Tadas Norvydas

Projektų administravimo skyriaus projektų vadovas

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PROJEKTŲ VADOVUI KELIAMI SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. Turėti darbo patirties teisės, ekonomikos, apskaitos, finansų ar audito srityje;

3. Žinoti ES ir Lietuvos Respublikos (toliau – LR) teisės aktus, reglamentuojančius ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų energetikos srities priemonių ir (arba) projektų administravimą;

4. Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B1 lygiu;

5. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

6. Išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles;

7. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

8. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.

PROJEKTŲ VADOVO VYKDOMOS FUNKCIJOS

1. Renka, sistemina, apdoroja ir analizuoja informaciją, reikalingą pasirengti ir vykdyti jungtinio projekto vystytojo funkcijas, susijusias su lėšų administravimu, išlaidų tinkamumu, įgyvendinant Agentūrai priskirtas priemones energetikos valstybės veiklos srityje (toliau – jungtinio projekto vystytojo funkcijos), administruoti ir (ar) įgyvendinti Skyriaus kompetencijai priskirtas kitas energetikos sektoriaus priemones, finansuojamas ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir (ar) valstybės biudžeto lėšomis (toliau – kitos energetikos sektoriaus finansavimo priemonės), prireikus rengia informacijos suvestines;

2. Rengia, dalyvauja rengiant teisės aktų ir Agentūros vidaus dokumentų projektus, reglamentuojančius lėšų administravimo, išlaidų tinkamumo klausimus, reikalingus pasirengti ir vykdyti jungtinio projekto vystytojo funkcijas, administruoti ir (ar) įgyvendinti kitas energetikos sektoriaus finansavimo priemones;

3. Pagal kompetenciją rengia, dalyvauja rengiant informaciją, duomenis ir dokumentus, pagal taikomus teisės aktus ir Agentūros vidaus procedūras reikalingus pateikti kompetentingoms institucijoms, įstaigoms ir organizacijoms, žiniasklaidai, visuomenei, visuotiniam dalininkų susirinkimui ir (ar) valdybai, Agentūros padaliniams ir kitiems suinteresuotiems asmenims;

4. Pagal kompetenciją rengia, dalyvauja rengiant viešųjų pirkimų dokumentus, reikalingus pasirengti ir vykdyti jungtinio projekto vystytojo funkcijas, administruoti ir (ar) įgyvendinti kitas energetikos sektoriaus finansavimo priemones, dalyvauja viešųjų pirkimų procedūrose;

5. Pagal kompetenciją dalyvauja Agentūrai rengiant ir įgyvendinant projektus, finansuojamus ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir (ar) valstybės biudžeto lėšomis;

6. Pagal kompetenciją analizuoja, rengia ir teikia pasiūlymus dėl Agentūroje rengiamų ir (ar) kitų institucijų, įstaigų, organizacijų pateiktų Agentūrai derinti teisės aktų projektų;

7. Pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Agentūros vidaus tvarkos taisykles, kitus Agentūros vidaus darbo tvarką reglamentuojančius teisės aktus ir dokumentus;

8. Pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Agentūros veiklos strategiją, Agentūros veiklos planą ir veiklos ataskaitas;

9. Pagal kompetenciją, esant poreikiui, dalyvauja rengiant pasiūlymus LR energetikos ministerijai (toliau – Energetikos ministerija) dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos (toliau – NENS) įgyvendinimo, MENS įgyvendinimo priemonių plano rengimo, atnaujinimo, rengiant NENS įgyvendinimo ataskaitas;

10. Pagal kompetenciją, esant poreikiui, dalyvauja rengiant, atnaujinant LR nacionalinį energetikos ir klimato srities veiksmų planą (toliau – NEKSVP), rengiant NEKSVP įgyvendinimo ataskaitas;

11. Pagal kompetenciją, esant poreikiui, rengia pasiūlymus Energetikos ministerijai, susijusius su moksliniais tyrimais ir eksperimentine plėtra energetikos ir tvarios aplinkos sektoriuje;

12. Nustatytąja tvarka atstovauja Agentūrai ES institucijose, tarptautinėse organizacijose, kitose LR valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose, dalyvauja jų sudarytų komitetų ir darbo grupių veikloje, jų organizuojamuose susitikimuose, pasitarimuose ir kituose renginiuose;

13. Nustatytąja tvarka bendradarbiauja su LR Seimo, LR Vyriausybės, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir organizacijų, įmonių, ES, kitų valstybių ir tarptautinių organizacijų atstovais;

14. Teikia siūlymus dėl Skyriaus ir Agentūros veiklos gerinimo;

15. Pagal kompetenciją rengia informaciją skelbti Agentūros interneto svetainėje, dalyvauja įgyvendinant kitas Agentūros viešinimo priemones;

16. Pagal kompetenciją kaupia ir pateikia informaciją su priskirtų funkcijų įgyvendinimu susijusiose IT sistemose ir (ar) duomenų bazėse;

17. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su Skyriaus veikla susijusius Agentūros direktoriaus, Agentūros direktoriaus pavaduotojo (-ų), Agentūros patarėjo (-ų), Skyriaus vadovo duotus nurodymus (pavedimus).