Naujiena

Energijos vartojimo audito atlikimo ir kokybės priežiūros procedūrų pokyčiai

2019 12 18

VšĮ Lietuvos energetikos agentūrai (toliau – Agentūra) organizuojant ir atliekant energijos vartojimo audito kokybės priežiūrą, energijos vartojimo audito ataskaitų patikrinimą, dažno patikrinimo atveju buvo nustatoma, kad jos neatitinka audito atlikimo metodikose nustatytų reikalavimų.

Siekiant tobulinti energijos vartojimo audito atlikimo ir jų priežiūros procedūras, Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. gruodžio 10 d. įsakymais buvo patvirtinti trijų teisės aktų, reglamentuojančių energijos vartojimo audito atlikimo ir priežiūros procesus, pakeitimai.

Minėti teisės aktų pakeitimai leis gerinti energijos vartojimo audito atlikimo kokybę, objektyviau ir tiksliau įvertinti audito ataskaitose siūlomų įdiegti priemonių efektyvumą bei tobulinti audito atlikimo kokybės priežiūros procesą ir tuo pačiu užtikrinti taupesnį energijos vartojimą Lietuvos įmonėse, atitinkantį Europos Sąjungos teisės aktuose nustatytus Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įsipareigojimus, ir sudaryti prielaidas efektyviai gaminti, tiekti ir vartoti energiją, taip prisidedant prie klimato kaitos mažinimo ir kt. darnios plėtros klausimų sprendimo.


Energijos vartojimo audito atlikimo ir kokybės priežiūros procedūrų pokyčiai

Auditų atlikimo ir specialistų rengimo bei atestavimo tvarkos aprašo pasikeitimai

Įsakymu Nr. 1-320 pakeistas Energijos vartojimo pastatuose, įrenginiuose ir technologiniams procesams audito atlikimo tvarkos ir sąlygų ir energijos vartojimo pastatuose, įrenginiuose ir technologiniams procesams auditą atliekančių specialistų rengimo ir atestavimo tvarkos aprašas, papildant jį nauja sąvoka „Audito ataskaitų atitikties patikra“. Nustatyta, kad atitikties patikrą organizuos ir atliks Agentūra. Taip pat numatyta, kad apie atitikties patikros rezultatus bus informuojami auditorius ir audito užsakovas, o Agentūrai nustačius neatitiktį pagrindiniams audito metodikoje nustatytiems reikalavimas, audito ataskaita bus grąžinama auditoriui pataisyti per 30 kalendorinių dienų.

Iki tvarkos pakeitimo atliekama kokybės patikra aprėpdavo mažesnį kiekį auditų, tačiau patikrinimo detalumas buvo išlaikomas  gana aukštas. Auditai šiai detaliai kokybės patikrai pagal gautus skundus arba taikant atranką atsitiktiniu principu. Vykdant šią tvarką buvo patikrinima 10-20% auditų.

Energijos vartojimo auditų kokybės užtikrinimo procedūra iki 2019-12-12

Įtraukus atitikties patikrą (metodikos punktų išpildymo patikra) mažesniu detalumu bus patikrinami visi LEA pateikiami auditai. Atranka detalesniam kokybės patikrinimui bus vykdoma atsižvelgiant į atitikties vertinimo rezultatus. Tokia sistema siekiama praplėsti supratimą apie rinkos situaciją ir suteikti grįžtamąjį ryšį didesniam kiekiui auditorių.

Kadangi, pagal tvarkos nuostatas auditorius privalo pataisyti įdentifikuotas klaidas per 30 dienų – šios sistemos poveikį auditų kokybei tikimąsi jau pirmaisiais metais.

Ataskaitų teikimo priežiūros tvarkos aprašo ir audito metodikos pasikeitimai

Siekiant įvertinti audito ataskaitose rekomenduojamas diegti energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones, įsakymu Nr. 1-321 pakeistas Įmonių, kurios nėra smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai, energijos vartojimo audito atlikimo ir ataskaitų teikimo priežiūros tvarkos aprašas nustatant, kad įmonės, kurios nėra smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai, teikdamos audito ataskaitą, pateikia informaciją apie anksčiau atliktų auditų (jei jų buvo atlikta) ataskaitose rekomenduotų energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių įgyvendinimo rezultatus.

Siekiant suvienodinti energijos vartojimo audito ataskaitose ir kituose dokumentuose naudojamus duomenis bei nustatyti aiškesnę audito ataskaitose teikiamą informaciją, įsakymu Nr. 1-319 atliktas Energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo audito atlikimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose metodikos pakeitimas, kurio dėka metodikos prieduose pateikiama informacija įgauna aiškesnę ir trumpesnę formą.