Tadas Norvydas

Projektų administravimo skyriaus projektų vadovas

  • Titulinis
  • Projektų administravimo skyriaus projektų vadovas

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PROJEKTŲ VADOVUI KELIAMI SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį visuomenės informavimo, ar komunikacijos, ar viešųjų ryšių, ar visuomenės informavimo priemonių srityje;

3. Žinoti ES ir Lietuvos Respublikos (toliau – LR) teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės informavimą ir informacijos teikimo apie ES lėšų naudojimą tvarką;

4. Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B1 lygiu;

5. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

6. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

7. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.

PROJEKTŲ VADOVO VYKDOMOS FUNKCIJOS

1. Dalyvauja pasirengimo administruoti ir  (ar) įgyvendinti Skyriui priskirtas energetikos sektoriaus priemones procese, priemonių viešinimo klausimais;

2. Rengia ir derina Skyriui priskirtų administruoti ir (ar) įgyvendinti energetikos sektoriaus priemonių komunikacijos strategiją (-as) ir (ar) komunikacijos planus;

3. Pagal kompetenciją rengia, dalyvauja rengiant informaciją, duomenis ir dokumentus, pagal taikomus teisės aktus ir Agentūros vidaus procedūras reikalingus pateikti kompetentingoms institucijoms, Agentūros padaliniams ir kitiems suinteresuotiems asmenims;

4. Pagal kompetenciją rengia, dalyvauja rengiant viešųjų pirkimų, įgyvendinant Skyriui priskirtų administruoti ir (ar) įgyvendinti energetikos sektoriaus priemonių komunikacijos strategiją (-as) ir (ar) komunikacijos planus, dokumentus, dalyvauja viešųjų pirkimų procedūrose;

5. Pagal kompetenciją dalyvauja Agentūrai rengiant ir įgyvendinant projektus, finansuojamus ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšomis;

6. Pagal kompetenciją analizuoja, rengia ir teikia pasiūlymus dėl Agentūroje rengiamų ir (arba) nagrinėjamų teisės aktų projektų;

7. Pagal Skyriaus kompetenciją rengia Agentūros veiklos strategiją, Agentūros veiklos planą ir veiklos ataskaitas;

8. Nustatytąja tvarka atstovauja Agentūrai ES institucijose, tarptautinėse organizacijose, kitose LR valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose, dalyvauja jų sudarytų komitetų ir darbo grupių veikloje, jų organizuojamuose susitikimuose, pasitarimuose ir kituose renginiuose;

9. Nustatytąja tvarka bendradarbiauja su LR Seimo, LR Vyriausybės, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir organizacijų, įmonių, ES, kitų valstybių ir tarptautinių organizacijų atstovais;

10. Teikia siūlymus dėl Skyriaus ir Agentūros veiklos gerinimo;

11. Rengia siūlymus ir nuolatinę aktualią informaciją talpinti Agentūros interneto svetainėje, kitose Skyriui priskirtų administruoti ir (ar) įgyvendinti energetikos sektoriaus priemonių viešinimui skirtose priemonėse, dalyvauja įgyvendinant kitas Agentūros viešinimo priemones;

12. Pagal kompetenciją kaupia ir pateikia informaciją su priskirtų funkcijų įgyvendinimu susijusiose IT sistemose ir (ar) duomenų bazėse;

13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su Skyriaus veikla susijusius Agentūros direktoriaus, Agentūros direktoriaus pavaduotojo (-ų), Agentūros patarėjo (-ų), Skyriaus vadovo duotus nurodymus (pavedimus).