pateikiami žodžiai pagal „The Beatles“ dainos „Let it be“ ritmiką, siekiant pasidalinti jos žinutėmis. Renginio pabaigoje ją padainuoti buvo pakviesti visi ECEEE vasaros studijos dalyviai.

• STENDINIAI PRANEŠIMAI

Partneriai iš RAP, CRES (Citizens for Responsible Energy Solutions) ir FIRE (Italijos energijos vartojimo efektyvumo federacija) stendinių pranešimų sesijoje pristatė savo tyrimus apie energijos vartojimo efektyvumo aukcionų vaidmenį didinant energijos vartojimo efektyvumą. Vis daugiau Europos šalių kreipiasi į energijos vartojimo efektyvumo aukcionus kaip būdą ekonomiškai taupyti energiją. Vokietija, Portugalija ir Šveicarija jau turi aukcionų arba konkursų programas. 2021 m. Danija paskelbė pirmąjį energijos vartojimo efektyvumo aukcioną, o Graikija, Italija, Turkija ir Jungtinė Karalystė yra tarp šalių, kurios svarsto šį mechanizmą. Straipsnyje remiamasi pagal programą „Horizontas 2020“ ENSMOV atliktais tyrimais dėl energijos vartojimo efektyvumo aukcionų vaidmens vykdant ES valstybių narių energijos taupymo įsipareigojimus pagal Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos 7 straipsnio 8 dalį, įvertinant projektavimo niuansus, turinčius įtakos energijos taupymui, ekonominiam efektyvumui ir strateginiai energijos vartojimo efektyvumo politikos atitikčiai.

• DISKUSIJOS

Kartu su H2020 SENSEI projektu ENSMOV surengė neformalią diskusijų sesiją apie JAV egzistuojančias P4P (Pay for Performance schemes) schemas ir jų pritaikymą ES kontekste. Aktyvūs mainai su maždaug 20 ekspertų, dirbančių tiriant ir įgyvendinant energijos vartojimo efektyvumo projektus, atskleidė ne tik P4P naudą įvairiuose sektoriuose, bet ir kliūtis, kurias dar reikia įvertinti ir rasti sprendimus.


2022-06-17 ● Padalytų paskatų problemos sprendimas: Europietiškas požiūris – ENPOR IR ENSMOV diskusijų medžiaga

Šiame renginyje buvo nagrinėjami paskatų aspektai, taip pat, kaip tai susiję su energijos nepritekliumi, energijos taupymu ir Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos 7 straipsniu. ES finansuojamuose ENPOR ir ENSMOV projektuose dalyvaujantys ekspertai taip pat pateikė praktinių rekomendacijų, kaip kelios ES šalys galėtų įveikti problemas, kylančias dėl paskatų padalijimo.

Padalytos paskatos reiškia bet kokią situaciją, kai sandorio naudos negauna už sandorį sumokėjęs asmuo. Kai dėl energijos vartojimo efektyvumą pastatuose, jei asmuo, investuojantis į energijos vartojimo efektyvumo priemones, paprastai nuomotojas arba pastato savininkas, nėra tas pats, kas vėliau gauna finansinę naudą, pavyzdžiui, nuomininkas, gali atsirasti paskatų. Nepaisant šios ilgai besitęsiančios kliūties, buvo skiriama mažai dėmesio, kaip ją pašalinti, o dabartinės viešosios politikos intervencijos padarė palyginti nedaug pažangos siekiant veiksmingų sprendimų, suderinančių suinteresuotųjų subjektų paskatas.


Siūlytume susipažinti su renginio pristatymais (PDF formatu):

Pagrindinis pranešimas apie paskatų padalinimą ir nuomos klausimą, Stefanas Bouzarovskis, Mančesterio universitetas;

• Graikijos atvejo pristatymas: Christos Tourkolias, Atsinaujinančių energijos išteklių ir taupymo centras;

• Vokietijos atvejo pristatymas: Florino Vondungo, Vupertalio klimato ir aplinkos institutas.

2022-06-16 ● Švedijos baltųjų sertifikatų analizė – pokalbis su Tea Alopaeus

Tea Alopaeus yra Švedijos vyriausybės paskirtasis narys baltiesiems sertifikatams analizuoti.

Šiame pokalbyje ji paaiškina, kaip ENSMOV remia Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos 7 straipsnio įgyvendinimo tyrimą.

2022-04-29 ● Renginys „Energijos nepritekliaus mažinimas taikant Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos 7 straipsnį“

2022 m. balandžio 29 d. IEECP (Europos energetikos ir klimato politikos institutas) suorganizavo renginį, kuris sudarė galimybes mokytis ir keistis energijos nepritekliaus (energetinio skurdo) mažinimo žiniomis pagal projekto „ENSMOV“ politikos formavimo perspektyvas bei aptarti paramos energijos nepritekliui sumažinti galimybes, remiantis projekto „SocialWatt“ patirtimi.

Darbotvarkės pranešimai ir diskusijos:

 • Samuel Thomas, RAP, „Energijos nepritekliaus mažinimas pagal Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos 7 straipsnį“, pagrindinis pranešimas;
 • Jean-Sébastien Broc, IEECP, „ES 10 šalių energijos nepritekliaus mažinimo politikos apžvalga“;
 • Ray Breen, ESB Airija, „Energijos vartojimo efektyvumo schemos taikymas skurstantiems namų ūkiams – geriausia praktika ir išmoktos Airijos pamokos“;
 • Christos Tourkolias, CRES, „Energijos nepritekliaus mažinimo Graikijoje skatinimas taikant energijos vartojimo efektyvumo įsipareigojimo sistemą“;
 • Ester Sevilla Garcia, NATURGY, „Pagalba energijos stokojantiems namų ūkiams renovuojant namus Ispanijoje“.

Renginio įrašas:

Peržiūrėkite medžiagos santrauką čia

Daugiau informacijos

Projektas „ENSMOV“ remia 14 valstybių narių valdžios institucijas ir pagrindines suinteresuotąsias šalis ir yra skirtas visoms valstybėms narėms stebėti, peržiūrėti, tobulinti ir papildyti savo nacionalinės energijos vartojimo efektyvumo politikos kūrimą ir įgyvendinimą plėtojant išteklius praktiniams ir strateginiams klausimams, kylantiems iš Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo 7 straipsnio.

Projektas „SocialWatt“ leidžia įpareigotoms šalims pagal Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo 7 straipsnį visoje Europoje kurti, priimti, išbandyti ir skleisti naujoviškas energijos nepritekliaus mažinimo schemas. Be planuojamų pajėgumų didinimo, „SocialWatt“ kuria įrankius, padedančius komunalinėms įmonėms ir energijos tiekėjams veiksmingai atpažinti energijos stokojančius namų ūkius, taip pat kurti ir stebėti schemas, skirtas šių namų energijos vartojimo efektyvumui didinti.
2022-03-17 ● Internetinis seminaras „Ką mes jau išmokome ir kas vyks toliau?“
ENSMOV komanda 2022 m. kovo 17 d. internetiniame seminare pristatė pirmųjų projekto „ENSMOV“ įgyvendinimo metų rezultatus ir supažindino su planuojamais renginiais, organizuojamais iki 2022 m. rugsėjo mėn. Seminare buvo pristatyti antrojo renginių ciklo rezultatai, taip pat ENSMOV komandos parengtas MRV (Matavimai, ataskaitų teikimas ir tikrinimas) vadovas bei pagrindinės kito seminarų ciklo temos.
Pranešėjai: Livio De Chicchis – FIRE, Vlasios Oikonomou – IEECP ir Gregor Thenius – AEA.

Internetinio seminaro įrašas:

Apie ENSMOV

ENSMOV (Energijos taupymo politikos įgyvendinimo ir stebėjimo bei tikrinimo praktikos tobulinimas pagal Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos (EED) 7 straipsnį) yra 3 metų trukmės projektas, finansuojamas pagal ES programą „Horizontas 2020“, kurio tikslas – teikti paramą valstybėms narėms ir jų suinteresuotosioms šalims įgyvendinti energijos vartojimo efektyvumo politiką.

Tiksliau, projektas „ENSMOV“:

 1. Palengvina ir plečia valstybių narių dalijimąsi žiniomis ir patirtimi įgyvendinant politiką pagal EED 7 straipsnį;
 2. Kuria EED 7 straipsniui įgyvendinti pritaikytų išteklių ir priemonių rinkinį, kad būtų patenkinti konkretūs valstybių narių poreikiai; ir
 3. Padeda nacionalinėms valdžios institucijoms vykdyti vidines stebėsenos, ataskaitų teikimo ir tikrinimo sistemas, siekdama užtikrinti, kad jos turėtų patikimų duomenų ir įžvalgų, kurios leistų (per)kurti politiką iki 2030 m.
2022-02-15 ● Stebėsenos ir energijos taupymo skaičiavimo patirtis pagal Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos 7 straipsnį

Programos „Horizontas 2020“ du projektai „ENSMOV“ ir „streamSAVE“ 2022 m. vasario 15 d. surengė bendrą seminarą, kuriame aptarė papildomumo klausimą pagal Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos (EED) 7 straipsnį. Seminare buvo pristatyti energijos taupymo skaičiavimų ir politikos stebėjimo bei vertinimo papildomumo metodai, iliustruoti praktiniais Belgijos ir Jungtinės Karalystės pavyzdžiais.

„ENSMOV“ ir „streamSAVE“ yra du programos „Horizontas 2020“ projektai, susiję su Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos (EED), o tiksliau – jos 7 straipsnio įgyvendinimu.

Papildomumas yra vienas iš pagrindinių principų įgyvendinant EED 7 straipsnį ir susijusį V priedą, taip pat vienas iš sudėtingiausių: „Turi būti įrodyta, kad sutaupytas energijos kiekis yra papildomas tam kiekiui, kuris būtų sutaupytas bet kokiu atveju, įpareigotajai, dalyvaujančiajai ar įgaliotajai šaliai arba įgyvendinančiajai valdžios institucijai nesiimant veiksmų. Kad galėtų nustatyti, koks sutaupytos energijos kiekis gali būti nurodomas kaip papildomas, valstybės narės atsižvelgia į tai, kokia būtų energijos vartojimo ir paklausos raida neįgyvendinus atitinkamos politikos priemonės, įvertindama bent šiuos veiksnius: energijos vartojimo tendencijas, vartotojų elgesio pokyčius, technologinę pažangą ir kitų Sąjungos bei nacionaliniu lygmenimis įgyvendintų priemonių sukeltus pokyčius;“ (EED V priedo 2 punkto a papunktis).

Pristatymai:

 1. Įvadas, Ivana Rogulj, IEECP;
 2. Pristatome papildomumo klausimą: kokie iššūkiai? kokie požiūriai? Samuelis Thomas, RAP („ENSMOV “ projektas);
 3. Energijos taupymo skaičiavimų papildomumo tvarkymas: pavyzdžiai iš „streamSAVE“ metodikų, Gema Millan Ballesteros, CIRCE (projektas „streamSAVE“);
 4. 1 atvejis: Kaip įvertinti EED 7 straipsnyje nurodytą energijos vartojimo efektyvumo sutaupymą, kad jis atitiktų EED V priedą: elektromobilių įgijimas federaliniam automobilių parkui (Belgija), Niels Smeets, Federalinė ekonomikos ministerija, ir Kelsey van Maris, VITO – Belgija;
 5. 2 atvejis: Papildomumas politikos lygmeniu – pamokos iš Jungtinės Karalystės, Laura Edwards, BEIS – JK.

Seminaro įrašas:

 

2021 metai

2021-12-16 ● Energijos sutaupymo įpareigojimas ir energetinio skurdo sumažinimas pagal Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos reikalavimus [Politikos vadovas]
Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programos „Horizontas 2020“ (H2020) finansuojami projektai „SocialWatt“ ir „ENSMOV“ kartu parengė šį bendrą vadovą (kuris atnaujintas 2022 m. gegužės mėn.).

Energijos sutaupymo įpareigojimas (ESĮ), nustatytas Energijos vartojimo efektyvumo direktyvoje (EVED), reikalauja, kad ES valstybės narės sutaupytų energijos, taikydamos nacionalinės politikos priemones. ESĮ yra dabartinės EVED redakcijos 7 straipsnyje ir siūlomos naujos redakcijos direktyvos, paskelbtos 2021 m. liepos mėn., 8 straipsnyje.

ESĮ yra svarbiausia energijos vartojimo efektyvumo priemonė Europos politikos pakete, padedanti pasiekti apie 50 proc. bendro EVED energijos vartojimo efektyvumo tikslo.

ES Komisijos pasiūlyta EVED naujoji redakcija nustato reikalavimą, kad dalį energijos sutaupytų namų ūkiai, kurie nefektyviai vartoja energiją.

Šiame Politikos vadove pirmiausia pateikiama naujojo reikalavimo apžvalga ir paaiškinama, kaip apskaičiuojamos dalys kiekvienai valstybei narei. Toliau dėmesys sutelkiamas į politikos priemones, kurios labiausiai prisideda prie bendro ESĮ tikslo siekimo, energijos vartojimo efektyvumo įpareigojimų sistemų (EVEĮS), kurios padeda sutaupyti 35 proc. energijos (ES Komisija, 2020 m.). Taip pat dalijamasi patirtimi tų šalių, kuriose EVEĮS naudojamos energijos nepritekliui mažinti.

Tikslinė auditorija – nacionalinės valdžios institucijos, energetikos ir socialinės politikos ekspertai bei propaguotojai.


Apie „SocialWatt“ projektą
„SocialWatt“ yra ES finansuojamas projektas, kuriuo siekiama sukurti ir suteikti komunalinėms įmonėms ir energijos tiekėjams skirtas priemones veiksmingai bendrauti su savo klientais ir dalyvauti mažinant energijos nepriteklių. „SocialWatt“ projektas siekia sudaryti sąlygas komunalinėms įmonėms, energetikos įmonėms ir įpareigotosioms šalims vykdyti energijos sutaupymo įpareigojimą (ESĮ). Dėka Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos visoje Europoje sukuriamos, priimamos, išbandomos ir skleidžiamos naujoviškos energijos nepritekliaus mažinimo schemos.

Visų pirma, „SocialWatt“ projektas prisideda prie šių trijų pagrindinių tiklsų:
 • remti komunalinių paslaugų ir energijos tiekėjus, kad jie prisidėtų prie kovos su energijos nepritekliumi naudojant sprendimų priėmimo priemones;
 • mažinti atotrūkį tarp energetikos įmonių ir socialinių paslaugų skatinant bendradarbiavimą ir įgyvendinant žinių perdavimą ir gebėjimų stiprinimo veiklą, orientuota į schemų, kuriomis investuojama į atsinaujinančius energijos išteklius / energijos vartojimo efektyvumą ir mažinantį energijos nepriteklių, kūrimą;
 • naujoviškų schemų, skirtų energijos nepritekliui mažinti, įgyvendinimas ir jų tolimesnis platus pritaikymas.
2021-11-27 ● Interviu su prof. Stefanu Bouzarovskiu (Mančesterio universitetas)

Įraše prof. Stefaną Bouzarovskį kalbina Dario Di Santo (Italijos energijos vartojimo efektyvumo federacijos FIRE generalinis direktorius) apie energijos nepriteklių: apibrėžimas, įtraukimas į ES teisės aktus ir kt.

Stefanas Bouzarovskis yra Mančesterio universiteto humanitarinės geografijos profesorius, kuriame jis vadovauja Mančesterio urbanistikos instituto programai „Žmonės ir energija“. Jis yra Europos energetikos ir klimato politikos instituto bendradarbis. Jis taip pat vadovauja didžiausiam pasaulyje energijos nepritekliaus ekspertų, praktikų ir politikos šalininkų tinklui, pavadintam „Europos energijos nepriteklius: bendro kūrimo ir žinių inovacijų darbotvarkė“, kurį finansuoja mokslinių tyrimų ir inovacijų organizacija „Mokslo ir technologijų bendradarbiavimas“. Jis yra tarptautinio masto vadovaujantysis energetinio skurdo ir tvarumo politikos ekspertas, parašęs per 120 mokslinių publikacijų, tris autorines monografijas, vieną vadovėlį su bendraautoriais ir suredagavęs keturias knygas šiomis temomis. Jis vadovavo arba konsultavo daugiau nei 50 energetinio teisingumo ir miestų pertvarkos projektų, kurių bendra vertė – per 20 milijonų eurų.

Turėdamas per 25 metų patirtį energijos nepritekliaus matavimo, identifikavimo, socialinės demografijos, vietos, nacionalinės ir tarptautinės geriausios praktikos politikos kūrimo ir vertinimo srityse, jis teikė ekspertines konsultacijas Europos Parlamentui, Europos Komisijai, Jungtinėms Tautoms, Pasaulio bankui, Tarptautinei energetikos agentūrai. Jis yra septynių tarptautinių žurnalų redakcinių kolegijų ir penkių patariamųjų komisijų narys.

Anksčiau jis buvo kviestinis profesorius arba stipendininkas Bergene, Gdanske, Berlyne, Brisbene, Briugėje ir Prahoje. Kaip buvęs ES energijos nepritekliaus stebėjimo centro pirmininkas ir įkūrėjas, 2019 m. kampanijoje „EU Protects“ jis buvo pavadintas „eiliniu didvyriu“ už pastangas kovoti su skurdu ir nelygybe visoje Europoje.
2021-10-19 ● Aukcionų schemomis grįsti rinkos mechanizmai
Konsorciumas „ENSMOV“ surengė seminarą, skirtą aptarti aukcionų arba kitų politikos priemonių, apimančių tam tikrus konkurencinius elementus, siekiant apibrėžti paskatos vertę, vaidmenį įgyvendinant energijos vartojimo efektyvumo politiką, pagrįstą tematiniais tyrimais.

Pastaraisiais metais aukcionai buvo naudojami daugelyje Europos šalių kaip atskiros schemos arba kaip kitos paskatos, kuriomis siekiama skatinti energijos vartojimo efektyvumo projektus. Taip pat yra šalių, kuriose tokios galimybės ką tik buvo pradėtos įgyvendinti arba dar tik kuriamos.

Įvairi geografinė ir teminė aprėptis prisidėjo prie vaisingos diskusijos ir davė konkrečių patarimų, kaip sukurti ir įgyvendinti tokio tipo priemones, kokie jos privalumai ir trūkumai.

Susipažinkite su toliau pateikiamais pranešimais:

• Energijos vartojimo efektyvumo politikos rinkos mechanizmai, Samuelis Thomas, RAP

Tematiniai tyrimai:

• Šveicarija, Kurt Bisang, BFE
• Danija, Mortenas Brobergas, DEA
• Graikija, Christos Tourkolias, CRES

Seminaro įrašas:2021-09-17 ● Internetinis seminaras „Nauji ES Komisijos pasiūlymai dėl Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos įpareigojimų taupyti energiją“
Projektas „ENSMOV“ surengė internetinį seminarą, kuriame aptarė siūlomus Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos (EVED) pakeitimus, susijusius su energijos taupymo įpareigojimu (8 straipsnis, buvęs 7). Pasiūlymais siekiama suderinti įpareigojimą su ES 55 proc. grynojo išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo tikslu 2030 m. ir, inter alia, 2024 m.:
 • nustatyti naują įpareigojimą visoms valstybėms narėms kasmet iki 2030 m. sutaupyti 1,5 proc. galutinio energijos kiekio, taip pakeičiant dabartinį reikalavimą kasmet sutaupyti 0,8 proc. energijos;
 • reikalauti, kad valstybės narės dalį savo energijos sutaupytų energijos nepriteklių patiriančių žmonių, pažeidžiamų vartotojų arba socialiniuose būstuose gyvenančių žmonių sąskaita;
 • neskaičiuoti energijos, sutaupytos taikant politikos priemones, susijusias su tiesioginio iškastinio kuro deginimo technologijomis; ir
 • jei tikslai nepasiekiami, perkelti nesutaupytos energijos kiekį.
ES Komisija pristatė siūlomus energijos taupymo prievolės pakeitimus, paaiškinant tikslo pakeitimų detales, sutaupymo apskaičiavimą ir būdus, kaip prievolė padės pasiekti klimato ir teisingumo tikslų. Mūsų trys komisijos nariai iš politikos formavimo, pramonės ir vartotojų bendruomenių pateikė trumpus pirminius atsakymus, prieš atsakydami į klausimus, gautus iš pirmininkės ir internetinio seminaro dalyvių. Iš viso renginyje dalyvavo 142 asmenys.

Pagrindinės diskusijos ir pastabos:
 • visi diskusijos dalyviai palankiai įvertino energijos taupymo įpareigojimo tikslo didinimą;
 • buvo teigiamai įvertintas dėmesys energijos nepritekliaus mažinimui ir teisingumo problemoms spręsti pakete „Fit for 55“, nors susirūpinimas dėl energijos nepritekliaus apibrėžimo nenuoseklumo išlieka;
 • Peteris Bachas palankiai įvertino tai, kad negalima sutaupyti tiesioginio iškastinio kuro deginimo technologijų kaip būtino žingsnio siekiant 2050 m. grynojo nulinio tikslo. Ši nuostata auditorijai sukėlė daug klausimų, pavyzdžiui, dėl jos taikymo įvairių tipų technologijoms; ir
 • Energijos taupymo įpareigojimo laikymasis, ypač EVED V priedas, buvo pabrėžta kaip pagrindinė susirūpinimą kelianti sritis, o komisijos nariai norėjo, kad būtų labiau laikomasi papildomumo reikalavimų ir geriau būtų matuojamas sutaupomas energijos kiekis.

Internetinio seminaro įrašas:

Darbotvarkė

10.00 – ENSMOV projektas, Vlasis Oikonomou, IEECP

10.10 – Nauji pasiūlymai dėl Direktyvos 7 straipsnio (dabar 8 str.), Anne-Katherina Weidenbach, ES Komisija

10.30 – Atsakymai

 • Arianna Vitali, Energijos taupymo koalicijos generalinė sekretorė
 • Marine Cornelis, „Next Energy Consumer“ vykdomasis direktorius
 • Peteris Bachas, TEA energijos vartojimo efektyvumo darbo grupės pirmininkas ir buvęs prezidentas (kalba asmeniškai)

10.45 – Diskusijos ir auditorijos klausimai ir atsakymai

11.30 – Seminaro pabaiga

Pirmininkas: Samuelis Thomas, RAP

2021-07-23 ● ENSMOV seminaras „Energijos vartojimo efektyvumo politikai įgyvendinti skirtos IT priemonės“
ENSMOV konsorciumas surengė seminarą, skirtą aptarti IT priemonių vaidmenį įgyvendinant energijos vartojimo efektyvumo politiką, remdamasis konkrečių atvejų tyrimais.

Apie informacinių technologijų priemones retai kalbama tradiciniuose renginiuose, kuriuose kalbama apie energetikos politiką, nepaisant jų svarbos užtikrinant projektų ir bendrų politikos rezultatų rinkimą, stebėjimą, ataskaitų teikimą ir vertinimą.

Įvairi geografinė ir teminė aprėptis prisidėjo prie vaisingų diskusijų ir davė konkrečių patarimų, kaip įgyvendinti ir vykdyti Energijos vartojimo efektyvimo direktyvos 7 straipsnyje nustatytus įpareigojimus, susijusius su stebėsena, ataskaitų teikimu ir jų tikrinimu ES valstybėse narėse ir už jos ribų.

Seminaro įrašas:


Toliau galite susipažinti su seminaro pranešimais:

10.00 – ENSMOV projektas, Ivana Rogulj, IEECP
10.10 – IT priemonių vaidmuo energetikos politikoje, Timo Liederer, AEA
10.20 – IT priemonių konkrečių atvejų analizė:

Austrija: Elisabeth Böck, AEA
• Kroatija: Lovorko Marić, EIHP
• Airija: Joe Durkan, SEAI
• Jungtinė Karalystė: Angela Gracey Roger, EST
• Italija: Livio De Chicchis, FIRE

2021-07-20 ● Seminaras „Projektas „ENSMOV“ dokumentų rinkinio „The Fit for 55“ kontekste

Ivana Rogulj iš IEECP (Europos energetikos ir klimato politikos institutas) pristato naujausius „ENSMOV“ projekto atnaujinimus: kas gali būti naudinga tolesniam darbui, susijusiam su Energijos vartojimo efektyvumo didinimo direktyvos (EVED) 7 straipsniu, kas gali padėti kuriant naujas strategijas ir kt.

Seminaro įrašas:

Jau sukurta EVED 7 straipsnio  platforma, kur vyksta daug internetinių seminarų, o jų įrašai įkeliami į minėtą platformą.  Nedvejodami pažiūrėkite!

2021-05-26 ● ENSMOV seminaras „Stebėsenos, ataskaitų ir vertinimų schemos nustatymo ir modifikavimo pažingsninis vadovas“
ENSMOV konsorciumas surengė seminarą, kuriame daugiausia dėmesio buvo skirta dabartinei stebėsenos, ataskaitų ir vertinimų schemos būklei Austrijoje, Kroatijoje ir Graikijoje. Taip pat dėmesys buvo skirtas techniniams stebėsenos, ataskaitų ir vertinimų schemos aspektams, t. y. nustatymui ir techniniams pakeitimams atitinkamose šalyse.

Buvo atskleisti privalumai ir problemos, kylančios stebint ir tikrinant energijos vartojimo efektyvumo įpareigojimo sistemą ir alternatyvias priemones, kartu su konkrečiais pavyzdžiais, kaip antai: dvigubo skaičiavimo ir imties dydžio nustatymo problemos sprendimas.

Seminaro įrašas:

2021-05-26 ● ENSMOV regioninis seminaras „Energijos vartojimo efektyvumo didinimo direktyvos 7 straipsnio reikalavimų įgyvendinimas Pietryčių Europos šalyse“

Šių metų gruodį ENSMOV konsorciumas kartu su Energijos bendrijos sekretoriatu surengė internetinį seminarą, kuriame daugiausia dėmesio buvo skirta energijos vartojimo efektyvumo įpareigojimų sistemos ir alternatyvių priemonių įgyvendinimui pagal Energijos vartojimo efektyvumo didinimo direktyvos (EVED) 7 straipsnį ir dabartiniam jo statusui Pietryčių Europos šalyse.

Internetiniame seminare buvo pristatyta bendra energijos vartojimo efektyvumo įpareigojimų sistemos ir alternatyvių priemonių apžvalga ES lygmeniu, EVED 7 straipsnio įgyvendinimas Energijos bendrijos šalyse, remiant Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB) Regioninei energijos vartojimo efektyvumo programai (REEP) bei energijos vartojimo efektyvumo įpareigojimų sistemos ir alternatyvių priemonių įgyvendinimo Bulgarijoje ir Kroatijoje pavyzdžiai.

Seminaro įrašas:

2021-05-25 ● Pokalbis su Elena Allegrini, Italija
ENSMOV skelbia naują vaizdo pokalbį su Elena Allegrini.

Dr. Allegrini yra aplinkosaugos inžinierė, kurios dabartinė veikla yra susijusi su Italijos paramos schemomis, taikomomis esamiems pastatams, t. y. mokesčių lengvatos pastatams su vadinamaisiais Ecobonus ir Superbonus.

Jos įgytas akademinis išsilavinimas, techniniai įgūdžiai ir darbo patirtis daugelį metų buvo susiję su energijos vartojimo efektyvumo didinimo sritimi. Baigusi doktorantūros studijas ji savarankiškai dirbo inžiniere. Nuo 2018 metų ji dirba ENEA (Energijos efektyvumo departamente) mokslininke.

Išsamiau jos veikla yra skirta techninėms konsultacijoms apie minėtas paramos schemas, specialistų mokymo kursams ir sklaidai per techninių rekomendacijų dokumentus (pvz., ataskaitas, dokumentus ir biuletenius).

Pokalbio įrašas:

2021-05-13 ● COVID-19 pandemijos poveikis Energijos vartojimo efektyvumo didinimo direktyvos 7 straipsnio įgyvendinimui

COVID-19 pandemija paveikė energijos vartojimo efektyvumo politiką ir rinką.

Susipažinkite su apklausos, kurią atlikome su Europos suinteresuotosiomis šalimis, rezultatais.

Klausykitės mūsų žinių ir patirties mainų šia tema su:

 • „ENSMOV“ projekto koordinatorimi (Vlasis Oikonomou);
 • Europos Komisijos ENER GD (Anne Katherine Weidenbach);
 • Tarptautine energetikos agentūra (TEA) (Yannick Monschauer);
 • Électricité de France (EDF – Dominique Osso);
 • EFFIEES (Pascalis Guillaume'as);
 • ENEL X (Donati Nicolo);
 • EURIMA (Rolandas Gladushenko);
 • Tarptautine nekilnojamojo turto savininkų sąjunga (UIPI) (Maria Francisca Figueira);
 • ABN AMRO banku (Arnoldas Mulderis).


Apklausos įrašas:

2021-04-27 ● Suinteresuotųjų šalių poreikių Energijos vartojimo efektyvumo didinimo direktyvos 7 straipsniui įgyvendinti įvertinimas

Nuo „ENSMOV“ projekto įgyvendinimo pradžios remdamiesi poreikių vertinimu ir poreikiais, su kuriais susidurta keičiantis žiniomis projekto įgyvendinimo metu, partneriai pasiūlė keletą būsimų ataskaitų / pagalbinės medžiagos rengimo ir seminarų temų.

Remdamiesi šiais pasiūlymais, 2021 m. kovo ir balandžio mėn. atlikome suinteresuotųjų šalių anoniminę apklausą, joje dalyvaujant per 50 internetinio seminaro dalyvių.

Rezultatai rodo prioritetines antrojo projekto ciklo temas:

Svarbiausios temos:

 • Direktyvos 7 straipsnis ir klimato tikslai;
 • Kaip įvertinti paramos schemų ir alternatyvių priemonių šalutinį poveikį?;
 • IT priemonės;
 • Pažingsninis stebėsenos, ataskaitų ir vertinimų schemų nustatymo, kūrimo ir modifikavimo metodas;
 • Papildomumas ir reikšmingumas;
 • Kaip įsteigti ir valdyti energijos vartojimo efektyvumo fondą?;
 • Paramos schemos ir Direktyvos 7 straipsnis;
 • Kaip valstybėse narėse veikia bankininkystės ir skolinimosi taisyklės?

Daugiau informacijos čia.

2021-04-07 ● Apsilankykite projekto „ENSMOV“ žinių perdavimo platformoje

Žinių perdavimo platforma yra skirta diskutuoti Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos 7 straipsnio įgyvendinimo klausimais. Ji yra žinių, mokymosi medžiagos, internetinių seminarų, veiklos procesų studijų, geros praktikos pavyzdžių ir nacionalinio lygio informacijos skelbimo vieta.

Jei norite daugiau sužinoti apie šią platformą, susipažinkite su internetinio seminaro įrašu:

Platforma nuolat atnaujinama, atsižvelgiant į naujus teisės aktų pakeitimus ir turimas žinias. Labai laukiami pasiūlymai dėl naujų temų, apie kurias norite sužinoti daugiau.

Apsilankykite platformoje ir sužinokite daugiau!

2021-03-27 ● Projekto „ENSMOV“ tematinis internetinis seminaras apie energijos vartojimo efektyvumo įsipareigojimų schemų išlaidų efektyvumą ir finansinius aspektus

Susipažinkite su internetinio seminaro „Projekto ENSMOV ekonomiškumo ir finansiniai energijos vartojimo efektyvumo įpareigojimų sistemos, pagal Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos 7 straipsnį, aspektai“ įrašą:

Seminaro darbotvarkė:

10.30 – Prisijungimo laikas.
10.35 – Sveiki atvykę,- seminaro tikslai ir darbotvarkė.
10.40 – Įvadas, Projekto „ENSMOV“ koordinatorius Vlasis Oikonomou, IEECP.
10.45 – Bendroji įpareigojimų sistemos vertė ir išlaidų bei naudos paskirstymas:
   • Prancūziškosios sistemos sintezė,
      o Grégory Chedin, ADEME, Prancūzija;
   • Itališkosios sistemos sintezė,
      o Giuseppe Dell’Olio, GSE, Italija;
   • Apvalieji stalai ir kitų šalių patirtys (Lenkijos, Graikijos, Austrijos, Bulgarijos, Airijos, Jungtinės Karalystės);
11.30 – Baltųjų sertifikatų prekyba.
   • Nulinių sąnaudų operacijų poveikis baltųjų sertifikatų rinkai Prancūzijoje,
      o Nicolas Bourdel, ENEA, Prancūzija.
   • Apvalieji stalai.
11.50 – Interaktyvus užsiėmimas.
12.30 – Seminaro  pabaiga.

Susipažinkite su renginio pateiktimis.

2021-03-18 ● Energijos vartojimo efektyvumo įpareigojimo sistemos ekonominis efektyvumas ir finansiniai aspektai – įvykiai ir pagalbinė medžiaga
Projekto partneriai parengė ENSMOV teminiam internetiniam seminarui, kuris vyks 2022 m. kovo 22 d., skirtą pagalbinę medžiagą: Energijos vartojimo efektyvumo įpareigojimo sistemos ekonominis efektyvumas ir finansiniai aspektai. Skaitykite daugiau apie renginį.

Minėtoje medžiagoje po trumpo įvado pagrindinis dėmesys skiriamas politikos kūrimo įtakai, daromai  Energijos vartojimo efektyvumo įpareigojimo sistemos sąnaudų efektyvumui ir pateikiamos energijos vartojimo efektyvumo įpareigojimo sistemos ES (13 šalių) sąnaudų apžvalgos.

Susipažinkite su pagalbine medžiaga.

2020 metai

2020-11-18 ● Valstybės pagalba ir Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos 7 straipsnis

Šioje ataskaitoje pateikiama, kaip ES lygmeniu apibrėžiama valstybės pagalbos politika įgyvendinant energijos vartojimo efektyvumo priemones.

Pagrindinis dėmesys skiriamas energijos vartojimo efektyvumo įsipareigojimų sistemai (EVEĮS) ir alternatyvių priemonių įgyvendinimui pagal Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos (EVED) 7 straipsnį ir Valstybės pagalbos reglamentą. Pristatomi ir aptariami atvejai iš šalių partnerių.

Valstybės pagalba apibrėžiama kaip finansinė pagalba arba finansinė intervencija, kurią valstybė narė taiko konkrečiam rinkos dalyviui (įmonei), taip suteikint tai įmonei pranašumą su kitais sektoriaus konkurentais.

Tai apima pagalbą iš regioninės valdžios, nacionalinę ir tarptautinę pagalbą ir Europos Komisijos finansavimą (daugiausia iš ESI fondų – Europos struktūrinių ir investicijų fondų, nes ją bendrai valdo valstybės narės ir Europos Komisija). Taigi, jei su pagalba susijusi trečioji šalis, ji gali būti laikoma valstybės pagalba tik tuo atveju, jei valstybė gali daryti įtaką finansinių išteklių srautui.

Norint įvardinti ką nors kaip valstybės pagalbą, turi būti įvykdytos kelios sąlygos:

 • valstybė dalyvauja finansinėje intervencijoje arba naudojami jos ištekliai;
 • finansinė intervencija suteikia gavėjui pranašumą, palyginti su jo konkurentais;
 • konkurencija yra įpaveiki: arba ji iškreipta, arba yra tikimybė, kad ji gali būti iškreipta;
 • ši pagalba gali turėti įtakos bet kokiai prekybai tarp valstybių narių. (Kriterijai yra kumuliaciniai.) Tai reiškia, kad su ūkio subjektu elgiamasi taip, kaip nėra įprasta ekonominiuose santykiuose ir gali būti teikiama ne tik finansinė pagalba, bet ir suteikta pagalba bet kokia kita forma (pavyzdžiui, nemokami mokymai ar ekspertų pagalba iš valstybių narių finansuojami paslaugų teikėjai).

Nors tai laikoma konkurenciją ir prekybinius santykius tarp valstybių narių iškreipiančiu veiksniu, yra išimčių, kai leidžiama teikti valstybės pagalbą. Tai gali būti apibrėžta kaip „de minimis“ arba priimtinas dėl savo paskirties.

Reikia atsižvelgti į vieną papildomą faktą. Jei įmonė laikoma teikianti bendros ekonominės svarbos paslaugas (anglų kalba: Service of general economic interest), jai taikoma kitokia sistema ir skirtingos ribos. Tai, pavyzdžiui, visuomenės švietimo arba visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos.

Autoriai: Ivana Rogulj, IEECP – Serafeim Michas, UNIPI ir Zois Katiforis, UNIPI

2020-11-18 ● ENSMOV teminis seminaras „Techniniai energijos vartojimo efektyvumo įpareigojimų sistemos stebėjimo, ataskaitų teikimo ir tikrinimo aspektai“
ENSMOV konsorciumas surengė internetinį seminarą, kuriame pagrindinis dėmesys buvo skirtas techniniams energijos vartojimo efektyvumo įpareigojimų sistemų stebėjimo, ataskaitų teikimo ir tikrinimo (SATT) aspektams ir alternatyvioms priemonėms pagal Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos 7 straipsnį.

Pirmojoje internetinio seminaro pusėje buvo siekiama parodyti, kaip valstybėse narėse buvo sprendžiami bendri techniniai SATT klausimai, dalijantis gerąja patirtimi ir pateikiant pasiūlymų, kaip įgytas žinias būtų galima pritaikyti kitose šalyse.

Antroje šio seminaro pusėje apžvelgėme, ką galima padaryti naudojant išmaniuosius skaitiklius, mokėjimo už efektyvumo modelius ir išmatuotą sutaupymą pagal energijos vartojimo efektyvumo programas ir pateikti atitinkamus konkrečius tyrimus.

Dienotvarkė:

10.35: Pasveikinimas, seminaro tikslai ir darbotvarkė.

10.40: Įvadas, ENSMOV koordinatorius Vlasis Oikonomou, IEECP.

10.45: Įprastos techninės stebėjimo, ataskaitų teikimo ir tikrinimo problemos ir kaip jos buvo sprendžiamos:

 • Stebėsena ir patikra pagal energetikos įmonės įpareigojimą (ECO), Patrick Etheridge, Ofgemas, Jungtinė Karalystė;
 • Stebėsena ir patikra Austrijoje, Gregor Thenius, Austrijos energetikos agentūra.

11.25: Klausimai ir atsakymai.

11.40: Ateities perspektyvos: apskaičiuojamo sutaupymo naudojimas energijos vartojimo efektyvumo programose

 • Energijos taupymas taikant pažangius matavimus ir patikras (M&V): taikomosios programos Jungtinėje Karalystėje, Alex Rathmell, EnergyPro, Jungtinė Karalystė;
 • Italų patirtis taikant baltuosius sertifikatus emnergijos sutaupymams, Dario Di Santo, FIRE, Italija.

12.15: Klausimai ir atsakymai.

12.30: Seminaro pabaiga.

2020-11-18 ● Seminaras „Energetikos politikos finansiniai aspektai dėl Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos 7 straipsnio“

2020 m. spalio 21 d. ENSMOV surengė internetinį seminarą apie energetikos politikos finansinius aspektus dėl Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos (EVED)7 straipsnio. Toliau pareikiamas vaizdo įrašas  ir trumpa santrauka.

 • Kontekstas

EVED 7 straipsnis yra viena iš svarbiausių priemonių siekiant plataus užmojo energijos vartojimo efektyvumo tikslų. Veiksmingas energijos vartojimo efektyvumo politikos kūrimas pagal energijos vartojimo efektyvumo įpareigojimų sistemas (ĮS) ir alternatyvias priemones laikomas būtina sąlyga, kad visos valstybės narės pasiektų EVED 7 straipsnyje numatytą tikslą, o efektyvus planuojamos politikos finansavimas yra papildomas iššūkis, kuris turi būti tinkamai sprendžiamas, kad būtų lengviau juos įgyvendinti.

Pagrindinės kliūtys, su kuriomis valstybės narės dažnai susiduria finansuodamos energijos vartojimo efektyvumo politiką, yra ekonomiškai efektyviausių intervencijų skatinimas, sunkumai pritraukti privačias investicijas ir palengvinti dalyvaujančių šalių prieigą prie turimų lėšų, problemos parodant pasirinkto modelio skaidrumą, atitiktį valstybės pagalbos taisyklėms ir pan.

ENSMOV suinteresuotųjų šalių poreikių vertinimo rezultatai rodo, kad veiksmingas energijos vartojimo efektyvumo politikos finansinių aspektų supratimas pagal EVED 7 straipsnį paskatins netrukdomą jų įgyvendinimą ir padės pasiekti konkrečių tikslų.

 • Seminaro aprėptis

Siekiant padėti valstybėms narėms įveikti šiuos minėtus iššūkius, seminare pagrindinis dėmesys buvo skiriamas sėkmingiausios energijos vartojimo efektyvumo politikos ES lygmeniu finansinio tvarumo tyrimui. Konkrečiai, buvo pristatyta geriausia praktika ir aptartos konkrečios rekomendacijos, siekiant užtikrinti tolesnį įvairių subsidijų programų tvarumą visoms suinteresuotoms valstybėms narėms.

Siekiant padėti išnagrinėti įvairias problemas, susijusias su subsidijų programų finansiniu tvarumu, seminare vyko šios diskusijos:

 1. Finansiniai aspektai, į kuriuos būtina atsižvelgti kuriant ir įgyvendinant subsidijavimo programas pagal alternatyvias priemones.
 2. Nacionalinio energijos vartojimo efektyvumo fondo vaidmuo remiant nacionalinę energijos vartojimo efektyvumo politiką tiek įgyvendinant EVR, tiek pagal alternatyvias priemones.
 3. Diskusija apie valstybės pagalbos taisyklių taikymą energijos vartojimo efektyvumo politikai.
Seminaras buvo grindžiamas valstybių narių pranešimais, dalijamasi patirtimi ir geriausia praktika, susijusia su energijos vartojimo efektyvumo politikos finansiniais aspektais pagal EVED 7 straipsnį. Pranešėjai – iš Austrijos, Graikijos, Italijos ir Ispanijos:
 • Valstybės pagalbos taisyklių taikymas energijos vartojimo efektyvumo politikai:
  • Įžvalgos ES lygmeniu pagal „ENSMOV“ projekta – Ivana Rogulj, IEECP.
 • Subsidijų programų kūrimas ir įgyvendinimas:
  • Austrijos patirtis – DI Georg Thor, Energy Consulting Salzburg;
  • Graikijos patirtis – Christos Tourkolias, CRES.
 • Energijos vartojimo efektyvumo fondo steigimas ir veikla:
  • Ispanijos patirtis – Diana Lopez Garcia, IDEA;
  • Italijos patirtis – Dario Di Santo, FIRE.
2020-11-12 ● ENSMOV pokalbis su Joe Durkan iš Airijos tvarios energijos tarnybos (SEAI)
ENSMOV skelbia Dario Di Santo (Italijos energijos vartojimo efektyvumo federacijos FIRE generalinis direktorius) parengtą naują vaizdo pokalbį su Joe Durkan, Airijos tvarios energijos tarnybos (SEAI) programos vadovu.

Pokalbyje trumpai pristatomas ENSMOV, toliau pereinant prie Airijos energijos vartojimo efektyvumo įpareigojimų schemos aspektų – kartu su alternatyviomis priemonėmis, daugiausia dėmesio skiriant ISO 9001 vaidmeniui didinant administratoriaus pasitikėjimą įpareigotųjų šalių stebėsenos ir patikros veiklos procesais.

2020-10-30 ● Trys nauji leidiniai apie stebėsenos, ataskaitų teikimo ir tikrinimo parametrus bei ekonominį efektyvumą, taip pat apie finansinį tvarumą
 • Finansinis tvarumas ir politikos ekonominis efektyvumas, atsižvelgiant į Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos 7 straipsnį – 7 straipsnis ir stebėsena, ataskaitų teikimas bei tikrinimas – reikalavimai ir geriausia praktika

Šioje ataskaitoje aprašytos temos buvo parinktos remiantis trūkumų ir poreikių analize, atlikta pagal ENSMOV projektą, atliekant apklausą ir dokumentų tyrimus. Ataskaitoje pagrindinis dėmesys skiriamas finansinėms temoms politikos formavimo / pertvarkymo požiūriu, kurioms suinteresuotosios šalys skyrė labai aukštą prioritetą, pavyzdžiui, stebėsenos, ataskaitų teikimo bei tikrinimo sisitemos / alternatyvios priemonės (-ių) tvarumo užtikrinimas pakartotinio finansavimo požiūriu (pvz., susigrąžinant išlaidas įpareigotoms šalims), politikos kūrimas siekiant sumažinti visų dalyvaujančių šalių išlaidas ir t. t..

 • Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos 7 straipsnio įgyvendinimo stebėsenos, ataskaitų teikimo bei tikrinimo parametrai

Šioje ataskaitoje apžvelgiami svarbiausi parametrai, terminai ir sąvokos, kurios yra svarbios vykdant Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos 7 straipsnio įgyvendinimo stebėseną, ataskaitų teikimą bei tikrinimo procedūras.

 • Stebėsenos, ataskaitų teikimo ir tikrinimo ekonomiškumas (Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos 7 straipsnis)

Nors stebėsenos, ataskaitų teikimo ir tikrinimo (SATT) išlaidos paprastai turėtų būti mažos, palyginti su vertinamų sutaupytų lėšų pinigine verte, jos gali turėti įtakos bendroms schemos sąnaudoms. Sprendimus dėl SATT turi sudaryti pusiausvyra tarp papildomos stebėsenos pridėtinės vertės ir dėl to didesnio energijos sutaupymo patikimumo. Taigi nėra auksinės taisyklės, kaip SATT sistemą sukurti taip, kad ji būtų ekonomiška. Tačiau yra svarbių SATT sąnaudų veiksnių, į kuriuos politikos formuotojai turi atsižvelgti. Skelbiamoje ataskaitoje nagrinėjamos šios tvarkyklės ir aptariami pagrindiniai būdai, kaip sumažinti šias išlaidas ir tokiu būdu padaryti SATT ekonomiškesnį.

2020-10-30 ● Stebėsenos, ataskaitų teikimo ir jų tikrinimo ekonominis efektyvumas (Direktyvos 7 str.)

Nors stebėsenos, ataskaitų teikimo ir tikrinimo (SATT) išlaidos paprastai turėtų būti mažos, palyginti su vertinamų sutaupytų lėšų pinigine verte, jos gali turėti įtakos bendroms sąnaudoms. Sprendimus dėl SATT turi sudaryti pusiausvyra tarp papildomos stebėsenos pridėtinės vertės ir dėl to didesnio energijos taupymo patikimumo. Taigi, nėra auksinės taisyklės, kaip SATT sistema turi būti sukurta taip, kad ji būtų ekonomiška. Tačiau yra svarbių SATT sąnaudų veiksnių, į kuriuos politikos formuotojai turi atsižvelgti. Tolesnėje ataskaitoje nagrinėjami šie veiksniai ir aptariami pagrindiniai būdai, kaip sumažinti išlaidas ir tokiu būdu padaryti SATT ekonomiškesnį.

Energijos vartojimo efektyvumo politikos SATT išlaidų veiksniai yra šie:

 • dalyvių skaičius;
 • tinkamumo kriterijai;
 • dokumentų ir ataskaitų teikimo reikalavimai;
 • energijos taupymo apskaičiavimas;
 • duomenų rinkimo procesas;
 • tikrinimas ir įvertinimas.

Pirmieji du veiksniai yra pagrindinių sprendimų dėl politikos formavimo dalis; likusiais keturiais veiksniais galima operuoti nepriklausomai nuo politikos formavimo sprendimų.

Aiškios ir skaidrios SATT taisyklės turi būti suprantamos visiems dalyviams. Tai būtina sąlyga, norint sumažinti SATT administracinę naštą visų rūšių energijos vartojimo efektyvumo sistemose. Patartina įtraukti asmenis į paskutinių keturių veiksnių apibrėžimo procesą. Taip pat svarbu, kad dalyviai laiku gautų pakankamai informacijos pradedant vykdyti naują politiką, siekiant išvengti painiavos, prastos duomenų kokybės ir mažiau sutaupomo energijos kiekio.

Bendras pragmatiškas požiūris galėtų būti toks: patikimesnių SATT procedūrų taikymas, kai tikimasi sutaupyti daug(iau) energijos, ir mažiau privalomų procedūrų toms priemonėms, kurių dėka tikimasi sutaupyti mažiau energijos.

Snapshot ataskaitoje apie EEOS (2019 m.) ir Snapshot ataskaitoje apie alternatyvias priemones (2019 m.) pateikiama informacija apie EEOS (energijos vartojimo efektyvumo įpareigojimų sistemos) išlaidas ir alternatyvias priemones bei informacija apie SATT procedūrų tobulinimą ES valstybėse narėse.

Autoriai: Gregor Thenius ir Bettina Reidlinger, Austrijos energetikos agentūra

2020-10-30 ● Stebėsenos, ataskaitų teikimo ir jų tikrinimo procedūrų parametrai pagal Direktyvos 7 str.

Šioje ataskaitoje apžvelgiami svarbiausi parametrai, terminai ir sąvokos, kurios yra svarbios stebėjimo, ataskaitų teikimo ir tikrinimo procedūroms pagal Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos 7 straipsnį.

Kelios valstybės narės įgyvendino energijos vartojimo efektyvumo įpareigojimų sistemą (EEOS), pagal kurią reikalaujama, kad energijos tiekėjai arba skirstytojai dalyvautų siekiant įgyvendinti arba skatinti energijos taupymo veiksmus. Dažniausiai tai prievolė elektros ir gamtinių dujų tiekėjams ar skirstytojams. Tik kelios valstybės narės įpareigojo energijos tiekėjus transporto sektoriuje arba visų rūšių energijos tiekėjus. Kuriant EEOS, jos sėkmei svarbus atitinkamų suinteresuotųjų šalių dalyvavimas.

Baltųjų sertifikatų sistema, speciali EEOS forma, numato sertifikuotą energijos taupymą, o ne individualius energijos taupymo veiksmus.

Subsidijų schemos ir energijos vartojimo efektyvumo fondai yra skirti privatiems asmenims, privačioms įmonėms ir valstybinėms institucijoms, kurios vartoja galutinę energiją. Jie vykdo individualius energijos taupymo veiksmus ir yra atsakingi už dokumentaciją. Kartu su oficialiais testavimo institutais, atsakingomis už teisingo viešųjų lėšų paskirstymo patikrinimą, Direktyvos 7b straipsnio 2 dalyje nustatytas nepriklausomų tikrinimo sistemų įgyvendinimas, siekiant patikrinti, ar sutaupytas energijos kiekis, priskiriamas politikos priemonei, yra tinkamas ir metodiškai teisingas.

Energijos mokesčiai pasyviai veikia  vartotojų elgseną, nes išaugusios energijos kainos sumažina nebūtino energijos vartojimo kiekį ir skatina vartotojus naudoti efektyvesnę įrangą.

Reguliavimo veiksmai nustato energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus energiją vartojantiems objektams (pastatams, transporto priemonėms, elektros prietaisams ir kt.). Tvarkos turi laikytis visos susijusios suinteresuotosios šalys.

Savanoriški susitarimai gali būti skirti labai įvairioms suinteresuotosioms šalims (energijos vartotojams, pramonei, energijos skirstytojams ir kt.). Dėl šių susitarimų vyriausybė derasi su susitarimų šalimis, kad nustatytų norimas programas, veiksmus ir tikslus.

ENSMOV ataskaitos apie alternatyvias priemones ir EEOS pateikia apžvalgą, kurios šalys naudoja EEOS, alternatyvias priemones arba jų derinį, siekdamos padidinti energijos vartojimo efektyvumą.

Autoriai: Elisabeth Böck ir Christoph Ploiner, Austrijos energetikos agentūra

2020-10-30 ● Politikos finansinis tvarumas ir sąnaudų efektyvumas Direktyvos 7 str. kontekste – 7 str. ir SATT – reikalavimai ir geriausia praktika

Visos politikos nuostatos pagal Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos 7 str. reikalauja tam tikrų išteklių rezultatams pasiekti, apie kuriuos pranešama pagal tą patį Direktyvos 7 str. Stebėsenos, ataskaitų teikimo ir tikrinimo (SATT) išlaidos atsiranda visose politikos srityse. Finansavimo ir ekonomiškumo užtikrinimo veiksmingumas yra labai svarbūs siekiant finansinio tvarumo, nurodyto Direktyvos 7 str.

Finansavimo prieinamumas yra labai svarbus daugeliui politikos krypčių, kad būtų pasiekta rezultatų. Galima būtų svarstyti įvairias finansavimo galimybes ir daugelis jų priklauso nuo politinės paramos ir prioritetų.

Finansavimo šaltinio pasirinkimas taip pat gali turėti įtakos programos apimčiai ir trukmei. Kai kurios finansavimo galimybės galimos tik konkrečiuose regionuose arba skirtos pasirinktoms tikslinėms sritims.

Politikos priemonių derinio (alternatyvių priemonių ir įpareigojimų schemų) kūrimas, kuriame būtų pasinaudota keliomis finansavimo galimybėmis, galėtų padėti pasiekti jų tikslus. Tinkamas kelių finansavimo galimybių naudojimas galėtų sumažinti su kiekvienu finansavimo šaltiniu susijusią riziką ir netikrumą.

Politikos ekonominis efektyvumas gali būti vertinamas įvairiais aspektais. Šioje ataskaitoje sąnaudų efektyvumas vertinamas plačiąja perspektyva, atsižvelgiant į visų dalyvaujančių suinteresuotųjų šalių naudą ir sąnaudas bei poveikį valstybės biudžetui.

Analizuojant išlaidų efektyvumą, svarbu atskirti skirtingus išlaidų tipus, nes kiekviena rūšis gali būti sprendžiama skirtingai. Paprastai išlaidų struktūra gali būti suskirstyta į programos išlaidas (taip pat paramos išlaidas), visuomenenines išlaidas (taip pat investicijų išlaidas) ir administracines išlaidas (taip pat einamąsias administracines išlaidas).

Šioje ataskaitoje aprašytos temos buvo pasirinktos remiantis spragų ir poreikių analize, atlikta pagal ENSMOV projektą, atliekant apklausą ir dokumentų tyrimus. Šioje ataskaitoje pagrindinis dėmesys skiriamas finansinėms temoms politikos formavimo / pertvarkymo požiūriu, kurioms suinteresuotieji subjektai suteikė labai aukštą prioritetą, pavyzdžiui, energijos vartojimo efektyvumo įpareigojimų sistemos / alternatyvios priemonės (-ių) tvarumo užtikrinimas pakartotinio finansavimo požiūriu (pvz., susigrąžinant išlaidas įpareigotoms šalims), politikos kūrimas siekiant sumažinti visų dalyvaujančių šalių išlaidas ir panašiai.

Rengiant ataskaitą taip pat buvo atsižvelgta į apklausoje pateiktus pasiūlymus ir pastabas, pvz.::

• „Žaliųjų finansų“ (Green finance) priemonės, skirtos investicijoms į energijos vartojimo efektyvumą padidinti;

• Naujų finansinių priemonių mobilizavimas per fondus ir refinansavimo priemones;

• ES finansavimo gavimo ir valdymo pavyzdžiai;

• Piliečio mokamos išlaidos (energijos kaina);

• Alternatyvių priemonių ekonomiškumas;

• Nuodugni politikos projektavimo ir struktūrinių elementų analizė (atsižvelgiant į finansinius aspektus).

Pav. Finansavimo šaltiniai, panaudoti Direktyvos 7 str. įgyvendinti ES (KAPE atlikta apklausa)

Autoriai: Wojciech Stańczyk, Arkadiusz Węglarz, Justyna Ślusarczyk, Krajowa Agencja Poszanowania Energii (KAPE)

2020-06-25 ● Trumpa alternatyvių priemonių, taikomų Europoje pagal Direktyvos 7 str., apžvalga (pagal 2019 m. pabaigos situaciją)
Valstybės narės turi nusistatyti politines priemones, siekdamos įvykdyti energijos taupymo įsipareigojimą, nustatytą Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos (EVED) 7 straipsnyje: šiose trumposiose apžvalgose pateikiama įvairių Europos šalių taikomų politikos priemonių derinio apžvalga pagal EVED 7 straipsnį.

2014–2020 m. nors energijos vartojimo efektyvumo įpareigojimų sistemose (EVEĮS) energetikos įmonės įpareigotos siekti energijos taupymo tikslų, siekiant padidinti energijos vartojimo efektyvumo paslaugas, jos gali pasirinkti alternatyvias (arba papildomas) priemones ir mechanizmus (reguliavimą / standartus, mokesčių schemas, energijos vartojimo efektyvumo fondus ir daugiau).

Kiekvienos šalies aprašyme daugiausia dėmesio skiriama vienai politikos priemonei, pateikiama politikos derinio apžvalga, priemonių sąnaudos ir nauda bei interviu su nacionaliniais ekspertais, pateikiami tiesioginiai atsiliepimai apie naujausius pokyčius ir išmoktas pamokas.

2019 m. pabaigoje 12 valstybių narių nusprendė atsižvelgti į EVED 7 straipsnyje nurodytą įpareigojimą tik alternatyviomis priemonėmis. (Valstybės narės, pasirinkusios įgyvendinti (1) EVEĮS arba (2) EVEĮS ir kartu alternatyvias priemones, pateikiamos  pranešime).


Toliau esančiame žemėlapyje pateikiami valstybių narių sprendimai, susijusiję su Direktyvos 7 straipsnio reikalavimais, 2014–2020 m. įsipareigojimų laikotarpiui, apžvalga:
 • naudojant vien EVEĮS (4 valstybės narės): Danija, Prancūzija, Liuksemburgas ir Lenkija;
 • EVEĮS ir alternatyvių priemonių derinimas (12 valstybių narių): Austrija, Bulgarija, Kroatija, Kipras, Prancūzija, Graikija, Airija, Italija, Latvija, Malta, Lenkija, Slovėnija, Ispanija ir Jungtinė Karalystė;
 • naudojant tik alternatyvias priemones (t. y. be EVEĮS) (12 valstybių narių, toliau pateiktame žemėlapyje žaliai): Belgija, Čekija, Estija, Suomija, Vokietija, Vengrija, Lietuva, Nyderlandai, Portugalija, Rumunija, Slovakija ir Švedija.

Pav. Valstybių narių pasirinkimas pagal Direktyvos 7 straipsnio reikalavimus
2014–2020 m. įsipareigojimų laikotarpiui 

2020-06-05 ● Pirmasis ENSMOV teminis internetinis seminaras: įrašas ir pranešimai yra viešai pasiekiami

Šiame pirmame teminiame internetiniame seminare daugiausia dėmesio buvo skiriama energijos taupymo stebėsenos, ataskaitų teikimo ir jų tikrinimo (SATT) klausimams, susijusiems su įpareigojimų sistema pagal Direktyvos 7 str.

Susitikimo tikslas buvo parodyti kai kuriuos atvejų tyrimus ir aptarti geriausią variantą sukurti tvirtą ir veiksmingą SATT esamoms ir planuojamoms schemoms. Aptartos temos: kaip sukurti politiką, mažinančią SATT išlaidas, SATT priemones, IT reikalavimus SATT, kaip užtikrinti ir skatinti ministerijų, agentūrų ir kitų suinteresuotųjų šalių keitimąsi duomenimis naudojant SATT.

•Pristatymai:

Įvadas į SATT pagal Direktyvos 7 str. – Mia Dragović Matosović, IEECP (PDF).

•Patirtis naudojant SATT:

Christophas Ploineris, AEA (PDF);
Christos Tourkolias, CRES (PDF);
Valerio Di Sabatino, GSE (PDF);
Martijn Verdonk, RVO (PDF).

2020-05-29 ● [VAIZDO ĮRAŠAS] Susipažinkite su projektu „ENSMOV“ per 20 minučių

Projekto „ENSMOV“ partneris IEECP (Europos energetikos ir klimato politikos institutas) reguliariai organizuoja trumpus seminarus, kuriuose pristato naujausius projekto atnaujinimus. Šiame pranešime daugiausia dėmesio skiriama projekto „ENSMOV“ ir Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos (EVED) 7 straipsnio įgyvendinimo poreikiams bei kliūtims.

Taip pat pateikiamas politinis kontekstas, kurame vystomas projektas, ir kaip į projektą bus įtrauktos suinteresuotosios šalys, pateikiami projekto „ENSMOV“ apklausos, kurioje dalyvauja politikos formuotojai, įgyvendinančiosios institucijos ir kitos ES suinteresuotosios šalys, rezultatai, atsakant į klausimus, su kuriais susiduriama įgyvendinant EVED 7 straipsnį, kuris nustato tolimesnį keitimąsi žiniomis.

Pabaigoje pateikiama politikos pertvarkymo, įgyvendinimo ir stebėsenos bei tikrinimo pagal EVED 7 straipsnį trūkumų analizė.

2020-05-29 ● ES valstybių narių neišspręsti iššūkiai, susiję su energijos efektyvumo programų rengimu, įgyvendinimu bei stebėsena, ataskaitų teikimu ir jų tikrinimu: pokalbis su Samuel Thomas

Atsakomybės apribojimas: šiame pokalbyje pateikta informacija ir nuomonės atspindi pašnekovo požiūrį ir nebūtinai atspindi oficialią nuomonę apie jo priklausomybę.


Samuelis Thomas yra Reguliavimo pagalbos projekto (RAP) vyresnysis patarėjas. Atlikdamas vyresniojo patarėjo pareigas, jis dirba su Europos Komisija ir valstybėmis narėmis kurdamas ir įgyvendindamas politikos priemones. Jis taip pat organizuoja tarptautinį bendradarbiavimą, susijusį su vartotojams skirtų energetikos sistemų moksliniais tyrimais – Tarptautinės energetikos agentūros (TEA) vykdomą technologijų bendradarbiavimo programą. Samuelis anksčiau vadovavo TEA energijos vartojimo efektyvumo analizės grupei (Technology Collaboration Programme by IEA) ir Jungtinėje Karalystėje — vyriausybės klimato kaitos ekonomikos grupei.

I klausimas: ar 2018 m. Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos (EVED) 7 straipsnio nauja redakcija išsprendė visas pagrindines problemas, susijusias su pirmine direktyvos redakcija, ar manote, kad vis dar yra kai kurių aspektų, kuriuos reikėtų patobulinti?

2018 m. nauja redakcija išdėstyta Energijos vartojimo efektyvumo direktyva buvo daug patobulinta, palyginti su pirmine direktyvos redakcija. Nuostatos nuo energijos pardavimo iki galutinio energijos suvartojimo pakeitimas užtikrina, kad dėmesys sutelkiamas į galutinio energijos vartojimo efektyvumo politikos priemones. Taip direktyvos tikslas suderinamas su energijos taupymo įsipareigojimu, kuris nustatomas valstybėms narėms, panaikinant galimybę reikalauti sutaupyti energijos taikant atsinaujinančios energijos priemones.

Valstybių narių tikslų apskaičiavimo būdas yra akivaizdus pirminės direktyvos patobulinimas. Valstybės narės vis dar turi laisvę įvairiais būdais apibrėžti savo tikslus, tačiau, naudodamos Eurostato sudarytą duomenų rinkinį (FEC2020-2030), jos turi pasiekti naują metinį energijos sutaupymą, kuris siektų bent 0,8 proc. pradinio galutinio energijos suvartojimo. Tai užtikrina teisingumą visoms valstybėms narėms ir reiškia didesnius užmojus, palyginti su 2014–2020 m. laikotarpiu, kai 1,2 proc. tikslo įgyvendinimas tepasiektas tik apie 0,7 proc., valstybėms narėms pasinaudojus visomis teisėtomis galimybėmis siekiant 1,2 proc.

Taip pat patobulinta rekomendacija, skirta apskaičiuoti sutaupytą energiją. Europos Komisijos parengtoje rekomendacijoje aiškiai išdėstyta, kaip atsižvelgti į papildomumą, reikšmingumą ir dvigubą skaičiavimą ir ko reikia, kad būtų įgyvendintos reikalavimus atitinkančios stebėsenos ir tikrinimo programos.

Dar galima atlikti tolesnius patobulinimus. Ilgesnis 2020–2030 m. tikslinis laikotarpis (priešingai nei 2014–2020 m.) skatina veiksmus, kurių trukmė yra ilgesnė, tačiau ne tuos, kurių trukmė ilgesnė nei 10 metų, pavyzdžiui, pastatų konstrukcijos tobulinimas. Kita vertus, politikos priemonės, kurios priklauso nuo trumpalaikių elgesio pokyčių, siekiant sumažinti energijos suvartojimą, pavyzdžiui, mokesčių priemonės, neturi įtakos. Su kiekvienais tikslinio laikotarpio metais sutaupytos lėšos mažėja, o tai dar labiau sustiprina šį poveikį. Apibrėžus energijos taupymo įsipareigojimą atsižvelgiant į energijos taupymą visą gyvenimą, ši problema būtų išspręsta ir tikslas būtų dar labiau suderintas su platesniais klimato ir energetikos tikslais.

Taip pat galima būtų toliau patobulinti nuoseklų energiją taupančios šildymo įrangos apdorojimą. Šilumos siurbliai, kurie paprastai naudoja elektros energiją iš jos tinklų, yra žymiai efektyvesni, nei efektyviausi dujiniai katilai. Ši direktyva palaiko šilumos siurblių panaudojimą, nurodant, kad skaičiuojant energijos taupymą turi būti skaičiuojamos tik šilumos siurblių kuro sąnaudos,- tai reiškia, kad neįtraukiamas aplinkos šilumos įvertinimas. Šilumos siurblys, kurio efektyvumas yra 300 proc., sutaupytų daug daugiau, palyginti su 96 proc. dujiniu katilu. Tačiau saulės šilumos šildytuvai nėra traktuojami taip pat. Vietoj to, jie laikomi 100 proc. efektyviais, o tai reiškia, kad sutaupymas, palyginti su dujiniu katilu, teikiančiu tokio paties lygio energijos paslaugas, būtų labai mažas. Apskaičiuojant saulės šiluminę energiją tokiu pat būdu, kaip ir šilumos siurblius, skaičiuojant tik iš elektros tinklo gaunamos energijos suvartojimą, kuris šiuo atveju būtų lygus nuliui, būtų užtikrintas teisingas požiūris ir būtų labiau tikėtinapolitikos priemonių parama.


II klausimas. Ką Jūs laikytute prioritetu, atsižvelgiant į nustatytus politikos kūrimo ir įgyvendinimo trūkumus?

Pirmiausia, leiskite man pasakyti, kad tų, kurie rengia, įgyvendina ir dalyvauja politikos priemones, nuomonė turėtų būti svarbiausia. Šiuo atžvilgiu mane nudžiugino atsakymas į projekto „ENSMOV“ atliktą apklausą, kurioje vyriausybių pareigūnai ir platesnės suinteresuotosios šalys buvo prašomos suskirstyti prioritetus, susijusius su politikos pertvarkymu ir SATT (stebėsena, ataskaitų teikimas ir jų tikrinimas), atsižvelgiant į EVED 7 straipsnį. Apklausos metu respondentai noriai bendravo ir jų atsakymai suteikia optimizmo kuriant ES energijos vartojimo efektyvumo politiką. Aukščiausias vyriausybės pareigūnų prioritetas yra susijęs su politikos priemonių finansinio tvarumo užtikrinimu, o tai yra pagrindinis veiksnys, siekiant išlaikyti energijos vartojimo efektyvumo pažangos plėtotę. Po to atidžiai buvo atliktas „šalutinio politikos priemonių poveikio įvertinimas“, rodantis, kad vyriausybės pareigūnai siekia rengti savo programas taip, kad būtų galima tinkamai įvertinti. Tai geros praktikos politikos formavimo aspektas, kurį ES dar galima tobulinti, ypač lyginant su tuo, kas daroma Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Energijos taupymo papildomumo ir reikšmingumo užtikrinimas yra pagrindinės EVED sąvokos, o vyriausybės pareigūnai, suprantama, nori užtikrinti, kad jų politikos priemonės atitiktų Direktyvos nuostatas. Abi šios problemos buvo įtrauktos į penkis svarbiausius jų nustatytus prioritetus. Abu klausimai yra susiję ir abu yra svarbūs užtikrinant, kad politikos priemonėmis būtų sutaupyta daugiau, nei būtų galima sutaupyti, jei jos nebūtų taikomos. Taigi, pavyzdžiui, politikos priemonės, kuriomis skatinama kurti naujus gaminius, šildymo įrangą ir transporto priemones, turi užtikrinti, kad būtų perkama pakankamai efektyviai energiją vartojančios prekės, o sutaupytos lėšos būtų skaičiuojamos atsižvelgiant į atitinkamą rinkos vidurkį arba minimalius standartinius rodiklius.


Kitas aukščiausio rango prioritetas, kurį iškėlė vyriausybės pareigūnai, yra susijęs su ekonominiu efektyvumu. Tai yra nuolatinis politikos formuotojų rūpestis ir tai matyti iš didėjančio energijos vartojimo efektyvumo įsipareigojimų schemų skaičiaus Europoje taip pat didėja susidomėjimas aukcionais ir konkursine prekyba kaip finansinės paramos skyrimo priemone. Tokio tipo rinka pagrįstos politikos priemonės skatina ekonomiškumą, bent jau sąskaitų mokėtojų pinigų vertės požiūriu, atsižvelgiant į paskatas, su kuriomis susiduria įpareigotosios šalys ir aukcionų laimėtojai siekia savo tikslų mažiausiomis sąnaudomis. Tačiau svarbu, kad politikos formuotojai, pasikliaujantys tokiomis politikos priemonėmis, siekdami sutaupyti pagal EVED 7 straipsnį, užtikrintų, kad jos atitiktų ekonomiškai efektyvų platesnių pereinamojo laikotarpio energetikos tikslų įgyvendinimą. EVED 7 straipsnio tikslai turėtų būti tik žemiausia riba, nes per ateinantį dešimtmetį reikės padaryti didelę pažangą renovuojant pastatus, taip siekiant įgyvendinti klimato tikslus.

Neseniai buvo paskelbta projekto „ENSMOV“ ataskaita su išsamia politikos (per)kūrimo, įgyvendinimo, stebėjimo, ataskaitų teikimo ir tikrinimo trūkumų analize.

III klausimas: projekto „ENSMOV“ tikslas – teikti paramą valstybėms narėms įgyvendinant EVED 7 str.  ir organizuojant stebėjimo, ataskaitų teikimo ir jų tikrinimo (SATT) veiklas; kokia parama, jūsų nuomone, būtų naudingiausia valstybėms narėms?

Projektas „ENSMOV“ gali padėti valstybėms narėms įvairiais, joms naudingais, būdais. Projekte dalyvaujančios organizacijos turi daug patirties, susijusios su EVED 7 straipsniu. Tai reiškia, kad galime padėti išaiškinti su SATT  susijusius klausimus direktyvoje ir pridedamose gairėse bei padėti valstybėms narėms sukurti sistemas, kurios atitiktų direktyvą ir duotų geresnių rezultatų. Pavyzdžiui, vyriausybės respondentai, dalyvavę projekto „ENSMOV“ apklausoje, kaip svarbiausią klausimą, susijusį su SATT, pasirinko „reprezentatyvaus SATT imties dydžio ir parametrų apibrėžimą“. Tai techninis klausimas, į kurį valstybės narės atsižvelgia EVED. Vykdydami projektą „ENSMOV“ galime pateikti praktinių gairių, kaip tai padaryti įvairiuose politikos kontekstuose.

Antroji sritis, kurioje projektas „ENSMOV“ gali būti naudingas, yra palengvinti valstybių narių keitimąsi žiniomis, pavyzdžiui, kaip buvo nurodytos programos dalyviams skirtos gairės arba kaip sukurtos internetinės ataskaitų teikimo priemonės. Tos valstybės narės, kurios turi kokybiškas SATT sistemas, gali pateikti puikių pavyzdžių, kaip jas plėtoti ir pertvarkyti, kad jos atitiktų EVED reikalavimus.

Galiausiai, projekto „ENSMOV“ ir kitų programos „Horizontas 2020“ projektų darbai galėtų būti naudingi padedant valstybėms narėms kurti savo SATT sistemas. „RAP“ dirbame su projektu „Horizontas 2020 SENSEI“, kuris remia apmokėjimą už energijos vartojimo efektyvumo programų kūrimą ES pastatų sektoriuje. Toks energijos vartojimo efektyvumo padidėjimo matavimo metodas, naudojant pažangią skaitiklių infrastruktūrą, yra SATT pažangiausias būdas ir yra sritis, kurią rengiasi išbandyti kelios valstybės narės.

2020-05-13 ENSMOV internetinis seminaras: Kaip gauti paramos energijos efektyvumo politikai (Direktyvos 7 str.)? Skelbiamas pranešimas ir įrašas

2020 m. gegužės 13 d. projektas „ENSMOV“ surengė pirmąjį projekto internetinį seminarą, kuriame pristatė projektą, jo tikslus ir partnerius. Pristatyti pirmieji rezultatai, kurie yra apibendrinti šiame straipsnyje (po seminaro įrašu).

Projektas „ENSMOV“ apima visas valstybes nares per projekto partnerius ir remiasi ankstesniais projektais, tokiais kaip ENSPOL, MULTEE arba EPATEE. Jis taip pat remiasi vykdomais projektais ir programomis.

ENSMOV yra orientuotas į suinteresuotąsias šalis ir itin aktyviai dalyvauja mokymuose bei žinių mainuose. Jis apima perspektyvas iki 2030 m. ir vėlesnius metus, atsižvelgiant į naują Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos redakciją.

Be energijos taupymo politikos ir energijos vartojimo efektyvumo įpareigojimų sistemų (EVEĮS), dėmesys bus skiriamas stebėsenos, ataskaitų teikimo ir jų vertinimo (SATT) politikos įgyvendinimui bei alternatyvioms priemonėms.

Šiuo metu yra sukurta žinių platforma, kur teikiama / teiks:

 • Išsamus poreikių įvertinimas ir spragų analizė;
 • Su politikos įgyvendinimu ir SATT susiję ištekliai;
 • Konferencijų, seminarų ir internetinių seminarų pranešimų medžiaga;
 • Nacionalinio lygmens politikos vertinimai;
 • Politikos rekomendacijos dėl EVED 7 str. įgyvendinimo;
 • Gairės politikos formuotojams ir suinteresuotosioms šalims, dalyvaujančioms kuriant ir įgyvendinant politiką;


FIRE pristatė politikos ciklus, parodant, kaip organizuojamas dalijimasis žiniomis ir kokios temos bus nagrinėjamos. Daugybė skaitmeninių ir tradicinių renginių įvairiais lygiais (ES, nacionaliniu ir vietos) leis keistis nuomonėmis, orientuojantis į politikos formuotojus ir agentūras bei visus kitus, kurie domisi mūsų rezultatais!

Kam skirti ENSMOV renginiai? Peržiūrėkite reportažus iš renginio, kurį 2019 m. pabaigoje surengė „White Certificates“ klubas apie energijos vartojimo efektyvumo įpareigojimų sistemas ir alternatyvias priemones.

Kitas ENSMOV internetinis seminaras / seminaras bus organizuojamas 2020 m. gegužės 28 d. Jame aptarsime SATT klausimus, susijusius su Direktyvos 7 straipsnyje nustatytų įpareigojimų vykdymu, ypač:

 • kaip sukurti SATT politiką, reikalaujančią mažiausiai išlaidų;
 • SATT įrankiai;
 • IT reikalavimai dėl SATT;
 • kaip užtikrinti ir skatinti ministerijų, agentūrų ir kitų suinteresuotųjų šalių keitimąsi duomenimis per SATT.

Susitikimo tikslas – palengvinti ministerijų ir įgyvendinančių institucijų atstovų sąveiką, siekiant užtikrinti keitimąsi duomenimis tarp ES valstybių narių.

LinkedIN grupė yra skirta aptarti mus dominančias temas, kurios kyla iš mūsų pranešimų ir susitikimų.

Toliau Bettina Reidlinger iš Austrijos energetikos agentūros pristato apklausos, atliktos siekiant nustatyti svarbiausius dalijimosi patirtimi, susijusius su EVEĮS ir alternatyviomis priemonėmis pagal Direktyvos 7 straipsnį, rezultatus, kurie bus naudojami kuriant mūsų žinių mainų programą ir pateikė ataskaitą.

Galiausiai buvo pristatytas naujas leidinys: „Trumpos šalių apžvalgos“, kur pateikta kiekvienos šalies energijos vartojimo efektyvumo įpareigojimų ssistemų apžvalga:

 • politikos aprašymas;
 • įžvalgos apie rezultatus;
 • politikos derinio apžvalga;
 • interviu su nacionaliniu ekspertu.

Taip pat buvo pristatytos EVEĮS projektavimo ir valdymo tendencijos:

 • bendras stabilumas + koregavimas;
 • prievolės ir veiksmų apimtys išliko stabilios;
 • tik 2 EEO energijos skirstytojams (Danija, Italija);
 • tik 3 EEO su prekybos rinka (Prancūzija, Italija, Lenkija) + 2 tarpininkavimo sistemos (Airija, JK);
 • visos schemos, pradėtos nuo 2013 m., apima galimybę „mokėti sutaupyti“ arba „išpirkti“ (išskyrus Liuksemburgą);
 • M&V praktikos pokyčiai;
 • didėjantys tikslai = didėjantis stebimų projektų skaičius;
 • didesnis projektų skaičius = didesnė sukčiavimo rizika;
 • vertinimo praktikos pokyčiai – žr., pavyzdžiui, ex-post vertinimus Austrijoje ir Prancūzijoje

Internetinio seminaro įrašas pasiekiamas „YouTube“ platformoje.

Pristatymai:

Įvadas į ENSMOV projektą, Vlasios Oikonomou – IEECP
Dalijimasis patirtimi: trys ENSMOV politikos ciklai, Livio De Chicchis – FIRE
Kokie yra prioritetai pagal mūsų suinteresuotąsias šalis, Bettina Reidlinger – Austrijos energetikos agentūra
Politikos derinys: keli pavyzdžiai pagal šalių trumpą informaciją, Vlasios Oikonomou – IEECP
2020-05-13 ● Trumpa energijos vartojimo efektyvumo įpareigojimų sistemų Europoje apžvalga (2019 m. pabaiga)

Šioje trumpoje apžvalgoje pateikiama energijos vartojimo efektyvumo įpareigojimų sistemų (EVEĮS) Europoje apžvalga, kurios yra nurodytos Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos (EVED) 7 straipsnyje 2014–2020 m. įpareigojimų laikotarpiui.

EVEĮS yra sistemos, nustatančios energetikos įmonių (energijos skirstytojų arba tiekėjų / mažmenininkų) įpareigojimą siekti energijos taupymo tikslų. Kaip parodyta šioje trumpoje apžvalgoje, galima naudoti įvairius būdus šiam įpareigojimui, jo apimčiai, kaip įpareigotosios šalys gali pasiekti tikslus, kaip galima stebėti energijos taupymą, kaip atliekama patikra ir kontrolė.

Šios trumpos apžvalgos rengimo metu (2019 m. pabaiga) Europoje buvo įdiegta 16 EVEĮS.

Alternatyvių priemonių trumpos apžvalgos bus paskelbtos artimiausiu metu, todėl nepamirškite sekti projekto socialiniuose tinkluose ir užsiprenumeruoti naujienlaiškį, siekdami gauti savalaikę informaciją!

 (nauja 2020 m. birželio 18 d. versija, įskaitant interviu Lenkijai ir pratarmę)

Autoriai:

Jean-Sébastien Broc, IEECP
Wojciechas Stańczyk, KAPE
Bettina Reidlinger, AEA

Su padėka šiems asmenims:

Tsvetomira Kulevska (SEDA) – už informacinį lapelį apie Bulgariją;
Vesna Bukarica (EIHP) – už informacinius lapelius apie Kroatiją ir Slovėniją;
Serafeimas Michasas (Pirėjo universitetas) – už informacinį lapelį apie Kiprą;
Felix Suerkemper (Vupertalio institutas) – už duomenų suvestinę apie Daniją;
Julie Pisano (ATEE) – už informacinius lapelius apie Prancūziją ir Liuksemburgą;
Christos Tourkolias (CRES) – už informacinius pranešimus apie Graikiją;
Samueliui Thomasui (RAP) – už informacinį lapelį apie Airiją;
Livio de Chicchis ir Dario di Santo (FIRE) – už informacines žinias apie Italiją ir Maltą;
Adrianna Threpsiadi (EST) – už faktų suvestinę apie Jungtinę Karalystę.

2020-02-25 ● Pokalbis – visai energetikos sistemai naudinga sutaupyti daugiau mažesnėmis sąnaudomis.

Reguliavimo pagalbos projekto (RAP) dalyvis Janas Rosenowas [Jan Rosenow], kuris yra  ENSMOV H2020 finansuojamo projekto partneris, primena, kad nors matome, kad ES valstybės narės deklaruoja vis daugiau taikomų energijos vartojimo efektyvumo priemonių, energijos suvartojimas ir toliau nuolat auga, dėl to lūkesčiai ir realybė nesutampa, todėl šią padėtį reikia gerinti.

Kaip? Sprendimai apima geresnį esamų duomenų ir technologijų naudojimą, stebėjimą ir tikrinimą, taip pat politinę valią įgyvendinant programas.

Galime sutaupyti daugiau mažesnėmis sąnaudomis, o tai bus naudinga visai energetikos sistemai.

2020-02-11 ● Gairės sėkmingai keistis stebėsenos žiniomis

Pagrindinis projekto „ENSMOV“ tikslas – sukurti sistemą, skirtą valstybėms narėms patogiai keistis žiniomis, susijusiomis su Eenergijos vartojimo efektyvumo direktyvos 7 straipsniu.

Siekdamas užtikrinti kokybišką ir savalaikę reakciją nuolat tobulinant programą, projektas „ENSMOV“ nustatė išmatuojamus tiek materialius, tiek nematerialius tikslus visiems projekto strateginiams ir veiklos tikslams, orientuotiems į mokymosi programą.

Tada konkretūs tikslai ir atitinkami uždaviniai buvo suformuoti į efektyvumo sistemą ir kiekvienam buvo sukurti atitinkami pagrindiniai veiklos rodikliai (PVI).

Šiame dokumente aprašoma, kaip buvo sukurti PVI, taip pat visa veikla, kuri bus vykdoma siekiant gauti stebėsenos rezultatus (dalyvių apklausa, internetinis pasiūlymų laukelis, kiekvienos dalyvaujančios šalies pažangos ataskaitos, internetinė apklausa apie lūkesčius ir atsiliepimus, rezultatų stebėjimas ir vidinė stebėsena partnerių veikla).

Autoriai: Mia Dragović Matosović ir Vlasios Oikonomou, IEECP

Prisidėjo: Dario Di Santo ir Valentina Bini, FIRE

2020-02-11 ● Esamų stebėjimo, ataskaitų teikimo, jų tikrinimo (SATT) bei politikos priemonių atitiktis poreikiams ir spragos

Ši ataskaita parengta atliktus išsamią analizę ir palyginimus, kurių metu buvo nustatytos įvairios priemonės ir ištekliai tarptautiniu, Europos ir nacionaliniu lygmenimis, susiję su stebėjimo, ataskaitų teikimo, jų tikrinimo (SATT) bei Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos (EVED) 7 straipsnio įgyvendinimu.

Remdamasi ankstesnių poreikių įvertinimo ir trūkumų analizės rezultatais, ENSMOV suderina šiuos įrankius su pagrindiniu 7 spragų rinkiniu:

 • Visuomenės informuotumas ir įsitraukimo į energijos vartojimo efektyvumo galimybė.
 • Suinteresuotųjų šalių dalyvavimas kuriant Energijos vartojimo efektyvumo įpareigojimų sistemos (EVEĮS) politiką.
 • Politikos dėl alternatyvių priemonių kūrimas.
 • Politikos dėl EVEĮS kūrimas.
 • SATT programos kūrimas ir įgyvendinimas.
 • Kova su energijos nepritekliumi: siūlomos priemonės ir ištekliai.
 • Transporto energijos taupymo matavimas: siūlomos priemonės ir ištekliai.


ENSMOV išvardija 86 papildomas priemones (nacionalines, tarptautines ir ES priemones), skirtas padėti valstybėms narėms pasiekti naujus EVED 7 straipsnio 2021–2030 m. įgyvendinimo etapo tikslus ir pašalinti spragas. Sąrašas buvo sudarytas ir patikslintas per diskusijas su ENSMOV suinteresuotosiomis šalimis pirmaisiais projekto etapais.

Į ataskaitą taip pat įtrauktas pasirinktas „mokslinių rezultatų“ rinkinys, kuris suinteresuotosioms šalims bus naudingas nepriklausomai ir kritiškai vertinant EVED 7 straipsnyje numatytas politikos priemones.

Ateityje ENSMOV sudarys ir atnaujins sąrašą, siekiant informuoti energijos vartojimo efektyvumo politikos formuotojus ir suinteresuotąsias šalis apie priemones ir išteklius, kurių gali prireikti valstybėms narėms siekiant naujojo 2030 m. tikslo, kartu su naujais politikos iššūkiais, kylančiais dėl EVEĮS naujovių, projektavimo, SATT įgyvendinimo, mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančio transporto integracijos ir energijos nepriteklius. Šie esamų priemonių sudarymo ir palyginimo su tyrimo išvadomis ir spragų analizės rezultatais padės planuoti priemones, įgyvendinamas per tris ENSMOV projekto etapus.

86 įrankių sąrašas taip pat pateikiamas kaip „Excel“ dokumentas, kurį galima atsisiųsti (atnaujininta 2021 m. liepos mėn.).

Autoriai: Max Lacey-Barnacle, Adrianna Threpsiadi ir David Weatherall (EST)

Prisidėjo: Bettina Reidlinger ir Christian Praher, Austrijos energetikos agentūra

Padėka Mia Dragović Matosović, IEECP