Tadas Norvydas

Finansų ir strateginio valdymo skyriaus strateginio planavimo projektų vadovas

  • Titulinis
  • Kontaktai
  • Finansų ir strateginio valdymo skyriaus strateginio planavimo projektų vadovas

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

STRATEGINIO PLANAVIMO PROJEKTŲ VADOVUI KELIAMI SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygstantį finansų ar ekonomikos krypties išsilavinimą;

2. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį, vykdant planavimo ir valdymo apskaitos funkcijas;

3. Išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius strateginio valdymo sistemos reglamentavimą;

4. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, privalumas – mokėti dirbti su buhalterine apskaitos programa FVAIS;

5. Mokėti bent vieną užsienio kalbą ne žemesniu kaip B1 lygiu;

6. Išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles;

7. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

8. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.

STRATEGINIO PLANAVIMO PROJEKTŲ VADOVO VYKDOMOS FUNKCIJOS

1. Organizuoja ir koordinuoja Agentūros veiklos strategijos, Agentūros veiklos planų rengimą – renka ir sistemina Agentūros administracinių padalinių informaciją, būtiną Agentūros veiklos strategijai, Agentūros veiklos planams parengti, užtikrina, kad Agentūros kartu su kitais Agentūros administraciniais padaliniais parengti Agentūros veiklos strategijos, Agentūros veiklos planų projektai atitiktų strateginio planavimo dokumentams nustatytus reikalavimus, teikia Agentūros veiklos strategijos, Agentūros veiklos planų projektus Agentūros direktoriui, Agentūros direktoriaus pavaduotojui (-ams), Agentūros patarėjui (-ams) derinti, suderintus projektus teikia tvirtinti nustatyta tvarka;

2. Nustatyta tvarka vykdo Agentūros veiklos strategijos ir Agentūros veiklos planų įgyvendinimo stebėseną ir kontrolę;

3. Nustatyta tvarka organizuoja ir koordinuoja Agentūros veiklos ataskaitų rengimą ir teikimą – renka ir sistemina Agentūros administracinių padalinių informaciją, būtiną Agentūros veiklos ataskaitoms parengti, užtikrina, kad Agentūros kartu su kitais Agentūros administraciniais padaliniais parengti Agentūros veiklos ataskaitų projektai atitiktų jiems Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose bei Agentūros įstatuose jiems nustatytus reikalavimus, prireikus organizuoja kitų ataskaitų ir suvestinių duomenų, susijusių su Agentūros veikla, rengimą;

4. Nustatyta tvarka koordinuoja ir organizuoja informacijos visuotiniam dalininkų susirinkimui ir (ar) valdybai rengimą Agentūroje ir teikimą visuotiniam dalininkų susirinkimui ir (ar) valdybai – Agentūros direktoriui pavedus Agentūros įstatuose nustatyta tvarka organizuoja visuotinio dalininkų susirinkimo sušaukimą ir darbotvarkės projekto parengimą, renka ir sistemina bei teikia Agentūros administracinių padalinių informaciją visuotiniam dalininkų susirinkimui ir (ar) valdybai, koordinuoja, kad, esant poreikiui, atsakingi Agentūros darbuotojai pristatytų informaciją visuotiniam dalininkų susirinkimui ir (ar) valdybai, organizuoja, prižiūri ir kontroliuoja visuotinio dalininkų susirinkimo ir (ar) valdybos sprendimų įgyvendinimą Agentūroje;

5. Esant poreikiui, nustatyta tvarka kontroliuoja, kad Agentūros darbuotojai laiku įvykdytų Agentūros vadovybės pasitarimuose priimtus sprendimus;

6. Apdoroja su Agentūros veiklos planavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su veiklos planavimu susijusios informacijos apdorojimą;

7. Konsultuoja Agentūros darbuotojus ir (ar) rengia jiems metodinius nurodymus priskirtos srities klausimais;

8. Rengia Agentūros įvairių laikotarpių ūkinės finansinės veiklos rodiklių prognozes;

9. Esant poreikiui, rengia informaciją įvairiems pristatymams apie faktinius ir planuojamus Agentūros ūkinės finansinės veiklos rezultatus;

10. Dalyvauja planavimo ir valdymo apskaitos procesų tobulinimo projektuose;

11. Rengia atsakymus į gaunamus paklausimus veiklos planavimo ir valdymo apskaitos klausimais;

12. Pagal priskirtą veiklos sritį dalyvauja rengiant Agentūros vidaus tvarkos taisykles, rengia Agentūros darbo tvarką reglamentuojančius teisės aktus ir kitus dokumentus strateginio planavimo klausimais;

13. Pagal priskirtą veiklos sritį rengia ir teikia pastabas, pasiūlymus dėl kitų institucijų, įstaigų, organizacijų pateiktų Agentūrai derinti teisės aktų projektų ir dokumentų;

14. Pagal priskirtą veiklos sritį rengia siūlymus ir informaciją talpinti Agentūros interneto ir (ar) intraneto svetainėse, taip pat dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Agentūros veiklos komunikacijos strategiją, kitas Agentūros viešinimo priemones;

15. Inicijuoja ir, esant poreikiui, dalyvauja atliekant viešuosius pirkimus, kurių reikia nustatytoms funkcijoms atlikti;

16. Pagal priskirtą veiklos sritį dalyvauja rengiant ir įgyvendinant projektus, finansuojamus Europos Sąjungos (toliau – ES), kitos tarptautinės finansinės paramos ir (ar) valstybės biudžeto lėšomis;

17. Nustatyta tvarka atstovauja Agentūrą kitų valstybės institucijų, įstaigų ir organizacijų organizuojamuose pasitarimuose, konferencijose, seminaruose, atstovauja Lietuvai kitų valstybių ir tarptautinių organizacijų ir institucijų organizuojamuose pasitarimuose, ES Tarybos darbo grupių ir Europos Komisijos komitetų posėdžiuose;

18. Nustatyta tvarka bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kitų valstybės institucijų, savivaldybių, įmonių, Lietuvos nuolatinės atstovybės ES, Europos Komisijos, kitų valstybių ir tarptautinių organizacijų atstovais;

19. Nustatyta tvarka dalyvauja ES ir Lietuvos Respublikos institucijų komitetų ir darbo grupių veikloje;

20. Teikia siūlymus dėl Skyriaus ir Agentūros veiklos gerinimo;

21. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su Skyriaus veikla susijusius Agentūros direktoriaus, Agentūros direktoriaus pavaduotojo (-ų), Agentūros patarėjo (-ų) duotus nurodymus (pavedimus).