Galiojantys kvietimai teikti paraiškas


Šiame skirsnyje skelbiami kvietimai teikti paraiškas finansavimui

privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimui gauti


Lietuvos energetikos agentūra 2023 m. spalio 23 d. organizavo mokymus pareiškėjams (juridiniams asmenims) tikslu pristatyti / paaiškinti kvietimo sąlygas.

Mokymų medžiagą rasite čia   I. Kvietimai fiziniams asmenims   


● Fizinių asmenų privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas individualiuose namuose/soduose (įkrovimo prieigų suminė galia nedidesnė arba lygi 11 kW) (Nr. 03-002-J-0001-J05)

 

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS FINANSUOTI JUNGTINIO PROJEKTO PROJEKTUS

„Fizinių asmenų privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas individualiuose namuose/soduose  (įkrovimo prieigų suminė galia nedidesnė arba lygi 11 kW)“ 

Nr. 03-002-J-0001-J05

Galimos gauti dotacijos EV prieigai įsirengti preliminari skaičiuoklė (pildyti D,F stulpelius)

 1.

INFORMACIJA APIE KVIETIMĄ TEIKTI PARAIŠKAS FINANSUOTI JUNGTINIO PROJEKTO (TOLIAU – JP) PROJEKTUS (TOLIAU – KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS)

 1.1.

Atsakinga  institucija

Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra

 1.2.

Administruojančioji institucija

 viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra
​​☐​ viešoji įstaiga Inovacijų agentūra

 1.3.

Programa

☐ 2021–2027 m. ES fondų investicijų programa
 Planas „Naujos kartos Lietuva“

 1.4.

ES fondas

 Netaikoma
☐ Europos regioninės plėtros fondas
☐ “Europos socialinis fondas +”
☐ Sanglaudos fondas
☐ Teisingos pertvarkos fondas

 1.5.

Finansavimo forma

 01 Dotacija

 1.6.

Regionas

 Netaikoma
☐ Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas
☐ Sostinės regionas

 1.7.

Apskritis

 Netaikoma

 1.8.

JP projektų atrankos būdas

Tęstinis

 1.9.

Bendra kvietimui teikti paraiškas skirta finansavimo lėšų suma (eurais)

5976722,02

 1.10.

Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma JP projektui įgyvendinti (eurais)

Netaikoma

 1.11.

Finansuojamoji dalis

iki 40 proc.

 1.12.

Nuosavo įnašo dalis 

iki 60 proc.

 2. BENDRI REIKALAVIMAI

 2.1.

Finansuojama JP projektų veikla

Privačių elektromobilių stotelių, kurių įkrovimo prieigų suminė galia nedidesnė arba lygi 11 kW, įrengimas.

 2.2.

Galimi JP projektų pareiškėjai

Fiziniai asmenys, siekiantys įsirengti privačias elektromobilių įkrovimo prieigas nuosavybės teise, panaudos ar nuomos pagrindais valdomame nekilnojamojo turto objekte, išskyrus nekilnojamojo turto objektus  daugiabučiame name ar daugiabučio namo sklype.

 2.3.

Pareiškėjų tipas

☐ Viešasis
 Privatusis

 2.4.

Siekiami rezultatai ir jų matavimo vienetai

Įrengtų ir pradėjusių veikti privačių įkrovimo prieigų skaičius, vnt.

 2.5.

Minimali siektina reikšmė

Netaikoma

 2.6.

Reikalavimai JP projektams

1. Partneriai negalimi;
2. finansavimas neteikiamas JP projektams, vykdomiems ne Lietuvos Respublikos teritorijoje;
3. finansuojama tik kintamosios srovės stotelė su prieiga;
4. ant žemės statoma stotelė su prieiga (-omis)  turi atitikti ne žemesnę kaip IK-08 atsparumo smūgiams klasę;
5. lauke įrengiama stotelė su prieiga (-omis)  turi atitikti ne žemesnę kaip IP-54 atsparumo dulkėms ir drėgmei klasę;
6. įrengta stotelė su prieiga (-omis)  ir įsigytais priedais ar papildoma įranga (įskaitant dinaminio galios (apkrovos) valdymo skaitiklį) turi užtikrinti dinaminio galios valdymo funkcijos veikimą (jeigu įrengiama stotelė su dinaminio galios valdymo funkcija);
7. turi būti diegiama tik nauja ir anksčiau nenaudota įranga ir susiję komponentai, įranga turi būti įrengiama ir montuojama pagal gamintojo instrukciją ir vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22 „Dėl Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“;
8. įrengiamoje elektromobilio įkrovimo stotelėje įkrovimo prieigų suminė galia turi būti nedidesnė arba lygi 11 kW;
9. didžiausia galima JP projekto finansuojamoji dalis – iki 40 proc. visų tinkamų finansuoti JP projekto išlaidų, apskaičiuojamų pagal šiame kvietime teikti paraiškas (toliau – kvietimas) nurodytus fiksuotuosius įkainius ir nepažeidžiant De minimis reglamentų reikalavimų (kai taikoma);
10. tinkamos finansuoti JP projekto išlaidos turi atitikti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ (toliau – Taisyklės) išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus;
11. tinkamų išlaidų kategorijos:
  11.1. stotelės su prieiga (-omis) įsigijimo išlaidos;
  11.2. dinaminio galios valdymo įrengimo stotelėje su prieiga (-omis) papildomos išlaidos (jeigu įrengiama stotelė su dinaminio galios valdymo funkcija);
  11.3. montavimo darbų išlaidos;
13. tinkamos finansuoti JP projekto išlaidos turi būti patirtos ne anksčiau kaip 2023 m. balandžio 1 d., tačiau ne vėliau kaip iki JP vykdytojo – viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūros (toliau – LEA) rašte dėl sprendimo skirti finansavimą JP projektui (toliau – sprendimas dėl finansavimo) nurodytos JP projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos, tačiau ne vėliau kaip iki 2026 m. sausio 31 d., ir atitikti Tyrime nustatytas fiksuotuosius vieneto įkainius sudarančias išlaidų kategorijas;
14. JP projektams avanso mokėjimai neatliekami;
15. PVM nėra tinkamas finansuoti;
16.  JP projekto pareiškėjas paraiškoje pateikia JP projekto pareiškėjo nuosavo įnašo (didesnio negu 10 000 eurų) finansavimo šaltinius  pagrindžiančius dokumentus, pvz., pažymą, kurioje nurodytas banko (kredito įstaigų, juridinių asmenų, akcininkų ar kitų) sprendimas suteikti lėšas JP projektui įgyvendinti, paskolos sutartis ar kita;
17. JP projekto pareiškėjas paraiškoje pateikia JP projekto pareiškėjo nuosavybės teise, panaudos ar nuomos pagrindais valdomo nekilnojamojo turto objekto unikalų numerį  (panaudos ar nuomos sutartis turi galioti ne trumpiau, nei galima JP projekto trukmė ir kvietimo 2.14.1 papunktyje nurodytas JP projekto tęstinumo reikalavimų užtikrinimo terminas). Panaudos ar nuomos sutartis turi būti užregistruota Nekilnojamojo turto kadastre ir registre;
18. JP projekto pareiškėjas teikdamas paraišką patvirtina, kad mokėjimo prašymą kompensuoti tinkamas JP projekto išlaidas teiks tik gavęs teisės aktuose nustatytus (jei taikoma) sutikimus/leidimus įrengti ir prijungti prie elektros tinklo stotelę su prieiga (-omis) atitinkamame nekilnojamojo turto objekte.

 2.7.

 

Taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai

Kodas

Versija

 

Pavadinimas

Dydis (eurais arba proc.)

Matavimo vienetas

Rezultato, už kurį mokamas supaprastintai apmokamų išlaidų dydis, pasiekimo įrodymo dokumentai

FĮ-41-01

01

Fiksuotasis vieneto įkainis už elektromobilių įkrovimo stotelę su prieiga, kai stotelė įrengta ant žemės ir prieigos galia yra nedidesnė arba lygi 11 kW, be PVM

947,80

Eur

   1) elektromobilių įkrovimo stotelės su prieiga (-omis)  ir papildomos įrangos (įskaitant dinaminio galios (apkrovos) valdymo skaitiklį) užtikrinančios dinaminio galios valdymo funkcijos veikimą (jeigu įrengiama stotelė su dinaminio galios valdymo funkcija) įsigijimo PVM sąskaita faktūra / sąskaita faktūra išrašyta pareiškėjo ar įgaliotinio vardu (kai taikoma);
   2) elektromobilių įkrovimo stotelės su prieiga (-omis) ir papildomos įrangos (įskaitant dinaminio galios (apkrovos) valdymo skaitiklį) užtikrinančios dinaminio galios valdymo funkcijos veikimą (jeigu įrengiama stotelė su dinaminio galios valdymo funkcija) montavimo / įrengimo perdavimo–priėmimo aktas, išrašytas pareiškėjo ar įgaliotinio vardu (kai taikoma), kuriame nurodytas elektromobilių įkrovimo stotelės su prieiga (-omis) įrengimo adresas (-ai), perduodama prieigos elektrinė galia bei prieigų skaičius, pagal LEA svetainėje www.ena.lt skelbiamus dokumentų rekomenduojamus pavyzdžius;
   3) elektromobilių įkrovimo prieigos techninė specifikacija, kurioje turi būti nurodyta, kad ji atitinka minimalius techninius reikalavimus (IP-54 ir / arba, IK-8 jei taikoma, yra kintamos srovės (AC)) ir joje yra dinaminio galios valdymo funkcija (kai taikoma);
   4) įrengtos stotelės su prieiga  (-omis) nuotrauka (-os).

FĮ-41-03

01

Fiksuotasis vieneto įkainis už elektromobilių įkrovimo stotelę su prieiga, kai stotelė įrengta ant sienos arba gatvių apšvietimo infrastruktūroje ir prieigos galia yra nedidesnė arba lygi 11 kW, be PVM

831,37

Eur

FĮ-41-09

01

Fiksuotasis vieneto įkainis už elektromobilių įkrovimo stotelės su prieiga montavimo darbus*, be PVM

503,30

Eur

FĮ-41-11

01

Fiksuotasis vieneto įkainis už elektromobilių įkrovimo stotelės su prieiga montavimo darbus ir elektromobilių įkrovimo stotelės papildomus būtinuosius priedus dinaminės galios funkcijai veikti **, be PVM

746,20

Eur

 

*Fiksuotąjį vieneto įkainį sudaro elektromobilių įkrovimo stotelės montavimo darbų išlaidos.
** Fiksuotąjį vieneto įkainį sudaro šios išlaidų kategorijos:
- išlaidos už papildomus būtinuosius priedus dinaminės galios funkcijai veikti;
- elektromobilių įkrovimo stotelės montavimo darbų išlaidos.

 2.8.

Projektų bendrieji atrankos kriterijai

1. Projektas turi atitikti Taisyklių 2 priede nustatytus bendruosius projektų atrankos kriterijus (įskaitant šiame kvietime nurodytus reikalavimus);
2. gautas paraiškas LEA vertina ir atrenka eilės tvarka, pagal jų registracijos datą;
3. paraiškos vertinimas negali trukti ilgiau kaip 40 (keturiasdešimt) darbo dienų nuo paraiškos registracijos dienos. Vertinimo terminas gali būti pratęstas LEA vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka iki 30 (trisdešimt) darbo dienų;
4. paraiškos vertinimo metu patikrinama, ar paraiška užpildyta tinkamai, ar pateikti visi reikalaujami dokumentai,  ar JP projekto pareiškėjas ir prašoma finansuoti JP projekto veikla atitinka šiame kvietime  nurodytus JP projektų atrankos kriterijus (užpildant Taisyklių 2 priede nustatytą formą);
5. jeigu atliekant paraiškos vertinimą nustatoma, kad paraiška užpildyta netinkamai arba joje yra trūkumų, JP projekto pareiškėjui siunčiamas pranešimas per nustatytą terminą, ne trumpesnį kaip 5 (penkios) darbo dienos ir ne ilgesnį kaip 15 (penkiolika) darbo dienų, pateikti trūkstamą informaciją. Jeigu per nurodytą terminą JP projekto paraiškos trūkumai neištaisomi, JP projekto paraiška atmetama;
6. JP projekto paraiška atmetama, jei pateikta pasibaigus kvietime nustatytam terminui arba neatitinka bent vieno Taisyklių 2 priede nustatyto bendrojo projektų atrankos kriterijaus (įskaitant šiame kvietime nustatytus reikalavimus) ir (arba) kai su JP projekto paraiška nepateikti visi reikalaujami pateikti dokumentai - tokie dokumentai nėra pateikiami paprašius LEA, per LEA nurodytą terminą. JP projekto pareiškėjas informuojamas raštu dėl JP projekto paraiškos atmetimo, LEA vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka;
7. jeigu JP projekto paraiška atitinka reikalavimus skirti finansavimą, LEA vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka JP projekto pareiškėjas raštu informuojamas apie sprendimą dėl finansavimo;
8. JP projekto pareiškėjui, kuriam skiriamas finansavimas, išsiųstame sprendime dėl finansavimo nurodoma finansavimo suma, JP projekto išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpis, JP projekto įgyvendinimo trukmė, kitos JP projekto finansavimo sąlygos (atitinkančios Taisyklėse ir kvietime  nustatytus reikalavimus), JP projekto sutartis nėra sudaroma. Sprendimo dėl finansavimo skyrimo data laikoma JP projekto įgyvendinimo pradžia. JP projekto pareiškėjas nuo sprendimo dėl finansavimo datos laikomas JP projekto vykdytoju;
9. JP projekto pareiškėjas bet kuriame vertinimo etape iki finansavimo skyrimo gali paprašyti anuliuoti JP projekto paraišką.

 2.9.

JP projektų specialieji atrankos kriterijai

Netaikoma

 2.10.

JP projektų prioritetiniai atrankos kriterijai

Netaikoma

 2.11.

Horizontaliųjų principų ir atitinkamų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatų (toliau – Chartija) laikymosi reikalavimai

1. Nėra numatyta reikalavimų JP projektams, kurie turėtų neigiamą poveikį horizontaliųjų principų aplinkosaugos srityje, socialinėje srityje, ekonomikos srityje, teritorijų vystymo srityje. Finansuojamos JP veiklos rezultatais bus tiesiogiai  prisidedama prie darnaus vystymosi horizontaliųjų principų įgyvendinimo aplinkosaugos srityje;
2. nenumatomi  apribojimai JP projekto pareiškėjams/JP projektų vykdytojams ir finansuojamoms JP veikloms, kurie turėtų neigiamą poveikį lyčių lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.

 2.12.

JP projekto (-ų) įgyvendinimo trukmė

Ne daugiau kaip 12 mėn.

 2.13.

Reikalavimai valstybės pagalbai

1. Finansavimas, skiriamas JP projektams, kuriuos vykdo  fiziniai asmenys, vykdantys ūkinę veiklą, yra skiriamas vadovaujantis De minimis reglamentų nuostatomis. Bendra nereikšmingos (de minimis) pagalbos, suteiktos vienam ūkio subjektui per 3 finansinius metus, suma neturi viršyti De minimis reglamentuose nustatytų pagalbos ribų. De minimis pagalba gali būti teikiama pagal vieną iš De minimis reglamentų, kurį pasirenka JP projekto pareiškėjas paraiškos teikimo metu.
2. Finansavimas, skiriamas JP projektų pareiškėjams – fiziniams asmenims, nevykdantiems ūkinės veiklos, nėra valstybės pagalba ar nereikšminga (de minimis) pagalba.
3. Jeigu JP vykdytojas nustato, kad JP projekto pareiškėjui suteikta nereikšminga (de minimis) pagalba ir JP projekto pareiškėjui numatoma suteikti nereikšminga (de minimis) pagalba viršija De minimis reglamentuose nustatytą nereikšmingos (de minimis) pagalbos dydį, JP projekto pareiškėjui teikiama nereikšminga (de minimis) pagalba, kurią sudaro De minimis reglamentuose nustatytas didžiausios nereikšmingos (de minimis) pagalbos ir jau suteiktos nereikšmingos (de minimis) pagalbos sumų skirtumas.
4. De minimis pagalba pagal De minimis reglamentus gali būti teikiama tik iki 2024 m. birželio 30 d.

 2.14.

Reikalavimai po JP projektų veiklų įgyvendinimo

1. JP projekto vykdytojas privalo užtikrinti JP projekto investicijų tęstinumo reikalavimus penkerius kalendorinius metus po JP finansavimo pabaigos;
2. JP projekto vykdytojas privalo užtikrinti Taisyklėse nustatytus dokumentų saugojimo ir prieinamumo reikalavimus;
3. LEA vykdo JP projektų investicijų tęstinumo reikalavimų stebėseną vadovaudamasi rizikos vertinimu ir vidaus procedūrų aprašu, įskaitant JP projektų patikrų vietoje atlikimą;
4. JP projekto vykdytojas privalo, LEA prašymu ir nustatytais terminais,  pateikti LEA informaciją/dokumentus, reikalingus LEA vykdyti JP projekto investicijų tęstinumo užtikrinimo stebėseną;
5. jeigu JP projekto vykdytojas nesilaiko investicijų tęstinumo reikalavimų, nustatytų Taisyklėse ir šiame kvietime, ir dėl to atsirado netinkamų finansuoti JP projekto išlaidų, apmokėtų finansavimo lėšomis, jas JP projekto vykdytojas privalo grąžinti LEA;
6. JP projekto vykdytojas turi užtikrinti, kad įrengta privati įkrovimo stotelė JP projekto įgyvendinimo metu ir šio kvietimo 2.14.1 papunktyje nustatytu tęstinumo laikotarpiu liktų privati, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatyme ir nebūtų įtraukta į Viešųjų ir pusiau viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų informacinę sistemą.

 2.15.

Mokėjimo prašymų teikimo ir kompensavimo tvarka

1. JP projekto vykdytojui avanso mokėjimai neatliekami;
2. JP projekto mokėjimo prašymas kompensuoti dalį tinkamų JP projekto išlaidų (toliau – mokėjimo prašymas) teikiamas ne anksčiau,  kaip gavus LEA sprendimą dėl finansavimo, kartu su kvietimo 2.7 papunktyje nurodytais dokumentais;
3. JP projekto mokėjimo prašymas teikiamas raštu LEA adresu [email protected], arba kitu LEA svetainėje www.ena.lt nurodytu būdu (pavyzdžiui, naudojantis Europos Sąjungos investicijų administravimo informacine sistema, kai joje bus atitinkami funkcionalumai);
4. Mokėjimo prašymo tikrinimas negali trukti ne ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) darbo dienų nuo mokėjimo prašymo gavimo LEA registracijos dienos. Vertinimo terminas gali būti pratęstas LEA vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka iki 20 (dvidešimt) darbo dienų;
5. Jeigu su mokėjimo prašymu pateikti ne visi reikalaujami dokumentai ir (arba) mokėjimo prašymas užpildytas netinkamai, JP projekto vykdytojui LEA siunčia pranešimą per nustatytą terminą, ne trumpesnį kaip 5 (penkios) darbo dienos ir ne ilgesnį kaip 15 (penkiolika) darbo dienų, pateikti trūkstamą informaciją. Jeigu per nurodytą terminą trūkumai neištaisomi, o JP vykdytojas nenurodo priežasčių arba nurodytos priežastys, dėl kurių nebuvo galima per nurodytą terminą pateikti prašomos informacijos, nepripažįstamos svarbiomis, JP projekto mokėjimo prašymas atmetamas;
6. Jei JP projekto vykdytojas neįgyvendina JP projekto per finansavimo sprendime nustatytą terminą, jam finansavimas neišmokamas, LEA raštu informuoja JP projekto vykdytoją apie sprendimą dėl finansavimo nutraukimo;
7. jeigu teisės aktų nustatyta tvarka JP projektui išmokėtos finansavimo lėšos ar jų dalis pripažįstamos netinkamomis finansuoti dėl JP projekto vykdytojo veiksmų, jas JP projekto vykdytojas privalo grąžinti LEA.

 2.16.

Taikomi teisės aktai

1. 2021 m. vasario 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 2021/241, kuriuo nustatoma ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė;
2. 2021 m. liepos 28 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas dėl Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įvertinimo patvirtinimo;
3.  2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai su visais pakeitimais; 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žemės ūkio sektoriuje; 2014 m. birželio 27 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 717/2014 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje; 2019 m. vasario 21 d. Komisijos reglamentas (ES) 2019/316, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žemės ūkio sektoriuje ir 2020 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentas (ES) 2020/972, kuriuo iš dalies keičiant Reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 pratęsiamas jo galiojimas ir iš dalies keičiant Reglamentą (ES) Nr. 651/2014 pratęsiamas jo galiojimas ir įtraukiami patikslinimai nuostatos (toliau – De minimis reglamentai);
4. 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 8 d. nutarimu Nr. 1064 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos patvirtinimo“;
5. 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-03 „Įgyvendinti  degalų iš AEI gamybos priemones ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą transporto sektoriuje“ aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2022 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 1-192;
6. 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-03 „Įgyvendinti  degalų iš AEI gamybos priemones ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą transporto sektoriuje“ veiklos „Privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2022 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 1-192 (toliau - Projektų finansavimo sąlygų aprašas);
7. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėspatvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės);
8. Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymas;
9. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;
10. Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas;
11. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės, patvirtintos  Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22 „Dėl elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“;
12. Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas, patvirtintas Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos direktoriaus 2000 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. 33 „GKTR 2.08.01:2000 Statybiniai inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai“;
13. Elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimo išlaidų fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimas (toliau – Tyrimas), skelbiamas Europos socialinio fondo agentūros interneto svetainėje.

 3. INFORMACIJA APIE PARAIŠKOS FINANSUOTI JP PROJEKTĄ (TOLIAU – PARAIŠKA) TEIKIMĄ

 3.1.

Paraiškos pateikimo terminas

Nuo 2023-09-07 14:00

Iki 2024-09-30 17:00

 

 3.2.

Paraiškos rengimo ir teikimo tvarka

1. Paraiškos teikiamos internetu užpildant Taisyklių 6 priede nustatytą paraiškos formą;
2. Vienoje paraiškoje nėra ribojamas nekilnojamojo turto objektų, kuriuose siekiama įrengti stotelę su prieiga (-omis), skaičius;
3. Nėra ribojamas vieno kvietimo metu vieno JP projekto pareiškėjo teikiamų paraiškų skaičius;
4. Internetu pildomos paraiškos formos laukų išdėstymo tvarka gali skirtis nuo Taisyklių 6 priede pateiktoje formoje nurodytos laukų išdėstymo tvarkos, dalis laukų iš anksto užpildyta informacija pagal šio kvietimo sąlygas;
5. Informaciją apie kvietimą galima rasti www.ena.ltwww.esinvesticijos.lt.

 3.3.

Privalomi priedai

1. „Viena įmonė“ deklaracija (jei JP projekto pareiškėjas vykdo ūkinę veiklą), kurios forma patvirtinta Tarpinstitucinės darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2021 m. birželio 11 d. Įsakymu Nr. 1K-219 „Dėl tarpinstitucinės darbo grupės sudarymo“;
2. Įgaliojimas (jei taikoma);
3. JP projekto pareiškėjo nuosavo įnašo (didesnio negu 10 000 eurų) finansavimo šaltinius  pagrindžiantys dokumentai.

 3.4.

Kontaktiniai duomenys konsultacijoms

Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra (LEA)
Informacija teikiama:
El. paštu [email protected]
Tel. 8 5 230 3312
Detalesnė informacija dėl konsultavimo teikiama LEA svetainėje www.ena.lt.

 3.5.

Kita aktuali informacija

1. Paskelbus kvietimą, gali būti keičiama neesminė kvietimo ir (ar) jo priedų informacija (t. y. nekeičiamos JP projektų finansavimo ir (arba) paraiškų teikimo sąlygos, ši informacija neturi įtakos paraiškų vertinimo rezultatams);
2. Paaiškinimai, atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus dėl kvietimo, paraiškų pildymo, vertinimo ir atrankos, JP projektų įgyvendinimo, išlaidų tinkamumo, atsiskaitymo, finansavimo išmokėjimo, dokumentų pavyzdžiai teikiami LEA svetainėje www.ena.lt;
3. Kvietimas gali būti stabdomas arba baigiamas anksčiau, nei nustatytas terminas kvietime, Taisyklėse ir Projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytais atvejais.

Paraiškos pateikimo terminas – nuo 2023-09-07 14:00 iki 2024-09-30 17:00
● Fizinių asmenų privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas individualiuose namuose/soduose (įkrovimo prieigų suminė galia yra didesnė už 11 kW, bet nedidesnė arba lygi 22 kW) (Nr. 03-002-J-0001-J06)

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS FINANSUOTI JUNGTINIO PROJEKTO PROJEKTUS

„Fizinių asmenų privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas individualiuose namuose/soduose (įkrovimo prieigų suminė galia yra didesnė už 11 kW, bet nedidesnė arba lygi 22 kW)“ 

Nr. 03-002-J-0001-J06

Galimos gauti dotacijos EV prieigai įsirengti preliminari skaičiuoklė (pildyti D,E,F,G stulpelius)

 1.

INFORMACIJA APIE KVIETIMĄ TEIKTI PARAIŠKAS FINANSUOTI JUNGTINIO PROJEKTO (TOLIAU – JP) PROJEKTUS (TOLIAU – KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS)

 1.1.

Atsakinga  institucija

Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra

 1.2.

Administruojančioji institucija

 viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra
​​☐​ viešoji įstaiga Inovacijų agentūra

 1.3.

Programa

☐ 2021–2027 m. ES fondų investicijų programa
 Planas „Naujos kartos Lietuva“

 1.4.

ES fondas

 Netaikoma
☐ Europos regioninės plėtros fondas
☐ “Europos socialinis fondas +”
☐ Sanglaudos fondas
☐ Teisingos pertvarkos fondas

 1.5.

Finansavimo forma

 01 Dotacija

 1.6.

Regionas

 Netaikoma
☐ Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas
☐ Sostinės regionas 

 1.7.

Apskritis

 Netaikoma

 1.8.

JP projektų atrankos būdas

Tęstinis

 1.9.

Bendra kvietimui teikti paraiškas skirta finansavimo lėšų suma (eurais)

5976722,02

 1.10.

Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma JP projektui įgyvendinti (eurais)

Netaikoma

 1.11.

Finansuojamoji dalis

iki 30 proc.  

 1.12.

Nuosavo įnašo dalis 

iki 70 proc.  

 2. BENDRI REIKALAVIMAI

 2.1.

Finansuojama JP projektų veikla

Privačių elektromobilių įkrovimo stotelių, kurių įkrovimo prieigų suminė galia didesnė už 11 kW, bet nedidesnė arba lygi 22 kW, įrengimas.

 2.2.

Galimi JP projektų pareiškėjai

Fiziniai  asmenys, siekiantys įsirengti EV įkrovimo prieigas nuosavybės teise, panaudos ar nuomos pagrindais valdomuose nekilnojamo turto objektuose, išskyrus nekilnojamojo turto objektus daugiabučiame name ar daugiabučio namo sklype.

 2.3.

Pareiškėjų tipas

☐ Viešasis
 Privatusis

 2.4.

Siekiami rezultatai ir jų matavimo vienetai

Įrengtų ir pradėjusių veikti privačių įkrovimo prieigų skaičius, vnt.

 2.5.

Minimali siektina reikšmė

Netaikoma

 2.6.

Reikalavimai JP projektams

1. Partneriai negalimi;
2. finansavimas neteikiamas JP projektams, vykdomiems ne Lietuvos Respublikos teritorijoje;
3. finansuojama tik kintamosios srovės stotelė su prieiga;
4. ant žemės statoma stotelė su prieiga (-omis)  turi atitikti ne žemesnę kaip IK-08 atsparumo smūgiams klasę;
5. lauke įrengiama stotelė su prieiga (-omis)  turi atitikti ne žemesnę kaip IP-54 atsparumo dulkėms ir drėgmei klasę;
6. įrengta stotelė su prieiga (-omis)  ir įsigytais priedais ar papildoma įranga (įskaitant dinaminio galios (apkrovos) valdymo skaitiklį) turi užtikrinti dinaminio galios valdymo funkcijos veikimą (jeigu įrengiama stotelė su dinaminio galios valdymo funkcija);
7. turi būti diegiama tik nauja ir anksčiau nenaudota įranga ir susiję komponentai, įranga turi būti įrengiama ir montuojama pagal gamintojo instrukciją ir vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22 „Dėl Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“;
8. įrengiamoje elektromobilio įkrovimo stotelėje įkrovimo prieigų suminė galia turi būti didesnė už 11 kW, bet nedidesnė arba lygi 22 kW;
9. didžiausia galima JP projekto finansuojamoji dalis – iki 30 proc. visų tinkamų finansuoti JP projekto išlaidų, apskaičiuojamų pagal šiame kvietime teikti paraiškas (toliau – kvietimas) nurodytus fiksuotuosius įkainius ir nepažeidžiant De minimis reglamentų reikalavimų (kai taikoma);
10. tinkamos finansuoti JP projekto išlaidos turi atitikti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ (toliau – Taisyklės) išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus;
11. tinkamų išlaidų kategorijos:
   11.1. stotelės su prieiga (-omis) įsigijimo išlaidos;
   11.2. dinaminio galios valdymo įrengimo stotelėje su prieiga (-omis) papildomos išlaidos (jeigu įrengiama stotelė su dinaminio galios valdymo funkcija);
   11.3. montavimo darbų išlaidos;
13. tinkamos finansuoti JP projekto išlaidos turi būti patirtos ne anksčiau kaip 2023 m. balandžio 1 d., tačiau ne vėliau kaip iki JP vykdytojo – viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūros (toliau – LEA) rašte dėl sprendimo skirti finansavimą JP projektui (toliau – sprendimas dėl finansavimo) nurodytos JP projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos, tačiau ne vėliau kaip iki 2026 m. sausio 31 d., ir atitikti Tyrime nustatytas fiksuotuosius vieneto įkainius sudarančias išlaidų kategorijas;
14. JP projektams avanso mokėjimai neatliekami;
15. PVM nėra tinkamas finansuoti;
16.  JP projekto pareiškėjas paraiškoje pateikia JP projekto pareiškėjo nuosavo įnašo (didesnio negu 10 000 eurų) finansavimo šaltinius  pagrindžiančius dokumentus, pvz., pažymą, kurioje nurodytas banko (kredito įstaigų, juridinių asmenų, akcininkų ar kitų) sprendimas suteikti lėšas JP projektui įgyvendinti, paskolos sutartis ar kita;
17. JP projekto pareiškėjas paraiškoje pateikia JP projekto pareiškėjo nuosavybės teise, panaudos ar nuomos pagrindais valdomo nekilnojamojo turto objekto unikalų numerį  (panaudos ar nuomos sutartis turi galioti ne trumpiau, nei galima JP projekto trukmė ir kvietimo 2.14.1 papunktyje nurodytas JP projekto tęstinumo reikalavimų užtikrinimo terminas). Panaudos ar nuomos sutartis turi būti užregistruota Nekilnojamojo turto kadastre ir registre;
18. JP projekto pareiškėjas teikdamas paraišką patvirtina, kad mokėjimo prašymą kompensuoti tinkamas JP projekto išlaidas teiks tik gavęs teisės aktuose nustatytus (jei taikoma) sutikimus/leidimus įrengti ir prijungti prie elektros tinklo stotelę su prieiga (-omis) atitinkamame nekilnojamojo turto objekte.

 2.7.

Taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai

Kodas

Versija

 

Pavadinimas

Dydis (eurais arba proc.)

Matavimo vienetas

Rezultato, už kurį mokamas supaprastintai apmokamų išlaidų dydis, pasiekimo įrodymo dokumentai

FĮ-41-05

01

Fiksuotasis vieneto įkainis už elektromobilių įkrovimo stotelę su prieiga, kai stotelė įrengta ant žemės ir stotelės suminė prieigų galia yra didesnė už 11 kW, bet nedidesnė arba lygi 22 kW*, be PVM

1598,33

Eur

 

   1) elektromobilių įkrovimo stotelės su prieiga (-omis)  ir papildomos įrangos (įskaitant dinaminio galios (apkrovos) valdymo skaitiklį) užtikrinančios dinaminio galios valdymo funkcijos veikimą (jeigu įrengiama stotelė su dinaminio galios valdymo funkcija) įsigijimo PVM sąskaita faktūra / sąskaita faktūra išrašyta pareiškėjo ar įgaliotinio vardu (kai taikoma);
   2) elektromobilių įkrovimo stotelės su prieiga (-omis) ir papildomos įrangos (įskaitant dinaminio galios (apkrovos) valdymo skaitiklį) užtikrinančios dinaminio galios valdymo funkcijos veikimą (jeigu įrengiama stotelė su dinaminio galios valdymo funkcija) montavimo / įrengimo perdavimo–priėmimo aktas, išrašytas pareiškėjo ar įgaliotinio vardu (kai taikoma), kuriame nurodytas elektromobilių įkrovimo stotelės su prieiga (-omis) įrengimo adresas (-ai), perduodama prieigos elektrinė galia bei prieigų skaičius, pagal LEA svetainėje www.ena.lt skelbiamus dokumentų rekomenduojamus pavyzdžius;
   3) elektromobilių įkrovimo prieigos techninė specifikacija, kurioje turi būti nurodyta, kad ji atitinka minimalius techninius reikalavimus (IP-54 ir / arba, IK-8 jei taikoma, yra kintamos srovės (AC)) ir joje yra dinaminio galios valdymo funkcija (kai taikoma);
   4) įrengtos stotelės su prieiga  (-omis) nuotrauka (-os).

FĮ-41-07

01

Fiksuotasis vieneto įkainis už elektromobilių įkrovimo stotelę su prieiga, kai stotelė įrengta ant sienos ir stotelės suminė prieigų galia yra didesnė už 11 kW, bet nedidesnė arba lygi 22 kW*, be PVM

1118,98

Eur

FĮ-41-09

01

Fiksuotasis vieneto įkainis už elektromobilių įkrovimo stotelės su prieiga montavimo darbus*, be PVM

503,30

Eur

FĮ-41-11

01

Fiksuotasis vieneto įkainis už elektromobilių įkrovimo stotelės su prieiga montavimo darbus ir elektromobilių įkrovimo stotelės papildomus būtinuosius priedus dinaminės galios funkcijai veikti **, be PVM

746,20

Eur

 

*Fiksuotąjį vieneto įkainį sudaro elektromobilių įkrovimo stotelės montavimo darbų išlaidos.
** Fiksuotąjį vieneto įkainį sudaro šios išlaidų kategorijos:
- išlaidos už papildomus būtinuosius priedus dinaminės galios funkcijai veikti;
- elektromobilių įkrovimo stotelės montavimo darbų išlaidos.

 2.8.

Projektų bendrieji atrankos kriterijai

1. Projektas turi atitikti Taisyklių 2 priede nustatytus bendruosius projektų atrankos kriterijus (įskaitant šiame kvietime nurodytus reikalavimus);
2. gautas paraiškas LEA vertina ir atrenka eilės tvarka, pagal jų registracijos datą;
3. paraiškos vertinimas negali trukti ilgiau kaip 40 (keturiasdešimt) darbo dienų nuo paraiškos registracijos dienos. Vertinimo terminas gali būti pratęstas LEA vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka iki 30 (trisdešimt) darbo dienų;
4. paraiškos vertinimo metu patikrinama, ar paraiška užpildyta tinkamai, ar pateikti visi reikalaujami dokumentai,  ar JP projekto pareiškėjas ir prašoma finansuoti JP projekto veikla atitinka šiame kvietime  nurodytus JP projektų atrankos kriterijus (užpildant Taisyklių 2 priede nustatytą formą);
5. jeigu atliekant paraiškos vertinimą nustatoma, kad paraiška užpildyta netinkamai arba joje yra trūkumų, JP projekto pareiškėjui siunčiamas pranešimas per nustatytą terminą, ne trumpesnį kaip 5 (penkios) darbo dienos ir ne ilgesnį kaip 15 (penkiolika) darbo dienų, pateikti trūkstamą informaciją. Jeigu per nurodytą terminą JP projekto paraiškos trūkumai neištaisomi, JP projekto paraiška atmetama;
6. JP projekto paraiška atmetama, jei pateikta pasibaigus kvietime nustatytam terminui arba neatitinka bent vieno Taisyklių 2 priede nustatyto bendrojo projektų atrankos kriterijaus (įskaitant šiame kvietime nustatytus reikalavimus) ir (arba) kai su JP projekto paraiška nepateikti visi reikalaujami pateikti dokumentai - tokie dokumentai nėra pateikiami paprašius LEA, per LEA nurodytą terminą. JP projekto pareiškėjas informuojamas raštu dėl JP projekto paraiškos atmetimo, LEA vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka;
7. jeigu JP projekto paraiška atitinka reikalavimus skirti finansavimą, LEA vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka JP projekto pareiškėjas raštu informuojamas apie sprendimą dėl finansavimo;
8. JP projekto pareiškėjui, kuriam skiriamas finansavimas, išsiųstame sprendime dėl finansavimo nurodoma finansavimo suma, JP projekto išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpis, JP projekto įgyvendinimo trukmė, kitos JP projekto finansavimo sąlygos (atitinkančios Taisyklėse ir kvietime  nustatytus reikalavimus), JP projekto sutartis nėra sudaroma. Sprendimo dėl finansavimo skyrimo data laikoma JP projekto įgyvendinimo pradžia. JP projekto pareiškėjas nuo sprendimo dėl finansavimo datos laikomas JP projekto vykdytoju;
9. JP projekto pareiškėjas bet kuriame vertinimo etape iki finansavimo skyrimo gali paprašyti anuliuoti JP projekto paraišką.

 2.9.

JP projektų specialieji atrankos kriterijai

Netaikoma

 2.10.

JP projektų prioritetiniai atrankos kriterijai

Netaikoma

 2.11.

Horizontaliųjų principų ir atitinkamų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatų (toliau – Chartija) laikymosi reikalavimai

1. Nėra numatyta reikalavimų JP projektams, kurie turėtų neigiamą poveikį horizontaliųjų principų aplinkosaugos srityje, socialinėje srityje, ekonomikos srityje, teritorijų vystymo srityje. Finansuojamos JP veiklos rezultatais bus tiesiogiai  prisidedama prie darnaus vystymosi horizontaliųjų principų įgyvendinimo aplinkosaugos srityje;
2. nenumatomi  apribojimai JP projekto pareiškėjams/JP projektų vykdytojams ir finansuojamoms JP veikloms, kurie turėtų neigiamą poveikį lyčių lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.

 2.12.

JP projekto (-ų) įgyvendinimo trukmė

Ne daugiau kaip 12 mėn.

 2.13.

Reikalavimai valstybės pagalbai

1. Finansavimas, skiriamas JP projektams, kuriuos vykdo  fiziniai asmenys, vykdantys ūkinę veiklą, yra skiriamas vadovaujantis De minimis reglamentų nuostatomis. Bendra nereikšmingos (de minimis) pagalbos, suteiktos vienam ūkio subjektui per 3 finansinius metus, suma neturi viršyti De minimis reglamentuose nustatytų pagalbos ribų. De minimis pagalba gali būti teikiama pagal vieną iš De minimis reglamentų, kurį pasirenka JP projekto pareiškėjas paraiškos teikimo metu.
2. Finansavimas, skiriamas JP projektų pareiškėjams – fiziniams asmenims, nevykdantiems ūkinės veiklos, nėra valstybės pagalba ar nereikšminga (de minimis) pagalba.
3. Jeigu JP vykdytojas nustato, kad JP projekto pareiškėjui suteikta nereikšminga (de minimis) pagalba ir JP projekto pareiškėjui numatoma suteikti nereikšminga (de minimis) pagalba viršija De minimis reglamentuose nustatytą nereikšmingos (de minimis) pagalbos dydį, JP projekto pareiškėjui teikiama nereikšminga (de minimis) pagalba, kurią sudaro De minimis reglamentuose nustatytas didžiausios nereikšmingos (de minimis) pagalbos ir jau suteiktos nereikšmingos (de minimis) pagalbos sumų skirtumas.
4. De minimis pagalba pagal De minimis reglamentus gali būti teikiama tik iki 2024 m. birželio 30 d.

 2.14.

Reikalavimai po JP projektų veiklų įgyvendinimo

1. JP projekto vykdytojas privalo užtikrinti JP projekto investicijų tęstinumo reikalavimus penkerius kalendorinius metus po JP finansavimo pabaigos;
2. JP projekto vykdytojas privalo užtikrinti Taisyklėse nustatytus dokumentų saugojimo ir prieinamumo reikalavimus;
3. LEA vykdo JP projektų investicijų tęstinumo reikalavimų stebėseną vadovaudamasi rizikos vertinimu ir vidaus procedūrų aprašu, įskaitant JP projektų patikrų vietoje atlikimą;
4. JP projekto vykdytojas privalo, LEA prašymu ir nustatytais terminais,  pateikti LEA informaciją/dokumentus, reikalingus LEA vykdyti JP projekto investicijų tęstinumo užtikrinimo stebėseną;
5. jeigu JP projekto vykdytojas nesilaiko investicijų tęstinumo reikalavimų, nustatytų Taisyklėse ir šiame kvietime, ir dėl to atsirado netinkamų finansuoti JP projekto išlaidų, apmokėtų finansavimo lėšomis, jas JP projekto vykdytojas privalo grąžinti LEA;
6. JP projekto vykdytojas turi užtikrinti, kad įrengta privati įkrovimo stotelė JP projekto įgyvendinimo metu ir šio kvietimo 2.14.1 papunktyje nustatytu tęstinumo laikotarpiu liktų privati, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatyme ir nebūtų įtraukta į Viešųjų ir pusiau viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų informacinę sistemą.

 2.15.

Mokėjimo prašymų teikimo ir kompensavimo tvarka

1. JP projekto vykdytojui avanso mokėjimai neatliekami;
2. JP projekto mokėjimo prašymas kompensuoti dalį tinkamų JP projekto išlaidų (toliau – mokėjimo prašymas) teikiamas ne anksčiau,  kaip gavus LEA sprendimą dėl finansavimo, kartu su kvietimo 2.7 papunktyje nurodytais dokumentais;
3. JP projekto mokėjimo prašymas teikiamas raštu LEA adresu [email protected], arba kitu LEA svetainėje www.ena.lt nurodytu būdu (pavyzdžiui, naudojantis Europos Sąjungos investicijų administravimo informacine sistema, kai joje bus atitinkami funkcionalumai);
4. Mokėjimo prašymo tikrinimas negali trukti ne ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) darbo dienų nuo mokėjimo prašymo gavimo LEA registracijos dienos. Vertinimo terminas gali būti pratęstas LEA vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka iki 20 (dvidešimt) darbo dienų;
5. Jeigu su mokėjimo prašymu pateikti ne visi reikalaujami dokumentai ir (arba) mokėjimo prašymas užpildytas netinkamai, JP projekto vykdytojui LEA siunčia pranešimą per nustatytą terminą, ne trumpesnį kaip 5 (penkios) darbo dienos ir ne ilgesnį kaip 15 (penkiolika) darbo dienų, pateikti trūkstamą informaciją. Jeigu per nurodytą terminą trūkumai neištaisomi, o JP vykdytojas nenurodo priežasčių arba nurodytos priežastys, dėl kurių nebuvo galima per nurodytą terminą pateikti prašomos informacijos, nepripažįstamos svarbiomis, JP projekto mokėjimo prašymas atmetamas;
6. Jei JP projekto vykdytojas neįgyvendina JP projekto per finansavimo sprendime nustatytą terminą, jam finansavimas neišmokamas, LEA raštu informuoja JP projekto vykdytoją apie sprendimą dėl finansavimo nutraukimo;
7. jeigu teisės aktų nustatyta tvarka JP projektui išmokėtos finansavimo lėšos ar jų dalis pripažįstamos netinkamomis finansuoti dėl JP projekto vykdytojo veiksmų, jas JP projekto vykdytojas privalo grąžinti LEA.

 2.16.

Taikomi teisės aktai

1. 2021 m. vasario 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 2021/241, kuriuo nustatoma ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė;
2. 2021 m. liepos 28 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas dėl Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įvertinimo patvirtinimo;
3.  2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai su visais pakeitimais; 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žemės ūkio sektoriuje; 2014 m. birželio 27 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 717/2014 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje; 2019 m. vasario 21 d. Komisijos reglamentas (ES) 2019/316, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žemės ūkio sektoriuje ir 2020 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentas (ES) 2020/972, kuriuo iš dalies keičiant Reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 pratęsiamas jo galiojimas ir iš dalies keičiant Reglamentą (ES) Nr. 651/2014 pratęsiamas jo galiojimas ir įtraukiami patikslinimai nuostatos (toliau – De minimis reglamentai);
4. 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 8 d. nutarimu Nr. 1064 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos patvirtinimo“;
5. 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-03 „Įgyvendinti  degalų iš AEI gamybos priemones ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą transporto sektoriuje“ aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2022 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 1-192;
6. 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-03 „Įgyvendinti  degalų iš AEI gamybos priemones ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą transporto sektoriuje“ veiklos „Privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2022 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 1-192 (toliau - Projektų finansavimo sąlygų aprašas);
7. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėspatvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės);
8. Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymas;
9. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;
10. Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas;
11. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės, patvirtintos  Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22 „Dėl elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“;
12. Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas, patvirtintas Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos direktoriaus 2000 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. 33 „GKTR 2.08.01:2000 Statybiniai inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai“;
13. Elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimo išlaidų fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimas (toliau – Tyrimas), skelbiamas Europos socialinio fondo agentūros interneto svetainėje.

 3. INFORMACIJA APIE PARAIŠKOS FINANSUOTI JP PROJEKTĄ (TOLIAU – PARAIŠKA) TEIKIMĄ

 3.1.

Paraiškos pateikimo terminas

Nuo 2023-09-07 14:00

Iki 2024-09-30 17:00

 

 3.2.

Paraiškos rengimo ir teikimo tvarka

1. Paraiškos teikiamos internetu užpildant Taisyklių 6 priede nustatytą paraiškos formą;
2. Vienoje paraiškoje nėra ribojamas nekilnojamojo turto objektų, kuriuose siekiama įrengti stotelę su prieiga (-omis), skaičius;
3. Nėra ribojamas vieno kvietimo metu vieno JP projekto pareiškėjo teikiamų paraiškų skaičius;
4. Internetu pildomos paraiškos formos laukų išdėstymo tvarka gali skirtis nuo Taisyklių 6 priede pateiktoje formoje nurodytos laukų išdėstymo tvarkos, dalis laukų iš anksto užpildyta informacija pagal šio kvietimo sąlygas;
5. Informaciją apie kvietimą galima rasti www.ena.ltwww.esinvesticijos.lt.

 3.3.

Privalomi priedai

1. „Viena įmonė“ deklaracija (jei JP projekto pareiškėjas vykdo ūkinę veiklą), kurios forma patvirtinta Tarpinstitucinės darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2021 m. birželio 11 d. Įsakymu Nr. 1K-219 „Dėl tarpinstitucinės darbo grupės sudarymo“;
2. Įgaliojimas (jei taikoma);
3. JP projekto pareiškėjo nuosavo įnašo (didesnio negu 10 000 eurų) finansavimo šaltinius  pagrindžiantys dokumentai.

 3.4.

Kontaktiniai duomenys konsultacijoms

Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra (LEA)
Informacija teikiama:
El. paštu [email protected]
Tel. 8 5 230 3312
Detalesnė informacija dėl konsultavimo teikiama LEA svetainėje www.ena.lt.

 3.5.

Kita aktuali informacija

1. Paskelbus kvietimą, gali būti keičiama neesminė kvietimo ir (ar) jo priedų informacija (t. y. nekeičiamos JP projektų finansavimo ir (arba) paraiškų teikimo sąlygos, ši informacija neturi įtakos paraiškų vertinimo rezultatams);
2. Paaiškinimai, atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus dėl kvietimo, paraiškų pildymo, vertinimo ir atrankos, JP projektų įgyvendinimo, išlaidų tinkamumo, atsiskaitymo, finansavimo išmokėjimo, dokumentų pavyzdžiai teikiami LEA svetainėje www.ena.lt;
3. Kvietimas gali būti stabdomas arba baigiamas anksčiau, nei nustatytas terminas kvietime, Taisyklėse ir Projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytais atvejais. 

 

Paraiškos pateikimo terminas – nuo 2023-09-07 14:00 iki 2024-09-30 17:00
● „Fizinių asmenų privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas daugiabučiame name ar daugiabučio namo sklype (įkrovimo prieigų suminė galia nedidesnė arba lygi 11 kW)“ (Nr. 03-002-J-0001-J07)

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS FINANSUOTI JUNGTINIO PROJEKTO PROJEKTUS

„Fizinių asmenų privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas daugiabučiame name ar daugiabučio namo sklype (įkrovimo prieigų suminė galia nedidesnė arba lygi 11 kW)“ 

Nr. 03-002-J-0001-J07

Galimos gauti dotacijos EV prieigai įsirengti preliminari skaičiuoklė (pildyti D,F stulpelius)

 1.

INFORMACIJA APIE KVIETIMĄ TEIKTI PARAIŠKAS FINANSUOTI JUNGTINIO PROJEKTO (TOLIAU – JP) PROJEKTUS (TOLIAU – KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS)

 1.1.

Atsakinga  institucija

Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra

 1.2.

Administruojančioji institucija

 viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra
​​☐​ viešoji įstaiga Inovacijų agentūra 

 1.3.

Programa

☐ 2021–2027 m. ES fondų investicijų programa
 Planas „Naujos kartos Lietuva“

 1.4.

ES fondas

 Netaikoma
☐ Europos regioninės plėtros fondas
☐ “Europos socialinis fondas +”
☐ Sanglaudos fondas
☐ Teisingos pertvarkos fondas

 1.5.

Finansavimo forma

 01 Dotacija

 1.6.

Regionas

 Netaikoma
☐ Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas
☐ Sostinės regionas 

 1.7.

Apskritis

 Netaikoma

 1.8.

JP projektų atrankos būdas

Tęstinis

 1.9.

Bendra kvietimui teikti paraiškas skirta finansavimo lėšų suma (eurais)

4409880,55

 1.10.

Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma JP projektui įgyvendinti (eurais)

Netaikoma

 1.11.

Finansuojamoji dalis

iki 60 proc.

 1.12.

Nuosavo įnašo dalis 

iki 40 proc.

 2. BENDRI REIKALAVIMAI

 2.1.

Finansuojama JP projektų veikla

Privačių elektromobilių stotelių, kurių įkrovimo prieigų suminė galia nedidesnė arba lygi 11 kW, įrengimas.

 2.2.

Galimi JP projektų pareiškėjai

Fiziniai  asmenys, siekiantys įsirengti EV įkrovimo prieigas nuosavybės teise, panaudos ar nuomos pagrindais valdomuose nekilnojamojo turto objektuose (įskaitant parkavimo vietą arba stovėjimo aikštelės dalį) daugiabučiame name ar daugiabučio namo sklype

 2.3.

Pareiškėjų tipas

☐ Viešasis
 Privatusis

 2.4.

Siekiami rezultatai ir jų matavimo vienetai

Įrengtų ir pradėjusių veikti privačių įkrovimo prieigų skaičius, vnt.

 2.5.

Minimali siektina reikšmė

Netaikoma

 2.6.

Reikalavimai JP projektams

1. Partneriai negalimi;
2. finansavimas neteikiamas JP projektams, vykdomiems ne Lietuvos Respublikos teritorijoje;
3. finansuojama tik kintamosios srovės stotelė su prieiga;
4. ant žemės statoma stotelė su prieiga (-omis)  turi atitikti ne žemesnę kaip IK-08 atsparumo smūgiams klasę;
5. lauke įrengiama stotelė su prieiga (-omis)  turi atitikti ne žemesnę kaip IP-54 atsparumo dulkėms ir drėgmei klasę;
6. įrengta stotelė su prieiga (-omis)  ir įsigytais priedais ar papildoma įranga (įskaitant dinaminio galios (apkrovos) valdymo skaitiklį) turi užtikrinti dinaminio galios valdymo funkcijos veikimą (jeigu įrengiama stotelė su dinaminio galios valdymo funkcija);
7. turi būti diegiama tik nauja ir anksčiau nenaudota įranga ir susiję komponentai, įranga turi būti įrengiama ir montuojama pagal gamintojo instrukciją ir vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22 „Dėl Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“;
8. įrengiamoje elektromobilio įkrovimo stotelėje įkrovimo prieigų suminė galia turi būti nedidesnė arba lygi 11 kW;
9. didžiausia galima JP projekto finansuojamoji dalis – iki 60 proc. visų tinkamų finansuoti JP projekto išlaidų, apskaičiuojamų pagal šiame kvietime teikti paraiškas (toliau – kvietimas) nurodytus fiksuotuosius įkainius ir nepažeidžiant De minimis reglamentų reikalavimų (kai taikoma);
10. tinkamos finansuoti JP projekto išlaidos turi atitikti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ (toliau – Taisyklės) išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus;
11. tinkamų išlaidų kategorijos:
   11.1. stotelės su prieiga (-omis) įsigijimo išlaidos;
   11.2. dinaminio galios valdymo įrengimo stotelėje su prieiga (-omis) papildomos išlaidos (jeigu įrengiama stotelė su dinaminio galios valdymo funkcija);
   11.3. montavimo darbų išlaidos;
13. tinkamos finansuoti JP projekto išlaidos turi būti patirtos ne anksčiau kaip 2023 m. balandžio 1 d., tačiau ne vėliau kaip iki JP vykdytojo – viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūros (toliau – LEA) rašte dėl sprendimo skirti finansavimą JP projektui (toliau – sprendimas dėl finansavimo) nurodytos JP projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos, tačiau ne vėliau kaip iki 2026 m. sausio 31 d., ir atitikti Tyrime nustatytas fiksuotuosius vieneto įkainius sudarančias išlaidų kategorijas;
14. JP projektams avanso mokėjimai neatliekami;
15. PVM nėra tinkamas finansuoti;
16.  JP projekto pareiškėjas paraiškoje pateikia JP projekto pareiškėjo nuosavo įnašo (didesnio negu 10 000 eurų) finansavimo šaltinius  pagrindžiančius dokumentus, pvz., pažymą, kurioje nurodytas banko (kredito įstaigų, juridinių asmenų, akcininkų ar kitų) sprendimas suteikti lėšas JP projektui įgyvendinti, paskolos sutartis ar kita;
17. JP projekto pareiškėjas paraiškoje pateikia JP projekto pareiškėjo nuosavybės teise, panaudos ar nuomos pagrindais valdomo nekilnojamojo turto objekto unikalų numerį  (panaudos ar nuomos sutartis turi galioti ne trumpiau, nei galima JP projekto trukmė ir kvietimo 2.14.1 papunktyje nurodytas JP projekto tęstinumo reikalavimų užtikrinimo terminas). Panaudos ar nuomos sutartis turi būti užregistruota Nekilnojamojo turto kadastre ir registre;
18. JP projekto pareiškėjas teikdamas paraišką patvirtina, kad mokėjimo prašymą kompensuoti tinkamas JP projekto išlaidas teiks tik gavęs teisės aktuose nustatytus (jei taikoma) sutikimus/leidimus įrengti ir prijungti prie elektros tinklo stotelę su prieiga (-omis) atitinkamame nekilnojamojo turto objekte.

 2.7.

Taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai

Kodas

Versija

 

Pavadinimas

Dydis (eurais arba proc.)

Matavimo vienetas

Rezultato, už kurį mokamas supaprastintai apmokamų išlaidų dydis, pasiekimo įrodymo dokumentai

FĮ-41-01

01

Fiksuotasis vieneto įkainis už elektromobilių įkrovimo stotelę su prieiga, kai stotelė įrengta ant žemės ir prieigos galia yra nedidesnė arba lygi 11 kW, be PVM

947,80

Eur

 

   1) elektromobilių įkrovimo stotelės su prieiga (-omis)  ir papildomos įrangos (įskaitant dinaminio galios (apkrovos) valdymo skaitiklį) užtikrinančios dinaminio galios valdymo funkcijos veikimą (jeigu įrengiama stotelė su dinaminio galios valdymo funkcija) įsigijimo PVM sąskaita faktūra / sąskaita faktūra išrašyta pareiškėjo ar įgaliotinio vardu (kai taikoma);
   2) elektromobilių įkrovimo stotelės su prieiga (-omis) ir papildomos įrangos (įskaitant dinaminio galios (apkrovos) valdymo skaitiklį) užtikrinančios dinaminio galios valdymo funkcijos veikimą (jeigu įrengiama stotelė su dinaminio galios valdymo funkcija) montavimo / įrengimo perdavimo–priėmimo aktas, išrašytas pareiškėjo ar įgaliotinio vardu (kai taikoma), kuriame nurodytas elektromobilių įkrovimo stotelės su prieiga (-omis) įrengimo adresas (-ai), perduodama prieigos elektrinė galia bei prieigų skaičius, pagal LEA svetainėje www.ena.lt skelbiamus dokumentų rekomenduojamus pavyzdžius;
   3) elektromobilių įkrovimo prieigos techninė specifikacija, kurioje turi būti nurodyta, kad ji atitinka minimalius techninius reikalavimus (IP-54 ir / arba, IK-8 jei taikoma, yra kintamos srovės (AC)) ir joje yra dinaminio galios valdymo funkcija (kai taikoma);
   4) įrengtos stotelės su prieiga  (-omis) nuotrauka (-os).

FĮ-41-03

01

Fiksuotasis vieneto įkainis už elektromobilių įkrovimo stotelę su prieiga, kai stotelė įrengta ant sienos arba gatvių apšvietimo infrastruktūroje ir prieigos galia yra nedidesnė arba lygi 11 kW, be PVM

831,37

Eur

 

FĮ-41-09

01

Fiksuotasis vieneto įkainis už elektromobilių įkrovimo stotelės su prieiga montavimo darbus*, be PVM

503,30

Eur

 

FĮ-41-11

01

Fiksuotasis vieneto įkainis už elektromobilių įkrovimo stotelės su prieiga montavimo darbus ir elektromobilių įkrovimo stotelės papildomus būtinuosius priedus dinaminės galios funkcijai veikti **, be PVM

746,20

Eur

 

 

*Fiksuotąjį vieneto įkainį sudaro elektromobilių įkrovimo stotelės montavimo darbų išlaidos.
** Fiksuotąjį vieneto įkainį sudaro šios išlaidų kategorijos:
- išlaidos už papildomus būtinuosius priedus dinaminės galios funkcijai veikti;
- elektromobilių įkrovimo stotelės montavimo darbų išlaidos.

 2.8.

Projektų bendrieji atrankos kriterijai

1. Projektas turi atitikti Taisyklių 2 priede nustatytus bendruosius projektų atrankos kriterijus (įskaitant šiame kvietime nurodytus reikalavimus);
2. gautas paraiškas LEA vertina ir atrenka eilės tvarka, pagal jų registracijos datą;
3. paraiškos vertinimas negali trukti ilgiau kaip 40 (keturiasdešimt) darbo dienų nuo paraiškos registracijos dienos. Vertinimo terminas gali būti pratęstas LEA vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka iki 30 (trisdešimt) darbo dienų;
4. paraiškos vertinimo metu patikrinama, ar paraiška užpildyta tinkamai, ar pateikti visi reikalaujami dokumentai,  ar JP projekto pareiškėjas ir prašoma finansuoti JP projekto veikla atitinka šiame kvietime  nurodytus JP projektų atrankos kriterijus (užpildant Taisyklių 2 priede nustatytą formą);
5. jeigu atliekant paraiškos vertinimą nustatoma, kad paraiška užpildyta netinkamai arba joje yra trūkumų, JP projekto pareiškėjui siunčiamas pranešimas per nustatytą terminą, ne trumpesnį kaip 5 (penkios) darbo dienos ir ne ilgesnį kaip 15 (penkiolika) darbo dienų, pateikti trūkstamą informaciją. Jeigu per nurodytą terminą JP projekto paraiškos trūkumai neištaisomi, JP projekto paraiška atmetama;
6. JP projekto paraiška atmetama, jei pateikta pasibaigus kvietime nustatytam terminui arba neatitinka bent vieno Taisyklių 2 priede nustatyto bendrojo projektų atrankos kriterijaus (įskaitant šiame kvietime nustatytus reikalavimus) ir (arba) kai su JP projekto paraiška nepateikti visi reikalaujami pateikti dokumentai - tokie dokumentai nėra pateikiami paprašius LEA, per LEA nurodytą terminą. JP projekto pareiškėjas informuojamas raštu dėl JP projekto paraiškos atmetimo, LEA vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka;
7. jeigu JP projekto paraiška atitinka reikalavimus skirti finansavimą, LEA vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka JP projekto pareiškėjas raštu informuojamas apie sprendimą dėl finansavimo;
8. JP projekto pareiškėjui, kuriam skiriamas finansavimas, išsiųstame sprendime dėl finansavimo nurodoma finansavimo suma, JP projekto išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpis, JP projekto įgyvendinimo trukmė, kitos JP projekto finansavimo sąlygos (atitinkančios Taisyklėse ir kvietime  nustatytus reikalavimus), JP projekto sutartis nėra sudaroma. Sprendimo dėl finansavimo skyrimo data laikoma JP projekto įgyvendinimo pradžia. JP projekto pareiškėjas nuo sprendimo dėl finansavimo datos laikomas JP projekto vykdytoju;
9. JP projekto pareiškėjas bet kuriame vertinimo etape iki finansavimo skyrimo gali paprašyti anuliuoti JP projekto paraišką.

 2.9.

JP projektų specialieji atrankos kriterijai

Netaikoma

 2.10.

JP projektų prioritetiniai atrankos kriterijai

Netaikoma

 2.11.

Horizontaliųjų principų ir atitinkamų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatų (toliau – Chartija) laikymosi reikalavimai

1. Nėra numatyta reikalavimų JP projektams, kurie turėtų neigiamą poveikį horizontaliųjų principų aplinkosaugos srityje, socialinėje srityje, ekonomikos srityje, teritorijų vystymo srityje. Finansuojamos JP veiklos rezultatais bus tiesiogiai  prisidedama prie darnaus vystymosi horizontaliųjų principų įgyvendinimo aplinkosaugos srityje;
2. nenumatomi  apribojimai JP projekto pareiškėjams/JP projektų vykdytojams ir finansuojamoms JP veikloms, kurie turėtų neigiamą poveikį lyčių lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.

 2.12.

JP projekto (-ų) įgyvendinimo trukmė

Ne daugiau kaip 12 mėn.

 2.13.

Reikalavimai valstybės pagalbai

1. Finansavimas, skiriamas JP projektams, kuriuos vykdo  fiziniai asmenys, vykdantys ūkinę veiklą, yra skiriamas vadovaujantis De minimis reglamentų nuostatomis. Bendra nereikšmingos (de minimis) pagalbos, suteiktos vienam ūkio subjektui per 3 finansinius metus, suma neturi viršyti De minimis reglamentuose nustatytų pagalbos ribų. De minimis pagalba gali būti teikiama pagal vieną iš De minimis reglamentų, kurį pasirenka JP projekto pareiškėjas paraiškos teikimo metu.
2. Finansavimas, skiriamas JP projektų pareiškėjams – fiziniams asmenims, nevykdantiems ūkinės veiklos, nėra valstybės pagalba ar nereikšminga (de minimis) pagalba.
3. Jeigu JP vykdytojas nustato, kad JP projekto pareiškėjui suteikta nereikšminga (de minimis) pagalba ir JP projekto pareiškėjui numatoma suteikti nereikšminga (de minimis) pagalba viršija De minimis reglamentuose nustatytą nereikšmingos (de minimis) pagalbos dydį, JP projekto pareiškėjui teikiama nereikšminga (de minimis) pagalba, kurią sudaro De minimis reglamentuose nustatytas didžiausios nereikšmingos (de minimis) pagalbos ir jau suteiktos nereikšmingos (de minimis) pagalbos sumų skirtumas.
4. De minimis pagalba pagal De minimis reglamentus gali būti teikiama tik iki 2024 m. birželio 30 d.

 2.14.

Reikalavimai po JP projektų veiklų įgyvendinimo

1. JP projekto vykdytojas privalo užtikrinti JP projekto investicijų tęstinumo reikalavimus penkerius kalendorinius metus po JP finansavimo pabaigos;
2. JP projekto vykdytojas privalo užtikrinti Taisyklėse nustatytus dokumentų saugojimo ir prieinamumo reikalavimus;
3. LEA vykdo JP projektų investicijų tęstinumo reikalavimų stebėseną vadovaudamasi rizikos vertinimu ir vidaus procedūrų aprašu, įskaitant JP projektų patikrų vietoje atlikimą;
4. JP projekto vykdytojas privalo, LEA prašymu ir nustatytais terminais,  pateikti LEA informaciją/dokumentus, reikalingus LEA vykdyti JP projekto investicijų tęstinumo užtikrinimo stebėseną;
5. jeigu JP projekto vykdytojas nesilaiko investicijų tęstinumo reikalavimų, nustatytų Taisyklėse ir šiame kvietime, ir dėl to atsirado netinkamų finansuoti JP projekto išlaidų, apmokėtų finansavimo lėšomis, jas JP projekto vykdytojas privalo grąžinti LEA;
6. JP projekto vykdytojas turi užtikrinti, kad įrengta privati įkrovimo stotelė JP projekto įgyvendinimo metu ir šio kvietimo 2.14.1 papunktyje nustatytu tęstinumo laikotarpiu liktų privati, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatyme ir nebūtų įtraukta į Viešųjų ir pusiau viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų informacinę sistemą.

 2.15.

Mokėjimo prašymų teikimo ir kompensavimo tvarka

1. JP projekto vykdytojui avanso mokėjimai neatliekami;
2. JP projekto mokėjimo prašymas kompensuoti dalį tinkamų JP projekto išlaidų (toliau – mokėjimo prašymas) teikiamas ne anksčiau,  kaip gavus LEA sprendimą dėl finansavimo, kartu su kvietimo 2.7 papunktyje nurodytais dokumentais;
3. JP projekto mokėjimo prašymas teikiamas raštu LEA adresu [email protected], arba kitu LEA svetainėje www.ena.lt nurodytu būdu (pavyzdžiui, naudojantis Europos Sąjungos investicijų administravimo informacine sistema, kai joje bus atitinkami funkcionalumai);
4. Mokėjimo prašymo tikrinimas negali trukti ne ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) darbo dienų nuo mokėjimo prašymo gavimo LEA registracijos dienos. Vertinimo terminas gali būti pratęstas LEA vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka iki 20 (dvidešimt) darbo dienų;
5. Jeigu su mokėjimo prašymu pateikti ne visi reikalaujami dokumentai ir (arba) mokėjimo prašymas užpildytas netinkamai, JP projekto vykdytojui LEA siunčia pranešimą per nustatytą terminą, ne trumpesnį kaip 5 (penkios) darbo dienos ir ne ilgesnį kaip 15 (penkiolika) darbo dienų, pateikti trūkstamą informaciją. Jeigu per nurodytą terminą trūkumai neištaisomi, o JP vykdytojas nenurodo priežasčių arba nurodytos priežastys, dėl kurių nebuvo galima per nurodytą terminą pateikti prašomos informacijos, nepripažįstamos svarbiomis, JP projekto mokėjimo prašymas atmetamas;
6. Jei JP projekto vykdytojas neįgyvendina JP projekto per finansavimo sprendime nustatytą terminą, jam finansavimas neišmokamas, LEA raštu informuoja JP projekto vykdytoją apie sprendimą dėl finansavimo nutraukimo;
7. jeigu teisės aktų nustatyta tvarka JP projektui išmokėtos finansavimo lėšos ar jų dalis pripažįstamos netinkamomis finansuoti dėl JP projekto vykdytojo veiksmų, jas JP projekto vykdytojas privalo grąžinti LEA

 2.16.

Taikomi teisės aktai

1. 2021 m. vasario 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 2021/241, kuriuo nustatoma ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė;
2. 2021 m. liepos 28 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas dėl Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įvertinimo patvirtinimo;
3.  2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai su visais pakeitimais; 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žemės ūkio sektoriuje; 2014 m. birželio 27 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 717/2014 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje; 2019 m. vasario 21 d. Komisijos reglamentas (ES) 2019/316, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žemės ūkio sektoriuje ir 2020 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentas (ES) 2020/972, kuriuo iš dalies keičiant Reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 pratęsiamas jo galiojimas ir iš dalies keičiant Reglamentą (ES) Nr. 651/2014 pratęsiamas jo galiojimas ir įtraukiami patikslinimai nuostatos (toliau – De minimis reglamentai);
4. 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 8 d. nutarimu Nr. 1064 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos patvirtinimo“;
5. 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-03 „Įgyvendinti  degalų iš AEI gamybos priemones ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą transporto sektoriuje“ aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2022 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 1-192;
6. 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-03 „Įgyvendinti  degalų iš AEI gamybos priemones ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą transporto sektoriuje“ veiklos „Privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2022 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 1-192 (toliau - Projektų finansavimo sąlygų aprašas);
7. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėspatvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės);
8. Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymas;
9. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;
10. Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas;
11. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės, patvirtintos  Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22 „Dėl elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“;
12. Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas, patvirtintas Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos direktoriaus 2000 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. 33 „GKTR 2.08.01:2000 Statybiniai inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai“;
13. Elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimo išlaidų fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimas (toliau – Tyrimas), skelbiamas Europos socialinio fondo agentūros interneto svetainėje.

 3. INFORMACIJA APIE PARAIŠKOS FINANSUOTI JP PROJEKTĄ (TOLIAU – PARAIŠKA) TEIKIMĄ

 3.1.

Paraiškos pateikimo terminas

Nuo 2023-09-07 14:00

Iki 2024-09-30 17:00

 

 3.2.

Paraiškos rengimo ir teikimo tvarka

1. Paraiškos teikiamos internetu užpildant Taisyklių 6 priede nustatytą paraiškos formą;
2. Vienoje paraiškoje nėra ribojamas nekilnojamojo turto objektų, kuriuose siekiama įrengti stotelę su prieiga (-omis), skaičius;
3. Nėra ribojamas vieno kvietimo metu vieno JP projekto pareiškėjo teikiamų paraiškų skaičius;
4. Internetu pildomos paraiškos formos laukų išdėstymo tvarka gali skirtis nuo Taisyklių 6 priede pateiktoje formoje nurodytos laukų išdėstymo tvarkos, dalis laukų iš anksto užpildyta informacija pagal šio kvietimo sąlygas;
5. Informaciją apie kvietimą galima rasti www.ena.ltwww.esinvesticijos.lt.

 3.3.

Privalomi priedai

1. „Viena įmonė“ deklaracija (jei JP projekto pareiškėjas vykdo ūkinę veiklą), kurios forma patvirtinta Tarpinstitucinės darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2021 m. birželio 11 d. Įsakymu Nr. 1K-219 „Dėl tarpinstitucinės darbo grupės sudarymo“;
2. Įgaliojimas (jei taikoma);
3. JP projekto pareiškėjo nuosavo įnašo (didesnio negu 10 000 eurų) finansavimo šaltinius  pagrindžiantys dokumentai.

 3.4.

Kontaktiniai duomenys konsultacijoms

Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra (LEA)
Informacija teikiama:
El. paštu [email protected]
Tel. 8 5 230 3312
Detalesnė informacija dėl konsultavimo teikiama LEA svetainėje www.ena.lt.

 3.5.

Kita aktuali informacija

1. Paskelbus kvietimą, gali būti keičiama neesminė kvietimo ir (ar) jo priedų informacija (t. y. nekeičiamos JP projektų finansavimo ir (arba) paraiškų teikimo sąlygos, ši informacija neturi įtakos paraiškų vertinimo rezultatams);
2. Paaiškinimai, atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus dėl kvietimo, paraiškų pildymo, vertinimo ir atrankos, JP projektų įgyvendinimo, išlaidų tinkamumo, atsiskaitymo, finansavimo išmokėjimo, dokumentų pavyzdžiai teikiami LEA svetainėje www.ena.lt;
3. Kvietimas gali būti stabdomas arba baigiamas anksčiau, nei nustatytas terminas kvietime, Taisyklėse ir Projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytais atvejais.

Paraiškos pateikimo terminas – nuo 2023-09-07 14:00 iki 2024-09-30 17:00
● „Fizinių asmenų privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas daugiabučiame name ar daugiabučio namo sklype (įkrovimo prieigų suminė galia yra didesnė už 11 kW, bet nedidesnė arba lygi 22 kW)“ (Nr. 03-002-J-0001-J08)

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS FINANSUOTI JUNGTINIO PROJEKTO PROJEKTUS

„Fizinių asmenų privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas daugiabučiame name ar daugiabučio namo sklype (įkrovimo prieigų suminė galia yra didesnė už 11 kW, bet nedidesnė arba lygi 22 kW)“ 

Nr. 03-002-J-0001-J08

Galimos gauti dotacijos EV prieigai įsirengti preliminari skaičiuoklė (pildyti D,E,F,G stulpelius)

 1.

INFORMACIJA APIE KVIETIMĄ TEIKTI PARAIŠKAS FINANSUOTI JUNGTINIO PROJEKTO (TOLIAU – JP) PROJEKTUS (TOLIAU – KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS)

 1.1.

Atsakinga  institucija

Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra

 1.2.

Administruojančioji institucija

 viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra
​​☐​ viešoji įstaiga Inovacijų agentūra

 1.3.

Programa

☐ 2021–2027 m. ES fondų investicijų programa 
 Planas „Naujos kartos Lietuva“

 1.4.

ES fondas

 Netaikoma
☐ Europos regioninės plėtros fondas
☐ “Europos socialinis fondas +”
☐ Sanglaudos fondas
☐ Teisingos pertvarkos fondas

 1.5.

Finansavimo forma

 01 Dotacija

 1.6.

Regionas

 Netaikoma
☐ Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas
☐ Sostinės regionas 

 1.7.

Apskritis

 Netaikoma

 1.8.

JP projektų atrankos būdas

Tęstinis

 1.9.

Bendra kvietimui teikti paraiškas skirta finansavimo lėšų suma (eurais)

4409880,55

 1.10.

Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma JP projektui įgyvendinti (eurais)

Netaikoma

 1.11.

Finansuojamoji dalis

iki 45 proc.

 1.12.

Nuosavo įnašo dalis 

iki 55 proc.

 2. BENDRI REIKALAVIMAI

 2.1.

Finansuojama JP projektų veikla

Privačių elektromobilių įkrovimo stotelių, kurių prieigų suminė galia didesnė už 11 kW, bet nedidesnė arba lygi 22 kW, įrengimas.

 2.2.

Galimi JP projektų pareiškėjai

Fiziniai  asmenys, siekiantys įsirengti EV įkrovimo prieigas nuosavybės teise, panaudos ar nuomos pagrindais valdomuose nekilnojamojo turto objektuose (įskaitant parkavimo vietą arba stovėjimo aikštelės dalį) daugiabučiame name ar daugiabučio namo sklype

 2.3.

Pareiškėjų tipas

☐ Viešasis
 Privatusis

 2.4.

Siekiami rezultatai ir jų matavimo vienetai

Įrengtų ir pradėjusių veikti privačių įkrovimo prieigų skaičius, vnt.

 2.5.

Minimali siektina reikšmė

Netaikoma

 2.6.

Reikalavimai JP projektams

1. Partneriai negalimi;
2. finansavimas neteikiamas JP projektams, vykdomiems ne Lietuvos Respublikos teritorijoje;
3. finansuojama tik kintamosios srovės stotelė su prieiga;
4. ant žemės statoma stotelė su prieiga (-omis)  turi atitikti ne žemesnę kaip IK-08 atsparumo smūgiams klasę;
5. lauke įrengiama stotelė su prieiga (-omis)  turi atitikti ne žemesnę kaip IP-54 atsparumo dulkėms ir drėgmei klasę;
6. įrengta stotelė su prieiga (-omis)  ir įsigytais priedais ar papildoma įranga (įskaitant dinaminio galios (apkrovos) valdymo skaitiklį) turi užtikrinti dinaminio galios valdymo funkcijos veikimą (jeigu įrengiama stotelė su dinaminio galios valdymo funkcija);
7. turi būti diegiama tik nauja ir anksčiau nenaudota įranga ir susiję komponentai, įranga turi būti įrengiama ir montuojama pagal gamintojo instrukciją ir vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22 „Dėl Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“;
8. įrengiamoje elektromobilio įkrovimo stotelėje įkrovimo prieigų suminė galia turi būti didesnė už 11 kW, bet nedidesnė arba lygi 22 kW;
9. didžiausia galima JP projekto finansuojamoji dalis – iki 45 proc. visų tinkamų finansuoti JP projekto išlaidų, apskaičiuojamų pagal šiame kvietime teikti paraiškas (toliau – kvietimas) nurodytus fiksuotuosius įkainius ir nepažeidžiant De minimis reglamentų reikalavimų (kai taikoma);
10. tinkamos finansuoti JP projekto išlaidos turi atitikti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ (toliau – Taisyklės) išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus;
11. tinkamų išlaidų kategorijos:
   11.1. stotelės su prieiga (-omis) įsigijimo išlaidos;
   11.2. dinaminio galios valdymo įrengimo stotelėje su prieiga (-omis) papildomos išlaidos (jeigu įrengiama stotelė su dinaminio galios valdymo funkcija);
   11.3. montavimo darbų išlaidos;
13. tinkamos finansuoti JP projekto išlaidos turi būti patirtos ne anksčiau kaip 2023 m. balandžio 1 d., tačiau ne vėliau kaip iki JP vykdytojo – viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūros (toliau – LEA) rašte dėl sprendimo skirti finansavimą JP projektui (toliau – sprendimas dėl finansavimo) nurodytos JP projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos, tačiau ne vėliau kaip iki 2026 m. sausio 31 d., ir atitikti Tyrime nustatytas fiksuotuosius vieneto įkainius sudarančias išlaidų kategorijas;
14. JP projektams avanso mokėjimai neatliekami;
15. PVM nėra tinkamas finansuoti;
16.  JP projekto pareiškėjas paraiškoje pateikia JP projekto pareiškėjo nuosavo įnašo (didesnio negu 10 000 eurų) finansavimo šaltinius  pagrindžiančius dokumentus, pvz., pažymą, kurioje nurodytas banko (kredito įstaigų, juridinių asmenų, akcininkų ar kitų) sprendimas suteikti lėšas JP projektui įgyvendinti, paskolos sutartis ar kita;
17. JP projekto pareiškėjas paraiškoje pateikia JP projekto pareiškėjo nuosavybės teise, panaudos ar nuomos pagrindais valdomo nekilnojamojo turto objekto unikalų numerį  (panaudos ar nuomos sutartis turi galioti ne trumpiau, nei galima JP projekto trukmė ir kvietimo 2.14.1 papunktyje nurodytas JP projekto tęstinumo reikalavimų užtikrinimo terminas). Panaudos ar nuomos sutartis turi būti užregistruota Nekilnojamojo turto kadastre ir registre;
18. JP projekto pareiškėjas teikdamas paraišką patvirtina, kad mokėjimo prašymą kompensuoti tinkamas JP projekto išlaidas teiks tik gavęs teisės aktuose nustatytus (jei taikoma) sutikimus/leidimus įrengti ir prijungti prie elektros tinklo stotelę su prieiga (-omis) atitinkamame nekilnojamojo turto objekte.

 2.7.

Taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai

Kodas

Versija

 

Pavadinimas

Dydis (eurais arba proc.)

Matavimo vienetas

Rezultato, už kurį mokamas supaprastintai apmokamų išlaidų dydis, pasiekimo įrodymo dokumentai

FĮ-41-05

01

Fiksuotasis vieneto įkainis už elektromobilių įkrovimo stotelę su prieiga, kai stotelė įrengta ant žemės ir stotelės suminė prieigų galia yra didesnė už 11 kW, bet nedidesnė arba lygi 22 kW*, be PVM

1598,33

Eur

 

   1) elektromobilių įkrovimo stotelės su prieiga (-omis)  ir papildomos įrangos (įskaitant dinaminio galios (apkrovos) valdymo skaitiklį) užtikrinančios dinaminio galios valdymo funkcijos veikimą (jeigu įrengiama stotelė su dinaminio galios valdymo funkcija) įsigijimo PVM sąskaita faktūra / sąskaita faktūra išrašyta pareiškėjo ar įgaliotinio vardu (kai taikoma);
   2) elektromobilių įkrovimo stotelės su prieiga (-omis) ir papildomos įrangos (įskaitant dinaminio galios (apkrovos) valdymo skaitiklį) užtikrinančios dinaminio galios valdymo funkcijos veikimą (jeigu įrengiama stotelė su dinaminio galios valdymo funkcija) montavimo / įrengimo perdavimo–priėmimo aktas, išrašytas pareiškėjo ar įgaliotinio vardu (kai taikoma), kuriame nurodytas elektromobilių įkrovimo stotelės su prieiga (-omis) įrengimo adresas (-ai), perduodama prieigos elektrinė galia bei prieigų skaičius, pagal LEA svetainėje www.ena.lt skelbiamus dokumentų rekomenduojamus pavyzdžius;
   3) elektromobilių įkrovimo prieigos techninė specifikacija, kurioje turi būti nurodyta, kad ji atitinka minimalius techninius reikalavimus (IP-54 ir / arba, IK-8 jei taikoma, yra kintamos srovės (AC)) ir joje yra dinaminio galios valdymo funkcija (kai taikoma);
4) įrengtos stotelės su prieiga  (-omis) nuotrauka (-os).

FĮ-41-07

01

Fiksuotasis vieneto įkainis už elektromobilių įkrovimo stotelę su prieiga, kai stotelė įrengta ant sienos ir stotelės suminė prieigų galia yra didesnė už 11 kW, bet nedidesnė arba lygi 22 kW*, be PVM

1118,98

Eur

FĮ-41-09

01

Fiksuotasis vieneto įkainis už elektromobilių įkrovimo stotelės su prieiga montavimo darbus*, be PVM

503,30

Eur

FĮ-41-11

01

Fiksuotasis vieneto įkainis už elektromobilių įkrovimo stotelės su prieiga montavimo darbus ir elektromobilių įkrovimo stotelės papildomus būtinuosius priedus dinaminės galios funkcijai veikti **, be PVM

746,20

Eur

 

*Fiksuotąjį vieneto įkainį sudaro elektromobilių įkrovimo stotelės montavimo darbų išlaidos.
** Fiksuotąjį vieneto įkainį sudaro šios išlaidų kategorijos:
- išlaidos už papildomus būtinuosius priedus dinaminės galios funkcijai veikti;
- elektromobilių įkrovimo stotelės montavimo darbų išlaidos.

 2.8.

Projektų bendrieji atrankos kriterijai

1. Projektas turi atitikti Taisyklių 2 priede nustatytus bendruosius projektų atrankos kriterijus (įskaitant šiame kvietime nurodytus reikalavimus);
2. gautas paraiškas LEA vertina ir atrenka eilės tvarka, pagal jų registracijos datą;
3. paraiškos vertinimas negali trukti ilgiau kaip 40 (keturiasdešimt) darbo dienų nuo paraiškos registracijos dienos. Vertinimo terminas gali būti pratęstas LEA vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka iki 30 (trisdešimt) darbo dienų;
4. paraiškos vertinimo metu patikrinama, ar paraiška užpildyta tinkamai, ar pateikti visi reikalaujami dokumentai,  ar JP projekto pareiškėjas ir prašoma finansuoti JP projekto veikla atitinka šiame kvietime  nurodytus JP projektų atrankos kriterijus (užpildant Taisyklių 2 priede nustatytą formą);
5. jeigu atliekant paraiškos vertinimą nustatoma, kad paraiška užpildyta netinkamai arba joje yra trūkumų, JP projekto pareiškėjui siunčiamas pranešimas per nustatytą terminą, ne trumpesnį kaip 5 (penkios) darbo dienos ir ne ilgesnį kaip 15 (penkiolika) darbo dienų, pateikti trūkstamą informaciją. Jeigu per nurodytą terminą JP projekto paraiškos trūkumai neištaisomi, JP projekto paraiška atmetama;
6. JP projekto paraiška atmetama, jei pateikta pasibaigus kvietime nustatytam terminui arba neatitinka bent vieno Taisyklių 2 priede nustatyto bendrojo projektų atrankos kriterijaus (įskaitant šiame kvietime nustatytus reikalavimus) ir (arba) kai su JP projekto paraiška nepateikti visi reikalaujami pateikti dokumentai - tokie dokumentai nėra pateikiami paprašius LEA, per LEA nurodytą terminą. JP projekto pareiškėjas informuojamas raštu dėl JP projekto paraiškos atmetimo, LEA vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka;
7. jeigu JP projekto paraiška atitinka reikalavimus skirti finansavimą, LEA vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka JP projekto pareiškėjas raštu informuojamas apie sprendimą dėl finansavimo;
8. JP projekto pareiškėjui, kuriam skiriamas finansavimas, išsiųstame sprendime dėl finansavimo nurodoma finansavimo suma, JP projekto išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpis, JP projekto įgyvendinimo trukmė, kitos JP projekto finansavimo sąlygos (atitinkančios Taisyklėse ir kvietime  nustatytus reikalavimus), JP projekto sutartis nėra sudaroma. Sprendimo dėl finansavimo skyrimo data laikoma JP projekto įgyvendinimo pradžia. JP projekto pareiškėjas nuo sprendimo dėl finansavimo datos laikomas JP projekto vykdytoju;
9. JP projekto pareiškėjas bet kuriame vertinimo etape iki finansavimo skyrimo gali paprašyti anuliuoti JP projekto paraišką.

 2.9.

JP projektų specialieji atrankos kriterijai

Netaikoma

 2.10.

JP projektų prioritetiniai atrankos kriterijai

Netaikoma

 2.11.

Horizontaliųjų principų ir atitinkamų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatų (toliau – Chartija) laikymosi reikalavimai

1. Nėra numatyta reikalavimų JP projektams, kurie turėtų neigiamą poveikį horizontaliųjų principų aplinkosaugos srityje, socialinėje srityje, ekonomikos srityje, teritorijų vystymo srityje. Finansuojamos JP veiklos rezultatais bus tiesiogiai  prisidedama prie darnaus vystymosi horizontaliųjų principų įgyvendinimo aplinkosaugos srityje;
2. nenumatomi  apribojimai JP projekto pareiškėjams/JP projektų vykdytojams ir finansuojamoms JP veikloms, kurie turėtų neigiamą poveikį lyčių lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui

 2.12.

JP projekto (-ų) įgyvendinimo trukmė

Ne daugiau kaip 12 mėn.

 2.13.

Reikalavimai valstybės pagalbai

1. Finansavimas, skiriamas JP projektams, kuriuos vykdo  fiziniai asmenys, vykdantys ūkinę veiklą, yra skiriamas vadovaujantis De minimis reglamentų nuostatomis. Bendra nereikšmingos (de minimis) pagalbos, suteiktos vienam ūkio subjektui per 3 finansinius metus, suma neturi viršyti De minimis reglamentuose nustatytų pagalbos ribų. De minimis pagalba gali būti teikiama pagal vieną iš De minimis reglamentų, kurį pasirenka JP projekto pareiškėjas paraiškos teikimo metu.
2. Finansavimas, skiriamas JP projektų pareiškėjams – fiziniams asmenims, nevykdantiems ūkinės veiklos, nėra valstybės pagalba ar nereikšminga (de minimis) pagalba.
3. Jeigu JP vykdytojas nustato, kad JP projekto pareiškėjui suteikta nereikšminga (de minimis) pagalba ir JP projekto pareiškėjui numatoma suteikti nereikšminga (de minimis) pagalba viršija De minimis reglamentuose nustatytą nereikšmingos (de minimis) pagalbos dydį, JP projekto pareiškėjui teikiama nereikšminga (de minimis) pagalba, kurią sudaro De minimis reglamentuose nustatytas didžiausios nereikšmingos (de minimis) pagalbos ir jau suteiktos nereikšmingos (de minimis) pagalbos sumų skirtumas.
4. De minimis pagalba pagal De minimis reglamentus gali būti teikiama tik iki 2024 m. birželio 30 d.

 2.14.

Reikalavimai po JP projektų veiklų įgyvendinimo

1. JP projekto vykdytojas privalo užtikrinti JP projekto investicijų tęstinumo reikalavimus penkerius kalendorinius metus po JP finansavimo pabaigos;
2. JP projekto vykdytojas privalo užtikrinti Taisyklėse nustatytus dokumentų saugojimo ir prieinamumo reikalavimus;
3. LEA vykdo JP projektų investicijų tęstinumo reikalavimų stebėseną vadovaudamasi rizikos vertinimu ir vidaus procedūrų aprašu, įskaitant JP projektų patikrų vietoje atlikimą;
4. JP projekto vykdytojas privalo, LEA prašymu ir nustatytais terminais,  pateikti LEA informaciją/dokumentus, reikalingus LEA vykdyti JP projekto investicijų tęstinumo užtikrinimo stebėseną;
5. jeigu JP projekto vykdytojas nesilaiko investicijų tęstinumo reikalavimų, nustatytų Taisyklėse ir šiame kvietime, ir dėl to atsirado netinkamų finansuoti JP projekto išlaidų, apmokėtų finansavimo lėšomis, jas JP projekto vykdytojas privalo grąžinti LEA;
6. JP projekto vykdytojas turi užtikrinti, kad įrengta privati įkrovimo stotelė JP projekto įgyvendinimo metu ir šio kvietimo 2.14.1 papunktyje nustatytu tęstinumo laikotarpiu liktų privati, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatyme ir nebūtų įtraukta į Viešųjų ir pusiau viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų informacinę sistemą

 2.15.

Mokėjimo prašymų teikimo ir kompensavimo tvarka

1. JP projekto vykdytojui avanso mokėjimai neatliekami;
2. JP projekto mokėjimo prašymas kompensuoti dalį tinkamų JP projekto išlaidų (toliau – mokėjimo prašymas) teikiamas ne anksčiau,  kaip gavus LEA sprendimą dėl finansavimo, kartu su kvietimo 2.7 papunktyje nurodytais dokumentais;
3. JP projekto mokėjimo prašymas teikiamas raštu LEA adresu [email protected], arba kitu LEA svetainėje www.ena.lt nurodytu būdu (pavyzdžiui, naudojantis Europos Sąjungos investicijų administravimo informacine sistema, kai joje bus atitinkami funkcionalumai);
4. Mokėjimo prašymo tikrinimas negali trukti ne ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) darbo dienų nuo mokėjimo prašymo gavimo LEA registracijos dienos. Vertinimo terminas gali būti pratęstas LEA vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka iki 20 (dvidešimt) darbo dienų;
5. Jeigu su mokėjimo prašymu pateikti ne visi reikalaujami dokumentai ir (arba) mokėjimo prašymas užpildytas netinkamai, JP projekto vykdytojui LEA siunčia pranešimą per nustatytą terminą, ne trumpesnį kaip 5 (penkios) darbo dienos ir ne ilgesnį kaip 15 (penkiolika) darbo dienų, pateikti trūkstamą informaciją. Jeigu per nurodytą terminą trūkumai neištaisomi, o JP vykdytojas nenurodo priežasčių arba nurodytos priežastys, dėl kurių nebuvo galima per nurodytą terminą pateikti prašomos informacijos, nepripažįstamos svarbiomis, JP projekto mokėjimo prašymas atmetamas;
6. Jei JP projekto vykdytojas neįgyvendina JP projekto per finansavimo sprendime nustatytą terminą, jam finansavimas neišmokamas, LEA raštu informuoja JP projekto vykdytoją apie sprendimą dėl finansavimo nutraukimo;
7. jeigu teisės aktų nustatyta tvarka JP projektui išmokėtos finansavimo lėšos ar jų dalis pripažįstamos netinkamomis finansuoti dėl JP projekto vykdytojo veiksmų, jas JP projekto vykdytojas privalo grąžinti LEA

 2.16.

Taikomi teisės aktai

1. 2021 m. vasario 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 2021/241, kuriuo nustatoma ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė;
2. 2021 m. liepos 28 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas dėl Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įvertinimo patvirtinimo;
3.  2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai su visais pakeitimais; 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žemės ūkio sektoriuje; 2014 m. birželio 27 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 717/2014 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje; 2019 m. vasario 21 d. Komisijos reglamentas (ES) 2019/316, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žemės ūkio sektoriuje ir 2020 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentas (ES) 2020/972, kuriuo iš dalies keičiant Reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 pratęsiamas jo galiojimas ir iš dalies keičiant Reglamentą (ES) Nr. 651/2014 pratęsiamas jo galiojimas ir įtraukiami patikslinimai nuostatos (toliau – De minimis reglamentai);
4. 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 8 d. nutarimu Nr. 1064 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos patvirtinimo“;
5. 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-03 „Įgyvendinti  degalų iš AEI gamybos priemones ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą transporto sektoriuje“ aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2022 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 1-192;
6. 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-03 „Įgyvendinti  degalų iš AEI gamybos priemones ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą transporto sektoriuje“ veiklos „Privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2022 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 1-192 (toliau - Projektų finansavimo sąlygų aprašas);
7. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės);
8. Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymas;
9. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;
10. Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas;
11. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės, patvirtintos  Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22 „Dėl elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“;
12. Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas, patvirtintas Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos direktoriaus 2000 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. 33 „GKTR 2.08.01:2000 Statybiniai inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai“;
13. Elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimo išlaidų fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimas (toliau – Tyrimas), skelbiamas Europos socialinio fondo agentūros interneto svetainėje

 3. INFORMACIJA APIE PARAIŠKOS FINANSUOTI JP PROJEKTĄ (TOLIAU – PARAIŠKA) TEIKIMĄ

 3.1.

Paraiškos pateikimo terminas

Nuo 2023-09-07 14:00

Iki 2024-09-30 17:00

 

 3.2.

Paraiškos rengimo ir teikimo tvarka

1. Paraiškos teikiamos internetu užpildant Taisyklių 6 priede nustatytą paraiškos formą;
2. Vienoje paraiškoje nėra ribojamas nekilnojamojo turto objektų, kuriuose siekiama įrengti stotelę su prieiga (-omis), skaičius;
3. Nėra ribojamas vieno kvietimo metu vieno JP projekto pareiškėjo teikiamų paraiškų skaičius;
4. Internetu pildomos paraiškos formos laukų išdėstymo tvarka gali skirtis nuo Taisyklių 6 priede pateiktoje formoje nurodytos laukų išdėstymo tvarkos, dalis laukų iš anksto užpildyta informacija pagal šio kvietimo sąlygas;
5. Informaciją apie kvietimą galima rasti www.ena.ltwww.esinvesticijos.lt.

 3.3.

Privalomi priedai

1. „Viena įmonė“ deklaracija (jei JP projekto pareiškėjas vykdo ūkinę veiklą), kurios forma patvirtinta Tarpinstitucinės darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2021 m. birželio 11 d. Įsakymu Nr. 1K-219 „Dėl tarpinstitucinės darbo grupės sudarymo“;
2. Įgaliojimas (jei taikoma);
3. JP projekto pareiškėjo nuosavo įnašo (didesnio negu 10 000 eurų) finansavimo šaltinius  pagrindžiantys dokumentai.

 3.4.

Kontaktiniai duomenys konsultacijoms

Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra (LEA)
Informacija teikiama:
El. paštu [email protected]
Tel. 8 5 230 3312
Detalesnė informacija dėl konsultavimo teikiama LEA svetainėje www.ena.lt.

 3.5.

Kita aktuali informacija

1. Paskelbus kvietimą, gali būti keičiama neesminė kvietimo ir (ar) jo priedų informacija (t. y. nekeičiamos JP projektų finansavimo ir (arba) paraiškų teikimo sąlygos, ši informacija neturi įtakos paraiškų vertinimo rezultatams);
2. Paaiškinimai, atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus dėl kvietimo, paraiškų pildymo, vertinimo ir atrankos, JP projektų įgyvendinimo, išlaidų tinkamumo, atsiskaitymo, finansavimo išmokėjimo, dokumentų pavyzdžiai teikiami LEA svetainėje www.ena.lt;
3. Kvietimas gali būti stabdomas arba baigiamas anksčiau, nei nustatytas terminas kvietime, Taisyklėse ir Projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytais atvejais.

Paraiškos pateikimo terminas – nuo 2023-09-07 14:00 iki 2024-09-30 17:00
   II. Kvietimai juridiniams asmenims   

● „Juridinių asmenų privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas daugiabučiame name ar daugiabučio namo sklype“ (Nr. 03-002-J-0001-J09)

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS FINANSUOTI JUNGTINIO PROJEKTO PROJEKTUS

„Juridinių asmenų privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas daugiabučiame name ar daugiabučio namo sklype“ 

Nr. 03-002-J-0001-J09

Galimos gauti dotacijos EV prieigai įsirengti preliminari skaičiuoklė (pildyti D,E,F, G stulpelius)

 1.

INFORMACIJA APIE KVIETIMĄ TEIKTI PARAIŠKAS FINANSUOTI JUNGTINIO PROJEKTO (TOLIAU – JP) PROJEKTUS (TOLIAU – KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS)

 1.1.

Atsakinga  institucija

Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra

 1.2.

Administruojančioji institucija

viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra
​​☐​ viešoji įstaiga Inovacijų agentūra

 1.3.

Programa

☐ 2021–2027 m. ES fondų investicijų programa
 Planas „Naujos kartos Lietuva“

 1.4.

ES fondas

 Netaikoma
☐ Europos regioninės plėtros fondas
☐ “Europos socialinis fondas +”
☐ Sanglaudos fondas
☐ Teisingos pertvarkos fondas

 1.5.

Finansavimo forma

 01 Dotacija

 1.6.

Regionas

 Netaikoma
☐ Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas
☐ Sostinės regionas

 1.7.

Apskritis

 Netaikoma

 1.8.

JP projektų atrankos būdas

Tęstinis

 1.9.

Bendra kvietimui teikti paraiškas skirta finansavimo lėšų suma (eurais)

3323417,39

 1.10.

Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma JP projektui įgyvendinti (eurais)

 Netaikoma

 1.11.

Finansuojamoji dalis

iki 80 proc.  

 1.12.

Nuosavo įnašo dalis 

iki 20 proc.  

 2. BENDRI REIKALAVIMAI

 2.1.

Finansuojama JP projektų veikla

Privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas.

 2.2.

Galimi JP projektų pareiškėjai

Daugiabučio bendrojo naudojimo turto objektų valdytojas (bendrija, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotas asmuo, daugiabučio namo administratorius) ir siekiama įrengti stotelę su prieiga (-omis) nekilnojamojo turto objekte, priklausančiame bendrosios dalinės nuosavybės teise ar bendrai valdomame kitais teisėtais pagrindais daugiabučio butų ir kitų patalpų savininkų (toliau – bendrasavininkas) daugiabučiame name ar daugiabučio namo sklype.

 2.3.

Pareiškėjų tipas

☒ Viešasis
☒ Privatusis

 2.4.

Siekiami rezultatai ir jų matavimo vienetai

☒ Netaikoma

 2.5.

Minimali siektina reikšmė

☒ Netaikoma

 2.6.

Reikalavimai JP projektams

1. Partneriai negalimi;
2. Finansavimas neteikiamas JP projektams, vykdomiems ne Lietuvos Respublikos teritorijoje;
3. Finansuojama tik kintamosios srovės stotelė su prieiga (-omis);
4. Ant žemės statoma stotelė su prieiga (-omis)  turi atitikti ne žemesnę kaip IK-08 atsparumo smūgiams klasę;
5. Lauke įrengiama stotelė su prieiga (-omis) turi atitikti ne žemesnę kaip IP-54 atsparumo dulkėms ir drėgmei klasę;
6. Įrengiama stotelė su prieiga turi turėti ne žemesnį kaip OCPP 1.6 komunikacijos protokolą ir apskaitos/atsiskaitymo funkcionalumą;
7. Įrengta stotelė su prieiga (-omis) ir įsigytais priedais ar papildoma įranga (įskaitant dinaminio galios (apkrovos) valdymo skaitiklį) turi užtikrinti dinaminio galios valdymo funkcijos veikimą;
8. Turi būti diegiama tik nauja ir anksčiau nenaudota įranga ir susiję komponentai, įranga turi būti įrengiama ir montuojama pagal gamintojo instrukciją ir vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22 „Dėl Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“;
9. Įrengiamoje elektromobilio įkrovimo stotelėje įkrovimo prieigų suminė galia turi būti nedidesnė arba lygi 44 kW;
10. Didžiausia galima JP projekto finansuojamoji dalis – iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti JP projekto išlaidų, apskaičiuojamų pagal šiame kvietime teikti paraiškas (toliau – kvietimas) nurodytus fiksuotuosius vieneto įkainius ir nepažeidžiant De minimis reglamentų reikalavimų (kai taikoma);
11. Tinkamos finansuoti JP projekto išlaidos turi atitikti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ (toliau – Taisyklės) išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus;
12. Tinkamų išlaidų kategorijos:
   12.1. stotelės su prieiga (-omis) įsigijimo išlaidos;
   12.2. dinaminio galios valdymo įrengimo stotelėje su prieiga (-omis) papildomos išlaidos;
   12.3. papildomų būtinųjų priedų (krovimo laidas, kabelis, nuotėkio relė ir kt.) išlaidos;
   12.4. montavimo darbų išlaidos;
   12.5. papildomos išlaidos, susijusios su komunikacijos protokolu ir apskaitos/atsiskaitymo funkcionalumu;
   12.6. ženklinimo darbų išlaidos;
13. Tinkamos finansuoti JP projekto išlaidos turi būti patirtos ne anksčiau kaip 2023 m. balandžio 1 d., tačiau ne vėliau kaip iki JP vykdytojo – viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūros (toliau – LEA) rašte dėl sprendimo skirti finansavimą JP projektui (toliau – sprendimas dėl finansavimo) nurodytos JP projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos, tačiau ne vėliau kaip iki 2026 m. sausio 31 d., ir atitikti Tyrime nustatytas fiksuotuosius vieneto įkainius sudarančias išlaidų kategorijas;
14. JP projektams avanso mokėjimai neatliekami;
15. PVM nėra tinkamas finansuoti, išskyrus JP projektų pareiškėjų, kurie yra valstybės institucijos, įstaigos ir įmonės, savivaldybių institucijos, įstaigos ir įmonės, valstybinės mokslo ir studijų institucijos bei viešosios įstaigos, kurių viena iš dalininkų yra valstybė ar savivaldybė, JP projektų PVM, kuris tenka JP projektui skiriamo finansavimo lėšų daliai ir kurio pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus negalima įtraukti į PVM atskaitą, yra tinkamas finansuoti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis;
16.  JP projekto pareiškėjas paraiškoje pateikia JP projekto pareiškėjo nuosavo įnašo (didesnio negu 10 000 eurų) finansavimo šaltinius  pagrindžiančius dokumentus, pvz., pažymą, kurioje nurodytas banko (kredito įstaigų, juridinių asmenų, akcininkų ar kitų) sprendimas suteikti lėšas JP projektui įgyvendinti, paskolos sutartis ar kita;
17. JP projekto pareiškėjas paraiškoje pateikia JP projekto pareiškėjo atstovaujamų bendrasavininkų bendros nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto objekto unikalų numerį arba kitais teisėtais pagrindais valdomo (ne trumpiau, nei galima JP projekto trukmė su galimu pratęsimu ir šio kvietimo 2.14.1 papunktyje nurodytas JP projekto tęstinumo reikalavimų užtikrinimo terminas). Panaudos ar nuomos sutartis turi būti užregistruota Nekilnojamojo turto kadastre ir registre;
18. JP projekto pareiškėjas teikdamas JP projekto paraišką patvirtina, kad jam daugiabučio bendrojo naudojimo turto objektų valdymą, naudojimą ir disponavimą jais reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka yra suteikti savininkų įgaliojimai teikti JP projekto paraišką ir įgyvendinti JP projektą;
19. JP projekto pareiškėjas teikdamas paraišką patvirtina, kad mokėjimo prašymą kompensuoti tinkamas JP projekto išlaidas teiks tik gavęs teisės aktuose nustatytus (jei taikoma) sutikimus/leidimus įrengti ir prijungti prie elektros tinklo stotelę su prieiga (-omis) atitinkamame nekilnojamojo turto objekte;
20. Stotelė su prieiga (-omis) turi būti įrengta bendrasavininkų bendrai valdomame nekilnojamojo turto objekte ir priklausyti bendrosios dalinės nuosavybės teise pareiškėjo atstovaujamiems bendrasavininkams (turi būti įtraukta į Bendrojo naudojimo objektų aprašą).

 2.7.

Taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai

Kodas

Versija

 

Pavadinimas

Dydis (eurais arba proc.)

Matavimo vienetas

Rezultato, už kurį mokamas supaprastintai apmokamų išlaidų dydis, pasiekimo įrodymo dokumentai

FĮ-03-05

01

Fiksuotasis vieneto įkainis juridiniams asmenims už ant sienos įrengtą elektromobilių įkrovimo stotelę su prieiga (7–22 kW galios)*, be PVM

908,84

Eur

 

1) elektromobilių įkrovimo stotelės su prieiga (-omis)  ir papildomos įrangos (įskaitant dinaminio galios (apkrovos) valdymo skaitiklį) užtikrinančios dinaminio galios valdymo funkcijos veikimą įsigijimo PVM sąskaita faktūra / sąskaita faktūra išrašyta pareiškėjo ar įgaliotinio vardu (kai taikoma);

2) elektromobilių įkrovimo stotelės su prieiga (-omis) ir papildomos įrangos (įskaitant dinaminio galios (apkrovos) valdymo skaitiklį) užtikrinančios dinaminio galios valdymo funkcijos veikimą montavimo / įrengimo perdavimo–priėmimo aktas, išrašytas pareiškėjo ar įgaliotinio vardu (kai taikoma), kuriame nurodytas elektromobilių įkrovimo stotelės su prieiga (-omis) įrengimo adresas (-ai), perduodama prieigos elektrinė galia bei prieigų skaičius, pagal LEA svetainėje www.ena.lt skelbiamus dokumentų rekomenduojamus pavyzdžius;

3) elektromobilių įkrovimo prieigos techninė specifikacija, kurioje turi būti nurodyta, kad ji atitinka minimalius techninius reikalavimus (IP-54 ir / arba IK-8 jei taikoma, OCPP 1.6, yra kintamos srovės (AC)) ir joje yra dinaminio galios valdymo funkcija;

4) įrengtos stotelės su prieiga  (-omis) nuotrauka (-os);

5) Bendrojo naudojimo objektų aprašas, į kurį įtraukta stotelė su prieiga (-omis), įrengta bendrasavininkų bendrai valdomame nekilnojamojo turto objekte

FĮ-03-06

01

Fiksuotasis vieneto įkainis juridiniams asmenims už ant sienos įrengtą elektromobilių įkrovimo stotelę su prieiga (7–22 kW galios)*, su PVM

1099,70

Eur

 

FĮ-03-07

01

Fiksuotasis vieneto įkainis juridiniams asmenims už elektromobilių įkrovimo stotelės papildomus būtinuosius priedus ir įrengimo darbus, kai stotelė įrengiama ant sienos (7–22 kW galios)**, be PVM

1077,09

Eur

 

FĮ-03-08

01

Fiksuotasis vieneto įkainis juridiniams asmenims už elektromobilių įkrovimo stotelės papildomus būtinuosius priedus ir įrengimo darbus, kai stotelė įrengiama ant sienos (7–22 kW galios)**, su PVM

1303,28

Eur

 

FĮ-03-09

01

Fiksuotasis vieneto įkainis juridiniams asmenims už ant žemės įrengtą elektromobilių įkrovimo stotelę su prieiga (7–22 kW galios)*, be PVM

1346,70

Eur

FĮ-03-10

01

Fiksuotasis vieneto įkainis juridiniams asmenims už ant žemės įrengtą elektromobilių įkrovimo stotelę su prieiga (7–22 kW galios)*, su PVM

1629,50

Eur

FĮ-03-11

01

Fiksuotasis vieneto įkainis juridiniams asmenims už elektromobilių įkrovimo stotelės papildomus būtinuosius priedus ir įrengimo darbus, kai stotelė įrengiama ant žemės  (7–22 kW galios)**, be PVM

1977,12

Eur

FĮ-03-12

01

Fiksuotasis vieneto įkainis juridiniams asmenims už elektromobilių įkrovimo stotelės papildomus būtinuosius priedus ir įrengimo darbus, kai stotelė įrengiama ant žemės  (7–22 kW galios)**, su PVM

2392,31

Eur

 

* Fiksuotųjų vieneto įkainių vienetų skaičius yra lygus įkrovimo prieigų skaičiui ir turi būti taikomas kartu su jį atitinkančiu elektromobilių įkrovimo stotelės papildomų būtinųjų priedų ir įrengimo darbų fiksuotuoju vieneto įkainiu;
** Fiksuotasis vieneto įkainis turi būti taikomas kartu su jį atitinkančiu elektromobilių įkrovimo stotelės su prieiga fiksuotuoju vieneto įkainiu

 2.8.

Projektų bendrieji atrankos kriterijai

1. Projektas turi atitikti Taisyklių 2 priede nustatytus bendruosius projektų atrankos kriterijus (įskaitant šiame kvietime nurodytus reikalavimus);
2. gautas paraiškas LEA vertina ir atrenka eilės tvarka, pagal jų registracijos datą;
3. paraiškos vertinimas negali trukti ilgiau kaip 40 (keturiasdešimt) darbo dienų nuo paraiškos registracijos dienos. Vertinimo terminas gali būti pratęstas LEA vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka iki 30 (trisdešimt) darbo dienų;
4. paraiškos vertinimo metu patikrinama, ar paraiška užpildyta tinkamai, ar pateikti visi reikalaujami dokumentai,  ar JP projekto pareiškėjas ir prašoma finansuoti JP projekto veikla atitinka šiame kvietime  nurodytus JP projektų atrankos kriterijus (užpildant Taisyklių 2 priede nustatytą formą);
5. jeigu atliekant paraiškos vertinimą nustatoma, kad paraiška užpildyta netinkamai arba joje yra trūkumų, JP projekto pareiškėjui siunčiamas pranešimas per nustatytą terminą, ne trumpesnį kaip 5 (penkios) darbo dienos ir ne ilgesnį kaip 15 (penkiolika) darbo dienų, pateikti trūkstamą informaciją. Jeigu per nurodytą terminą JP projekto paraiškos trūkumai neištaisomi, JP projekto paraiška atmetama;
6. JP projekto paraiška atmetama, jei pateikta pasibaigus kvietime nustatytam terminui arba neatitinka bent vieno Taisyklių 2 priede nustatyto bendrojo projektų atrankos kriterijaus (įskaitant šiame kvietime nustatytus reikalavimus) ir (arba) kai su JP projekto paraiška nepateikti visi reikalaujami pateikti dokumentai - tokie dokumentai nėra pateikiami paprašius LEA, per LEA nurodytą terminą. JP projekto pareiškėjas informuojamas raštu dėl JP projekto paraiškos atmetimo, LEA vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka;
7. jeigu JP projekto paraiška atitinka reikalavimus skirti finansavimą, LEA vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka JP projekto pareiškėjas raštu informuojamas apie sprendimą dėl finansavimo;
8. JP projekto pareiškėjui, kuriam skiriamas finansavimas, išsiųstame sprendime dėl finansavimo nurodoma finansavimo suma, JP projekto išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpis, JP projekto įgyvendinimo trukmė, kitos JP projekto finansavimo sąlygos (atitinkančios Taisyklėse ir kvietime  nustatytus reikalavimus), JP projekto sutartis nėra sudaroma. Sprendimo dėl finansavimo skyrimo data laikoma JP projekto įgyvendinimo pradžia. JP projekto pareiškėjas nuo sprendimo dėl finansavimo datos laikomas JP projekto vykdytoju;
9. JP projekto pareiškėjas bet kuriame vertinimo etape iki finansavimo skyrimo gali paprašyti anuliuoti JP projekto paraišką

 2.9.

JP projektų specialieji atrankos kriterijai

Netaikoma

 2.10.

JP projektų prioritetiniai atrankos kriterijai

Netaikoma

 2.11.

Horizontaliųjų principų ir atitinkamų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatų (toliau – Chartija) laikymosi reikalavimai

1. Nėra numatyta reikalavimų JP projektams, kurie turėtų neigiamą poveikį horizontaliųjų principų aplinkosaugos srityje, socialinėje srityje, ekonomikos srityje, teritorijų vystymo srityje. Finansuojamos JP veiklos rezultatais bus tiesiogiai  prisidedama prie darnaus vystymosi horizontaliųjų principų įgyvendinimo aplinkosaugos srityje;
2. Nenumatomi  apribojimai JP projekto pareiškėjams/JP projektų vykdytojams ir finansuojamoms JP veikloms, kurie turėtų neigiamą poveikį lyčių lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui

 2.12.

JP projekto (-ų) įgyvendinimo trukmė

Ne daugiau 12 mėn. su galimybe vieną kartą pratęsti ne daugiau kaip 6 mėn.

 2.13.

Reikalavimai valstybės pagalbai

1. Finansavimas, skiriamas JP projektams, kuriuos vykdo asmenys, vykdantys ūkinę veiklą, yra skiriamas vadovaujantis De minimis reglamentų nuostatomis. Bendra nereikšmingos (de minimis) pagalbos, suteiktos vienam ūkio subjektui (bendrasavininkui) per 3 finansinius metus, suma neturi viršyti De minimis reglamentuose nustatytų pagalbos ribų. De minimis pagalba gali būti teikiama pagal vieną iš De minimis reglamentų, kurį pasirenka JP projekto pareiškėjas paraiškos teikimo metu;
2. Finansavimas, skiriamas JP projektų pareiškėjams – juridiniams asmenims, nevykdantiems ūkinės veiklos, nėra valstybės pagalba ar nereikšminga (de minimis) pagalba;
3. Jei JP projekto pareiškėjas JP projekto paraiškoje įsipareigoja, kad įrengta stotele su prieiga JP projekto vykdymo ir tęstinumo laikotarpiu galės naudotis tik tie JP projekto pareiškėjo atstovaujami bendrasavininkai, kurie nevykdo ūkinės veiklos – De minimis reglamentų reikalavimai nėra taikomi;
4. Jei JP projekto pareiškėjas JP projekto paraiškoje nurodo, kad įrengta stotele su prieiga JP projekto vykdymo ir tęstinumo laikotarpiu galės naudotis visi JP projekto pareiškėjo atstovaujami bendrasavininkai, įskaitant tuos, kurie vykdo ūkinę veiklą, su JP projekto paraiška turi būti pateiktos bendrasavininkų, kurie naudosis įrengta stotele su prieiga ir vykdo ūkinę veiklą, „Viena įmonė“ deklaracijos. Jeigu nors vienas JP projekto paraiškoje nurodytas ūkinę veiklą vykdantis bendrasavininkas neatitinka De minimis reglamentų reikalavimų, siūloma JP pareiškėjui patikslinti JP paraišką vadovaujantis kvietimo 2.13.3 papunkčio nuostatomis, jam nesutikus JP projekto paraiška atmetama;
5. De minimis pagalba ūkinę veiklą vykdančiam asmeniui (bendrasavininkui) priskiriama proporcingai JP projekto paraiškoje numatytų galimų naudotojų skaičiui;
6. Jeigu JP vykdytojas nustato, kad JP projekto pareiškėjui suteikta nereikšminga (de minimis) pagalba ir JP projekto pareiškėjui numatoma suteikti nereikšminga (de minimis) pagalba viršija De minimis reglamentuose nustatytą nereikšmingos (de minimis) pagalbos dydį, JP projekto pareiškėjui teikiama nereikšminga (de minimis) pagalba, kurią sudaro De minimis reglamentuose nustatytas didžiausios nereikšmingos (de minimis) pagalbos ir jau suteiktos nereikšmingos (de minimis) pagalbos sumų skirtumas;
7. De minimis pagalba pagal De minimis reglamentus gali būti teikiama tik iki 2024 m. birželio 30 d.

 2.14.

Reikalavimai po JP projektų veiklų įgyvendinimo

1. JP projekto vykdytojas privalo užtikrinti JP projekto investicijų tęstinumo reikalavimus penkerius kalendorinius metus po JP finansavimo pabaigos;
2. Kai JP projektas, vykdomas pagal kvietimo 2.13.3 papunktyje nurodytą alternatyvą, JP projekto vykdytojas privalo užtikrinti, kad:
   2.1. įrengta stotele su prieiga privalo turėti galimybę naudotis visi bendrasavininkai, nevykdantys ūkinės veiklos;
   2.2. įrengta stotele su prieiga negalės naudotis bendrasavininkai, vykdantys ūkinę veiklą;
3. Kai JP projektas, vykdomas pagal kvietimo 2.13.4 papunktyje nurodytą alternatyvą, JP projekto vykdytojas privalo užtikrinti, kad įrengta stotele nesinaudos nauji bendrasavininkai, vykdantys ūkinę veiklą, kurie nebuvo nurodyti JP projekto paraiškos teikimo metu;
4. JP projekto vykdytojas privalo užtikrinti Taisyklėse nustatytus dokumentų saugojimo ir prieinamumo reikalavimus;
5. LEA vykdo JP projektų investicijų tęstinumo reikalavimų stebėseną vadovaudamasi rizikos vertinimu ir vidaus procedūrų aprašu, įskaitant JP projektų patikrų vietoje atlikimą;
6. JP projekto vykdytojas privalo, LEA prašymu ir nustatytais terminais,  pateikti LEA informaciją/dokumentus, reikalingus LEA vykdyti JP projekto investicijų tęstinumo užtikrinimo stebėseną;
7. jeigu JP projekto vykdytojas nesilaiko investicijų tęstinumo reikalavimų, nustatytų Taisyklėse ir šiame kvietime, ir dėl to atsirado netinkamų finansuoti JP projekto išlaidų, apmokėtų finansavimo lėšomis, jas JP projekto vykdytojas privalo grąžinti LEA;
8. JP projekto vykdytojas turi užtikrinti, kad įrengta privati įkrovimo stotelė JP projekto įgyvendinimo metu ir šio kvietimo 2.14.1 papunktyje nustatytu tęstinumo laikotarpiu liktų privati, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatyme ir nebūtų įtraukta į Viešųjų ir pusiau viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų informacinę sistemą

 2.15.

Mokėjimo prašymų teikimo ir kompensavimo tvarka

1. JP projekto vykdytojui avanso mokėjimai neatliekami;
2. JP projekto mokėjimo prašymas kompensuoti dalį tinkamų JP projekto išlaidų (toliau – mokėjimo prašymas) teikiamas ne anksčiau,  kaip gavus LEA sprendimą dėl finansavimo, kartu su kvietimo 2.7 papunktyje nurodytais dokumentais;
3. JP projekto mokėjimo prašymas teikiamas raštu LEA adresu [email protected], arba kitu LEA svetainėje www.ena.lt nurodytu būdu (pavyzdžiui, naudojantis Europos Sąjungos investicijų administravimo informacine sistema, kai joje bus atitinkami funkcionalumai);
4. Mokėjimo prašymo tikrinimas negali trukti ne ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) darbo dienų nuo mokėjimo prašymo gavimo LEA registracijos dienos. Vertinimo terminas gali būti pratęstas LEA vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka iki 20 (dvidešimt) darbo dienų;
5. Jeigu su mokėjimo prašymu pateikti ne visi reikalaujami dokumentai ir (arba) mokėjimo prašymas užpildytas netinkamai, JP projekto vykdytojui LEA siunčia pranešimą per nustatytą terminą, ne trumpesnį kaip 5 (penkios) darbo dienos ir ne ilgesnį kaip 15 (penkiolika) darbo dienų, pateikti trūkstamą informaciją. Jeigu per nurodytą terminą trūkumai neištaisomi, o JP vykdytojas nenurodo priežasčių arba nurodytos priežastys, dėl kurių nebuvo galima per nurodytą terminą pateikti prašomos informacijos, nepripažįstamos svarbiomis, JP projekto mokėjimo prašymas atmetamas;
6. Jei JP projekto vykdytojas neįgyvendina JP projekto per finansavimo sprendime nustatytą terminą, jam finansavimas neišmokamas, LEA raštu informuoja JP projekto vykdytoją apie sprendimą dėl finansavimo nutraukimo;
7. jeigu teisės aktų nustatyta tvarka JP projektui išmokėtos finansavimo lėšos ar jų dalis pripažįstamos netinkamomis finansuoti dėl JP projekto vykdytojo veiksmų, jas JP projekto vykdytojas privalo grąžinti LEA

 2.16.

Taikomi teisės aktai

1. 2021 m. vasario 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 2021/241, kuriuo nustatoma ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė;
2. 2021 m. liepos 28 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas dėl Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įvertinimo patvirtinimo;
3.  2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai su visais pakeitimais; 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žemės ūkio sektoriuje; 2014 m. birželio 27 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 717/2014 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje; 2019 m. vasario 21 d. Komisijos reglamentas (ES) 2019/316, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žemės ūkio sektoriuje ir 2020 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentas (ES) 2020/972, kuriuo iš dalies keičiant Reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 pratęsiamas jo galiojimas ir iš dalies keičiant Reglamentą (ES) Nr. 651/2014 pratęsiamas jo galiojimas ir įtraukiami patikslinimai nuostatos (toliau – De minimis reglamentai);
4. 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 8 d. nutarimu Nr. 1064 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos patvirtinimo“;
5. 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-03 „Įgyvendinti  degalų iš AEI gamybos priemones ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą transporto sektoriuje“ aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2022 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 1-192;
6. 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-03 „Įgyvendinti  degalų iš AEI gamybos priemones ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą transporto sektoriuje“ veiklos „Privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2022 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 1-192 (toliau - Projektų finansavimo sąlygų aprašas);
7. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėspatvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės);
8. Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymas;
9. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;
10. Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas;
11. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės, patvirtintos  Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22 „Dėl elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“;
12. Daugiabučio gyvenamojo namo ar kitos paskirties pastato (pastatų) bendrojo naudojimo objektų aprašo tipinė forma patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. lapkričio 2 d. Nr. D1-895 „Dėl daugiabučio gyvenamojo namo ar kitos paskirties pastato (pastatų) bendrojo naudojimo objektų aprašo tipinės (pavyzdinės) formos patvirtinimo“;
13. Elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimo išlaidų fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimas (toliau – Tyrimas), skelbiamas Europos socialinio fondo agentūros interneto svetainėje

 3. INFORMACIJA APIE PARAIŠKOS FINANSUOTI JP PROJEKTĄ (TOLIAU – PARAIŠKA) TEIKIMĄ

 3.1.

Paraiškos pateikimo terminas

Nuo 2023-09-29 12:00

Iki 2024-06-30 17:00

 

 3.2.

Paraiškos rengimo ir teikimo tvarka

1. Paraiškos teikiamos internetu užpildant Taisyklių 6 priede nustatytą paraiškos formą;
2. Vienoje paraiškoje nėra ribojamas nekilnojamojo turto objektų, kuriuose siekiama įrengti stotelę su prieiga (-omis), skaičius;
3. Nėra ribojamas vieno kvietimo metu vieno JP projekto pareiškėjo teikiamų paraiškų skaičius;
4. Internetu pildomos paraiškos formos laukų išdėstymo tvarka gali skirtis nuo Taisyklių 6 priede pateiktoje formoje nurodytos laukų išdėstymo tvarkos, dalis laukų iš anksto užpildyta informacija pagal šio kvietimo sąlygas;
5. Informaciją apie kvietimą galima rasti www.ena.lt, www.esinvesticijos.lt

 3.3.

Privalomi priedai

1. Jei JP projekto pareiškėjas JP projekto paraiškoje nurodo, kad įrengta stotele su prieiga JP projekto vykdymo ir tęstinumo laikotarpiu galės naudotis visi JP projekto pareiškėjo atstovaujami bendrasavininkai, įskaitant tuos, kurie vykdo ūkinę veiklą, su JP projekto paraiška turi būti pateiktos bendrasavininkų, kurie naudosis įrengta stotele su prieiga ir vykdo ūkinę veiklą, „Viena įmonė“ deklaracijos, kurios forma patvirtinta Tarpinstitucinės darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2021 m. birželio 11 d. Įsakymu Nr. 1K-219 „Dėl tarpinstitucinės darbo grupės sudarymo“;
2. Įgaliojimas (jei taikoma);
3. JP projekto pareiškėjo nuosavo įnašo (didesnio negu 10 000 eurų) finansavimo šaltinius  pagrindžiantys dokumentai;
4. Daugiabučio gyvenamojo namo ar kitos paskirties pastato (pastatų) bendrojo naudojimo objektų aprašas;
5. Forma dėl  PVM, kurio pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus negalima įtraukti į PVM atskaitą, apmokėjimo valstybės biudžeto lėšomis (teikia kvietimo 2.6.15 papunktyje nurodyti pareiškėjai (valstybės institucijos, įstaigos ir įmonės, savivaldybių institucijos, įstaigos ir įmonės, valstybinių mokslo ir studijų institucijos bei viešosios įstaigos, kurių viena iš dalininkų yra valstybė ar savivaldybė))

 3.4.

Kontaktiniai duomenys konsultacijoms

Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra (LEA)

Informacija teikiama:
El. paštu [email protected]
Tel. 8 5 230 3312

Detalesnė informacija dėl konsultavimo teikiama LEA svetainėje www.ena.lt

 3.5.

Kita aktuali informacija

1. Paskelbus kvietimą, gali būti keičiama neesminė kvietimo ir (ar) jo priedų informacija (t. y. nekeičiamos JP projektų finansavimo ir (arba) paraiškų teikimo sąlygos, ši informacija neturi įtakos paraiškų vertinimo rezultatams);
2. Paaiškinimai, atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus dėl kvietimo, paraiškų pildymo, vertinimo ir atrankos, JP projektų įgyvendinimo, išlaidų tinkamumo, atsiskaitymo, finansavimo išmokėjimo, dokumentų pavyzdžiai teikiami LEA svetainėje www.ena.lt;
3. Kvietimas gali būti stabdomas arba baigiamas anksčiau, nei nustatytas terminas kvietime, Taisyklėse ir Projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytais atvejais

Paraiškos pateikimo terminas – nuo 2023-09-29 12:00 iki 2024-06-30 17:00
● „Juridinių asmenų privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas darbovietėse“ (Nr. 03-002-J-0001-J11)

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS FINANSUOTI JUNGTINIO PROJEKTO PROJEKTUS

„Juridinių asmenų privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas darbovietėse“ 

Nr. 03-002-J-0001-J11

Galimos gauti dotacijos EV prieigai įsirengti preliminari skaičiuoklė (pildyti D,E,F,G stulpelius)

 1.

INFORMACIJA APIE KVIETIMĄ TEIKTI PARAIŠKAS FINANSUOTI JUNGTINIO PROJEKTO (TOLIAU – JP) PROJEKTUS (TOLIAU – KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS)

 1.1.

Atsakinga  institucija

Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra

 1.2.

Administruojančioji institucija

 viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra
​​☐​ viešoji įstaiga Inovacijų agentūra

 1.3.

Programa

☐ 2021–2027 m. ES fondų investicijų programa
 Planas „Naujos kartos Lietuva“

 1.4.

ES fondas

 Netaikoma
☐ Europos regioninės plėtros fondas
☐ “Europos socialinis fondas +”
☐ Sanglaudos fondas
☐ Teisingos pertvarkos fondas

 1.5.

Finansavimo forma

 01 Dotacija

 1.6.

Regionas

 Netaikoma
☐ Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas
☐ Sostinės regionas

 1.7.

Apskritis

 Netaikoma

 1.8.

JP projektų atrankos būdas

Tęstinis

 1.9.

Bendra kvietimui teikti paraiškas skirta finansavimo lėšų suma (eurais)

12118283,63

 1.10.

Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma JP projektui įgyvendinti (eurais)

 Netaikoma

 1.11.

Finansuojamoji dalis

iki 30 proc.  

 1.12.

Nuosavo įnašo dalis 

iki 70 proc.  

 2. BENDRI REIKALAVIMAI

 2.1.

Finansuojama JP projektų veikla

Privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas.

 2.2.

Galimi JP projektų pareiškėjai

Viešasis arba privatus juridinis asmuo, siekiantis stotelę su prieiga (-omis) įrengti nuosavybės, patikėjimo, panaudos, nuomos teise valdomuose nekilnojamojo turto objektuose, išskyrus daugiabučio bendrojo naudojimo turto objektų valdytojus ir apšvietimo tinklą valdančius juridinius asmenis.

 2.3.

Pareiškėjų tipas

☒ Viešasis
☒ Privatusis

 2.4.

Siekiami rezultatai ir jų matavimo vienetai

☒ Netaikoma

 2.5.

Minimali siektina reikšmė

☒ Netaikoma

 2.6.

Reikalavimai JP projektams

1. Partneriai negalimi;
2. Finansavimas neteikiamas JP projektams, vykdomiems ne Lietuvos Respublikos teritorijoje;
3. Finansuojama tik kintamosios srovės stotelė su prieiga;
4. Ant žemės statoma stotelė su prieiga (-omis)  turi atitikti ne žemesnę kaip IK-08 atsparumo smūgiams klasę;
5. Lauke įrengiama stotelė su prieiga (-omis)  turi atitikti ne žemesnę kaip IP-54 atsparumo dulkėms ir drėgmei klasę;
6. Įrengiama stotelė su prieiga turi turėti ne žemesnį kaip OCPP 1.6 komunikacijos protokolą ir apskaitos/atsiskaitymo funkcionalumą;
7. Įrengta stotelė su prieiga (-omis)  ir įsigytais priedais ar papildoma įranga (įskaitant dinaminio galios (apkrovos) valdymo skaitiklį) turi užtikrinti dinaminio galios valdymo funkcijos veikimą;
8. Turi būti diegiama tik nauja ir anksčiau nenaudota įranga ir susiję komponentai, įranga turi būti įrengiama ir montuojama pagal gamintojo instrukciją ir vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22 „Dėl Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“;
9. Įrengiamoje elektromobilio įkrovimo stotelėje įkrovimo prieigų suminė galia turi būti nedidesnė arba lygi 44 kW;
10. Didžiausia galima JP projekto finansuojamoji dalis – iki 30 proc. visų tinkamų finansuoti JP projekto išlaidų, apskaičiuojamų pagal šiame kvietime teikti paraiškas (toliau – kvietimas) nurodytus fiksuotuosius įkainius ir nepažeidžiant De minimis reglamentų arba Bendrojo bendrosios išimties reglamento reikalavimų (kai taikoma);
11. Tinkamos finansuoti JP projekto išlaidos turi atitikti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ (toliau – Taisyklės) išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus;
12. Tinkamų išlaidų kategorijos:
   12.1. stotelės su prieiga (-omis) įsigijimo išlaidos;
   12.2. dinaminio galios valdymo įrengimo stotelėje su prieiga (-omis) papildomos išlaidos;
   12.3. papildomų būtinųjų priedų (krovimo laidas, kabelis, nuotėkio relė ir kt.) išlaidos;
   12.4. montavimo darbų išlaidos;
   12.5. papildomos išlaidos, susijusios su komunikacijos protokolu ir apskaitos/atsiskaitymo funkcionalumu;
   12.6. ženklinimo darbų išlaidos;
13. Tinkamos finansuoti JP projekto išlaidos turi būti patirtos ne anksčiau kaip 2023 m. balandžio 1 d., tačiau ne vėliau kaip iki JP vykdytojo – viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūros (toliau – LEA) rašte dėl sprendimo skirti finansavimą JP projektui (toliau – sprendimas dėl finansavimo) nurodytos JP projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos, tačiau ne vėliau kaip iki 2026 m. sausio 31 d. ir atitikti Tyrime nustatytas fiksuotuosius vieneto įkainius sudarančias išlaidų kategorijas (taikoma JP projektų paraiškoms, kurioms finansavimas skiriamas taikant de minimis reglamentus arba kai de minimis ar valstybės pagalba nėra teikiama);
14. Tinkamos finansuoti JP projekto išlaidos turi būti patirtos ne anksčiau JP projekto paraiškos pateikimo dienos, tačiau ne vėliau kaip iki  LEA sprendime dėl finansavimo nurodytos JP projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos, tačiau ne vėliau kaip iki 2026 m. sausio 31 d., ir atitikti Tyrime nustatytas fiksuotuosius vieneto įkainius sudarančias išlaidų kategorijas (taikoma JP projektų paraiškoms, kurioms finansavimas skiriamas taikant Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą (išskyrus JP projektų pareiškėjus, turinčius didelės įmonės statusą));
15. JP projektams avanso mokėjimai neatliekami;
16. PVM nėra tinkamas finansuoti, išskyrus JP projektų pareiškėjų, kurie yra valstybės institucijos, įstaigos ir įmonės, savivaldybių institucijos, įstaigos ir įmonės, valstybinės mokslo ir studijų institucijos bei viešosios įstaigos, kurių viena iš dalininkų yra valstybė ar savivaldybė, JP projektų PVM, kuris tenka JP projektui skiriamo finansavimo lėšų daliai ir kurio pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus negalima įtraukti į PVM atskaitą, yra tinkamas finansuoti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis;
17.  JP projekto pareiškėjas paraiškoje pateikia JP projekto pareiškėjo nuosavo įnašo (didesnio negu 10 000 eurų) finansavimo šaltinius  pagrindžiančius dokumentus, pvz., pažymą, kurioje nurodytas banko (kredito įstaigų, juridinių asmenų, akcininkų ar kitų) sprendimas suteikti lėšas JP projektui įgyvendinti, paskolos sutartis ar kita;
18. JP projekto pareiškėjas paraiškoje pateikia JP projekto pareiškėjo nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto objekto unikalų numerį arba kitais teisėtais pagrindais valdomo (ne trumpiau, nei galima JP projekto trukmė su galimu pratęsimu ir šio kvietimo 2.14.1 papunktyje nurodytas JP projekto tęstinumo reikalavimų užtikrinimo terminas). Panaudos ar nuomos sutartis turi būti užregistruota Nekilnojamojo turto kadastre ir registre;
19. JP projekto pareiškėjas, teikdamas JP projekto paraišką, patvirtina, kad JP projekto pareiškėjo (juridinio asmens) valdymo organas, turintis teisę priimti sprendimus, yra priėmęs sprendimą pritarti JP projekto pareiškėjo teikiamai JP projekto paraiškai ir JP projekto įgyvendinimui;
20. JP projekto pareiškėjas teikdamas paraišką patvirtina, kad mokėjimo prašymą kompensuoti tinkamas JP projekto išlaidas teiks tik gavęs teisės aktuose nustatytus (jei taikoma) sutikimus/leidimus įrengti ir prijungti prie elektros tinklo stotelę su prieiga (-omis) atitinkamame nekilnojamojo turto objekte

 2.7.

Taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai

Kodas

Versija

 

Pavadinimas

Dydis (eurais arba proc.)

Matavimo vienetas

Rezultato, už kurį mokamas supaprastintai apmokamų išlaidų dydis, pasiekimo įrodymo dokumentai

FĮ-03-05

 

 

 

 

 

01

Fiksuotasis vieneto įkainis juridiniams asmenims už ant sienos įrengtą elektromobilių įkrovimo stotelę su prieiga (7–22 kW galios)*, be PVM

908,84

 

 

 

 

Eur

 

1) elektromobilių įkrovimo stotelės su prieiga (-omis)  ir papildomos įrangos (įskaitant dinaminio galios (apkrovos) valdymo skaitiklį) užtikrinančios dinaminio galios valdymo funkcijos veikimą įsigijimo PVM sąskaita faktūra / sąskaita faktūra išrašyta pareiškėjo ar įgaliotinio vardu (kai taikoma);

2) elektromobilių įkrovimo stotelės su prieiga (-omis) ir papildomos įrangos (įskaitant dinaminio galios (apkrovos) valdymo skaitiklį) užtikrinančios dinaminio galios valdymo funkcijos veikimą montavimo / įrengimo perdavimo–priėmimo aktas, išrašytas pareiškėjo ar įgaliotinio vardu (kai taikoma), kuriame nurodytas elektromobilių įkrovimo stotelės su prieiga (-omis) įrengimo adresas (-ai), perduodama prieigos elektrinė galia bei prieigų skaičius, pagal LEA svetainėje www.ena.lt skelbiamus dokumentų rekomenduojamus pavyzdžius;

3) elektromobilių įkrovimo prieigos techninė specifikacija, kurioje turi būti nurodyta, kad ji atitinka minimalius techninius reikalavimus (IP-54 ir / arba IK-8 jei taikoma, OCPP 1.6, yra kintamosios srovės (AC)) ir joje yra dinaminio galios valdymo funkcija;

4) įrengtos stotelės su prieiga  (-omis) nuotrauka (-os).

 

FĮ-03-06

 

01

Fiksuotasis vieneto įkainis juridiniams asmenims už ant sienos įrengtą elektromobilių įkrovimo stotelę su prieiga (7–22 kW galios)*, su PVM

1099,70

Eur

 

FĮ-03-07

 

01

 

Fiksuotasis vieneto įkainis juridiniams asmenims už elektromobilių įkrovimo stotelės papildomus būtinuosius priedus ir įrengimo darbus, kai stotelė įrengiama ant sienos (7–22 kW galios)**, be PVM

1077,09

Eur

 

FĮ-03-08

01

Fiksuotasis vieneto įkainis juridiniams asmenims už elektromobilių įkrovimo stotelės papildomus būtinuosius priedus ir įrengimo darbus, kai stotelė įrengiama ant sienos (7–22 kW galios)**, su PVM

1303,28

Eur

 

FĮ-03-09

 

01

 

Fiksuotasis vieneto įkainis juridiniams asmenims už ant žemės įrengtą elektromobilių įkrovimo stotelę su prieiga (7–22 kW galios)*, be PVM

1346,70

 

FĮ-03-10

01

Fiksuotasis vieneto įkainis juridiniams asmenims už ant žemės įrengtą elektromobilių įkrovimo stotelę su prieiga (7–22 kW galios)*, su PVM

1629,50

 

FĮ-03-11

 

01

 

Fiksuotasis vieneto įkainis juridiniams asmenims už elektromobilių įkrovimo stotelės papildomus būtinuosius priedus ir įrengimo darbus, kai stotelė įrengiama ant žemės  (7–22 kW galios)**, be PVM

1977,12

 

FĮ-03-12

 

01

 

Fiksuotasis vieneto įkainis juridiniams asmenims už elektromobilių įkrovimo stotelės papildomus būtinuosius priedus ir įrengimo darbus, kai stotelė įrengiama ant žemės  (7–22 kW galios)**, su PVM

2392,31

 

* Fiksuotųjų vieneto įkainių vienetų skaičius yra lygus įkrovimo prieigų skaičiui ir turi būti taikomas kartu su jį atitinkančiu elektromobilių įkrovimo stotelės papildomų būtinųjų priedų ir įrengimo darbų fiksuotuoju vieneto įkainiu.
** Fiksuotasis vieneto įkainis turi būti taikomas kartu su jį atitinkančiu elektromobilių įkrovimo stotelės su prieiga fiksuotuoju vieneto įkainiu

 2.8.

Projektų bendrieji atrankos kriterijai

1. Projektas turi atitikti Taisyklių 2 priede nustatytus bendruosius projektų atrankos kriterijus (įskaitant šiame kvietime nurodytus reikalavimus);
2. Gautas paraiškas LEA vertina ir atrenka eilės tvarka, pagal jų registracijos datą;
3. paraiškos vertinimas negali trukti ilgiau kaip 40 (keturiasdešimt) darbo dienų nuo paraiškos registracijos dienos. Vertinimo terminas gali būti pratęstas LEA vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka iki 30 (trisdešimt) darbo dienų;
4. Paraiškos vertinimo metu patikrinama, ar paraiška užpildyta tinkamai, ar pateikti visi reikalaujami dokumentai,  ar JP projekto pareiškėjas ir prašoma finansuoti JP projekto veikla atitinka šiame kvietime  nurodytus JP projektų atrankos kriterijus (užpildant Taisyklių 2 priede nustatytą formą);
5. Jeigu atliekant paraiškos vertinimą nustatoma, kad paraiška užpildyta netinkamai arba joje yra trūkumų, JP projekto pareiškėjui siunčiamas pranešimas per nustatytą terminą, ne trumpesnį kaip 5 (penkios) darbo dienos ir ne ilgesnį kaip 15 (penkiolika) darbo dienų, pateikti trūkstamą informaciją. Jeigu per nurodytą terminą JP projekto paraiškos trūkumai neištaisomi, JP projekto paraiška atmetama;
6. JP projekto paraiška atmetama, jei pateikta pasibaigus kvietime nustatytam terminui arba neatitinka bent vieno Taisyklių 2 priede nustatyto bendrojo projektų atrankos kriterijaus (įskaitant šiame kvietime nustatytus reikalavimus) ir (arba) kai su JP projekto paraiška nepateikti visi reikalaujami pateikti dokumentai - tokie dokumentai nėra pateikiami paprašius LEA, per LEA nurodytą terminą. JP projekto pareiškėjas informuojamas raštu dėl JP projekto paraiškos atmetimo, LEA vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka;
7. Jeigu JP projekto paraiška atitinka reikalavimus skirti finansavimą, LEA vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka JP projekto pareiškėjas raštu informuojamas apie sprendimą dėl finansavimo;
8. JP projekto pareiškėjui, kuriam skiriamas finansavimas, išsiųstame sprendime dėl finansavimo nurodoma finansavimo suma, JP projekto išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpis, JP projekto įgyvendinimo trukmė, kitos JP projekto finansavimo sąlygos (atitinkančios Taisyklėse ir kvietime  nustatytus reikalavimus), JP projekto sutartis nėra sudaroma. Sprendimo dėl finansavimo skyrimo data laikoma JP projekto įgyvendinimo pradžia. JP projekto pareiškėjas nuo sprendimo dėl finansavimo datos laikomas JP projekto vykdytoju;
9. JP projekto pareiškėjas bet kuriame vertinimo etape iki finansavimo skyrimo gali paprašyti anuliuoti JP projekto paraišką

 2.9.

JP projektų specialieji atrankos kriterijai

Netaikoma

 2.10.

JP projektų prioritetiniai atrankos kriterijai

Netaikoma

 2.11.

Horizontaliųjų principų ir atitinkamų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatų (toliau – Chartija) laikymosi reikalavimai

1. Nėra numatyta reikalavimų JP projektams, kurie turėtų neigiamą poveikį horizontaliųjų principų aplinkosaugos srityje, socialinėje srityje, ekonomikos srityje, teritorijų vystymo srityje. Finansuojamos JP veiklos rezultatais bus tiesiogiai  prisidedama prie darnaus vystymosi horizontaliųjų principų įgyvendinimo aplinkosaugos srityje;
2. nenumatomi  apribojimai JP projekto pareiškėjams/JP projektų vykdytojams ir finansuojamoms JP veikloms, kurie turėtų neigiamą poveikį lyčių lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui

 2.12.

JP projekto (-ų) įgyvendinimo trukmė

Ne daugiau 12 mėn. su galimybe vieną kartą pratęsti ne daugiau kaip 6 mėn.

 2.13.

Reikalavimai valstybės pagalbai

1. Finansavimas, skiriamas JP projektų pareiškėjams – juridiniams asmenims, nevykdantiems ūkinės veiklos, nėra valstybės pagalba ar nereikšminga (de minimis) pagalba;
2. JP projekto pareiškėjas, vykdantis ūkinę veiklą, JP projekto paraiškos teikimo metu gali pasirinkti, ar valstybės pagalba JP projektui bus teikiama pagal kvietimo 2.13.3 ar kvietimo 2.13.4 papunktį;
3. Kai finansavimas skiriamas vadovaujantis De minimis reglamentų nuostatomis, bendra nereikšmingos (de minimis) pagalbos, suteiktos vienam ūkio subjektui per 3 finansinius metus, suma neturi viršyti De minimis reglamentuose nustatytų pagalbos ribų. De minimis pagalba gali būti teikiama pagal vieną iš De minimis reglamentų, kurį pasirenka JP projekto pareiškėjas paraiškos teikimo metu;
   3.1. Jeigu JP vykdytojas nustato, kad JP projekto pareiškėjui suteikta nereikšminga (de minimis) pagalba ir JP projekto pareiškėjui numatoma suteikti nereikšminga (de minimis) pagalba viršija De minimis reglamentuose nustatytą nereikšmingos (de minimis) pagalbos dydį, JP projekto pareiškėjui teikiama nereikšminga (de minimis) pagalba, kurią sudaro De minimis reglamentuose nustatytas didžiausios nereikšmingos (de minimis) pagalbos ir jau suteiktos nereikšmingos (de minimis) pagalbos sumų skirtumas;
   3.2. De minimis pagalba pagal De minimis reglamentus gali būti teikiama tik iki 2024 m. birželio 30 d.;
4. JP projekto veiklų finansavimas yra valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnyje. Finansavimas, skiriamas kaip valstybės pagalba projektams yra investicinė pagalba, kuri teikiama pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento 36a straipsnį, atsižvelgiant į Bendrojo bendrosios išimties reglamento I skyriaus nuostatas bei 1 straipsnio 2–6 dalyse nustatytus apribojimus. JP projektų valstybės pagalbos atitikties Bendrojo bendrosios išimties reglamento 36a straipsnio nuostatoms vertinimą atlieka JP vykdytojas pagal Projektų finansavimo sąlygų aprašo 5 priede nurodytus vertinimo kriterijus:
   4.1. Valstybės pagalba neteikiama:
      4.1.1. Jeigu JP projekto pareiškėjas ir (arba) ūkio subjektas, kuriam priklauso JP projekto pareiškėjas, yra priskiriami sunkumų patiriančios įmonės, kaip ši sąvoka apibrėžta Bendrojo bendrosios išimties reglamento 2 straipsnio 18 dalyje, kategorijai. Ūkio subjektu laikomas JP projekto pareiškėjas ir visos jo pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento I priedo 3 straipsnį susijusios įmonės;
      4.1.2. Ūkio subjektams, kuriems išduotas vykdomasis raštas sumoms išieškoti pagal ankstesnį Komisijos sprendimą, kuriame pagalba skelbiama neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka. Nauja valstybės pagalba negali būti teikiama iki nebus sugrąžinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka gauta valstybės pagalba;
      4.1.3. Ūkio subjektams, vykdantiems veiklą žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje, patenkantiems į Bendrojo bendrosios išimties reglamento 1 straipsnio 3 dalies a punkto taikymo sritį;
      4.1.4. Jei vienos įmonės vienam investiciniam projektui pagalbos dydis viršytų 30 mln. eurų (Bendrojo bendrosios išimties reglamento 4 straipsnio 1 dalies sb punktas);
      4.1.5. Jei ji neturi skatinamojo poveikio, nustatyto Bendrojo bendrosios išimties reglamento 6 straipsnyje;
   4.2. Valstybės pagalba, kurios tinkamas finansuoti išlaidas galima nustatyti ir kuriai pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento taikoma išimtis, gali būti sumuojama su:
      4.2.1. bet kokia kita valstybės pagalba, jei tos veiklos yra susijusios su skirtingomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurias galima nustatyti;
      4.2.2. bet kokia kita valstybės pagalba, susijusia su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurios iš dalies arba visiškai sutampa, tik jeigu taip susumavus, didžiausia pagalbos suma neviršija Bendrojo bendrosios išimties reglamento 36a straipsnio 7 dalyje nustatytos pagalbos ribos, o didžiausias pagalbos intensyvumas neviršija Bendrojo bendrosios išimties reglamento 36a straipsnio 6 dalyje nustatyto pagalbos intensyvumo;
   4.3. Valstybės pagalba, kuriai pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamentą taikoma išimtis, nesumuojama su jokia de minimis pagalba, susijusia su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, jei susumavus būtų viršytas pagalbos intensyvumas, kaip nustatyta Bendrojo bendrosios išimties reglamento 8 straipsnio 5 dalyje;
   4.4. Pagalba teikiama, jei yra tenkinamos Bendrojo bendrosios išimties reglamento 36a straipsnyje ir I skyriuje nustatytos sąlygos. Įkrovimo ir degalų papildymo infrastruktūros uostuose įrengimas pagal Projektų finansavimo sąlygų aprašą nėra tinkamas finansuoti

 2.14.

Reikalavimai po JP projektų veiklų įgyvendinimo

1. JP projekto vykdytojas privalo užtikrinti JP projekto investicijų tęstinumo reikalavimus penkerius kalendorinius metus po JP finansavimo pabaigos;
2. JP projekto vykdytojas privalo užtikrinti Taisyklėse nustatytus dokumentų saugojimo ir prieinamumo reikalavimus 5 metus arba 10 metų (kai finansavimas teikiamas pagal Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą);
3. LEA vykdo JP projektų investicijų tęstinumo reikalavimų stebėseną vadovaudamasi rizikos vertinimu ir vidaus procedūrų aprašu, įskaitant JP projektų patikrų vietoje atlikimą;
4. JP projekto vykdytojas privalo, LEA prašymu ir nustatytais terminais,  pateikti LEA informaciją/dokumentus, reikalingus LEA vykdyti JP projekto investicijų tęstinumo užtikrinimo stebėseną;
5. Jeigu JP projekto vykdytojas nesilaiko investicijų tęstinumo reikalavimų, nustatytų Taisyklėse ir šiame kvietime, ir dėl to atsirado netinkamų finansuoti JP projekto išlaidų, apmokėtų finansavimo lėšomis, jas JP projekto vykdytojas privalo grąžinti LEA;
6. JP projekto vykdytojas turi užtikrinti, kad įrengta privati įkrovimo stotelė JP projekto įgyvendinimo metu ir šio kvietimo 2.14.1 papunktyje nustatytu tęstinumo laikotarpiu liktų privati, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatyme ir nebūtų įtraukta į Viešųjų ir pusiau viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų informacinę sistemą

 2.15.

Mokėjimo prašymų teikimo ir kompensavimo tvarka

1. JP projekto vykdytojui avanso mokėjimai neatliekami;
2. JP projekto mokėjimo prašymas kompensuoti dalį tinkamų JP projekto išlaidų (toliau – mokėjimo prašymas) teikiamas ne anksčiau,  kaip gavus LEA sprendimą dėl finansavimo, kartu su kvietimo 2.7 papunktyje nurodytais dokumentais;
3. JP projekto mokėjimo prašymas teikiamas raštu LEA adresu [email protected], arba kitu LEA svetainėje www.ena.lt nurodytu būdu (pavyzdžiui, naudojantis Europos Sąjungos investicijų administravimo informacine sistema, kai joje bus atitinkami funkcionalumai);
4. Mokėjimo prašymo tikrinimas negali trukti ne ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) darbo dienų nuo mokėjimo prašymo gavimo LEA registracijos dienos. Vertinimo terminas gali būti pratęstas LEA vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka iki 20 (dvidešimt) darbo dienų;
5. Jeigu su mokėjimo prašymu pateikti ne visi reikalaujami dokumentai ir (arba) mokėjimo prašymas užpildytas netinkamai, JP projekto vykdytojui LEA siunčia pranešimą per nustatytą terminą, ne trumpesnį kaip 5 (penkios) darbo dienos ir ne ilgesnį kaip 15 (penkiolika) darbo dienų, pateikti trūkstamą informaciją. Jeigu per nurodytą terminą trūkumai neištaisomi, o JP vykdytojas nenurodo priežasčių arba nurodytos priežastys, dėl kurių nebuvo galima per nurodytą terminą pateikti prašomos informacijos, nepripažįstamos svarbiomis, JP projekto mokėjimo prašymas atmetamas;
6. Jei JP projekto vykdytojas neįgyvendina JP projekto per finansavimo sprendime nustatytą terminą, jam finansavimas neišmokamas, LEA raštu informuoja JP projekto vykdytoją apie sprendimą dėl finansavimo nutraukimo;
7. Jeigu teisės aktų nustatyta tvarka JP projektui išmokėtos finansavimo lėšos ar jų dalis pripažįstamos netinkamomis finansuoti dėl JP projekto vykdytojo veiksmų, jas JP projekto vykdytojas privalo grąžinti LEA

 2.16.

Taikomi teisės aktai

1. 2021 m. vasario 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 2021/241, kuriuo nustatoma ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė;
2. 2021 m. liepos 28 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas dėl Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įvertinimo patvirtinimo;
3.  2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai su visais pakeitimais; 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žemės ūkio sektoriuje; 2014 m. birželio 27 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 717/2014 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje; 2019 m. vasario 21 d. Komisijos reglamentas (ES) 2019/316, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žemės ūkio sektoriuje ir 2020 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentas (ES) 2020/972, kuriuo iš dalies keičiant Reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 pratęsiamas jo galiojimas ir iš dalies keičiant Reglamentą (ES) Nr. 651/2014 pratęsiamas jo galiojimas ir įtraukiami patikslinimai nuostatos (toliau – De minimis reglamentai);
4. 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, su visais pakeitimais (toliau – Bendrasis bendrosios išimties reglamentas);
5. 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 8 d. nutarimu Nr. 1064 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos patvirtinimo“;
6. 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-03 „Įgyvendinti  degalų iš AEI gamybos priemones ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą transporto sektoriuje“ aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2022 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 1-192;
7. 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-03 „Įgyvendinti  degalų iš AEI gamybos priemones ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą transporto sektoriuje“ veiklos „Privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2022 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 1-192 (toliau - Projektų finansavimo sąlygų aprašas);
8. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėspatvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės);
9. Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymas;
10. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;
11. Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas;
12. Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašas ir Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos forma, kuri patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo”;
13. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės, patvirtintos  Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22 „Dėl elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“;
14. Elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimo išlaidų fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimas (toliau – Tyrimas), skelbiamas Europos socialinio fondo agentūros interneto svetainėje

 3. INFORMACIJA APIE PARAIŠKOS FINANSUOTI JP PROJEKTĄ (TOLIAU – PARAIŠKA) TEIKIMĄ

 3.1.

Paraiškos pateikimo terminas

Nuo 2023-09-29 12:00

Iki 2024-06-30 17:00

 

 3.2.

Paraiškos rengimo ir teikimo tvarka

1. Paraiškos teikiamos internetu užpildant Taisyklių 6 priede nustatytą paraiškos formą;
2. Vienoje paraiškoje nėra ribojamas nekilnojamojo turto objektų, kuriuose siekiama įrengti stotelę su prieiga (-omis), skaičius;
3. Nėra ribojamas vieno kvietimo metu vieno JP projekto pareiškėjo teikiamų paraiškų skaičius;
4. Internetu pildomos paraiškos formos laukų išdėstymo tvarka gali skirtis nuo Taisyklių 6 priede pateiktoje formoje nurodytos laukų išdėstymo tvarkos, dalis laukų iš anksto užpildyta informacija pagal šio kvietimo sąlygas;
5. Informaciją apie kvietimą galima rasti www.ena.lt, www.esinvesticijos.lt

 3.3.

Privalomi priedai

1. „Viena įmonė“ deklaracija (jei JP projekto pareiškėjas vykdo ūkinę veiklą ir finansavimo prašoma pagal de minimis reglamentus), kurios forma patvirtinta Tarpinstitucinės darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2021 m. birželio 11 d. Įsakymu Nr. 1K-219 „Dėl tarpinstitucinės darbo grupės sudarymo“;
2. Įgaliojimas (jei taikoma);
3. JP projekto pareiškėjo nuosavo įnašo (didesnio negu 10 000 eurų) finansavimo šaltinius  pagrindžiantys dokumentai;
4. Forma dėl  PVM, kurio pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus negalima įtraukti į PVM atskaitą, apmokėjimo valstybės biudžeto lėšomis (teikia kvietimo 2.6.16 papunktyje nurodyti pareiškėjai (valstybės institucijos, įstaigos ir įmonės, savivaldybių institucijos, įstaigos ir įmonės, valstybinių mokslo ir studijų institucijos bei viešosios įstaigos, kurių viena iš dalininkų yra valstybė ar savivaldybė));
5. Smulkiojo ar vidutinio verslo (toliau – SVV) subjekto statuso deklaracija (kai finansavimas teikiamas pagal Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą), parengta pagal patvirtintų paskutinių ataskaitinių finansinių metų duomenis, išskyrus Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnio 11 dalyje numatytą išimtį

 3.4.

Kontaktiniai duomenys konsultacijoms

Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra (LEA)

Informacija teikiama:
El. paštu [email protected]
Tel. 8 5 230 3312

Detalesnė informacija dėl konsultavimo teikiama LEA svetainėje www.ena.lt

 3.5.

Kita aktuali informacija

1. Paskelbus kvietimą, gali būti keičiama neesminė kvietimo ir (ar) jo priedų informacija (t. y. nekeičiamos JP projektų finansavimo ir (arba) paraiškų teikimo sąlygos, ši informacija neturi įtakos paraiškų vertinimo rezultatams);
2. Paaiškinimai, atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus dėl kvietimo, paraiškų pildymo, vertinimo ir atrankos, JP projektų įgyvendinimo, išlaidų tinkamumo, atsiskaitymo, finansavimo išmokėjimo, dokumentų pavyzdžiai teikiami LEA svetainėje www.ena.lt;
3. Kvietimas gali būti stabdomas arba baigiamas anksčiau, nei nustatytas terminas kvietime, Taisyklėse ir Projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytais atvejais

Paraiškos pateikimo terminas – nuo 2023-09-29 12:00 iki 2024-06-30 17:00
● „Juridinių asmenų (atitinkančių didelės įmonės statusą) privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas darbovietėse“ (Nr. 03-002-J-0001-J12)

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS FINANSUOTI JUNGTINIO PROJEKTO PROJEKTUS

„Juridinių asmenų (atitinkančių didelės įmonės statusą) privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas darbovietėse“

 Nr. 03-002-J-0001-J12

Galimos gauti dotacijos EV prieigai įsirengti preliminari skaičiuoklė (pildyti D,E,F,G stulpelius)

 1.

INFORMACIJA APIE KVIETIMĄ TEIKTI PARAIŠKAS FINANSUOTI JUNGTINIO PROJEKTO (TOLIAU – JP) PROJEKTUS (TOLIAU – KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS)

 1.1.

Atsakinga  institucija

Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra

 1.2.

Administruojančioji institucija

 viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra
​​☐​ viešoji įstaiga Inovacijų agentūra

 1.3.

Programa

☐ 2021–2027 m. ES fondų investicijų programa
 Planas „Naujos kartos Lietuva“

 1.4.

ES fondas

 Netaikoma
☐ Europos regioninės plėtros fondas
☐ “Europos socialinis fondas +”
☐ Sanglaudos fondas
☐ Teisingos pertvarkos fondas

 1.5.

Finansavimo forma

 01 Dotacija

 1.6.

Regionas

 Netaikoma
☐ Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas
☐ Sostinės regionas

 1.7.

Apskritis

 Netaikoma

 1.8.

JP projektų atrankos būdas

Tęstinis

 1.9.

Bendra kvietimui teikti paraiškas skirta finansavimo lėšų suma (eurais)

3029570,91

 1.10.

Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma JP projektui įgyvendinti (eurais)

 Netaikoma

 1.11.

Finansuojamoji dalis

iki 20 proc.  

 1.12.

Nuosavo įnašo dalis 

iki 80 proc.  

 2. BENDRI REIKALAVIMAI

 2.1.

Finansuojama JP projektų veikla

Privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas.

 2.2.

Galimi JP projektų pareiškėjai

Viešasis arba privatus juridinis asmuo, atitinkantis didelės įmonės statusą ir siekiantis stotelę su prieiga (-omis) įrengti nuosavybės, patikėjimo, panaudos, nuomos teise valdomuose nekilnojamojo turto objektuose, išskyrus daugiabučio bendrojo naudojimo turto objektų valdytojus ir apšvietimo tinklą valdančius juridinius asmenis.

 2.3.

Pareiškėjų tipas

☒ Viešasis
☒ Privatusis

 2.4.

Siekiami rezultatai ir jų matavimo vienetai

☒ Netaikoma

 2.5.

Minimali siektina reikšmė

☒ Netaikoma

 2.6.

Reikalavimai JP projektams

1. Partneriai negalimi;
2. Finansavimas neteikiamas JP projektams, vykdomiems ne Lietuvos Respublikos teritorijoje;
3. Finansuojama tik kintamosios srovės stotelė su prieiga;
4. Ant žemės statoma stotelė su prieiga (-omis)  turi atitikti ne žemesnę kaip IK-08 atsparumo smūgiams klasę;
5. Lauke įrengiama stotelė su prieiga (-omis)  turi atitikti ne žemesnę kaip IP-54 atsparumo dulkėms ir drėgmei klasę;
6. Įrengiama stotelė su prieiga turi turėti ne žemesnį kaip OCPP 1.6 komunikacijos protokolą ir apskaitos/atsiskaitymo funkcionalumą;
7. Įrengta stotelė su prieiga (-omis)  ir įsigytais priedais ar papildoma įranga (įskaitant dinaminio galios (apkrovos) valdymo skaitiklį) turi užtikrinti dinaminio galios valdymo funkcijos veikimą;
8. Turi būti diegiama tik nauja ir anksčiau nenaudota įranga ir susiję komponentai, įranga turi būti įrengiama ir montuojama pagal gamintojo instrukciją ir vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22 „Dėl Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“;
9. Įrengiamoje elektromobilio įkrovimo stotelėje įkrovimo prieigų suminė galia turi būti nedidesnė arba lygi 44 kW;
10. Didžiausia galima JP projekto finansuojamoji dalis – iki 20 proc. visų tinkamų finansuoti JP projekto išlaidų, apskaičiuojamų pagal šiame kvietime teikti paraiškas (toliau – kvietimas) nurodytus fiksuotuosius įkainius ir nepažeidžiant Bendrojo bendrosios išimties reglamento reikalavimų;
11. Tinkamos finansuoti JP projekto išlaidos turi atitikti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ (toliau – Taisyklės) išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus;
12. Tinkamų išlaidų kategorijos:
   12.1. stotelės su prieiga (-omis) įsigijimo išlaidos;
   12.2. dinaminio galios valdymo įrengimo stotelėje su prieiga (-omis) papildomos išlaidos;
   12.3. papildomų būtinųjų priedų (krovimo laidas, kabelis, nuotėkio relė ir kt.) išlaidos;
   12.4. montavimo darbų išlaidos;
   12.5. papildomos išlaidos, susijusios su komunikacijos protokolu ir apskaitos/atsiskaitymo funkcionalumu;
   12.6. ženklinimo darbų išlaidos;
13. Tinkamos finansuoti JP projekto išlaidos turi būti patirtos ne anksčiau kaip 2023 m. balandžio 1 d., tačiau ne vėliau kaip iki JP vykdytojo – viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūros (toliau – LEA) rašte dėl sprendimo skirti finansavimą JP projektui (toliau – sprendimas dėl finansavimo) nurodytos JP projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos, tačiau ne vėliau kaip iki 2026 m. sausio 31 d. ir atitikti Tyrime nustatytas fiksuotuosius vieneto įkainius sudarančias išlaidų kategorijas (taikoma JP projektų paraiškoms, kai valstybės pagalba nėra teikiama);
14. Į JP projekto paraišką įtrauktos JP projekto veiklos, pradėtos įgyvendinti iki JP projekto paraiškos JP vykdytojui pateikimo dienos, nefinansuojamos (taikoma JP projektų paraiškoms, kurioms finansavimas skiriamas taikant Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą);
15. Tinkamos finansuoti JP projekto išlaidos turi būti patirtos ne anksčiau JP projekto paraiškos pateikimo dienos, tačiau ne vėliau kaip iki LEA sprendime dėl finansavimo nurodytos JP projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos, tačiau ne vėliau kaip iki 2026 m. sausio 31 d., ir atitikti Tyrime nustatytas fiksuotuosius vieneto įkainius sudarančias išlaidų kategorijas (taikoma JP projektų paraiškoms, kurioms finansavimas skiriamas taikant Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą);
16. JP projektams avanso mokėjimai neatliekami;
17. PVM nėra tinkamas finansuoti, išskyrus JP projektų pareiškėjų, kurie yra valstybės institucijos, įstaigos ir įmonės, savivaldybių institucijos, įstaigos ir įmonės, valstybinės mokslo ir studijų institucijos bei viešosios įstaigos, kurių viena iš dalininkų yra valstybė ar savivaldybė, JP projektų PVM, kuris tenka JP projektui skiriamo finansavimo lėšų daliai ir kurio pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus negalima įtraukti į PVM atskaitą, yra tinkamas finansuoti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis;
18.  JP projekto pareiškėjas paraiškoje pateikia JP projekto pareiškėjo nuosavo įnašo (didesnio negu 10 000 eurų) finansavimo šaltinius  pagrindžiančius dokumentus, pvz., pažymą, kurioje nurodytas banko (kredito įstaigų, juridinių asmenų, akcininkų ar kitų) sprendimas suteikti lėšas JP projektui įgyvendinti, paskolos sutartis ar kita;
19. JP projekto pareiškėjas paraiškoje pateikia JP projekto pareiškėjo nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto objekto unikalų numerį arba kitais teisėtais pagrindais valdomo (ne trumpiau, nei galima JP projekto trukmė su galimu pratęsimu ir šio kvietimo 2.14.1 papunktyje nurodytas JP projekto tęstinumo reikalavimų užtikrinimo terminas). Panaudos ar nuomos sutartis turi būti užregistruota Nekilnojamojo turto kadastre ir registre;
20. JP projekto pareiškėjas, teikdamas JP projekto paraišką, patvirtina, kad JP projekto pareiškėjo (juridinio asmens) valdymo organas, turintis teisę priimti sprendimus, yra priėmęs sprendimą pritarti JP projekto pareiškėjo teikiamai JP projekto paraiškai ir JP projekto įgyvendinimui;
21. JP projekto pareiškėjas teikdamas paraišką patvirtina, kad mokėjimo prašymą kompensuoti tinkamas JP projekto išlaidas teiks tik gavęs teisės aktuose nustatytus (jei taikoma) sutikimus/leidimus įrengti ir prijungti prie elektros tinklo stotelę su prieiga (-omis) atitinkamame nekilnojamojo turto objekte;
22. JP projekto pareiškėjas su JP projekto paraiška pateikia šiame kvietime teikti paraiškas nustatytos formos pažymą dėl didelės įmonės statuso ir susijusių įmonių duomenų

 2.7.

Taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai

Kodas

Versija

 

Pavadinimas

Dydis (eurais arba proc.)

Matavimo vienetas

Rezultato, už kurį mokamas supaprastintai apmokamų išlaidų dydis, pasiekimo įrodymo dokumentai

FĮ-03-05

 

 

 

 

 

01

Fiksuotasis vieneto įkainis juridiniams asmenims už ant sienos įrengtą elektromobilių įkrovimo stotelę su prieiga (7–22 kW galios)*, be PVM

908,84

 

 

 

 

Eur

 

1) elektromobilių įkrovimo stotelės su prieiga (-omis)  ir papildomos įrangos (įskaitant dinaminio galios (apkrovos) valdymo skaitiklį) užtikrinančios dinaminio galios valdymo funkcijos veikimą įsigijimo PVM sąskaita faktūra / sąskaita faktūra, išrašyta pareiškėjo ar įgaliotinio vardu (kai taikoma);

2) elektromobilių įkrovimo stotelės su prieiga (-omis) ir papildomos įrangos (įskaitant dinaminio galios (apkrovos) valdymo skaitiklį) užtikrinančios dinaminio galios valdymo funkcijos veikimą montavimo / įrengimo perdavimo–priėmimo aktas, išrašytas pareiškėjo ar įgaliotinio vardu (kai taikoma), kuriame nurodytas elektromobilių įkrovimo stotelės su prieiga (-omis) įrengimo adresas (-ai), perduodama prieigos elektrinė galia bei prieigų skaičius, pagal LEA svetainėje www.ena.lt skelbiamus dokumentų rekomenduojamus pavyzdžius;

3) elektromobilių įkrovimo prieigos techninė specifikacija, kurioje turi būti nurodyta, kad ji atitinka minimalius techninius reikalavimus (IP-54 ir / arba IK-8 jei taikoma, OCPP 1.6, yra kintamosios srovės (AC)) ir joje yra dinaminio galios valdymo funkcija;

4) įrengtos stotelės su prieiga  (-omis) nuotrauka (-os).

 

FĮ-03-06

 

01

Fiksuotasis vieneto įkainis juridiniams asmenims už ant sienos įrengtą elektromobilių įkrovimo stotelę su prieiga (7–22 kW galios)*, su PVM

1099,70

Eur

 

FĮ-03-07

 

01

 

Fiksuotasis vieneto įkainis juridiniams asmenims už elektromobilių įkrovimo stotelės papildomus būtinuosius priedus ir įrengimo darbus, kai stotelė įrengiama ant sienos (7–22 kW galios)**, be PVM

1077,09

Eur

 

FĮ-03-08

01

Fiksuotasis vieneto įkainis juridiniams asmenims už elektromobilių įkrovimo stotelės papildomus būtinuosius priedus ir įrengimo darbus, kai stotelė įrengiama ant sienos (7–22 kW galios)**, su PVM

1303,28

Eur

 

FĮ-03-09

 

01

 

Fiksuotasis vieneto įkainis juridiniams asmenims už ant žemės įrengtą elektromobilių įkrovimo stotelę su prieiga (7–22 kW galios)*, be PVM

1346,70

Eur

 

FĮ-03-10

01

Fiksuotasis vieneto įkainis juridiniams asmenims už ant žemės įrengtą elektromobilių įkrovimo stotelę su prieiga (7–22 kW galios)*, su PVM

1629,50

Eur

 

FĮ-03-11

 

01

 

Fiksuotasis vieneto įkainis juridiniams asmenims už elektromobilių įkrovimo stotelės papildomus būtinuosius priedus ir įrengimo darbus, kai stotelė įrengiama ant žemės  (7–22 kW galios)**, be PVM

1977,12

Eur

 

FĮ-03-12

 

01

 

Fiksuotasis vieneto įkainis juridiniams asmenims už elektromobilių įkrovimo stotelės papildomus būtinuosius priedus ir įrengimo darbus, kai stotelė įrengiama ant žemės  (7–22 kW galios)**, su PVM

2392,31

Eur

 

 

* Fiksuotųjų vieneto įkainių vienetų skaičius yra lygus įkrovimo prieigų skaičiui ir turi būti taikomas kartu su jį atitinkančiu elektromobilių įkrovimo stotelės papildomų būtinųjų priedų ir įrengimo darbų fiksuotuoju vieneto įkainiu;
** Fiksuotasis vieneto įkainis turi būti taikomas kartu su jį atitinkančiu elektromobilių įkrovimo stotelės su prieiga fiksuotuoju vieneto įkainiu.

 2.8.

Projektų bendrieji atrankos kriterijai

1. Projektas turi atitikti Taisyklių 2 priede nustatytus bendruosius projektų atrankos kriterijus (įskaitant šiame kvietime nurodytus reikalavimus);
2. Gautas paraiškas LEA vertina ir atrenka eilės tvarka, pagal jų registracijos datą;
3. Paraiškos vertinimas negali trukti ilgiau kaip 40 (keturiasdešimt) darbo dienų nuo paraiškos registracijos dienos. Vertinimo terminas gali būti pratęstas LEA vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka iki 30 (trisdešimt) darbo dienų;
4. Paraiškos vertinimo metu patikrinama, ar paraiška užpildyta tinkamai, ar pateikti visi reikalaujami dokumentai,  ar JP projekto pareiškėjas ir prašoma finansuoti JP projekto veikla atitinka šiame kvietime  nurodytus JP projektų atrankos kriterijus (užpildant Taisyklių 2 priede nustatytą formą);
5. Jeigu atliekant paraiškos vertinimą nustatoma, kad paraiška užpildyta netinkamai arba joje yra trūkumų, JP projekto pareiškėjui siunčiamas pranešimas per nustatytą terminą, ne trumpesnį kaip 5 (penkios) darbo dienos ir ne ilgesnį kaip 15 (penkiolika) darbo dienų, pateikti trūkstamą informaciją. Jeigu per nurodytą terminą JP projekto paraiškos trūkumai neištaisomi, JP projekto paraiška atmetama;
6. JP projekto paraiška atmetama, jei pateikta pasibaigus kvietime nustatytam terminui arba neatitinka bent vieno Taisyklių 2 priede nustatyto bendrojo projektų atrankos kriterijaus (įskaitant šiame kvietime nustatytus reikalavimus) ir (arba) kai su JP projekto paraiška nepateikti visi reikalaujami pateikti dokumentai - tokie dokumentai nėra pateikiami paprašius LEA, per LEA nurodytą terminą. JP projekto pareiškėjas informuojamas raštu dėl JP projekto paraiškos atmetimo, LEA vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka;
7. Jeigu JP projekto paraiška atitinka reikalavimus skirti finansavimą, LEA vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka JP projekto pareiškėjas raštu informuojamas apie sprendimą dėl finansavimo;
8. JP projekto pareiškėjui, kuriam skiriamas finansavimas, išsiųstame sprendime dėl finansavimo nurodoma finansavimo suma, JP projekto išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpis, JP projekto įgyvendinimo trukmė, kitos JP projekto finansavimo sąlygos (atitinkančios Taisyklėse ir kvietime  nustatytus reikalavimus), JP projekto sutartis nėra sudaroma. Sprendimo dėl finansavimo skyrimo data laikoma JP projekto įgyvendinimo pradžia. JP projekto pareiškėjas nuo sprendimo dėl finansavimo datos laikomas JP projekto vykdytoju;
9. JP projekto pareiškėjas bet kuriame vertinimo etape iki finansavimo skyrimo gali paprašyti anuliuoti JP projekto paraišką

 2.9.

JP projektų specialieji atrankos kriterijai

Netaikoma

 2.10.

JP projektų prioritetiniai atrankos kriterijai

Netaikoma

 2.11.

Horizontaliųjų principų ir atitinkamų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatų (toliau – Chartija) laikymosi reikalavimai

1. Nėra numatyta reikalavimų JP projektams, kurie turėtų neigiamą poveikį horizontaliųjų principų aplinkosaugos srityje, socialinėje srityje, ekonomikos srityje, teritorijų vystymo srityje. Finansuojamos JP veiklos rezultatais bus tiesiogiai  prisidedama prie darnaus vystymosi horizontaliųjų principų įgyvendinimo aplinkosaugos srityje;
2. nenumatomi  apribojimai JP projekto pareiškėjams/JP projektų vykdytojams ir finansuojamoms JP veikloms, kurie turėtų neigiamą poveikį lyčių lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui

 2.12.

JP projekto (-ų) įgyvendinimo trukmė

Ne daugiau 12 mėn. su galimybe vieną kartą pratęsti ne daugiau kaip 6 mėn.

 2.13.

Reikalavimai valstybės pagalbai

1. Finansavimas, skiriamas JP projektų pareiškėjams – juridiniams asmenims, nevykdantiems ūkinės veiklos, nėra valstybės pagalba;
2. JP projektų pareiškėjams, vykdantiems ūkinę veiklą, JP projekto veiklų finansavimas yra valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnyje. Finansavimas, skiriamas kaip valstybės pagalba projektams yra investicinė pagalba, kuri teikiama pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento 36a straipsnį, atsižvelgiant į Bendrojo bendrosios išimties reglamento I skyriaus nuostatas bei 1 straipsnio 2–6 dalyse nustatytus apribojimus. JP projektų valstybės pagalbos atitikties Bendrojo bendrosios išimties reglamento 36a straipsnio nuostatoms vertinimą atlieka JP vykdytojas pagal Projektų finansavimo sąlygų aprašo 5 priede nurodytus vertinimo kriterijus:
   2.1. Valstybės pagalba neteikiama:
      2.1.1. Jeigu JP projekto pareiškėjas ir (arba) ūkio subjektas, kuriam priklauso JP projekto pareiškėjas, yra priskiriami sunkumų patiriančios įmonės, kaip ši sąvoka apibrėžta Bendrojo bendrosios išimties reglamento 2 straipsnio 18 dalyje, kategorijai. Ūkio subjektu laikomas JP projekto pareiškėjas ir visos jo pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento I priedo 3 straipsnį susijusios įmonės;
      2.1.2. Ūkio subjektams, kuriems išduotas vykdomasis raštas sumoms išieškoti pagal ankstesnį Komisijos sprendimą, kuriame pagalba skelbiama neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka. Nauja valstybės pagalba negali būti teikiama iki nebus sugrąžinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka gauta valstybės pagalba;
      2.1.3. Ūkio subjektams, vykdantiems veiklą žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje, patenkantiems į Bendrojo bendrosios išimties reglamento 1 straipsnio 3 dalies a punkto taikymo sritį;
      2.1.4. Jei vienos įmonės vienam investiciniam projektui pagalbos dydis viršytų 30 mln. eurų (Bendrojo bendrosios išimties reglamento 4 straipsnio 1 dalies sb punktas);
      2.1.5. Jei ji neturi skatinamojo poveikio, nustatyto Bendrojo bendrosios išimties reglamento 6 straipsnyje;
   2.2. Valstybės pagalba, kurios tinkamas finansuoti išlaidas galima nustatyti ir kuriai pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento taikoma išimtis, gali būti sumuojama su:
      2.2.1. bet kokia kita valstybės pagalba, jei tos veiklos yra susijusios su skirtingomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurias galima nustatyti;
      2.2.2. bet kokia kita valstybės pagalba, susijusia su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurios iš dalies arba visiškai sutampa, tik jeigu taip susumavus, didžiausia pagalbos suma neviršija Bendrojo bendrosios išimties reglamento 36a straipsnio 7 dalyje nustatytos pagalbos ribos, o didžiausias pagalbos intensyvumas neviršija Bendrojo bendrosios išimties reglamento 36a straipsnio 6 dalyje nustatyto pagalbos intensyvumo;
    2.3. Valstybės pagalba, kuriai pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamentą taikoma išimtis, nesumuojama su jokia de minimis pagalba, susijusia su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, jei susumavus būtų viršytas pagalbos intensyvumas, kaip nustatyta Bendrojo bendrosios išimties reglamento 8 straipsnio 5 dalyje;
   2.4. Pagalba teikiama, jei yra tenkinamos Bendrojo bendrosios išimties reglamento 36a straipsnyje ir I skyriuje nustatytos sąlygos. Įkrovimo ir degalų papildymo infrastruktūros uostuose įrengimas pagal Projektų finansavimo sąlygų aprašą nėra tinkamas finansuoti

 2.14.

Reikalavimai po JP projektų veiklų įgyvendinimo

1. JP projekto vykdytojas privalo užtikrinti JP projekto investicijų tęstinumo reikalavimus penkerius kalendorinius metus po JP finansavimo pabaigos;
2. JP projekto vykdytojas privalo užtikrinti Taisyklėse nustatytus dokumentų saugojimo ir prieinamumo reikalavimus 5 metus arba 10 metų (kai finansavimas teikiamas pagal Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą);
3. LEA vykdo JP projektų investicijų tęstinumo reikalavimų stebėseną vadovaudamasi rizikos vertinimu ir vidaus procedūrų aprašu, įskaitant JP projektų patikrų vietoje atlikimą;
4. JP projekto vykdytojas privalo, LEA prašymu ir nustatytais terminais,  pateikti LEA informaciją/dokumentus, reikalingus LEA vykdyti JP projekto investicijų tęstinumo užtikrinimo stebėseną;
5. jeigu JP projekto vykdytojas nesilaiko investicijų tęstinumo reikalavimų, nustatytų Taisyklėse ir šiame kvietime, ir dėl to atsirado netinkamų finansuoti JP projekto išlaidų, apmokėtų finansavimo lėšomis, jas JP projekto vykdytojas privalo grąžinti LEA;
6. JP projekto vykdytojas turi užtikrinti, kad įrengta privati įkrovimo stotelė JP projekto įgyvendinimo metu ir šio kvietimo 2.14.1 papunktyje nustatytu tęstinumo laikotarpiu liktų privati, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatyme ir nebūtų įtraukta į Viešųjų ir pusiau viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų informacinę sistemą

 2.15.

Mokėjimo prašymų teikimo ir kompensavimo tvarka

1. JP projekto vykdytojui avanso mokėjimai neatliekami;
2. JP projekto mokėjimo prašymas kompensuoti dalį tinkamų JP projekto išlaidų (toliau – mokėjimo prašymas) teikiamas ne anksčiau,  kaip gavus LEA sprendimą dėl finansavimo, kartu su kvietimo 2.7 papunktyje nurodytais dokumentais;
3. JP projekto mokėjimo prašymas teikiamas raštu LEA adresu [email protected], arba kitu LEA svetainėje www.ena.lt nurodytu būdu (pavyzdžiui, naudojantis Europos Sąjungos investicijų administravimo informacine sistema, kai joje bus atitinkami funkcionalumai);
4. Mokėjimo prašymo tikrinimas negali trukti ne ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) darbo dienų nuo mokėjimo prašymo gavimo LEA registracijos dienos. Vertinimo terminas gali būti pratęstas LEA vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka iki 20 (dvidešimt) darbo dienų;
5. Jeigu su mokėjimo prašymu pateikti ne visi reikalaujami dokumentai ir (arba) mokėjimo prašymas užpildytas netinkamai, JP projekto vykdytojui LEA siunčia pranešimą per nustatytą terminą, ne trumpesnį kaip 5 (penkios) darbo dienos ir ne ilgesnį kaip 15 (penkiolika) darbo dienų, pateikti trūkstamą informaciją. Jeigu per nurodytą terminą trūkumai neištaisomi, o JP vykdytojas nenurodo priežasčių arba nurodytos priežastys, dėl kurių nebuvo galima per nurodytą terminą pateikti prašomos informacijos, nepripažįstamos svarbiomis, JP projekto mokėjimo prašymas atmetamas;
6. Jei JP projekto vykdytojas neįgyvendina JP projekto per finansavimo sprendime nustatytą terminą, jam finansavimas neišmokamas, LEA raštu informuoja JP projekto vykdytoją apie sprendimą dėl finansavimo nutraukimo;
7. Jeigu teisės aktų nustatyta tvarka JP projektui išmokėtos finansavimo lėšos ar jų dalis pripažįstamos netinkamomis finansuoti dėl JP projekto vykdytojo veiksmų, jas JP projekto vykdytojas privalo grąžinti LEA

 2.16.

Taikomi teisės aktai

1. 2021 m. vasario 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 2021/241, kuriuo nustatoma ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė;
2. 2021 m. liepos 28 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas dėl Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įvertinimo patvirtinimo;
3. 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, su visais pakeitimais (toliau – Bendrasis bendrosios išimties reglamentas);
4. 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 8 d. nutarimu Nr. 1064 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos patvirtinimo“;
5. 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-03 „Įgyvendinti  degalų iš AEI gamybos priemones ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą transporto sektoriuje“ aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2022 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 1-192;
6. 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-03 „Įgyvendinti  degalų iš AEI gamybos priemones ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą transporto sektoriuje“ veiklos „Privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2022 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 1-192 (toliau - Projektų finansavimo sąlygų aprašas);
7. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėspatvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės);
8. Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymas;
9. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;
10. Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas;
11. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės, patvirtintos  Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22 „Dėl elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“;
12. Elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimo išlaidų fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimas (toliau – Tyrimas), skelbiamas Europos socialinio fondo agentūros interneto svetainėje

 3. INFORMACIJA APIE PARAIŠKOS FINANSUOTI JP PROJEKTĄ (TOLIAU – PARAIŠKA) TEIKIMĄ

 3.1.

Paraiškos pateikimo terminas

Nuo 2023-09-29 12:00

Iki 2024-06-30 17:00

 

 3.2.

Paraiškos rengimo ir teikimo tvarka

1. Paraiškos teikiamos internetu užpildant Taisyklių 6 priede nustatytą paraiškos formą;
2. Vienoje paraiškoje nėra ribojamas nekilnojamojo turto objektų, kuriuose siekiama įrengti stotelę su prieiga (-omis), skaičius;
3. Nėra ribojamas vieno kvietimo metu vieno JP projekto pareiškėjo teikiamų paraiškų skaičius;
4. Internetu pildomos paraiškos formos laukų išdėstymo tvarka gali skirtis nuo Taisyklių 6 priede pateiktoje formoje nurodytos laukų išdėstymo tvarkos, dalis laukų iš anksto užpildyta informacija pagal šio kvietimo sąlygas;
5. Informaciją apie kvietimą galima rasti www.ena.lt, www.esinvesticijos.lt

 3.3.

Privalomi priedai

1. Įgaliojimas (jei taikoma);
2. JP projekto pareiškėjo nuosavo įnašo (didesnio negu 10 000 eurų) finansavimo šaltinius  pagrindžiantys dokumentai;
3. Forma dėl  PVM, kurio pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus negalima įtraukti į PVM atskaitą, apmokėjimo valstybės biudžeto lėšomis (teikia kvietimo 2.6.17 papunktyje nurodyti pareiškėjai (valstybės institucijos, įstaigos ir įmonės, savivaldybių institucijos, įstaigos ir įmonės, valstybinių mokslo ir studijų institucijos bei viešosios įstaigos, kurių viena iš dalininkų yra valstybė ar savivaldybė));
4. Pažyma dėl didelės įmonės statuso ir susijusių įmonių duomenų (pažymos forma)

 3.4.

Kontaktiniai duomenys konsultacijoms

Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra (LEA)

Informacija teikiama:
El. paštu [email protected]
Tel. 8 5 230 3312

Detalesnė informacija dėl konsultavimo teikiama LEA svetainėje www.ena.lt

 3.5.

Kita aktuali informacija

1. Paskelbus kvietimą, gali būti keičiama neesminė kvietimo ir (ar) jo priedų informacija (t. y. nekeičiamos JP projektų finansavimo ir (arba) paraiškų teikimo sąlygos, ši informacija neturi įtakos paraiškų vertinimo rezultatams);
2. Paaiškinimai, atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus dėl kvietimo, paraiškų pildymo, vertinimo ir atrankos, JP projektų įgyvendinimo, išlaidų tinkamumo, atsiskaitymo, finansavimo išmokėjimo, dokumentų pavyzdžiai teikiami LEA svetainėje www.ena.lt;
3. Kvietimas gali būti stabdomas arba baigiamas anksčiau, nei nustatytas terminas kvietime, Taisyklėse ir Projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytais atvejais

Paraiškos pateikimo terminas – nuo 2023-09-29 12:00 iki 2024-06-30 17:00