Finansinė parama privatiems juridiniams asmenims

  • Titulinis
  • Finansinė privatiems juridiniams asmenims

.

FINANSINĖ PARAMA PRIVATIEMS JURIDINIAMS ASMENIMS


1. Investicinė parama biometano dujų gamybai ir (ar) biodujų valymo įrenginiams įrengti

1. Investicinė parama biometano dujų gamybai ir (ar) biodujų valymo įrenginiams įrengti

Subsidijų gavėjai (pareiškėjai) 

 subsidijos Klimato kaitos programos lėšomis galės būti teikiamos:
 • privatiems juridiniams asmenims – didelei, vidutinei ar mažai įmonei;
 • žemės ūkio veiklą vykdantiems subjektams

Remiama veikla 

 pagal tinkamas finansuoti išlaidas:
 (1) bioreaktorių įrengimas;
 (2) įrenginių, skirtų biomasės transportavimui, apdorojimui ir tiekimui į biorektorių, įsigijimas;
 (3) substrato apdorojimui ir degazuoto substrato tvarkymui skirtų įrenginių įsigijimas;
 (4) biodųjų valymo įrenginių įrengimas;
 (5) biodujų ir (ar) biometano saugojimo įrenginių įsigijimas;
 (6) kokybės matavimo ir užtikrinimo, apskaitos ir suslėgimo įrenginių įsigijimas;
 (7) biometano užpildymo įrangos prie biodujų jėgainės įrengimas;
 (8) (1)–(7) punktuose numatytų įrenginių montavimo darbai.

 Išlaidos, tiesiogiai nesusijusios su aukštesnio aplinkos apsaugos lygio užtikrinimu, nėra tinkamos   finansuoti

Kvietimo suma 

 8 mln. eurų

Paramos dydis 

 didžiausias paramos intensyvumas pareiškėjams negali viršyti 65 proc. 

Kvietimo skelbimas (schemos  galiojimo trukmė) 

 pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 valstybės pagalbos schemojelėšų naudojimo tvarkos aprašesąmatą detalizuojančiame planetinkamose projektų išlaidų kategorijosedirektyvojeįstatyme

Kvietimas 1 priemonei pasibaigęs
2. Privačių juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvumo priemonių įgyvendinimas pagal energijos audito ataskaitas

2. Privačių juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvumo priemonių įgyvendinimas pagal energijos audito ataskaitas

Kompensacinės išmokos gavėjai 

 Finansavimas pagal šią priemonę teikiamas Lietuvos Respublikos teritorijoje   registruotiems ir jos teritorijoje veiklą vykdantiems privatiems juridiniams   asmenims, kurie yra galutiniai energijos vartotojai t. y. įsigyja energiją   galutiniam suvartojimui

Remiama veikla 

 Tinkamos finansuoti išlaidos:

  • nuo 2020 m. sausio 1 d. ir vėliau įsigyta (nauja, nenaudota) ir įdiegta apšvietimo, šildymo sistemos ar technologinių procesų įranga, įgyvendinant energijos vartojimo audito ataskaitoje nurodytas energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones, kurios padeda efektyviau naudoti energiją;
  • jei žymėjimas ar viešinimas atlikti tinkamai, žymėjimo ar viešinimo išlaidos priskiriamos prie tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Didžiausia tinkamų finansuoti žymėjimo ar viešinimo išlaidų suma mažos apimties projektų, vidutinės apimties projektų atveju – 60 eurų (su pridėtinės vertės mokesčiu). Pareiškėjai, gavę kompensacinę išmoką, privalo viešinti gautą paramą įrengdami informacinę lentą, rekomenduojamas informacinės lentos dydis 800x600 mm. Detalesni materialiojo turto žymėjimo ir informacinių lentų įrengimo reikalavimai nurodyti procedūrų vadove, patvirtintame Agentūros direktoriaus įsakymu, kurie skelbiami Agentūros interneto svetainėje;
  • per 12 mėnesių po galutinio projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos pasiekto šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo stebėsenos ataskaitos nepriklausomų vertintojų patvirtinimo.

Kvietimo suma 

 13 mln. eur

Kompensacinė išmoka 

 Didžiausia de minimis pagalbos suma pagal Reglamentą vienam ūkio     subjektui, kaip tai numatyta Reglamento 2 straipsnio 2 punkte, per 3     mokestinių metų laikotarpį (taikomi įmonės naudojami mokestiniai metai),     atsižvelgiant į ūkio subjekto veiklos sektorių, gali siekti 200 000 eurų.     Maksimalus kompensacinės išmokos dydis vienam pareiškėjui yra 200 000     eurų.

 Maksimalus vienam pareiškėjui skiriamos subsidijos dydis, skiriamas   atsižvelgiant į aplinkosauginio efektyvumo kriterijų: finansavimo dydis   negali būti didesnis kaip 0,15 Eur vienam projektu sumažinamam kilogramui   CO2 ekvivalento.

Kvietimo skelbimas 

 pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 Aplinkos projektų valdymo agentūra (www.apva.lt)

Daugiau informacijos 

naujienose, tvarkos apraše, programos lėšų naudojimo tvarkos apraše,  sąmatoje, sąmatą detalizuojančiame plane, pagalbos registro nuostatuose, pagalbos duomenų tvarkymo taisyklėse, Rekomendacijoje, audito atlikimo viešojo naudojimo paskirties pastatuose metodikoje,  audito atlikimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose metodikoje, neperkančiųjų organizacijų pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos apraše, Elektros energetikos įstatyme, Viešųjų pirkimų įstatyme, EK komunikate, Direktyvoje

Kvietimas 2 priemonei pasibaigęs

3. Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas privačių juridinių asmenų visuomeninės, gamybinės paskirties pastatuose, kitos paskirties inžineriniuose statiniuose, pakeičiant iškastinio kuro naudojimą

3. Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas privačių juridinių asmenų visuomeninės, gamybinės paskirties pastatuose, kitos paskirties inžineriniuose statiniuose (sąvartynuose, nuotekų valyklų statiniuose), pakeičiant iškastinio kuro naudojimą

Galimi pareiškėjai/paramos gavėjai

visuomeninės, gamybinės paskirties pastatų, kitos paskirties inžinerinių statinių, kurie nuosavybės teise priklauso privatiems juridiniams asmenims, savininkai arba valdytojai.

Remiama veikla

saulės elektrinių, skirtų elektros energijos gamybai savo poreikiams (ne pardavimui), ar saulės kolektorių, skirtų vandens šildymui ar šilumos palaikymui, diegimas

vėjo energijos šaltinių diegimas savo poreikiams

šilumos siurblių, skirtų karšto vandens ir šilumos energijos gamybai savo poreikiams (ne pardavimui), diegimas

diegiamas šiluminę energiją gaminantis įrenginys, pastatas privalo atitikti energinio naudingumo B klasę arba aukštesnę

katilų, kurie kaip pagrindinę kuro rūšį naudoja iškastinį kurą (mazutą, skalūnų alyvą, gamtines dujas, akmens anglį ar kt.) ar kitą aplinkai taršų energijos šaltinį, keitimas į biokurą naudojančius katilus pastatų šilumos sistemose

šilumos ir energijos apskaitos prietaisai ir kita įranga, kuri reikalinga šiems prietaisams įrengti

atsinaujinančius energijos išteklius naudojančios įrangos diegimui pastatuose ir kitos paskirties inžineriniuose statiniuose (sąvartynuose, nuotekų valyklų statiniuose), kai vykdomi ir pastatų rekonstrukcijos darbai, yra išlaidos, atitinkančios prieš rekonstrukciją buvusius poreikius. Pareiškėjas turi pateikti teisės aktų reikalavimus atitinkančius dokumentus, leidžiančius nustatyti prieš rekonstrukciją buvusius ir po rekonstrukcijos pasikeitusius statinio parametrus. Pareiškėjui nepateikus dokumentų, pagrindžiančių, kad rekonstrukcija vykdyta (ar vykdoma) pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus, visos išlaidos laikomos netinkamomis finansuoti

pareiškėjai, ketinantys įgyvendinti projektus pagal aukščiau išdėstytą priemonę, yra laikomi netinkamais pareiškėjais (paramos gavėjais), jeigu pastatas, kuriame ketinama keisti šilumos energiją generuojantį įrenginį, yra prisijungęs prie centrinio šilumos tiekimo sistemų.

Kvietimo suma

10 mln.eur

Subsidijos dydis

iki 30 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. 

Maksimalus subsidijos dydis vienam pareiškėjui yra 200 000 Eur, tačiau subsidijos dydis projektui negali viršyti 30 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Maksimalų vienam pareiškėjui skiriamos subsidijos dydį riboja aplinkosauginio efektyvumo kriterijus: finansavimo dydis negali būti didesnis nei 0,15 Eur vienam projektu sumažinamam kilogramui CO2 ekvivalento.

Kvietimo skelbimas

pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija

Aplinkos projektų valdymo agentūra (www.apva.lt)

Daugiau informacijos

kvietimeprogramos lėšų naudojimo tvarkos aprašeprogramos lėšų naudojimo sąmatoje programos lėšų naudojimo sąmatą detalizuojančiame planetinkamų išlaidų kategorijų finansavimo kryptyseūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos, pirkimų vykdymo ir priežūros tvarkos aprašeLST EN 303-5:2012 „Šildymo katilai. 5 dalyjeįsakyme dėl aplinkos užterštumo kietosiomis dalelėmisišmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo vertinimo metodikojeleidimų išdavimo taisyklėse

Kvietimas 3 priemonei pasibaigęs
4. Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamyba mažos galios elektrinėse

4. Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamyba mažos galios elektrinėse

 Mažos galios elektrinė:

 elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių (saulės) gamybos įrenginys, kurio įrengtoji galia yra mažesnė kaip 500 kW;

 pavienis elektros energijos iš vėjo energijos gamybos įrenginys, kurio įrengtoji galia ne didesnė 3 MW, jungiamas prie   skirstomųjų tinklų.

Pareikškėjai 

 Asmenys, plėtojantys mažos galios elektrines:

 atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos,

 ūkininkai,

 labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, išskyrus pramonės įmones

Tinkamos finansuoti išlaidos 

po kvietimo paskelbimo įsigyta nauja, nenaudota įranga (elektrinė, įskaitant elektrinės bokštą bei pamatus, kai statoma vėjo energiją naudojanti elektrinė);

elektrinės įrengimas (rangos darbai, įskaitant laikančiųjų ir tvirtinimo konstrukcijų įsigijimas, kai įrengiama saulės elektrinė);

išlaidos, patirtos atliekant galutinį projekto išlaidų auditą;

pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestis, kurio pareiškėjas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus neturi teisės susigrąžinti (atskaityti).

Kvietimo suma

6,7263 mln. eurų

Maksimalus paramos dydis

Didžiausias projekto išlaidų dydis, skirtas 1 kW įrengtosios galios elektrinei įsigyti ar įrengti nurodomas kvietime ir apskaičiuojamas kaip 45 proc. investuotino kapitalo apimties (KI), skirtos 1 kW įrengtosios galios elektrinei įsigyti bei įrengti (Eur/kW), nurodytos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) paskutiniam skatinimo kvotų paskirstymo aukcionui parengtoje pažymoje dėl didžiausiosios elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių išteklių, kainos patvirtinimo, skelbiamoje Tarybos interneto svetainėje prie Tarybos posėdžių medžiagos ( VERT pažyma informacija 6 ir 11 lentelėse).

Investuotino kapitalo apimties (KI), skirtos 1 kW įrengtosios galios vėjo elektrinei įsigyti bei įrengti yra KI= 1 366 Eur/kW be PVM

Maksimalus paramos dydis vėjo elektrinei 614,70 Eur/kW be PVM  (743,79 Eur/kW su PVM, jeigu pareiškėjas ne PVM mokėtojas arba  pareiškėjas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus neturi teisės susigrąžinti (atskaityti) PVM)

Investuotino kapitalo  apimties (KI), skirtos 1 kW įrengtosios galios saulės elektrinei įsigyti bei įrengti yra KI = 820 Eur/kW be PVM

Maksimalus paramos dydis saulės elektrinei 369,00 Eur/kW be PVM  (446,49 Eur/kW su PVM, jeigu pareiškėjas ne PVM mokėtojas arba  pareiškėjas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus neturi teisės susigrąžinti (atskaityti) PVM)

Kvietimo skelbimas 

 pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 Aplinkos projektų valdymo agentūra (www.apva.lt)

Daugiau informacijos 

 kvietime, tvarkos apraše, paramos administravimo tvarkos apraše

Kvietimas 4 priemonei pasibaigęs
5. Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriuje

4. Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriuje

Tinkami pareiškėjai 

Projekto paraiškos teikėjas:

       • Lietuvos Respublikoje veikiantis privatus juridinis asmuo, atitinkantis labai mažos, mažos, vidutinės arba didelės įmonės statusą;

       • turi būti sudaręs jungtinės veiklos sutartį su Lietuvos mokslo ir studijų institucija ir partneriu.

Partneris - Lietuvos Respublikoje veikiantis privatus juridinis asmuo, atitinkantis labai mažos, mažos ar vidutinės įmonės statusą. Įgyvendinant projektą, partneris gali tapti privačiuoju juridiniu asmeniu, atitinkančiu didelės įmonės statusą.

Projekto paraiškos teikėjas ir partneris turi vykdyti veiklą energetikos sektoriuje.

Kiti reikalavimai projekto paraiškos teikėjui ir partneriui nustatyti Aprašo II skyriuje. 

Remiama veikla 

Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriuje.

Tinkamos finansuoti išlaidos 

Tinkamos finansuoti  išlaidos turi būti patirtos išimtinai projekto tikslams ir rezultatams pasiekti:

• išlaidos personalui (projektui vykdyti įdarbintiems mokslininkams, technikams ir kitiems pagalbiniams darbuotojams. Šias išlaidas gali sudaryti ne daugiau kaip 5 (penki) visos darbo dienos ekvivalentai);

• išlaidos naujo ilgalaikio turto įsigijimui (nusidėvėjimui arba amortizacijai);

• išlaidos medžiagoms, priemonėms ir panašiems produktams (prekėms);

• išlaidos pagal paslaugų sutartis;

• netiesioginės išlaidos, kurios negali viršyti 10 procentų nuo gautos finansinės paramos sumos.

              Finansavimo forma 

Negrąžinamoji subsidija (dotacija), teikiama kaip valstybės pagalba vadovaujantis Reglamento (ES) 651/2014 25 straipsniu.

Planuojama kvietimo finansavimo  suma 

1 237 500 Eur

Finansavimo lėšų suma 

Didžiausia projektui galima skirti finansinės paramos suma 500 tūkst. Eur

Kvietimas 

Pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (www.mita.lrv.lt)

Daugiau informacijos 

kvietime, Apraše

Kvietimas 5 priemonei pasibaigęs
6. Suskystintų naftos dujų (SND) balionų daugiabučiuose pakeitimas kitais energijos šaltiniais (skirstomųjų tinklų operatoriams)

6. Suskystintų naftos dujų (SND) balionų daugiabučiuose pakeitimas kitais energijos šaltiniais (skirstomųjų tinklų operatoriams)

Pareiškėjai 

skirstomųjų tinklų (elektros ar gamtinių dujų) operatoriai, kurių veiklos licencijoje nurodytoje teritorijoje yra daugiabutis (-čiai) namas (-ai) (toliau – skirstomųjų tinklų operatorius)

Tinkamos finansuoti lėšos 

elektros skirstomųjų tinklų plėtros ir (ar) elektros ir (ar) gamtinių dujų sistemų pertvarkymo projektavimas;

darbai, susiję su skirstomųjų elektros tinklų pajėgumų didinimu ir (ar) gamtinių dujų sistemų pertvarkymo (įskaitant kontrolinį gamtinių dujų sistemos, taip pat namo bendrojo naudojimo sistemos, sandarumo bandymą, jos prapūtimą dujomis ir kt.) iki nuosavybės ribos su daugiabučio namo vidaus tinklu.

Kvietimo suma 

2021 m. daugiabučių namų atstovų bei skirstomųjų tinklų operatorių projektų finansavimui ir priemonės administravimui skiriama lėšų suma iki 10 mln. Eur

Kvietimas 

nuo 2021-03-31 iki 2021-08-01

Administruojanti institucija 

Aplinkos projektų valdymo agentūra (www.apva.lt)

Daugiau informacijos 

kvietime, finansavimo sąlygų apraše, veiksmų plane

Kvietimas 6 priemonei galioja iki 2021-08-01