Tadas Norvydas

Energetikos duomenų analizės centro duomenų analitikas

  • Titulinis
  • Energetikos duomenų analizės centro duomenų analitikas

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

DUOMENŲ ANALITIKUI KELIAMI SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 

1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygstantį išsilavinimą;

2. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų patirtį energetikos arba kitų sričių duomenų analitikos srityje;

3. Išmanyti Europos Sąjungos (toliau – ES) ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius energetikos sektorių;

4. Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu;

5. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

6. Išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles;

7. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

8. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.

DUOMENŲ ANALITIKO VYKDOMOS FUNKCIJOS

1. Pagal Centro kompetenciją dalyvauja padedant Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai (toliau – Energetikos ministerija) koordinuoti energetikos politikos pažangos uždavinius įgyvendinančių nacionalinių plėtros programų priemonių įgyvendinimą ir vykdyti jų įgyvendinimo stebėseną;

2. Dalyvauja rengiant ir atnaujinant Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos (toliau – NENS) įgyvendinimo priemonių planą, vykdo NENS įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą Agentūroje:

2.1. pagal Centro vadovo priskirtą sritį atlieka NENS įgyvendinimo priemonių poveikio vertinimą, rengia Agentūros siūlymus dėl šių priemonių tikslinimo Energetikos ministerijai;

2.2. pagal Centro vadovo priskirtą sritį vykdo NENS įgyvendinimo priemonių plano vykdymo stebėseną, rengia NENS įgyvendinimo priemonių plano vykdymo ataskaitų Energetikos ministerijai projektus;

3. Rengia Agentūros pasiūlymus Lietuvos Respublikos nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano (toliau – NEKSVP) rengimui, atnaujinimui, pagal Centro vadovo priskirtą sritį vykdo NEKSVP priemonių, už kurių įgyvendinimo koordinavimą atsakinga Energetikos ministerija, įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą Agentūroje:

3.1. vertina, modeliuoja ir prognozuoja NEKSVP priemonių įgyvendinimo poveikį, rengia siūlymus Energetikos ministerijai dėl šių priemonių tikslinimo;

3.2. vykdo NEKSVP priemonių įgyvendinimo ir jų rodiklių stebėseną, kaupia ir analizuoja stebėsenos rodiklių duomenis, rengia siūlymus Energetikos ministerijai dėl šių rodiklių tikslinimo;

3.3. nustatyta tvarka rengia ir teikia NEKSVP priemonių įgyvendinimo pažangos ataskaitas Energetikos ministerijai ir Europos Komisijai;

4. Pagal Centro vadovo priskirtą sritį renka, kaupia ir sistemina energetikos sektoriaus duomenis, jų pagrindu rengia ir teikia Energetikos ministerijai energetikos sektoriaus analizę:

4.1. kuria ir administruoja energetikos sektoriaus duomenų bazę;

4.2. renka, sistemina ir teikia Energetikos ministerijai ir, esant poreikiui, kitoms institucijoms energetikos sektoriaus duomenis, atlieka energetikos sektoriaus duomenų analizę ir modeliavimą;

4.3. vertina, modeliuoja ir prognozuoja energetikos sektoriaus plėtros tendencijas, rengia ir teikia rezultatus Energetikos ministerijai ir, esant poreikiui, kitoms institucijoms;

5. Pagal priskirtą sritį, vykdo tiriamuosius darbus, rengia ataskaitas ir informacinius pranešimus apie energetikos sektorių;

6. Pagal priskirtą sritį, esant poreikiui, rengia pasiūlymus Energetikos ministerijai, susijusius su moksliniais tyrimais ir eksperimentine plėtra energetikos ir tvarios aplinkos sektoriuje;

7. Dalyvauja rengiant teisės aktų ir (ar) Agentūros vidaus dokumentų projekus, reikalingus užtikrinti Centro funkcijas, pagal priskirtą sritį organizuoja pastabų ir pasiūlymų dėl kitų institucijų, įstaigų, organizacijų pateiktų Agentūrai derinti teisės aktų projektų ir dokumentų rengimą;

8. Inicijuoja ir, esant poreikiui, dalyvauja atliekant viešuosius pirkimus, reikalingus Centro funkcijoms vykdyti;

9. Pagal priskirtą veiklos sritį dalyvauja rengiant Agentūros vidaus tvarkos taisykles, kitus Agentūros vidaus darbo tvarką reglamentuojančius teisės aktus ir dokumentus;

10. Pagal priskirtą veiklos sritį dalyvauja rengiant Agentūros veiklos strategiją, Agentūros veiklos planą ir veiklos ataskaitas, Agentūros veiklos komunikacijos strategiją, dalyvauja Agentūros veiklos strategijoje, Agentūros veiklos plane, Agentūros veiklos komunikacijos strategijoje Centrui nustatytų priemonių įgyvendinime;

11. Pagal priskirtą veiklos sritį rengia ir pristato informaciją visuotiniam dalininkų susirinkimui ir (ar) valdybai, visuomenės informavimo priemonėms;

12. Pagal priskirtą veiklos sritį rengia informaciją, kuri talpinama Agentūros interneto ir (ar) intraneto svetainėse, dalyvauja įgyvendinant kitas Agentūros viešinimo priemones;

13. Pagal priskirtą veiklos sritį dalyvauja rengiant ir įgyvendinant projektus, finansuojamus ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir (ar) valstybės biudžeto lėšomis;

14. Nustatyta tvarka atstovauja Agentūrą kitų valstybės institucijų ir organizacijų organizuojamuose pasitarimuose, konferencijose, seminaruose, atstovauja Lietuvai kitų valstybių ir tarptautinių organizacijų ir institucijų organizuojamuose pasitarimuose, ES Tarybos darbo grupių ir Europos Komisijos komitetų posėdžiuose;

15. Nustatyta tvarka bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kitų valstybės institucijų, savivaldybių, įmonių, Lietuvos nuolatinės atstovybės ES, Europos Komisijos, kitų valstybių ir tarptautinių organizacijų atstovais;

16. Nustatyta tvarka dalyvauja ES ir Lietuvos Respublikos institucijų komitetų ir darbo grupių veikloje;

17. Teikia siūlymus dėl Centro ir Agentūros veiklos gerinimo;

18. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su Centro veikla susijusius Agentūros direktoriaus, Agentūros direktoriaus pavaduotojo (-ų), Agentūros patarėjo (-ų) duotus nurodymus (pavedimus).