AEI informacija savivaldybėms

Šiame skirsnyje skelbiama apibendrinta tinklų operatorių ir nepriklausomų šilumos ir vėsumos gamintojų pateikta informacija, kurią  jie viešajai įstaigai Lietuvos energetikos agentūrai teikia vadovaudamiesi Savivaldybių atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planų rengimo, derinimo ir įgyvendinimo rezultatų skelbimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2022 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. 1-183 „Dėl Savivaldybių atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planų rengimo, derinimo ir įgyvendinimo rezultatų skelbimo taisyklių patvirtinimo“, ir kuri yra skirta savivaldybių atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planų rengimui ir įgyvendinimo rezultatams.

Tinklų operatorių ir nepriklausomų šilumos ir vėsumos gamintojų pateiktą informaciją Lietuvos energetikos agentūra yra įpareigota rinkti, kaupti, sisteminti ir apibendrintą viešai skelbti savo interneto svetainėje.