Tadas Norvydas

Klimato kaitos valdymo centro duomenų analitikas

  • Titulinis
  • Klimato kaitos valdymo centro duomenų analitikas

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

DUOMENŲ ANALITIKUI KELIAMI SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Turėti inžinerijos mokslų studijų krypčių grupės aplinkos arba statybos, arba elektros, arba gamybos, arba energijos inžinerijos, arba technologijų mokslų studijų krypčių grupės gamtos išteklių technologijų aukštąjį universitetinį (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam prilygstantį išsilavinimą;

2. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį energijos vartojimo efektyvumo ir (ar) AEI [atsinaujinančių energijos išteklių] srityje;

3. Išmanyti Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius AEI sritį;

4. Žinoti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles;

5. Mokėti anglų kalbą B2 lygiu;

6. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

7. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

8. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.

DUOMENŲ ANALITIKO VYKDOMOS FUNKCIJOS

1. Pagal Centro kompetenciją renka, sistemina, apdoroja ir analizuoja duomenis apie AEI naudojimą ir skatinimą;

2. Pagal Centro kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant ataskaitas, informacinius pranešimus, kitus dokumentus apie AEI naudojimo ir skatinimo politikos priemonių įgyvendinimą;

3. Pagal Centro kompetenciją dalyvauja Lietuvos Respublikos nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano (toliau – NEKSVP) rengime, atnaujinime, vykdant NEKSVP priemonių, už kurių įgyvendinimo koordinavimą atsakinga Energetikos ministerija, įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą:

3.1. vertina, modeliuoja ir prognozuoja NEKSVP priemonių įgyvendinimo poveikį, rengia ir teikia siūlymus Energetikos ministerijai dėl šių priemonių tikslinimo;

3.2. dalyvauja vykdant NEKSVP priemonių įgyvendinimo ir jų rodiklių stebėseną, kaupiant ir analizuojant stebėsenos rodiklių duomenis, rengiant ir teikiant siūlymus Energetikos ministerijai dėl šių rodiklių tikslinimo;

3.3. nustatyta tvarka dalyvauja rengiant NEKSVP priemonių įgyvendinimo pažangos ataskaitas Energetikos ministerijai ir Europos Komisijai;

4. Pagal Centro kompetenciją dalyvauja renkant, kaupiant ir sisteminant energetikos sektoriaus duomenis, jų pagrindu rengiant ir teikiant Energetikos ministerijai energetikos sektoriaus analizę:

4.1. dalyvauja kuriant ir administruojant energetikos sektoriaus duomenų bazę;

4.2. dalyvauja renkant, sisteminant ir teikiant Energetikos ministerijai ir, esant poreikiui, kitoms institucijoms energetikos sektoriaus duomenis, atliekant energetikos sektoriaus duomenų analizę ir modeliavimą;

4.3. dalyvauja vertinant, modeliuojant ir prognozuojant energetikos sektoriaus plėtros tendencijas;

5. Pagal Centro kompetenciją, esant poreikiui, dalyvauja rengiant ir teikiant Energetikos ministerijai pasiūlymus, susijusius su moksliniais tyrimais ir eksperimentine plėtra (toliau – MTEP) energetikos ir tvarios aplinkos sektoriuje:

6. Dalyvauja atliekant MTEP energetikos sektoriuje galimybių ir poreikio analizę ir vertinimą;

7. Dalyvauja atliekant MTEP energetikos sektoriuje finansavimo galimybių analizę;

8. Vykdo AEI vartojimo skatinimo ir su tuo susijusius viešinimo darbus:

8.1. konsultuoja ir teikia informaciją vieno langelio principu fiziniams ir juridiniams asmenims apie AEI skatinimo priemones ir reguliavimą (leidimai ir t. t.);

8.2. dalyvauja atliekant energijos vartotojų elgsenos analizę, apibendrinant jos rezultatus, rengia ir teikia pasiūlymus dėl AEI vartojimo skatinimo priemonių Energetikos ministerijai;

8.3. viešina AEI vartojimo skatinimo priemonių gerąją praktiką, vykdo informacijos apie AEI vartojimo skatinimo priemones sklaidą;

9. Rengia pažangos skatinant ir naudojant AEI ataskaitas ir jas teikia Energetikos ministerijai;

10. Atlieka AEI panaudojimo transporto sektoriuje įgyvendinimo stebėseną:

10.1. vertina AEI plėtros transporto sektoriuje potencialą, galimybes ir poreikį;

10.2. atlieka kitų institucijų politikos priemonių, prisidedančių prie AEI panaudojimo transporto sektoriuje didinimo, stebėseną ir vertinimą, teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo;

11. Pagal Centro kompetenciją rengia ir teikia pastabas, pasiūlymus dėl kitų institucijų, įstaigų, organizacijų pateiktų Agentūrai derinti teisės aktų projektų;

12. Pagal Centro kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant projektus, finansuojamus ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir (ar) valstybės biudžeto lėšomis;

13. Pagal Centro kompetenciją dalyvauja įgyvendinant Agentūros veiklos komunikacijos strategiją, Agentūros veiklos viešinimo priemones, rengia ir dalyvauja skelbiant informaciją apie Centro veiklą Agentūros interneto svetainėje, rengia ir nustatyta tvarka teikia informaciją apie Centro veiklą žiniasklaidai, visuomenei, įstaigoms ir organizacijoms ir kitoms suinteresuotoms šalims;

14. Nustatyta tvarka organizuoja ir dalyvauja atliekant viešuosius pirkimus, kurių reikia Centro veiklos tikslui pasiekti ir nustatytoms funkcijoms atlikti;

15. Pagal Centro kompetenciją dalyvauja rengiant Agentūros vidaus tvarkos taisykles, kitus Agentūros vidaus darbo tvarką reglamentuojančius teisės aktus ir dokumentus;

16. Nustatyta tvarka atstovauja Agentūrai Europos Sąjungos institucijose, tarptautinėse organizacijose, kitose Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose, dalyvauja jų sudarytų komitetų ir darbo grupių veikloje, jų organizuojamuose susitikimuose, pasitarimuose ir kituose renginiuose;

17. Pagal Centro kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su Centro veikla susijusius Agentūros direktoriaus, Agentūros direktoriaus pavaduotojo (-ų), Agentūros patarėjo (-ų), Centro vadovo duotus nurodymus (pavedimus).