Tadas Norvydas

Vėjo energetikos Baltijos jūroje vystymo skyriaus projektų vadovas

  • Titulinis
  • Vėjo energetikos Baltijos jūroje vystymo skyriaus projektų vadovas

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PROJEKTŲ VADOVUI KELIAMI SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygstantį išsilavinimą;

2. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešojo administravimo arba energetikos srityje;

3. Išmanyti Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius energetikos sritį;

4. Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B1 lygiu;

5. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

6. Išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles;

7. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

8. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.

PROJEKTŲ VADOVO VYKDOMOS FUNKCIJOS

1. Pagal Skyriaus kompetenciją vertina NENS įgyvendinimo priemonių, vėjo energetikos Baltijos jūroje vystymo srityje, poveikį, teikia siūlymus Energetikos ministerijai dėl šių priemonių tikslinimo;

2. Pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja atliekant NENS įgyvendinimo priemonių plano vykdymo stebėseną, dalyvauja rengiant NENS įgyvendinimo priemonių plano vykdymo ataskaitas Energetikos ministerijai;

3. Pagal Skyriaus kompetenciją, esant poreikiui, dalyvauja rengiant ir teikiant Energetikos ministerijai pasiūlymus, susijusius su moksliniais tyrimais ir eksperimentine plėtra energetikos ir tvarios aplinkos sektoriuje;

4. Nustatyta tvarka dalyvauja rengiant didelės galios vėjo jėgainių parkų įrengimo Lietuvos jūrų akvatorijoje projektams įgyvendinti būtinus dokumentus;

5. Nustatyta tvarka organizuoja ir atlieka viešuosius pirkimus, būtinus didelės galios vėjo jėgainių parkų įrengimo Lietuvos jūrų akvatorijoje projektų įgyvendinimui;

6. Dalyvauja vykdant sutartis, susijusias su didelės galios vėjo jėgainių parkų įrengimo Lietuvos jūrų akvatorijoje projektų įgyvendinimu;

7. Pagal Skyriaus kompetenciją teikia informaciją apie didelės galios vėjo jėgainių parkų įrengimo Lietuvos jūrų akvatorijoje projektus;

8. Pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja įgyvendinant Agentūros veiklos komunikacijos strategiją, Agentūros veiklos viešinimo priemones, rengia informaciją apie Skyriaus veiklą Agentūros interneto svetainėje, rengia ir nustatyta tvarka teikia informaciją apie Skyriaus veiklą žiniasklaidai, visuomenei, įstaigoms ir organizacijoms ir kitoms suinteresuotoms šalims;

9. Pagal Skyriaus kompetenciją rengia ir teikia pastabas, pasiūlymus dėl kitų institucijų, įstaigų, organizacijų pateiktų Agentūrai derinti teisės aktų projektų;

10. Pagal Skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymus dėl Agentūros veiklos strategijos, Agentūros veiklos plano ir veiklos ataskaitų;

11. Pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant projektus, finansuojamus ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir (ar) valstybės biudžeto lėšomis;

12. Nustatytąja tvarka, pagal poreikį, atstovauja Agentūrai ES institucijose, tarptautinėse organizacijose, kitose Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose, jų sudarytų komitetų ir darbo grupių veikloje, jų organizuojamuose susitikimuose, pasitarimuose ir kituose renginiuose;

13. Pagal Skyriaus kompetenciją, nustatyta tvarka, bendradarbiauja su ES institucijomis, kitomis tarptautinėmis organizacijomis, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis, įmonėmis ir organizacijomis, kitais Agentūros administraciniais padaliniais;

14. Pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant Agentūros vidaus darbo tvarkos taisykles, kitus Agentūros vidaus darbo tvarką reglamentuojančius teisės aktus ir dokumentus.

15. Teikia siūlymus dėl Skyriaus ir Agentūros veiklos gerinimo;

16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su Skyriaus veikla susijusius Agentūros direktoriaus, Agentūros direktoriaus pavaduotojo (-ų), Agentūros patarėjo (-ų), Skyriaus vadovo duotus nurodymus (pavedimus).