Tadas Norvydas

Organizacijos vystymo skyriaus teisininkas

  • Titulinis
  • Organizacijos vystymo skyriaus teisininkas

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

TEISININKUI KELIAMI SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygstantį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities, teisės krypties;

2. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį;

3. Išmanyti Europos Sąjungos (toliau – ES) ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius energetikos ir viešųjų pirkimų sritis;

4. Išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles;

5. Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu;

6. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

7. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

8. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.

TEISININKO VYKDOMOS FUNKCIJOS

1. Rengia ir teikia pasiūlymus Agentūros direktoriui dėl Agentūros įstatų tvirtinimo ir (ar) keitimo, Agentūros valdymo struktūros, esant poreikiui, rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus Agentūros valdymo struktūros klausimais;

2. Esant poreikiui, rengia Agentūros direktoriaus įsakymų projektus dėl Agentūros administracinių padalinių nuostatų ir Agentūros darbuotojų pareigybių aprašymų tvirtinimo ir (ar) keitimo, organizuoja Agentūros administracinių padalinių nuostatų ir Agentūros darbuotojų pareigybių aprašymų rengimą ir (ar) keitimą, konsultuoja šiais klausimais Agentūros administracinių padalinių vadovus, atsakingus darbuotojus, teikia jiems siūlymus dėl Agentūros administracinių padalinių nuostatų, Agentūros darbuotojų pareigybių aprašymų keitimo;

3. Esant poreikiui, Agentūros direktoriaus pavedimu teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja atliekant Agentūros darbuotojų darbo pareigų pažeidimų tyrimus;

4. Dalyvauja rengiant Agentūros vidaus tvarkos taisykles, pagal priskirtą veiklos sritį rengia kitus Agentūros vidaus darbo tvarką reglamentuojančius teisės aktus ir dokumentus;

5. Rengia ir teikia pastabas, pasiūlymus Agentūros darbuotojų parengtiems teisės aktų ir (ar) dokumentų projektams, vertina ir teikia pastabas, pasiūlymus dėl kitų institucijų, įstaigų, organizacijų pateiktų Agentūrai derinti teisės aktų ir (ar) dokumentų projektų, esant poreikiui, nustatyta tvarka vizuoja Agentūros administracinių padalinių parengtų teisės aktų, sutarčių, raštų, atsakymų, pažymų, teikiamų Agentūros vadovybės vardu, projektus, siekiant užtikrinti jų atitiktį Agentūros veiklos sritį reglamentuojantiems teisės aktams;

6. Esant poreikiui, analizuoja kitų Agentūros administracinių padalinių, Agentūros direktoriaus sudarytų darbo grupių, komisijų, Agentūros vardu sudaromų teisės aktų nuostatas įgyvendinančių sutarčių projektus ir rengia bei teikia išvadas (pastabas ir pasiūlymus) dėl tokių projektų atitikties teisės normoms, teisėkūros principams;

7. Konsultuoja Agentūros darbuotojus teisėkūros ir teisės taikymo klausimais pagal priskirtą veiklos sritį;

8. Esant poreikiui, savarankiškai arba pagal kompetenciją kartu su kitais Agentūros administraciniais padaliniais rengia Agentūros procesinius dokumentus Lietuvos Respublikos teismams ir kitoms ginčų nagrinėjimo institucijoms, nustatyta tvarka savarankiškai arba kartu su kitais Agentūros administraciniais padaliniais atstovauja Agentūrai Lietuvos Respublikos teismuose ir kitose ginčų nagrinėjimo institucijose;

9. Inicijuoja viešuosius pirkimus pagal priskirtą atsakomybės sritį, dalyvauja organizuojant ir atliekant Agentūros viešuosius pirkimus, užtikrina Agentūros viešųjų pirkimų atitiktį viešųjų pirkimų sritį reglamentuojantiems teisės aktams, konsultuoja Agentūros darbuotojus viešųjų pirkimų klausimais;

10. Savarankiškai arba pagal kompetenciją kartu su kitais Agentūros administraciniais padaliniais rengia įvairaus pobūdžio dokumentus ir atlieka kitus veiksmus, susijusius su Skyriui perduotais valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ir fizinių asmenų prašymais, pasiūlymais ir kitokio pobūdžio kreipimaisis, pranešimais ir skundais;

11. Organizuoja Agentūros turto ir įsipareigojimų inventorizaciją;

12. Nustatyta tvarka įgyvendina darbuotojų saugos ir sveikatos, civilinės ir priešgaisrinės saugos teisės aktuose nustatytus reikalavimus Agentūroje;

13. Vykdo funkcijas, susijusias su Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo įgyvendinimu ir kontrole Agentūroje;

14. Nustatyta tvarka įgyvendina Bendrojo duomenų apsaugos reglamente ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų tvarkymą, nustatytus reikalavimus Agentūroje;

15. Nustatyta tvarka vykdo funkcijas, susijusias su korupcijos prevencijos Agentūroje organizavimu, koordinavimu ir kontrole;

16. Pagal priskirtą veiklos sritį dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Agentūros veiklos strategiją, Agentūros veiklos planą ir veiklos ataskaitą, Agentūros veiklos komunikacijos strategiją, rengia informaciją visuotiniam dalininkų susirinkimui ir (ar) valdybai, visuomenės informavimo priemonėms;

17. Pagal priskirtą veiklos sritį dalyvauja rengiant ir įgyvendinant projektus, finansuojamus ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir (ar) valstybės biudžeto lėšomis;

18. Pagal priskirtą veiklos sritį rengia siūlymus ir informaciją talpinti Agentūros interneto ir (ar) intraneto svetainėse;

19. Nustatyta tvarka atstovauja Agentūrą kitų valstybės institucijų ir organizacijų organizuojamuose pasitarimuose, konferencijose, seminaruose, atstovauja Lietuvai kitų valstybių ir tarptautinių organizacijų ir institucijų organizuojamuose pasitarimuose, ES Tarybos darbo grupių ir Europos Komisijos komitetų posėdžiuose;

20. Nustatyta tvarka bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kitų valstybės institucijų, savivaldybių, įmonių, Lietuvos nuolatinės atstovybės ES, Europos Komisijos, kitų valstybių ir tarptautinių organizacijų atstovais;

21. Nustatytąja tvarka dalyvauja ES ir Lietuvos Respublikos institucijų komitetų ir darbo grupių veikloje;

22. Teikia siūlymus dėl Skyriaus ir Agentūros veiklos gerinimo;

23. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su Skyriaus veikla susijusius Agentūros direktoriaus, Agentūros direktoriaus pavaduotojo (-ų), Agentūros patarėjo (-ų) duotus nurodymus (pavedimus).