DUK (GALIOJANTIEMS KVIETIMAMS)DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI – DUK


      BENDRA INFORMACIJA APIE JUNGTINIUS PROJEKTUS      


Kas yra Jungtinis projektas?

Jungtinis projektas (toliau – JP) – grupę projektų, kuriais siekiama bendro tikslo ir kuriuos sujungus į grupę būtų pasiektas geriausias rezultatas ir investicijų kokybė, jungiantis projektas, už kurio inicijavimą ir įgyvendinimą arba tik įgyvendinimą atsakingas šio jungiančio projekto vykdytojas (šiuo atveju VšĮ Lietuvos energetikos agentūra – toliau LEA).

Kas yra Jungtinio projekto projektas?

Jungtinio projekto projektas (toliau – JP projektas) – jungtinio projekto vykdytojo atrinktas projektas, kuriuo siekiama jungtinio projekto tikslo.

 
 
      INFORMACIJA APIE KVIETIMO SĄLYGAS      
Kur teikti paraišką?

Paraiškos teikiamos VšĮ Lietuvos energetikos agentūrai (LEA) internetu užpildant elektroninę paraiškos formą.

Aktuali  informacija apie kvietimą skelbiama LEA svetainėje https://www.ena.lt.

Kokį kaupimo įrenginį galiu įsirengti?

Finansuojami ličio geležies fosfato ir ličio jonų kaupimo įrenginiai, ne didesni kaip 500 kWh talpos.

Kokius dokumentus reikia pateikti kartu su paraiška?

1. Gamintojams:

  • pareiškėjo vardu išduotas leidimas gaminti elektros energiją arba
  • rangovo deklaracija elektros tinklų operatoriui, kad darbai baigti, elektrinėms, kurių įrengtoji galia yra ne didesnė nei 100 kW arba 
  • elektrinės prijungimo prie energetikos tinklų prijungimo sąlygos arba 
  • įsipareigojimas pastatyti saulės ir (ar) vėjo elektrinę, kai planuojamos saulės ir (ar) vėjo elektrinės įrengtoji galia ne didesnė kaip 100 kW, o leistina generuoti galia lygi nuliui;

    Gaminantiems vartotojams:

  • VERT įrenginių techninės būklės patikrinimo aktas–pažyma arba 
  • rangovo deklaracija elektros tinklų operatoriui, kad darbai baigti, elektrinėms, kurių įrengtoji galia yra ne didesnė nei 100 kW arba 
  • elektrinės prijungimo prie energetikos tinklų prijungimo sąlygos arba
  • įsipareigojimas pastatyti saulės ir (ar) vėjo elektrinę, kai planuojamos saulės ir (ar) vėjo elektrinės įrengtoji galia ne didesnė kaip 100 kW, o leistina generuoti galia lygi nuliui;
  • Leidimas plėtoti energijos kaupimo pajėgumus arba energijos kaupimo įrenginio prijungimo sąlygos, kai JP projekto pareiškėjas tokius dokumentus turi paraiškos pateikimo metu;
2. Įgaliojimas, jeigu pareiškėjas įgalioja kitą fizinį ar juridinį asmenį už jį atlikti su paraiškos pateikimu ar JP projekto įgyvendinimu susijusius veiksmus (notariškai patvirtintas arba informacinių technologijų priemonėmis sudarytas (https://igaliojimai.lt)  įgaliojimas atstovauti JP projekto pareiškėją);
3. Informacija apie pareiškėjui suteiktą valstybės pagalbą (išskyrus de minimis) (informacijos forma);
4. Smulkiojo ar vidutinio verslo (toliau – SVV) subjekto statuso deklaracija, parengta pagal patvirtintų paskutinių ataskaitinių finansinių metų duomenis (deklaracijos forma);
5. Pažyma dėl didelės įmonės statuso ir susijusių įmonių duomenų (pažymos forma) teikiama, kai paraišką teikia AIEB ar PEB, arba siekiantys jais tapti, kurių dalininkai savivaldybės ir (ar) savivaldybių įstaigos;
Finansinės atskaitomybės dokumentai (balanso ir pelno (nuostolių) ataskaita) arba kiti finansinės apskaitos dokumentai, kai apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2022 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. 3D-280 „Dėl ūkininkų ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, veiklos finansinės apskaitos tvarkos nustatymo“;
6. Nuosavo įnašo (daugiau negu 10 000 Eur) finansavimo šaltinius pagrindžiantys  dokumentai, pvz. pažyma, kurioje nurodytas banko (kredito įstaigų, juridinių asmenų, akcininkų ar kitų) sprendimas suteikti lėšas JP projektui įgyvendinti, paskolos sutartis ar kita.
7. Kai taikoma, Aplinkos apsaugos agentūros sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos (kaupimo įrenginio įrengimo) galimybių ir poveikio aplinkai vertinimo ataskaita (arba sprendimo nuoroda (-os), jei toks dokumentas skelbiamas atsakingos institucijos interneto svetainėje).
8. Kai taikoma, už saugomos teritorijos apsaugą atsakingos direkcijos išvada, kuria nustatytas planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumas.
Ar galima kvietimo metu vienam pareiškėjui teikti daugiau nei vieną paraišką?

Taip, galima. Pagal vieną kvietimą vienas JP projekto pareiškėjas gali teikti atskiras paraiškas atskiruose nekilnojamojo turto objektuose (vienam nekilnojamojo turto objektui, kuriame įrengta ar bus įrengta elektrinė ir bus įrengtas kaupimo įrenginys, teikiama viena paraiška). Visais atvejais tame pačiame elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų taške į sistemą turi būti jungiamos saulės ir (ar) vėjo elektrinės ir kaupimo įrenginiai.

Kas gali teikti paraiškas?

1. Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (toliau – MVĮ), registruotos ne trumpiau kaip 1 metus iki paraiškos pateikimo;

2. Ūkininkai, atitinkantys MVĮ statusą, kurių ūkiai iki paraiškos pateikimo ne trumpiau kaip 1 metus įregistruoti Ūkininkų ūkių registre;

3. Atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos (toliau – AIEB);

4. Piliečių energetikos bendrijos, kai dalininkai nėra didelės įmonės (toliau – PEB);

5. Pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, siekiantys įgyti AIEB ar PEB statusą, kurių steigimo dokumentuose nustatytas tikslas – teikti aplinkos, ekonominę arba socialinę visuomeninę naudą savo dalyviams ar tą naudą teikti vietose, kuriose ji vykdo veiklą, ir jos pagrindinis tikslas nėra pelno siekimas, kai dalininkais nėra didelės įmonės.

Kas yra labai maža, maža, vidutinė įmonė?

Pagal  Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymą:

 • labai maža įmonė – tai įmonė, kurioje dirba iki 10 darbuotojų, o jos metinės pajamos neviršija 2 milijonų eurų arba įmonės turto balansinė vertė neviršija 2 milijonų eurų; 
 • maža įmonė – tai įmonė, kurioje dirba iki 50 darbuotojų, o metinės šios įmonės pajamos neviršija 10 milijonų eurų arba jos balansinė turto vertė ne didesnė nei 10 milijonų eurų;
 • vidutinė įmonė - tai įmonė, kurioje dirba iki 250 darbuotojų, o metinės šios įmonės pajamos neviršija 50 milijonų eurų arba jos balansinė turto vertė ne didesnė nei 43 milijonai eurų

Daugiau informacijos apie smulkaus verslo subjektus galima rasti čia.

Kaip teisingai įforminti įgaliojimą, jei paraišką už mane teiks kitas asmuo?

Įgaliotojas turi pateikti notaro patvirtintą arba igaliojimai.lt informacinėje sistemoje parengtą ir užregistruotą įgaliojimą, kuriame turi būti aiškiai nurodyti visi veiksmai, kuriuos už Įgaliotoją gali atlikti Įgaliotinis (pavyzdžiui gali būti įgaliojime nurodyti tokie veiksmai, kuriuos gali atlikti Įgaliotinis: „užpildyti ir pasirašyti paraišką, pateikti paraišką, reikalingus dokumentus Jungtiniame projekte „Investicinė parama individualiems elektros energijos kaupimo įrenginiams“ Nr. 03-009-J-0001 bei atlikti kitus veiksmus, susijusius su paraiškos pateikimu ir su Jungtinio projekto įgyvendinimu“).

Atkreipiame dėmesį, kad įgaliojime neteisingai, neaiškiai nurodžius veiksmus ar nesant nors vieno veiksmo, susijusio su paraiškos pateikimu ir/ar jungtinio projekto įgyvendinimu, kuriuos gali atlikti Įgaliotinis, Įgaliotojas turės pakartotinai kreiptis į notarus, kurie neformins įgaliojimo jau įvykusiems faktams, nes įgaliojimas galioja tik į ateitį. Tas pats pasakytina apie įgaliojimus parengtus ir užregistruotus igaliojimai.lt informacinėje sistemoje.

Rengiant ir registruojant įgaliojimą igaliojimai.lt informacinėje sistemoje, prašome vadovautis šioje informacinėje sistemoje nurodyta tvarka ir sukurtu vedliu arba konsultuojantis su VĮ Registrų centras atsakingais asmenimis.

Kaip užpildyti SVV subjekto statuso deklaraciją?

SVV deklaracijos forma pildoma vadovaujantis Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašu (SVV deklaravimo tvarkos aprašas)  

Daugiau informacijos apie SVV subjekto statuso deklaracijos pildymą teikiama Ekonomikos ir inovacijų ministerijos interneto svetainėje https://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/verslo-aplinka/smulkiojo-ir-vidutinio-verslo-politika/statuso-deklaravimas-aktualus-dokumentai

Patarimai kaip pildyti deklaraciją: https://www.youtube.com/watch?v=_Y57INNOre0

Kitos naudingos nuorodos: DUK | INVEGA

SVV deklaracijos pildymo atmintinė:

 1. Išsiaiškinkite kokia įmonė esate (savarankiška, susijusi ir (arba) partnerinė).
 2. Jei turite susijusių ir (arba) partnerinių įmonių, šių ryšius nurodykite nepriklausomai nuo šalies, kurioje įmonės veikia.
 3. Kad būtų lengviau, turėkite akcininkų struktūrą.
 4. Jei įmonės akcininkas yra fizinis asmuo, pasitikrinkite kokiomis veiklomis užsiima šio asmens kitos įmonės.
 5. Apskaičiuokite įmonės (įmonių) darbuotojų skaičių, metines pajamas ir balanso turtą.
 6. Finansinius duomenis (5 punktas) nurodykite už paskutinius finansinius metus (žiūrėti žemiau).
 7. Valstybės įmonei Registrų centrui pateikite patvirtintų metinių finansinių ataskaitų rinkinius, jei to dar neatlikote.
 8. Nustatykite įmonės dydį (labai maža, maža didelė įmonė).
 9. Nepamirškite, kad SVV deklaracijoje pateikiami pildymo dieną aktualūs duomenys.

Įmonės finansiniai duomenys imami iš paskutinių metinių finansinių ataskaitų rinkinių arba iš įmonių grupės metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių. Jeigu sudaryti ir tvirtinti metines finansines ataskaitas arba metines konsoliduotąsias finansines ataskaitas įmonei nėra privaloma, įmonės finansiniai duomenys nustatomi vadovaujantis kitais finansiniais dokumentais, kuriuose sukauptos informacijos pakanka Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytiems finansiniams duomenims nustatyti.

Pildant SVV subjekto statuso deklaraciją:

 • Nuo vienerių iki dvejų metų veikianti įmonė (deklarantas) deklaracijoje nurodo praeitų metų duomenis. Pvz., 2022 m. birželio mėn. įsteigta įmonė, deklaruodama savo statusą 2023 m. liepos mėn., pildo 2022 m. duomenis;
 • dvejus metus veikianti įmonė deklaracijoje nurodo praeitų ir užpraeitų metų duomenis. Pvz., 2020 m. birželio mėn. įsteigta įmonė, deklaruodama savo statusą 2023 m. kovo mėn., pildo 2020 m. ir 2021 m. duomenis. Po 2022 m. finansinės atskaitomybės patvirtinimo turi pildyti atitinkamai 2021 m. ir 2022 m. duomenis;
 • trejus ar daugiau metų veikianti įmonė nurodo praeitų, užpraeitų ir užužpraeitų metų duomenis. Pvz., 2013 m. įsteigta įmonė, deklaruodama savo statusą 2023 m., pildo 2022 m., 2021 m. ir 2020 m. duomenis;
 • Jeigu pareiškėjo susijusios ir (ar) partnerinės įmonės dar neturi patvirtintų metinių finansinių ataskaitų, metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ar kitų finansinių dokumentų, vidutinis metinis darbuotojų skaičius ir finansiniai duomenys nustatomi pagal planuojamus finansinių metų duomenis. Jei SVV subjektas buvo sujungtas ar prijungtas prie kito (-ų) verslo subjekto (-ų) ir dėl to tapo didele įmone, šio verslo subjekto duomenys užpraeitais ir užužpraeitais metais nėra vertinami ir tokia įmonė laikoma didele.
Kaip bus atrenkamos paraiškos?

Paraiškos atrenkamos tęstinės atrankos būdu. Paraiškos vertinamos ir atrenkamos eilės tvarka, pagal jų registracijos datą.

Kaip bus apskaičiuojama paramos suma?

Yra nustatyti fiksuotieji vieneto įkainiai:

 1. 744,23 Eur fiksuotasis vieneto įkainis už įsigyto ir įrengto ličio geležies fosfato elektros energijos kaupimo įrenginio kilovatvalandę (kWh), be PVM. 
 2. 900,52 Eur fiksuotasis vieneto įkainis už įsigyto ir įrengto ličio geležies fosfato elektros energijos kaupimo įrenginio kilovatvalandę (kWh), su PVM.
 3. 646,41 Eur fiksuotasis vieneto įkainis už įsigyto ir įrengto ličio jonų elektros energijos kaupimo įrenginio kilovatvalandę (kWh), be PVM.
 4. 782,16 Eur fiksuotasis vieneto įkainis už įsigyto ir įrengto ličio jonų elektros energijos kaupimo įrenginio kilovatvalandę (kWh), su PVM. 

Finansuojamoji dalis sudaro 30 proc. arba 40 proc. nuo fiksuotojo vieneto įkainio, atsižvelgiant į JP projektų pareiškėjų grupę:  

Teikdamas paraišką pareiškėjas turi nurodyti, kokiai pareiškėjų grupei priklauso, ar jis turi teisę ir prašo dengti PVM išlaidas, kokio tipo ir talpos kaupimo įrenginį planuoja įsirengti. Suvedus šiuos duomenis, galima finansavimo suma paraiškos formoje bus paskaičiuota automatiškai.

Iki kada turi būti įgyvendinti projektai?

JP projekto įgyvendinimo laikotarpis turi būti ne ilgesnis kaip 12 mėnesių. JP vykdytojas gali vieną kartą pratęsti JP projekto įgyvendinimo laikotarpį, tačiau ne ilgiau kaip iki 2026 m. kovo 31 d.  Norėdamas pratęsti įgyvendinimo laikotarpį JP vykdytojas LEA turės pateikti laisvos formos pasirašytą prašymą dėl projekto įgyvendinimo laikotarpio pratęsimo, nurodydamas JP projekto pratęsimo priežastį.

Ar galiu teikti paraišką, jei dar neturiu ESO išduotų elektrinės prijungimo sąlygų ar VERT leidimo (jei elektrinė, prie kurios bus prijungtas kaupimo įrenginys, dar nėra pradėta statyti)?

ESO sąlygos nebūtinos, jeigu planuojama įsirengti elektrinę, kurios galia bus ne didesnė nei 100 kW, o leistina generuoti galia lygi 0.

Kada galima pradėti kaupimo įrenginio įrengimo veiklas?

Kaupimo įrenginio įrengimo veiklos negali būti pradėtos anksčiau nei pateikiama paraiška LEA, t. y. kaupimo įrenginių komponentų pirkimo-pardavimo sutartys negali būti pasirašytos anksčiau nei pateikta paraiška, negali būti pradėti įrenginio montavimo darbai.

Kokie įsipareigojimai įgyvendinus projektą?
 • Užtikrinti investicijų tęstinumą 5 metus (be atsakingos institucijos sutikimo negali perleisti, parduoti, įkeisti turto ar kitokiu būdu suvaržyti intelektinių ar daiktinių teisių į turtą, kuriam įsigyti ar sukurti skiriamos projekto finansavimo lėšos).
 • Per metus kaupimo įrenginyje kaupiama elektros energija iš tiesiogiai prijungtos saulės ir (ar) vėjo elektrinės turi sudaryti ne mažiau kaip 75 proc. visos kaupiamos elektros energijos.

JP projekto vykdytojas turi atsiskaityti LEA už JP projekto investicijų tęstinumo reikalavimų užtikrinimą ir tinkamai saugoti su JP projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus:

 • 5 metus po JP projekto finansavimo pabaigos JP projekto vykdytojui paprašius privalo pateikti objekto elektros energijos iš įdiegto įrenginio apskaitos (skaitiklio, inverterio ar kt.) ar kitų dokumentų, reikalingų LEA vykdyti JP projekto investicijų tęstinumo užtikrinimo stebėseną, duomenis;
 • JP projekto vykdytojas su projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus privalo saugoti 10 metų po metų, kuriais JP projekto vykdytojui buvo atliktas paskutinis mokėjimas, gruodžio 31 dienos.

Jeigu JP projekto vykdytojas nesilaiko investicijų tęstinumo reikalavimų, nustatytų Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse ir kvietime teikti paraiškas, ir dėl to atsirado netinkamų finansuoti JP projekto išlaidų, apmokėtų finansavimo lėšomis, jas JP projekto vykdytojas privalo grąžinti LEA.

Jeigu pareiškėjas neturi interneto svetainės ir socialinių tinklų, ar JP projekto viešinimas vis tiek privalomas?

Taip, JP projekto viešinimas yra privalomas.  JP projekto vykdytojas užtikrina informavimo apie JP projektą ir komunikacijos reikalavimų nurodytų Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse laikymąsi:

 1. Pagrindinėje interneto svetainėje (jeigu tokia yra) ir socialiniuose tinkluose (privaloma) per 20 darbo dienų nuo VšĮ Lietuvos energetikos agentūros rašto dėl finansavimo JP projektui skyrimo datos paskelbia trumpą JP projekto aprašymą, kuriame pristatomos įgyvendinant JP projektą suplanuotos veiklos ir rezultatai, ir informuoja apie gautą ES finansavimą. JP projekto aprašymas interneto svetainėje turi būti lengvai randamas ir aiškiai matomas bent iki projekto pabaigos (ilgalaikiam matomumui užtikrinti naujienų rubrika nenaudojama). 
 2. JP projekto vykdytojas, įgyvendindamas informavimo apie projektą veiklą, turi pranešti apie ES finansavimą privalomai panaudodamas ES emblemą ir teiginį šalia ES emblemos – „Finansuoja Europos Sąjunga – NextGenerationEU“ taip, kaip nurodyta EK leidinyje „ES emblemos naudojimas vykdant 2021–2027 m. ES programas“ (leidinys skelbiamas adresu 2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/es-emblemos-naudojimas-vykdant-2021-2027-m-es-programas), Finansų ministerijos leidinyje „ES investicijų stiliaus knyga“ (galite parsisiųsti iš čia (160,4 MB), žr. Plano „Naujos kartos Lietuva“ vizualinio identiteto priemonės“ ) ir CPVA leidinyje „Komunikacijos vadovas projektų vykdytojams“ (leidiniai skelbiami adresu https://2021.esinvesticijos.lt/igyvendinimas-1/viesinimas. Taip pat JP projekto vykdytojas turi matomai pranešti apie projekto finansavimą pagal planą „Naujos kartos Lietuva“. 
 3. Viešinant informaciją apie įgyvendinamą JP projektą socialiniuose tinkluose rekomenduojama naudoti tris grotažymes: #finansuojaEuroposSąjunga  #NextGenerationEU  #NaujosKartosLietuva. Jei dedama ES emblema, teiginys „Finansuoja Europos Sąjunga – NextGenerationEU“, viešinimo ženklas „Naujos kartos Lietuva“, grotažymių #finansuojaEuroposSąjunga  #NextGenerationEU #NaujosKartosLietuva dėti neprivaloma. 
 4. Visuomenei ar projekto dalyviams skirtuose dokumentuose, susijusiuose su projekto įgyvendinimu, aiškiai pateikiama informacija apie gautą ES finansavimą, o komunikacijos medžiagoje, susijusioje su ES investicijų viešinimu, aiškiai pateikiama informacija apie ES indėlį ir naudą.

Rekomenduojamas viešinti tekstas ir logotipai:

Galimybė gauti paramą (nurodoma dotacijos suma, centų tikslumu) iš jungtinio projekto „Investicinė parama energijos kaupimo įrenginiams“ pateikus paraišką Lietuvos energetikos agentūrai paskatino (nurodyti pareiškėjo pavadinimą) suplanuoti įsirengti (nurodyti planuojamo įrengti kaupimo įrenginio talpą) kWh elektros energijos kaupimo įrenginį.

Jungtinio projekto projektas įgyvendinamas pagal ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą „Naujos kartos Lietuva“, finansuojamą Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės „NextGenerationEU“ lėšomis.

(atsisiųsti)                                                                     (atsisiųsti)                                                    (atsisiųsti)

Kokie taikomi aplinkosauginiai reikalavimai įsirengiant kaupimo įrenginį?

Kai kaupimo įrenginio įrengimas vykdomas „Natura 2000“ teritorijoje arba greta jos, tokiu atveju būtina kreiptis į atsakingą saugomų teritorijų direkciją, kuri nustatytų ir pateiktų išvadą dėl planuojamos veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo.

 “Natura 2000” teritorijų žemėlapyje galite pasitikrinti, ar jūsų nekilnojamo turto objektas, kuriame siekiate įsirengti kaupimo įrenginį, patenka į „Natura 2000“ teritoriją ar artimą jos aplinką.

Saugomų teritorijų direkcijų ribų žemėlapyje galite pasitikrinti, kuri direkcija yra atsakinga už įsteigtos ar potencialios „Natura 2000“ teritorijos administravimą.

Jeigu nustatoma, kad planuojama ūkinė veikla gali turėti reikšmingą poveikį „Natura 2000“ teritorijoms, turi būti atliktos poveikio aplinkai vertinimo procedūros. Tokiu atveju būtina kreiptis į Aplinkos apsaugos agentūra, kuri yra atsakinga už sprendimo priėmimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių.

Daugiau informacijos apie poveikio aplinkai vertinimo procedūras galite rasti Aplinkos ministerijos puslapyje.

„Natura 2000“ reikšmingumo nustatymo išvadą, sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių ir poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą (arba nuorodas į atsakingų institucijų interneto svetaines, jei šie dokumentai skelbiama ten) būtina pateikti kartu su paraiška.