kodėl ENSMOV?

Kodėl projektas „ENSMOV“?

ES valstybių narių Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo (EVED) 7 straipsnio įgyvendinimas iki šiol parodė, kad valdžios institucijų laiko ir išteklių kiekis šia veiklai yra ribotas, kad galėtų tinkamai koordinuoti dalijimąsi patirtimi ES lygiu. Taip pat tai riboja jų galimybes tirti ir priimti sėkmingus kitų ES valstybių narių  politikos įgyvendinimo metodus. ES valstybės narės daugiausia dėmesio skiria savo nacionalinės politikos formavimui, įgyvendinimui, stebėsenai, ataskaitų teikimui ir vertinimui.

Nepaisant to, valdžios institucijos ir rinkos dalyviai nuolatos sveikino galimybę dalytis patirtimi, politikos įgyvendinimo iššūkiais ir sprendimais, ypač susijusiais su energijos vartojimo efektyvumo didinimo įpareigojimais ir alternatyviomis priemonėmis bei stebėsenos, atsiskaitymo ir tikrinimo (SAT) schemomis.