Naujiena

Siekiama rezultatyvių ir geros kokybės energijos vartojimo auditų

2023 02 14

Lietuvos energetikos agentūra (LEA) siekia gerinti modernizuojamų pastatų energijos vartojimo auditų kokybę, užtikrinti sklandesnį audito procesą bei sudaryti sąlygas pastatų valdytojams greičiau gauti valstybės skiriamą finansavimą pastatų atnaujinimui. Tuo tikslu LEA 2023 m. vasario 7 d. surengė susitikimą su energijos vartojimo auditus pastatuose atliekančiais auditoriais. Susitikime taip pat dalyvavo Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir Aplinkos projektų valdymo agentūros atstovai.

Diskusijoje aptartos auditų ataskaitose dažniausiai pasikartojančios klaidos bei neatitikimai, pristatyti patarimai ir pasiūlymai, kaip tobulinti pastatų energijos vartojimo auditų kokybę.

„Siekiant rezultatyvių energijos vartojimo auditų, atitinkančių jiems nustatytus reikalavimus, svarbu jų kokybė, kuri priklauso nuo auditoriaus gautos informacijos apie pastatą bei jo paties  kvalifikacijos“, – akcentuoja LEA Energijos vartojimo efektyvumo didinimo kompetencijų centro l. e. p. vadovas dr. Ričardas Masiulionis.

Siekiama rezultatyvių ir geros kokybės energijos vartojimo auditų
Lietuvos energetikos agentūra yra įgaliota atlikti planuojamų atnaujinti centrinės valdžios viešųjų pastatų energijos vartojimo audito ataskaitų atitikties Išsamiojo energijos, energijos išteklių ir šalto vandens vartojimo audito atlikimo viešojo naudojimo paskirties pastatuose metodikos ir Centrinės valdžios viešųjų pastatų atnaujinimo finansavimo tvarkos aprašo nuostatoms patikrą.

Vykdydama energijos vartojimo pastatuose atliekamų auditų kokybės priežiūrą, LEA surinko ir susistemino informaciją apie dažniausiai auditų ataskaitose pasitaikančias klaidas bei neatitiktis. Parengtas ir viešai skelbiamas auditoriams skirtas Rekomendacijų energijos vartojimo auditus pastatuose atliekantiems auditoriams rinkinys jų atliekamų auditų kokybei gerinti.

Šiuo Rekomendacijų rinkiniu siekiama apibendrinti veiksmus, kuriuos auditoriams sistemingai taikant praktikoje pagerėtų atliekamų auditų kokybė. Pateikiamos gairės ir rekomendacijos iliustruoja sprendimus ir principus, kuriuos pritaikius gali būti išvengiama dažniausiai pasitaikančių klaidų.

Augant energijos išteklių kainoms, išlieka didelis poreikis efektyviau naudoti energiją viešajame sektoriuje. Pagal energetikos ministro įsakymu patvirtintą pastatų sąrašą, 65 proc. valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų yra žemesnės nei C energinio naudingumo klasės. Ilgalaikė pastatų renovacijos strategija nustato, kad per 2020–2030 m. laikotarpį turi būti modernizuota 1,2 mln. kv. metrų centrinės valdžios ir 0,9 mln. kv. metrų ploto savivaldybių institucijoms priklausančių pastatų. Per 2014–2021 m. laikotarpį atnaujinta 335 tūkst. kv. m ploto centrinės valdžios pastatų.

Svarbu, kad didelės apimties darbai vyktų sklandžiai, proceso nestabdytų darbui reikalingos metodikos trūkumai ar klaidos.

Pagal Energetikos ministerijos Europos Sąjungos paramos kvietimų grafiką, planuojama, kad centrinės valdžios institucijų valdomi pastatai bus atnaujinami ir panaudojant 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas. Preliminariai centrinės valdžios pastatų atnaujinimui numatyta skirti 62 mln. eurų, o kvietimą teikti paraiškas iš šio lėšų šaltinio planuojama paskelbti 2023 m. I ketvirtį.