DUK


DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI – DUK

BENDRA INFORMACIJA APIE JUNGTINIUS PROJEKTUS

Kas yra Jungtinis projektas

Jungtinis projektas (toliau - JP) – grupę projektų, kuriais siekiama bendro tikslo ir kuriuos sujungus į grupę būtų pasiektas geriausias rezultatas ir investicijų kokybė, jungiantis projektas, už kurio inicijavimą ir įgyvendinimą arba tik įgyvendinimą atsakingas šio jungiančio projekto vykdytojas (šiuo atveju VšĮ Lietuvos energetikos agentūra – toliau LEA)

Kas yra Jungtinio projekto projektas

Jungtinio projekto projektas (toliau – JP projektas) – jungtinio projekto vykdytojo atrinktas projektas, kuriuo siekiama jungtinio projekto tikslo.  

Kas yra JP projekto pareiškėjas -Jungtinio projekto projekto pareiškėjas (toliau – JP projekto pareiškėjas) – viešasis ar privatus juridinis asmuo, juridinio asmens filialas ar atstovybė, kita organizacija ar jos padalinys, taip pat fizinis asmuo, teikiantys paraišką finansuoti jungtinio projekto projektą.

INFORMACIJA APIE KVIETIMO SĄLYGAS


Kur teikti paraišką?

Paraiškos teikiamos VšĮ Lietuvos energetikos agentūrai (LEA) internetu užpildant elektroninę paraiškos formą.

Aktuali  informacija apie kvietimą skelbiama LEA svetainėje: Galiojantys kvietimai - Lietuvos energetikos agentūra (ena.lt)

Kokia remiama JP projekto veikla?

Remiama JP projektų veikla –  vėjo elektrinių įrangos įsigijimas ir įrengimas: parama skiriama iki 3 MW įrengtajai galiai (JP  pareiškėjai gali įsirengti iki 6 MW galios vėjo elektrinę)

Ar galima kvietimo metu vienam pareiškėjui teikti daugiau nei vieną paraišką?

Vienas JP projekto pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką, tačiau JP projekto pareiškėjas paraiškoje gali nurodyti kelis nekilnojamojo turto objektus, kuriuose siekia įrengti vėjo elektrinę. Remiama JP projektų veikla –  vėjo elektrinių įrangos įsigijimas ir įrengimas: parama skiriama iki 3 MW įrengtajai galiai (JP  pareiškėjai gali įsirengti iki 6 MW galios vėjo elektrinę).

Kas gali teikti paraiškas?
1. labai mažos ir mažos įmonės (toliau – LMMĮ), registruotos ne trumpiau nei 1 metus iki paraiškos pateikimo; 
2. ūkininkai, atitinkantys LMMĮ statusą, kurių ūkiai iki paraiškos pateikimo ne trumpiau nei 1 metus įregistruoti Ūkininkų ūkių registre;
3. atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos (toliau – AIEB), kai dalininkais nėra vidutinės įmonės ir (arba) savivaldybių valdomos įmonės (toliau – AIEB);
4. piliečių energetikos bendrijos (toliau – PEB).
Kas yra Atsinaujinančių išteklių energijos bendrija (AIEB)?

Atsinaujinančių išteklių energijos bendrija (AIEB) – LR Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme nustatytus kriterijus atitinkantis pelno nesiekiantis juridinis asmuo, kuris nuosavybės teise valdo ir plėtoja energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginius ir turi teisę juose gaminti energiją, ją vartoti, kaupti energijos kaupimo įrenginiuose ir (ar) parduoti ir kuriam šio įstatymo nustatyta tvarka suteikiamas atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos statusas.

Dėl AIEB statuso suteikimo juridinis asmuo turi kreiptis į Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą (www.vert.lt).

AIEB statusas suteikiamas Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklėse nustatyta tvarka.

Rekomendacijos dėl AIEB veiklos sąlygų patalpintos LEA svetainėje, adresu: Atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos - Lietuvos energetikos agentūra (ena.lt).

Ar visos AIEB gali teikti paraiškas finansavimui gauti vėjo elektrinės iki 3 MW įrengimui?

AIEB, kai jos dalininkais yra vidutinės įmonės ir (arba) savivaldybių valdomos įmonės, nėra tinkami pareiškėjai pagal šį jungtinį projektą.

Kas yra Piliečių energetinės bendrijos (PEB)?

Piliečių energetikos bendrija – LR Elektros energetikos įstatyme nustatytus kriterijus atitinkantis juridinis asmuo, kuriam šio įstatymo nustatyta tvarka suteiktas piliečių energetikos bendrijos teisinis statusas.

Dėl PEB statuso suteikimo juridinis asmuo turi kreiptis į Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą (www.vert.lt).

PEB statusas suteikiamas Piliečių energetikos bendrijos statuso suteikimo, panaikinimo ir informacijos apie piliečių energetikos bendriją teikimo tvarka.

Ar gali paraišką teikti bendrijos, kurioms dar nėra suteiktas AIEB ar PEB statusas?

Ne. Teikdamas paraišką pareiškėjas (teikiantis paraišką kaip AIEB ar PEB) turi turėti atitinkamos bendrijos statusą, apie kurį informacija teikiama Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos interneto svetainėje Elektra Leidimų/licencijų turėtojai (vert.lt). AEIB steigimo rekomendacijas galima rasti Agentūros interneto svetainėje: https://www.ena.lt/aieb/.

Koks finansavimo dydis?

Iki 35 proc. arba  iki 45 proc. nuo fiksuotojo vieneto įkainio (1608,65 Eur/1kW vėjo elektrinės įrengtosios galios), atsižvelgiant į pareiškėjų grupę:

1. labai mažoms ir mažoms įmonėms (toliau - LMMĮ) ir ūkininkams, atitinkantiems LMMĮ statusą – iki 35 proc.;   
2. atsinaujinančių išteklių energijos bendrijoms ir piliečių energetikos bendrijoms –  iki 45 proc.; 
3. atsinaujinančių išteklių energijos bendrijoms ir piliečių energetikos bendrijoms (kai bent vienas dalininkas yra LMMĮ arba ūkininkas, atitinkantis LMMĮ statusą) – iki 35 proc.
Ar reikia su paraiška pateikti VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro išrašą?

Nereikia. Pareiškėjas pildydamas paraišką nurodo nekilnojamo turto objekto unikalų numerį, kuriame planuoja įrengti vėjo elektrinę (nekilnojamo turto objekto unikalus numeris turi sutapti su gautose ar planuojamomis gauti elektros tinklų operatoriaus (ESO) prijungimo sąlygose ar VERT leidime plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus nurodytu numeriu).

Priminsime, kad JP projektas įgyvendinamas JP projekto pareiškėjo nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais ne mažiau kaip  5 metus po JP projekto finansavimo pabaigos  (t. y. nuo JP projekto galutinio mokėjimo prašymo finansavimo lėšų apmokėjimo JP projekto vykdytojui datos) valdomame nekilnojamame turte. Nuosavybės teisė ar kiti teisėto valdymo pagrindai privalo būti registruoti Nekilnojamojo turto registre.

Jeigu įmonė neturi interneto svetainės ir socialinių tinklų, kokiu kitu būdu paskelbti trumpą JP projekto aprašymą, kuriame pristatomos įgyvendinant JP projektą suplanuotas veiklos ir rezultatai, ir informuoja apie gautą ES finansavimą?

Jei įmonė neturi interneto svetainės, jos kurti projekto viešinimui nėra privaloma. Tačiau viešinti socialiniuose tinkluose yra privaloma. Pildant paraišką BŪTINA nurodyti socialinio tinklo nuorodą, kurioje bus viešinamas JP projekto aprašymas (pvz. „Facebook“; „Instagram“;  „LinkedIn“; „YouTube“ ir kt.). Per 20 darbo dienų nuo LEA rašto dėl finansavimo JP projektui skyrimo datos tsocialiniame tinkle turi būti paskelbiamas trumpas JP projekto aprašymas, kuriame pristatomos įgyvendinant JP projektą suplanuotas veiklos ir rezultatai, ir informuoja apie gautą ES finansavimą.

Kiek galima pateikti vėjo elektros į tinklą, o kiek suvartoti? Ar įsirengus vėjo jėgainę, bus privaloma suvartoti 50% pagamintos energijos ūkio reikmėms?

Vadovaujantis Projektų finansavimo sąlygų aprašu, kvietimas skirtas  elektros energijos gamintojams. JP projekto pareiškėjai, labai mažos ir mažos įmonės, ūkininkai, įsipareigoja nesinaudoti elektros energiją gaminančio vartotojo schema ir ne mažiau kaip 50 proc. pagamintos elektros energijos vartoti savo reikmėms ir (ar) ūkio poreikiams (reikalavimas netaikomas AEIB ir PEB), o perteklių pagamintos elektros energijos gali parduoti nepriklausomiems tiekėjams, jei tokia galimybė numatyta prijungimo prie elektros tinklų sąlygose.

Ar 50% pagamintos elektros energijos suvartojimas savo reikmėms ir (ar) ūkio poreikiams turi būti min 50% momentinis ar nuo bendro mėnesinio/metinio ar panašiai pagaminto kiekio? Koks "likimas" likusio nesuvartoto elektros energijos kiekio?

Nuo metinio, skaičiuojant nuo finansavimo pabaigos (finansavimo lėšų išmokėjimo JP projektui datos). Pagal prijungimo sąlygas, jei jos leidžia generuoti į tinklą, pareiškėjas gali teisės aktų nustatyta tvarka parduoti nesuvartotos energijos likutį.

Kokia kaina bus superkamas elektros perteklius?

Jei leidžiama pagal prijungimo sąlygas - rinkos kaina sudarius sutartį su nepriklausomu tiekėju.

Kas yra elektros energijos gamintojas?

Elektros energijos gamintojas (toliau – gamintojas) – asmuo, gaminantis elektros energiją ir turintis leidimą arba teisę vykdyti šią veiklą be leidimo.

Ar galima bus parduoti pagamintą perteklinę vėjo energiją?

Vadovaujantis Projektų finansavimo sąlygų aprašu, kvietimas skirtas  elektros energijos gamintojams. JP projekto pareiškėjai, labai mažos ir mažos įmonės, ūkininkai, įsipareigoja nesinaudoti elektros energiją gaminančio vartotojo schema ir ne mažiau kaip 50 proc. pagamintos elektros energijos vartoti savo reikmėms ir (ar) ūkio poreikiams (reikalavimas netaikomas AEIB ir PEB), o perteklių pagamintos elektros energijos gali parduoti nepriklausomiems tiekėjams, jei tokia galimybė numatyta prijungimo prie elektros tinklų sąlygose.

Ar galima bus atiduoti pasaugojimui pagamintą perteklinę vėjo energiją?

NeKvietimas skirtas gamintojams, ne gaminantiems vartotojams.

Instrukcija kaip tinkamai naudotis igaliojimai.lt sistema, siekiant atitikti finansavimo reikalavimus:

Jeigu įgaliojate fizinį ar juridinį asmenį (toliau – Įgaliotinis) už Jus (ūkininką ar juridinį asmenį) (toliau – Įgaliotojas) VšĮ Lietuvos energetikos agentūra pateikti paraišką ir dokumentus pagal:

- Jungtinį projektą „Investicinė parama vėjo elektrinėms sausumoje“ Nr. 03-007-J-0001.

Įgaliotojas turi pateikti notaro patvirtintą arba igaliojimai.lt informacinėje sistemoje parengtą ir užregistruotą įgaliojimą, kuriame turi būti aiškiai nurodyti visi veiksmai, kuriuos už Įgaliotoją gali atlikti Įgaliotinis (pavyzdžiui gali būti įgaliojime nurodyti tokie veiksmai, kuriuos gali atlikti Įgaliotinis: „užpildyti ir pasirašyti paraišką, pateikti paraišką, reikalingus dokumentus Jungtiniame projekte „Investicinė parama vėjo elektrinėms sausumoje“ Nr. 03-007-J-0001 bei atlikti kitus veiksmus susijusius su paraiškos pateikimu ir su Jungtinio projekto įgyvendinimu.“).

Atkreipiame dėmesį, kad įgaliojime neteisingai, neaiškiai nurodžius veiksmus ar nesant nors vieno veiksmo susijusio su paraiškos pateikimu ir/ar jungtinio projekto įgyvendinimu, kuriuos gali atlikti Įgaliotinis, Įgaliotojas turės pakartotinai kreiptis į notarus, kurie neformins įgaliojimo jau įvykusiems faktams, nes įgaliojimas galioja tik į ateitį. Tas pats pasakytina apie įgaliojimus parengtus ir užregistruotus igaliojimai.lt informacinėje sistemoje.

Rengiant ir registruojant įgaliojimą igaliojimai.lt informacinėje sistemoje, prašome vadovautis šioje informacinėje sistemoje nurodyta tvarka ir sukurtu vedliu arba konsultuojantis su VĮ Registrų centras atsakingais asmenimis.

Kas yra ūkininkas atitinkantis LMMĮ statusą?

Pagal Lietuvos respublikos Ūkininko ūkio įstatymąūkininkas – fizinis asmuo, kuris vienas arba su partneriais verčiasi žemės ūkio veikla ir miškininkyste, o jo ūkis yra įregistruotas Ūkininkų ūkių registre. Pagal  Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymą:

 • labai maža įmonė – tai įmonė, kurioje dirba iki 10 darbuotojų, o jos metinės pajamos neviršija 2 milijonų eurų arba įmonės turto balansinė vertė neviršija 2 milijonų eurų;
 • maža įmonė – tai įmonė, kurioje dirba iki 50 darbuotojų, o metinės šio įmonės pajamos neviršija 10 milijonų eurų arba jos balansinė turto vertė ne didesnė nei 10 milijonai eurų.

Daugiau informacijos apie smulkaus verslo subjektus galima rasti čia.

Kokie taikomi reikalavimai dėl pirkimų vykdymo?

Pareiškėjai, kurie yra perkančiosios organizacijos pagal LR viešųjų pirkimų įstatymą (VPĮ) arba perkantieji subjektai pagal LR pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymą (PĮ), pirkimus vykdo vadovaudamiesi atitinkamu įstatymu ir jo įgyvendinamaisiais teisės aktais, Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių priedo "Pirkimų taisyklės" reikalavimais. 

Pareiškėjams, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal VPĮ arba perkantieji subjektai pagal PĮ, atsižvelgiant į tai, kad finansavimas JP projektams skiriamas pagal fiksuotuosius įkainius, nėra taikomas Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių priedas "Pirkimų taisyklės".

Kaip užpildyti SVV subjekto statuso deklaraciją?

SVV deklaracijos forma pildoma vadovaujantis Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašu (SVV deklaravimo tvarkos aprašas)  

Daugiau informacijos apie SVV subjekto statuso deklaracijos pildymą teikiama Ekonomikos ir inovacijų ministerijos interneto svetainėje

https://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/verslo-aplinka/smulkiojo-ir-vidutinio-verslo-politika/statuso-deklaravimas-aktualus-dokumentai

Patarimai kaip pildyti deklaraciją: https://www.youtube.com/watch?v=_Y57INNOre0

Kitos naudingos nuorodos: DUK | INVEGA

SVV deklaracijos pildymo atmintinė:

 1. Išsiaiškinkite kokia įmonė esate (savarankiška, susijusi ir (arba) partnerinė).
 2. Jei turite susijusių ir (arba) partnerinių įmonių, šių ryšius nurodykite nepriklausomai nuo šalies, kurioje įmonės veikia.
 3. Kad būtų lengviau, turėkite akcininkų struktūrą.
 4. Jei įmonės akcininkas yra fizinis asmuo, pasitikrinkite kokiomis veiklomis užsiima šio asmens kitos įmonės.
 5. Apskaičiuokite įmonės (įmonių) darbuotojų skaičių, metines pajamas ir balanso turtą.
 6. Finansinius duomenis (5 punktas) nurodykite už paskutinius finansinius metus (žiūrėti žemiau).
 7. Valstybės įmonei Registrų centrui pateikite patvirtintų metinių finansinių ataskaitų rinkinius, jei to dar neatlikote.
 8. Nustatykite įmonės dydį (labai maža, maža didelė įmonė).
 9. Nepamirškite, kad SVV deklaracijoje pateikiami pildymo dieną aktualūs duomenys.

Įmonės finansiniai duomenys imami iš paskutinių metų, o jeigu įmonė veikia daugiau kaip dvejus metus, – iš paskutinių dvejų metų patvirtintų įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinių arba iš įmonių grupės metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių. Jeigu sudaryti ir tvirtinti metines finansines ataskaitas arba metines konsoliduotąsias finansines ataskaitas įmonei nėra privaloma, įmonės finansiniai duomenys nustatomi vadovaujantis kitais finansiniais dokumentais, kuriuose sukauptos informacijos pakanka Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nurodytiems finansiniams duomenims nustatyti.

Pildant SVV subjekto statuso deklaraciją:

 • dvejus metus veikianti įmonė (deklarantas) deklaracijoje nurodo praeitų ir užpraeitų metų duomenis. Pvz., 2020 m. birželio mėn. įsteigta įmonė, deklaruodama savo statusą 2023 m. kovo mėn., pildo 2020 m. ir 2021 m. duomenis. Po 2022 m. finansinės atskaitomybės patvirtinimo turi pildyti atitinkamai 2021 m. ir 2022 m. duomenis;
 • trejus ar daugiau metų veikianti įmonė nurodo praeitų, užpraeitų ir užužpraeitų metų duomenis. Pvz., 2013 m. įsteigta įmonė, deklaruodama savo statusą 2023 m., pildo 2022 m., 2021 m. ir 2020 m. duomenis;
 • Jeigu pareiškėjo susijusios ir (ar) partnerinės įmonės dar neturi patvirtintų metinių finansinių ataskaitų, metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ar kitų finansinių dokumentų, vidutinis metinis darbuotojų skaičius ir finansiniai duomenys nustatomi pagal planuojamus finansinių metų duomenis. Jei SVV subjektas buvo sujungtas ar prijungtas prie kito (-ų) verslo subjekto (-ų) ir dėl to tapo didele įmone, šio verslo subjekto duomenys užpraeitais ir užužpraeitais metais nėra vertinami ir tokia įmonė laikoma didele.
Kokios pagrindinės sąvokos ir nuostatos deklaruojant SVV subjekto statusą?

Vadovaujantis Smulkaus ir vidutinio verslo įstatymu ir atsižvelgiant į šio kvietimo reikalavimus dėl pareiškėjų tinkamumo:

SVV subjektas – labai maža, maža įmonė, atitinkanti Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo  3 straipsnyje nustatytas sąlygas ir verslininkas, atitinkantis Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo  4 straipsnyje nustatytas sąlygas.

Įmonė – ekonominę veiklą vykdantis juridinis asmuo.

Ekonominė veikla – savo rizika plėtojama reguliari asmens veikla siekiant pelno arba individualios veiklos atveju – pajamų, apimanti prekių pirkimą ar pardavimą, prekių gamybą, darbų atlikimą ar paslaugų teikimą kitiems asmenims už atlygį.
Darbuotojų skaičius yra įmonės vidutinis metinis darbuotojų skaičius. Jis apskaičiuojamas vadovaujantis Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2017 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. 4-249.

Jei įmonė priklauso įmonių grupei, skaičiuojamos visos grupės pajamos. O jei įmonės susijusios per akcininkus (t.y. akcininkas yra tas pats kelių įmonių), bet viena kitai bendrovės nepriklauso. Kaip tokiu atveju? Labai svarbu žinoti detalius reikalavimus

Jei susiejimas per akcininkus taip pat laikomas kaip grupė, kiek akcijų turi turėti? Ar jei turi 2 įmonėse po 25% akcijų jos skaitysis kaip grupė? Kaip tokiu atveju?

Nustatant įmonių grupės (ūkio subjekto) dydį (pajamas, darbuotojų skaičių, turtą) į įmonių grupę turi būti traukiamos ir įmonės, susijusios per fizinius asmenis / investuotojus, jeigu jos atitinka žemiau nurodytus reikalavimus:

I Susijusios įmonės - įmonės, turinčios virš 50 procentų kitos įmonės akcijų, pajų ar kitokių dalyvavimą įmonės kapitale žyminčių kapitalo dalių arba tiesiogiai ar netiesiogiai (pagal balsavimo sutartį, balsavimo teisės perleidimo sutartį, įgaliojimą ir pan.) turinčios virš 50 procentų kitos įmonės dalyvių balsų.

1) įmonės, kurias sieja kuris nors iš šių ryšių laikomos susijusiomis:

a) viena įmonė turi kitos įmonės akcininkų arba narių balsų daugumą;
b) viena įmonė turi teisę paskirti arba atleisti daugumą kitos įmonės administracijos, valdymo arba priežiūros organo narių;

c) pagal sutartį arba vadovaujantis steigimo sutarties ar įstatų nuostata vienai įmonei suteikiama teisė daryti kitai įmonei lemiamą įtaką;

d) viena įmonė, būdama kitos įmonės akcininkė arba narė, vadovaudamasi su tos įmonės kitais akcininkais ar nariais sudaryta sutartimi, viena kontroliuoja tos kitos įmonės akcininkų arba narių balsavimo teisių daugumą.

2) kai dėl to paties fizinio asmens ar kartu veikiančių fizinių asmenų veiklos susiformavę bent vienas iš šios dalies 1 punkte nurodytų įmonių ryšių, jeigu šios įmonės verčiasi tokia pat veikla ar dalimi tokios pat veiklos toje pačioje rinkoje ar susijusiose rinkose.

 • Jeigu fizinis asmuo vykdo ekonominę veiklą jis laikomas verslininku ir yra prilyginamas įmonei bei rinkų aspektas tokiu atveju nėra nagrinėjamas. Per minėtą asmenį susijusios įmonės traukiamos į įmonių grupę.
 • Jei susijusios įmonės ryšys susiformuoja per fizinį asmenį, ar kartu veikiančius kelis fizinius asmenis, įmonės laikomos susijusiomis, jeigu veikia toje pačioje arba gretimose rinkose.

3) kai tarp įmonių yra susiformavę bent vienas iš 1 punkte nurodytų įmonių ryšių per vieną ar kelias įmones arba per investuotojus.

II Partnerinės įmonės - įmonės, turinčios nuo 25 iki 50 procentų kitos įmonės akcijų, pajų ar kitokių dalyvavimą įmonės kapitale žyminčių kapitalo dalių arba tiesiogiai ar netiesiogiai (pagal balsavimo sutartį, balsavimo teisės perleidimo sutartį, įgaliojimą ir pan.) turinčios nuo 25 iki 50 procentų visų kitos įmonės dalyvių balsų.

 • Kai partnerinės įmonės ryšys susiformuoja per fizinį asmenį, kuris ekonominės veiklos nevykdo, toks ryšys nevertinamas ir tokios įmonės nėra laikomos partnerinėmis.
 • Kai fizinis asmuo vykdo ekonominę veiką, per tokį fizinį asmenį susiformuojantis partnerinės įmonės ryšys yra vertinamas bei tokios įmonės vertinamos kaip partnerinės.
 • Atkreiptinas dėmesys, kad įmonių partnerių ryšiai su partnerinėmis įmonėmis nėra nagrinėjami.

Jūsų nurodytu atveju („Ar jei turi 2 įmonėse po 25% akcijų jos skaitysis kaip grupė?“) nustatant ar minėtos įmonės turi būti traukiamos į įmonių grupę, reikėtų įvertinti ar minėtas fizinis asmuo sutarčių / susitarimų/  įgaliojimų / pagrindu negali daryti lemiamos įtakos kitai įmonei (kaip nurodyta susijusių įmonių dalyje), ar jis vykdo ekonominę veiklą.

Ar įmonė yra SVV subjektas, jei įmonės dalyvis (akcininkas ar steigėjas) yra valstybė ar savivaldybė?

Ne, išskyrus šiuos atvejus:

1. atskirai arba kartu valstybė ir (ar) savivaldybė turi mažiau nei 25 procentus įmonės akcijų, pajų ar kitokių dalyvavimą įmonės kapitale žyminčių kapitalo dalių arba mažiau nei 25 procentus tiesioginių ar netiesioginių dalyvių balsų (pagal balsavimo sutartį, balsavimo teisės perleidimo sutartį, įgaliojimą ir pan.);
2. kai ne mažiau kaip 25 ir ne daugiau kaip 50 procentų įmonės akcijų, pajų ar kitokių dalyvavimą įmonės kapitale žyminčių kapitalo dalių arba ne mažiau kaip 25 ir ne daugiau kaip 50 procentų visų įmonės dalyvių balsų tiesiogiai ar netiesiogiai (pagal balsavimo sutartį, balsavimo teisės perleidimo sutartį, įgaliojimą ir pan.) turi šie investuotojai:

a) neformalieji investuotojai, jeigu šių investuotojų bendra investicijų į tą pačią įmonę suma ne di-desnė kaip 1,25 mln. eurų;

b) mokslo ir studijų institucijas, kurios gali investuoti turtą;

c) profesionalieji investuotojai;

d) savivaldybes, kurių metinis biudžetas mažesnis nei 10 mln. eurų ir kurių teritorijoje gyvenamąją vietą yra deklaravę mažiau kaip 5 tūkstančiai gyventojų.

Dviejų mažų įmonių akcininkas yra įmonė atitinkanti mažos įmonės apibrėžimą. Ar gali šios dvi susijusios įmonės, atitinkančios mažos įmonės statusą, gauti paramą atskirų vėjo elektrinių statybai?

Galimi pareiškėjai yra labai mažos ir mažos įmonės, registruotos ne trumpiau kaip 1 metus iki paraiškos pateikimo. Nustatant pareiškėjo dydį, vertinami ūkio subjekto (pareiškėjo ir jo susijusių bei partnerinių įmonių) duomenys, kurie yra sumuojami SVV deklaracijoje nustatyta tvarka. Jeigu, įvertinus pareiškėjo ir jo susijusių bei partnerinių įmonių duomenis pareiškėjas išlieka maža įmone bei atitinka visus kitus kvietime teikti paraiškas nustatytus reikalavimus, manytina, kad dvi susijusios, mažos įmonės statusą atitinkančios, įmonės, galėtų atskirai teikti paraiškas atskiroms vėjo elektrinėms statyti.

Kokie įsipareigojimai gavus finansavimą?

JP projekto vykdytojas privalo užtikrinti JP projekto investicijų tęstinumą 5 metus po JP projekto finansavimo pabaigos pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse ir kvietime teikti paraiškas nustatytus reikalavimus:

 • JP projekto įgyvendinimo metu ir 5 metus po JP projekto finansavimo pabaigos (t.y. po finansavimo lėšų išmokėjimo JP projekto vykdytojui dienos) be administruojančiosios institucijos sutikimo negali perleisti, parduoti, įkeisti turto ar kitokiu būdu suvaržyti intelektinių ar daiktinių teisių į turtą, kuriam įsigyti ar sukurti skiriamos projekto finansavimo lėšos;
 • JP projektų vykdytojai – LMMĮ, ūkininkai, atitinkantys LMMĮ statusą, JP projekto įgyvendinimo metu pastatytoje ar įrengtoje elektrinėje 5 metus kasmet nuo JP projekto finansavimo pabaigos ne mažiau kaip 50 proc. pagamintos elektros energijos turi vartoti savo reikmėms ir (ar) ūkio poreikiams, išskyrus atvejus, kai tiek elektros energijos suvartoti negali dėl techninių priežasčių, teisės aktų pasikeitimų ar kitų objektyvių priežasčių, kurių negalima buvo numatyti teikiant paraišką;

JP projekto vykdytojas turi atsiskaityti LEA už JP projekto investicijų tęstinumo reikalavimų užtikrinimą ir tinkamai saugoti su JP projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus:

 • 5 metus po JP projekto finansavimo pabaigos JP projekto vykdytojui paprašius privalo pateikti objekto elektros energijos iš įdiegto įrenginio apskaitos ir (ar) kitų dokumentų, reikalingų LEA vykdyti JP projekto investicijų tęstinumo užtikrinimo stebėseną;
 • JP projekto vykdytojas su projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus privalo saugoti 10 metų po metų, kuriais JP projekto vykdytojui buvo atliktas paskutinis mokėjimas, gruodžio 31 dienos.

Jeigu JP projekto vykdytojas nesilaiko investicijų tęstinumo reikalavimų, nustatytų Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse ir kvietime teikti paraiškas, ir dėl to atsirado netinkamų finansuoti JP projekto išlaidų, apmokėtų finansavimo lėšomis, jas JP projekto vykdytojas privalo grąžinti LEA.

Kokiu formatu reikia prie paraiškos pridėti pasirašytus dokumentus (priedus)?

Kai pildant paraišką yra prašoma pateikti (pridėti prie paraiškos) pasirašytą dokumentą, galima pateikti atspausdintą, pasirašytą ir nuskenuotą dokumento versiją (*.png, *.jpg, *.tif formatais), arba pateikti el. parašu pasirašytą dokumentą (*.pdf , *.adoc formatais).
 Daugiau informacijos apie el. parašą nuorodose Apie el.-parašą, Kur galiu įsigyti el. parašą?
 Kur internete galiu pasirašyti dokumentus el.parašu:
 Su *.pdf išplėtimu dokumentus: https://www.gosign.lt
 Su *.adoc išplėtimu dokumentus: https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/
 Su *.pdf arba *.adoc išplėtimais dokumentus: https://www.dokobit.com/lt/

Ar tinkami dokumentai pasirašyti paprastu parašu?

Tinka. Galima su paraiška pateikti atspausdintą, pasirašytą ir nuskenuotą dokumento versiją (*.png, *.jpg, *.tif formatais).