Tadas Norvydas

Vėjo energetikos Baltijos jūroje vystymo skyriaus projektų vadovas

  • Titulinis
  • Vėjo energetikos Baltijos jūroje vystymo skyriaus projektų vadovas

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PROJEKTŲ VADOVUI KELIAMI SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygstantį išsilavinimą;

2. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešojo administravimo arba energetikos srityje;

3. Išmanyti Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius energetikos sritį;

4. Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B1 lygiu;

5. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

6. Išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles;

7. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

8. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.

PROJEKTŲ VADOVO VYKDOMOS FUNKCIJOS

1. Pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant pasiūlymus dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos (toliau – NENS) priemonių įgyvendinimo, teikia pasiūlymus rengiant NENS priemonių įgyvendinimo plano (įskaitant nacionalinio integruoto energetikos ir klimato srities veiksmų plano) ataskaitas;

2. Dalyvauja rengiant didelės galios vėjo jėgainių parkų įrengimo Lietuvos Baltijos jūros akvatorijoje projektams įgyvendinti būtinus dokumentus;

3. Dalyvauja didelės galios vėjo jėgainių parkų įrengimo Lietuvos Baltijos jūros akvatorijoje projektų įgyvendinimo priežiūroje;

4. Pagal Skyriaus kompetenciją rengia informaciją apie didelės galios vėjo jėgainių parkų įrengimo Lietuvos Baltijos jūros akvatorijoje projektus ir teikia suinteresuotoms šalims;

5. Pagal Skyriaus kompetenciją rengia pasiūlymus dėl energetikos srities teisės aktų ir kitų susijusių dokumentų projektų;

6. Pagal kompetenciją analizuoja, rengia ir teikia pasiūlymus dėl Agentūroje rengiamų ir (arba) nagrinėjamų teisės aktų projektų;

7. Pagal Skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymus dėl Agentūros veiklos strategijos, Agentūros veiklos plano ir veiklos ataskaitų;

8. Pagal kompetenciją dalyvauja Agentūrai rengiant ir įgyvendinant projektus, finansuojamus ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšomis;

9. Pagal kompetenciją rengia pasiūlymus Energetikos ministerijai, susijusius su moksliniais tyrimais ir eksperimentine plėtra energetikos sektoriuje;

10. Nustatytąja tvarka atstovauja Agentūrai kitų valstybės institucijų ir organizacijų organizuojamuose pasitarimuose, konferencijose, seminaruose, atstovauja Lietuvai kitų valstybių ir tarptautinių organizacijų ir institucijų organizuojamuose pasitarimuose, Europos Sąjungos Tarybos darbo grupių ir Europos Komisijos komitetų posėdžiuose;

11. Nustatytąja tvarka bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kitų valstybės institucijų, savivaldybių, įmonių, Lietuvos nuolatinės atstovybės Europos Sąjungoje, Europos Komisijos, kitų valstybių ir tarptautinių organizacijų atstovais;

12. Nustatytąja tvarka dalyvauja Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos institucijų komitetų ir darbo grupių veikloje;

13. Teikia siūlymus dėl Skyriaus ir Agentūros veiklos gerinimo;

14. Pagal Skyriaus kompetenciją rengia siūlymus ir informaciją talpinti Agentūros interneto svetainėje, taip pat dalyvauja įgyvendinant kitas Agentūros viešinimo priemones;

15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su Skyriaus veikla susijusius Agentūros direktoriaus, Agentūros direktoriaus pavaduotojo (-ų), Agentūros patarėjo (-ų), Skyriaus vadovo duotus nurodymus (pavedimus).