projekto tikslai

Projekto „ENSMOV“ tikslai

Projektas „ENSMOV“ remia valdžios institucijas ir pagrindinius suinteresuotuosius subjektus keturiolikoje ES valstybių narių, kuriam atstovauja konsorciumas (Austrija, Belgija, Bulgarija, Kroatija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Vengrija, Italija, Lietuva, Nyderlandai, Lenkija, Rumunija ir Jungtinė Karalystė) – ir už jų ribų, įtraukiant visas 27 ES valstybes nares, Jungtinę Karalystę ir į ES stojančiąsias šalis, siekiant stebėti, persvarstyti, patobulinti ir papildyti nacionalinės energijos vartojimo efektyvumo politikos formavimą ir įgyvendinimą plėtojant išteklius praktiniams ir strateginiams klausimams, kylantiems dėl EVED 7 straipsnio įgyvendinimo, spręsti.

Projektas „ENSMOV“ yra tęsinys dviejų kitų labai reikšmingų projektų, padėjusių formuoti nacionalinę politiką siekiant tenkinti EVED 7 straipsnio reikalavimus – „IEE ENSPOL“ ir „H2020 MULTEE“.