Tadas Norvydas

Finansų ir strateginio valdymo skyriaus vyresnysis buhalteris

  • Titulinis
  • Finansų ir strateginio valdymo skyriaus vyresnysis buhalteris

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

VYRESNIAJAM BUHALTERIUI KELIAMI SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygstantį finansų ar ekonomikos krypties išsilavinimą;

2. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų buhalterinio darbo patirtį ir ne mažesnę kaip 2 metų buhalterinio darbo viešajame sektoriuje patirtį;

3. Išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS) ir mokesčių apskaičiavimą ir deklaravimą;

4. Gebėti vesti buhalterinę apskaitą pagal VSAFAS;

5. Mokėti dirbti su buhalterinėmis apskaitos programomis FVAIS, STEKAS ALGA;

6. Mokėti bent vieną užsienio kalbą ne žemesniu kaip B1 lygiu;

7. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

8. Išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles;

9. Mokėti kaupti, sisteminti ar kitaip valdyti, analizuoti ir apibendrinti informaciją;

10. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.

VYRESNIOJO BUHALTERIO VYKDOMOS FUNKCIJOS

1. Tvarko Agentūros pirminę dokumentų apskaitą, vadovaujantis VSAFAS ir Agentūros apskaitos politika;

2. Laiku ir tinkamai užregistruoja buhalterinės apskaitos operacijas ir užtikrina, kad būtų pilnai apskaitomas visas Agentūros patikėjimo teise valdomas turtas (valstybės naftos produktų atsargos, ilgalaikis turtas, piniginės lėšos, ir kitos materialinės vertybės);

3. Nustatytais terminais apskaičiuoja ir deklaruoja privalomus mokėti pridėtinės vertės, gyventojų pajamų mokesčio mokesčius valstybei, „Sodros“ mokesčius;

4. Rengia ir teikia statistines ataskaitas pagal Lietuvos statistikos departamento kiekvienų metų pradžioje pateikiamus nurodymus;

5. Veda gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrą, vadovaujantis PVM sąskaitų faktūrų registrų tvarkymo taisyklėmis, kontroliuoja sąskaitų mokėjimus;

6. Analizuoja Agentūros finansinę veiklą ir pagal buhalterinės apskaitos duomenis nustato ekonomijos šaltinius bei teikia Skyriaus vadovui pasiūlymus dėl planuotų lėšų perskirstymo sąmatoje pagal ekonominės klasifikacijos kodus;

7. Esant poreikiui, nustatyta tvarka vykdo ūkinių operacijų išankstinę finansų kontrolę;

8. Kaupia, sistemina ir tinkamai saugo dokumentus ir registrus, susijusius su funkcijų vykdymu, pagal nustatytus reikalavimus sudaro dokumentų bylas ir nustatyta tvarka perduoda jas bylų apskaitą tvarkančiam asmeniui, laikosi dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių;

9. Nustatyta tvarka dalyvauja Agentūros direktoriaus paskirtų metinių ir mėnesinių turto, naftos produktų valstybės atsargų, atsiskaitymų inventorizacijos, panaudoto ir nusidėvėjusio turto nurašymo ir kitų komisijų darbe;

10. Dalyvauja Agentūros valdymo apskaitos procesų tobulinimo projektuose;

11. Nurodo Agentūros darbuotojams dokumentų, reikalingų buhalterinei apskaitai tvarkyti, įforminimo ir pateikimo reikalavimus, konsultuoja Agentūros darbuotojus dėl jų įgyvendinimo;

12. Dalyvauja rengiant teisės aktų ir (ar) Agentūros vidaus dokumentų projektus, reikalingus užtikrinti Skyriaus funkcijas, pagal priskirtą veiklos sritį analizuoja, rengia ir teikia pasiūlymus dėl Agentūroje rengiamų ir (arba) nagrinėjamų kitų institucijų, įstaigų, organizacijų pateiktų Agentūrai derinti teisės aktų projektų ir dokumentų;

13. Pagal priskirtą veiklos sritį dalyvauja rengiant Agentūros veiklos strategiją, Agentūros veiklos planą ir veiklos ataskaitas, dalyvauja Agentūros veiklos strategijoje, Agentūros veiklos plane, Agentūros veiklos komunikacijos strategijoje Skyriui nustatytų priemonių įgyvendinime;

14. Pagal Skyriaus kompetenciją, esant poreikiui, rengia ir (ar) pristato informaciją visuotiniam dalininkų susirinkimui ir (ar) valdybai, visuomenės informavimo priemonėms;

15. Pagal priskirtą veiklos sritį dalyvauja Agentūrai rengiant ir įgyvendinant projektus, finansuojamus Europos Sąjungos (toliau – ES), kitos tarptautinės finansinės paramos ir (ar) valstybės biudžeto lėšomis;

16. Nustatyta tvarka atstovauja Agentūrai ES institucijose, tarptautinėse organizacijose, kitose Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose, dalyvauja jų sudarytų komitetų ir darbo grupių veikloje, jų organizuojamuose susitikimuose, pasitarimuose ir kituose renginiuose;

17. Nustatyta tvarka bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir organizacijų, įmonių, ES, kitų valstybių ir tarptautinių organizacijų atstovais;

18. Teikia siūlymus dėl Skyriaus ir Agentūros veiklos gerinimo;

19. Pagal priskirtą veiklos sritį rengia siūlymus ir informaciją talpinti Agentūros interneto svetainėje, pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Agentūros veiklos komunikacijos strategiją, įgyvendinant kitas Agentūros viešinimo priemones;

20. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su Skyriaus veikla susijusius Agentūros direktoriaus, Agentūros direktoriaus pavaduotojo (-ų), Agentūros patarėjo (-ų), Skyriaus vadovo duotus nurodymus (pavedimus).