Finansinė parama privatiesiems juridiniams asmenims

.

FINANSINĖ PARAMA PRIVATIESIEMS JURIDINIAMS ASMENIMS


1. Tiesioginės paskolos atsinaujinančių išteklių energetikos projektams

1. Tiesioginės paskolos atsinaujinančių išteklių energetikos projektams

Tikslas 

   skatinti įmones ir ūkininkus didinti atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo dalį. Finansavimas paskolų forma gali būti skiriamas saulės ir vėjo energijos elektrinėms statyti, įrengti, siekiantiems gaminti elektros energiją savo vartojimo reikmėms,  ar įmonėms, investuojančioms į gaminančių vartotojų saulės, vėjo elektrinių parkų vystymo projektus

Paskolos gavėjas 

   mažos, vidutinės ir didelės įmonės, ūkininkai, priskiriami smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams pagal Lietuvos Respublikos smulkaus ir vidutinio verslo plėtros įstatymą

Skirta paskoloms lėšų 

   50 mln. eurų

Tinkamos finansuoti išlaidos 

  tinkamos šios išlaidos:
   • žemės sklypo sutvarkymas, infrastruktūros ir inžinerinių tinklų bei sistemų sklype įrengimas ir (ar) sutvarkymas ir apsaugos įrengimo darbai (jei saulės ir (ar) vėjo elektrinė statoma ant žemės);
   • saulės ir (ar) vėjo elektrinės ir reikalinga įsigyti susijusi elektrotechninė įranga, konstrukcijos, kabeliai bei susiję montavimo (derinimo) darbai ir kiti susiję saulės ir (ar) vėjo elektrinės statybos darbai, atliekami pagal rangos sutartį;
   • elektros kabelio tiesimo statyba iki saulės ir (ar) vėjo elektrinės prijungimo vietos;
   • energijos skirstymo operatoriaus tinklo dalies reikalingos investicijos pagal prisijungimo sąlygas;
   • elektros energijos kaupikliai ir (ar) jų sistemos įrengimo darbai (jei tenkinamos Reglamento (ES) Nr. 651/2014 41 straipsnio 1a dalies sąlygos)

Paskolų dydis 

   paskolos dydžiui taikomos šios sąlygos:
   • paskolos suma negali viršyti 10 mln. Eur;
   • vienam paskolos gavėjui gali būti suteikiamos kelios paskolos, tačiau bendra jų suma negali būti didesnė nei 10 mln. Eur;
   • projekto finansavime turi dalyvauti bent vienas privatus finansuotojas ir prisidėti ne mažiau kaip 20 proc. projekto sumos (paskolos gavėjas prisideda savo lėšomis, arba projekte dalyvauja kitas juridinis/fizinis asmuo)

Paskolų terminas 

   iki 10 metų

Numatomas palūkanų dydis 

   numatomas toks dydis:
   • 1 procentas, marža + 6 mėn. EURIBOR, kai pareiškėjas sieks statyti ar įsirengti saulės ar vėjo elektrinę;
   • 2,5 procento marža + 6 mėn. EURIBOR, kai pareiškėjas investuos į gaminančių vartotojų saulės ar vėjo elektrinių parkų vystymo projektus

Kvietimo galiojimas 

   nuo 2023-08-02

Projekto vykdytojas 

   UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS"

Daugiau informacijos 

   interneto svetainėje

Kvietimas 1 priemonei aktyvus nuo 2023-08-02
2. Lengvatinės paskolos iš finansavimo priemonės „Atviras kreditų fondas 3 (AKF3)“

2. Lengvatinės paskolos iš finansavimo priemonės
„Atviras kreditų fondas 3 (AKF3)“

Paskolų gavėjai 

   įvairaus dydžio įmonės ir verslininkai

Tikslas 

   lengvatinėmis paskolomis siekiama padėti ne tik besikuriančioms, bet ir toms įmonėms ir verslininkams, kurie planuoja stiprinti ir plėsti jau vykdomą veiklą

Skirta lėšų 

   85,1 mln. eurų INVEGOS fondo lėšų

Priemonės galiojimas 

   nuo 2023-06-12

Paskolų sąlygos 

 • AKF3 lėšų dalis paskoloje iki 75 proc., bet ne daugiau nei 750 tūkst. Eur, finansų tarpininko lėšų dalis iki 25 proc.
 • Maksimalios palūkanos: 3 mėn. Euribor + iki 3 proc. marža.
 • Trukmė:  iki 120 mėn. - paskolos ir fizingo forma, iki 36 mėn. - kredito linijos forma.
 • Paskolos bus teikiamos ne ilgesniai nei 10 m. laikotarpiui.
 • Finansų tarpininkas paskolų sutartis su paskolų gavėjais gali pasirašyti iki 2023 m. gruodžio 31 d. arba kol bus paskolintos visos priemonei AKF3 skirtos lėšos

Kur kreiptis 

   kreiptis į finansų tarpininkus, su kuriais yra pasirašyta bendradarbiavimo sutartis

Daugiau informacijos 

   interneto svetainėje

Kvietimas 2 priemonei aktyvus nuo 2023-06-12
3. Finansinė priemonė „Plėtros fondai III“

3. Finansinė priemonė „Plėtros fondai III“

Tikslai 

   vienas tikslų – skatinti rizikos kapitalo investicijas į labai mažas, mažas ir vidutines įmones ir mažos vidutinės kapitalizacijos įmones, prisidedant prie tvarių investicijų ir Europos Žaliojo kurso bei Lietuvos Nacionalinėje klimato kaitos darbotvarkėje iškeltų tikslų įgyvendinimo 

Pareiškėjas 

   juridinis ar fizinis asmuo, arba juridinių ar fizinių asmenų grupė, ypač labai mažos, mažos ir vidutinės įmones ir mažos vidutinės kapitalizacijos įmonės visoje Lietuvoje

Pradinis skirtas finansavimas 

   60 mln. eurų ( su galimybe jį didinti, atsižvelgiant į Išankstiniame vertinime nustatytą finansavimo trūkumą ir Finansinei priemonei skirtą valstybės lėšų sumą)

Kvietimo galiojimas 

   2023-03-28–2029-06-30

Projekto vykdytojas 

   UAB „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“ (INVEGA)

Daugiau informacijos 

   kvietime, interneto svetainėje

Kvietimas 3 priemonei aktyvus iki 2029-06-30
4. Grynųjų elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims (ir fiziniams asmenims, kurie elektromobilį naudos ūkinei veiklai) skatinimas (2022-06; Nr. MF-SM-EVJ01)

4. Grynųjų elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims
(ir fiziniams asmenims, kurie elektromobilį naudos ūkinei veiklai)
skatinimas (2022-06; Nr. MF-SM-EVJ01)

Pareiškėjas 

 juridinis asmuo / fizinis asmuo ūkinei / komercinei veiklai vykdyti nustatyta tvarka (žr. eilutę „Daugiau informacijos“) pateikęs paraišką subsidijai gauti

Tinkamos finansuoti išlaidos 

 įsigytos M1, N1 klasės tik elektra varomos transporto priemonės, kur energija mechaniniam judesiui atlikti tiekiama tik iš elektros energijos kaupiklio. Tik elektra varomos transporto priemonės CO2 emisija turi būti 0 g/km.
 Prašymų pateikimo skaičius vienam pareiškėjui nėra ribojamas.
 Transporto priemonė su tuo pačiu identifikavimo numeriu (VIN) gali būti kompensuojama tik vieną kartą

Kvietimo suma 

 15 mln. eurų iš Modernizavimo fondo

Kompensacijos dydis 

 juridiniam asmeniui / fiziniam asmeniui – įmonei ar fiziniam asmeniui, kuris įsigis elektromobilį ūkinei/komercinei veiklai, bus skiriama 4 tūkst. eurų išmoka už įsigytą naują (iki 6 mėn.) elektromobilį.
 Vienai įmonei teikiamų kompensacijų suma negali viršyti 200 000 eurų per bet kurį 3 finansinių metų laikotarpį.
 Bendra vienai įmonei, vykdančiai krovinių vežimo keliais veiklą samdos pagrindais arba už atlygį, teikiamų kompensacijų suma negali viršyti 100 000 eurų per bet kurį 3 finansinių metų laikotarpį

Kvietimo galiojimas 

 2022-06-02–2026-12-31

Įgyvendinančioji institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietime, priemonės apraše

Kvietimas 4 priemonei aktyvus iki 2026-12-31
5. Netaršių transporto priemonių įsigijimo viešajam sektoriui skatinimas, kai pareiškėjas įsigyja NAUJUS M1 ir N1 klasės grynuosius elektromobilius ar vandeniliu varomus automobilius (2023-08; Nr. 08-008-J-0001-J01)

5. Netaršių transporto priemonių įsigijimo viešajam sektoriui skatinimas, kai pareiškėjas įsigyja naujus M1 ir N1 klasės grynuosius elektromobilius ar vandeniliu varomus automobilius (2023-08; Nr. 08-008-J-0001-J01)

Pareiškėjai 

   viešieji juridiniai asmenys (valstybės ar savivaldybės, jų institucijų arba kitų valstybės ir savivaldybių juridinių asmenų, nesiekiančių naudos sau, įsteigti juridiniai asmenys, kurių tikslas – tenkinti viešuosius interesus (valstybės ir savivaldybės įmonės, valstybės ir savivaldybės įstaigos, viešosios įstaigos, kurių savininkė arba dalininkė yra valstybė ar savivaldybė, tradicinės religinės bendruomenės, religinės bendrijos ar centrai), nevykdantys ūkinės veiklos, ir viešąsias paslaugas teikiantys subjektai)

Tinkamos finansuoti išlaidos 

   įsigyta transporto priemonė (įgyvendinant veiklą kompensacijos teikiamos pareiškėjams, kurie įsigijo naują transporto priemonę ir tapo transporto priemonės valdytoju. Transporto priemonės valdytojas pagal Aprašą suprantamas kaip juridinis asmuo, nurodytas transporto priemonės registracijos liudijime).
   Nauja transporto priemonė – transporto priemonė, nuo kurios pirmosios registracijos datos (registracijos liudijime nurodytas B kodas) iki transporto priemonės registracijos jos valdytojo vardu datos (registracijos liudijime nurodytas I.1 kodas) yra praėję ne daugiau kaip 6 (šeši) mėnesiai; pirmosios registracijos Lietuvos Respublikoje data (registracijos liudijimo nurodytas B.1 kodas) turi būti ne ankstesnė kaip 2022 m. lapkričio 1 d.
   Projekto išlaidos turi atitikti Administravimo taisyklių, Projektų taisyklių VII skyriuje ir Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos fondų reikalavimams išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus.
   Pagal Aprašą tinkamos finansuoti išlaidos visai netaršių transporto priemonių įsigijimo išlaidos

Kvietimo suma 

   13,8 mln. eurų

Finansuojamoji dalis 

   33,99 proc., o nuosavo įnašo dalis (jei taikoma) – 66,01 proc.
   Naujo  grynojo elektromobilio ar vandeniliu varomo M1 ir N1 klasės automobilio įsigijimo išlaidų fiksuotasis vieneto įkainis (be PVM) – 5000 eurų

Kvietimo galiojimas 

   2023-08-14–2026-03-30

Įgyvendinančioji institucija 

   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

   kvietime

Kvietimas 5 priemonei aktyvus iki 2026-03-30
6. Netaršių transporto priemonių įsigijimo viešajam sektoriui skatinimas, kai pareiškėjas įsigyja NAUDOTUS M1 ir N1 klasės grynuosius elektromobilius ar vandeniliu varomus automobilius (2023-08; Nr. 08-008-J-0001-J02)

6. Netaršių transporto priemonių įsigijimo viešajam sektoriui skatinimas, kai pareiškėjas įsigyja naudotus M1 ir N1 klasės grynuosius elektromobilius ar vandeniliu varomus automobilius (2023-08; Nr. 08-008-J-0001-J02)

Pareiškėjai 

   viešieji juridiniai asmenys (valstybės ar savivaldybės, jų institucijų arba kitų valstybės ir savivaldybių juridinių asmenų, nesiekiančių naudos sau, įsteigti juridiniai asmenys, kurių tikslas – tenkinti viešuosius interesus (valstybės ir savivaldybės įmonės, valstybės ir savivaldybės įstaigos, viešosios įstaigos, kurių savininkė arba dalininkė yra valstybė ar savivaldybė, tradicinės religinės bendruomenės, religinės bendrijos ar centrai), nevykdantys ūkinės veiklos, ir viešąsias paslaugas teikiantys subjektai)

Tinkamos finansuoti išlaidos 

   įsigyta transporto priemonė (įgyvendinant veiklą kompensacijos teikiamos pareiškėjams, kurie įsigijo naudotą transporto priemonę ir tapo transporto priemonės valdytoju. Transporto priemonės valdytojas pagal Aprašą suprantamas kaip juridinis asmuo, nurodytas transporto priemonės registracijos liudijime).
   Naudota transporto priemonė – transporto priemonė, nuo kurios pirmosios registracijos metų (registracijos liudijime nurodytas B kodas), o tais atvejais, kai pirmosios registracijos metai nenurodyti, nuo modelio metų (registracijos liudijime nurodytas B.2 kodas) iki pirmosios registracijos Lietuvos Respublikoje metų (registracijos liudijime nurodytas B.1 kodas) yra praėję ne daugiau kaip 4 (ketveri) metai. Visais atvejais pirmosios registracijos Lietuvos Respublikoje jos valdytojo vardu data (registracijos liudijime nurodytas I.1 kodas) turi būti ne ankstesnė kaip 2022 m. lapkričio 1 d.
   Projekto išlaidos turi atitikti Administravimo taisyklių, Projektų taisyklių VII skyriuje ir Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos fondų reikalavimams išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus.
   Pagal Aprašą tinkamos finansuoti išlaidos visai netaršių transporto priemonių įsigijimo išlaidos

Kvietimo suma 

   23,8 mln. eurų

Finansuojamoji dalis 

   18,96 proc., o nuosavo įnašo dalis (jei taikoma) – 81,04 proc.

Kvietimo galiojimas 

   2023-08-14–2026-03-30

Įgyvendinančioji institucija 

   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

   kvietime

Kvietimas 6 priemonei aktyvus iki 2026-03-30
7. Daugiabučių namų atnaujinimas (modernizavimas), skydinė renovacija (Nr. DNM-AM-DNAM11)

7. Daugiabučių namų atnaujinimas (modernizavimas), skydinė renovacija
(Nr. DNM-AM-DNAM11)

Paramos gavėjai 

   daugiabučių namų, pastatytų pagal galiojusius iki 1993 metų statybos techninius normatyvus, butų ir kitų patalpų savininkai

Paraiškų teikėjai 

 • Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas;
 • Asmuo, teikiantis daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo administravimo paslaugas;
 • Savivaldybės vykdomoji institucija;
 • Savivaldybės paskirtas savivaldybės energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo administratorius

Tinkamos finansuoti išlaidos 

   Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“, priede nurodytos valstybės remiamos daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės

Valstybės parama 

 • lengvatinis kreditas;
 • teikiant 100 procentų subsidiją faktinėms išlaidoms apmokėti, neviršijant Vyriausybės nustatytų dydžių;
 • 30 procentų kompensacija įgyvendinus projektą;
 • 20 procentų papildoma kompensacija įgyvendinus projektą

Kvietimo suma 

   200 mln. eurų

Kvietimo galiojimas 

   2023-09-14–2024-09-30

Įgyvendinančioji institucija 

   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

   kvietime

Kvietimas 7 priemonei aktyvus iki 2024-09-30
8. Biometano dujų gamybos pajėgumų didinimas (Nr. 03-016-K)

8. Biometano dujų gamybos pajėgumų didinimas (Nr. 03-016-K)

Tikslinės grupės 

   privatūs juridiniai asmenys, gaminantys arba ketinantys gaminti biometano dujas

Galimi pareiškėjai 

   privatūs juridiniai asmenys: labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės įmonės.

Galimi partneriai 

   privatūs juridiniai asmenys

Finansuojamoji dalis 

   03-001-06-03-03-02-01 poveiklės „Naujų biometano dujų gamybos įrenginių statyba“:

 • 40 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai pareiškėjas ir (arba) partneris (-iai) yra vidutinė arba didelė įmonė;
 • 45 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai pareiškėjas ir (arba) partneris (-iai) yra labai maža arba maža įmonė.

   03-001-06-03-03-02-02 poveiklės „Biometano dujų gamybos įrenginių plėtra, įrengiant biodujų valymo įrenginius prie jau esamų biodujų gamybos įrenginių“:

 • 25 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai pareiškėjas ir (arba) partneris (-iai) yra vidutinė arba didelė įmonė;
 • 30 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai pareiškėjas ir (arba) partneris (-iai) yra labai maža arba maža įmonė

Nuosavo įnašo dalis 

   03-001-06-03-03-02-01 poveiklės „Naujų biometano dujų gamybos įrenginių statyba“:

 • ne mažiau kaip 60 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai pareiškėjas ir (arba) partneris (-iai) yra vidutinė arba didelė įmonė;
 • ne mažiau kaip 55 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai pareiškėjas ir (arba) partneris (-iai) yra labai maža arba maža įmonė.
   03-001-06-03-03-02-02 poveiklės „Biometano dujų gamybos įrenginių plėtra, įrengiant biodujų valymo įrenginius prie jau esamų biodujų gamybos įrenginių“:
 • ne mažiau kaip 75 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai pareiškėjas ir (arba) partneris (-iai) yra vidutinė arba didelė įmonė;
 • ne mažiau kaip 70 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai pareiškėjas ir (arba) partneris (-iai)  yra labai maža arba maža įmonė

Finansavimo forma 

   dotacija

Finansavimo suma 

   11 848 614,50 Eur

Kvietimo galiojimas 

   2024-01-31–2024-03-29 (17:00 val.)

Administruojančioji institucija 

   Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

   kvietime

Kvietimas 8 priemonei aktyvus iki 2024-03-29
9. Portfelinės garantijos 3

9. Portfelinės garantijos 3

Pareiškėjai 

 smulkios ir vidutinės įmonės, tarp kurių įmonės, užsiimančios žuvininkystės ir akvakultūrų veikla 

Paskolos teikiamos 

 vadovaujantis Reglamento Nr. 1407/2013Reglamento 1408/2013 ir Reglamento Nr. 717/2014 nuostatomis

Paskolos veikimo sąlygos 

 portfelinė garantija garantuoja 80 proc. paskolos, kredito linijos ar lizingo sumos grąžinimą finansų tarpininkui. Šis dydis taikomas kiekvienam į finansų tarpininko portfelį įtrauktam sandoriui, tačiau bendra INVEGOS išmokų suma negali viršyti viršutinės išmokų sumos ribos.
 Maksimalūs terminai teikiant:
 • investicines paskolas ir finansinę nuomą (lizingą) - 120 mėn.;
 • apyvartines paskolas – 60 mėn.;
 • finansavimą kredito linijos forma – 36 mėn.

Didžiausia galima garantuojamo portfeline garantija finansavimo suma 

 žuvininkystės ar akvakultūros veikla užsiimančioms įmonėms – 281 250 eurų

Priemonės galiojimas 

 pasibaigęs (galiojo 2022-09-20–2023-12-31)

Kvietimo suma 

 90 mln. eurų

Kreiptis į 

 uždarąją akcinę bendrovę „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA)

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėje

Kvietimas 9 priemonei pasibaigęs

10. Investicijos į miškininkystės technologijas (2023 m.)

10. Investicijos į miškininkystės technologijas (2023 m.)

Galimi pareiškėjai 

   paramos gali kreiptis privačių miškų valdytojai, savivaldybės ir labai mažos bei mažos įmonės.
   Kai pareiškėjas yra fizinis arba juridinis asmuo (išskyrus savivaldybes), jis turi atitikti labai mažos arba mažos įmonės statusą, kaip apibrėžta Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, ir kartu su paramos paraiška pateikti Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją.
   Paramos paraiškos, pateiktos fizinio ar juridinio asmens kartu su partneriais, nepriimamos.
   Paramos besikreipiantys fiziniai asmenys turi būti ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus

Remiama veikla 

   viena iš remiamų veiklų - miškų ūkio modernizavimas, miško kirtimo, apvaliosios medienos ir medienos biokuro ruošos technologijų diegimas

Paramos dydis ir intensyvumas 

   suteikiamos paramos dydis skaičiuojamas atsižvelgiant į tinkamas finansuoti projekto išlaidas.
   Pagal priemonės veiklos sritį didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjo projektui negali viršyti 100 000 Eur sumos.

   Paramos intensyvumas:

 • kai vykdoma miškų ūkio modernizavimo, miško kirtimo, apvaliosios medienos ir medienos biokuro ruošos technologijų diegimo, paslaugų miškų sektoriuje teikimo veikla, finansuojama 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo);
 • kai vykdoma minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymo veikla, vidinės miškotvarkos ir miško želdinimo ir žėlimo projektų, kaip savarankiškos (kai vidinės miškotvarkos ir miško želdinimo ar žėlimo projektai nesusiję su kitomis, paramos paraiškoje numatytomis investicijomis pagal kitas remiamas veiklas) investicijos, rengimo ar tikslinimo veiklos, finansuojama 65 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo).

   Pareiškėjas per vieną paramos paraiškų teikimo etapą gali pateikti tik vieną paramos paraišką

 Kvietimo suma 

   1 418 657 Eur

Kvietimo galiojimas 

   pasibaigęs (galiojo 2023-09-18–2023-11-16)

Paraiškas priimanti institucija 

   biudžetinė įstaiga Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Daugiau informacijos 

   kvietime

Kvietimas 10 priemonei pasibaigęs

11. Skystųjų antros kartos biodegalų gamybos pajėgumų sukūrimas (privatus sektorius) (Nr. 03-0012-K)

11. Skystųjų antros kartos biodegalų gamybos pajėgumų sukūrimas
(privatus sektorius) (Nr. 03-0012-K)

Galimi pareiškėjai 

   labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės įmonės (juridiniai asmenys).

   Pareiškėju gali būti įmonė, registruota ne trumpiau kaip vienerius metus, kurios vidutinės metinės pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laikotarpį nuo įmonės įregistravimo dienos (jeigu įmonė vykdė veikla mažiau nei 3 finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 300 000 eurų. 
   
   Projekte partneriai negalimi

Paramos dydis 

   didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis yra:

 • 45 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai pareiškėjas nėra labai maža arba maža įmonė;
 • 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai pareiškėjas yra labai maža arba maža įmonė.

   Maksimali vieno pareiškėjo projektui galima skirti lėšų suma – iki 3,5 mln. eurų 

Kvietimo suma 

   8,7 mln. eurų

Kvietimo galiojimas 

   pasibaigęs (galiojo 2023-07-24—2023-09-25)

Įgyvendinančioji institucija 

   viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

   kvietimefinansavimo sąlygų apraše

Kvietimas 11 priemonei pasibaigęs

12. Investicinė parama biometano dujų gamybai ir (ar) biodujų valymo įrenginiams įrengti

12. Investicinė parama biometano dujų gamybai ir (ar) biodujų valymo įrenginiams įrengti (2023-07; Nr. KK-AM-B03)

Galimi pareiškėjai 

 • Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre registruotas juridinis asmuo – didelė, vidutinė, maža ar labai maža įmonė;
 • žemės ūkio veiklą vykdantys subjektai

Tinkamos finansuoti išlaidos 

 • naujų biodujų gamybos, biodujų kartu su biometano gamybos įrenginių (biodujų gamybos su valymo iki gamtinių dujų kokybės (biometano) statybai;
 • biometano dujų gamybos įrenginių plėtrai, įrengiant biodujų valymo įrenginius prie jau esamų arba statomų biodujų gamybos įrenginių

Paramos dydis 

   maksimalus subsidijos dydis vienam pareiškėjui:

 • 4 mln. eurų, kai statomi nauji biodujų gamybos, biodujų kartu su biometano gamybos įrenginiai;
 • 1,7 mln. eurų, kai įgyvendinama biometano dujų gamybos įrenginių plėtra, įrengiant biodujų valymo įrenginius prie jau esamų arba statomų biodujų gamybos įrenginių

Kvietimo suma 

   31 mln. eurų paramos lėšų

Kvietimo galiojimas 

   pasibaigęs (galiojo 2023-07-03–2023-09-01)

Paraiškas priimanti institucija 

   valstybės biudžetinė įstaiga Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

   kvietime

Kvietimas 12 priemonei pasibaigęs

13. „Žaliojo“ vandenilio gamybos pajėgumų plėtra

13. „Žaliojo“ vandenilio gamybos pajėgumų plėtra (Nr. MF-EM-ŽVGP01)

Galimi pareiškėjai 

   Lietuvoje registruoti juridiniai asmenys 

Remiama veikla (tinkamos finansuoti išlaidos) 

 1. Elektrolizeriai, įskaitant jų apkrovos apskaitos įrenginius;
 2. Kompresoriai;
 3. Elektros įvado įrengimas, įskaitant ir apskaitos skaitiklius;
 4. Jungiamieji vamzdynai, apskaitos įrenginiai ir kita papildoma įranga, reikalinga „žaliojo“ vandenilio perdavimui nuo gamybos iki vartojimo vietos;
 5. Laikinojo saugojimo įrenginiai ar laikinojo saugojimo įrenginio dalis, gebanti saugoti per 48 valandas pagaminto „žaliojo“ vandenilio kiekį. Jeigu įsigyjami laikinojo saugojimo įrenginiai ar laikinojo saugojimo įrenginio dalis geba saugoti didesnį nei per 48 valandas pagaminto „žaliojo“ vandenilio kiekį, tinkama finansuoti tik ta išlaidų už saugojimo įrenginį dalis, kuri skirta saugoti per 48 valandas pagaminto „žaliojo“ vandenilio kiekį;
 6. Pirmojo pramoninio naudojimo technologijų diegimo darbai (iki įrangos įvedimo į eksploataciją);
 7. Projektavimo, montavimo, statybos darbai.

   Diegiama įranga ir (arba) įrenginiai, turi atitikti Tvarkos aprašo reikalavimus ir būti nauji (nenaudoti)

Maksimali subsidijos suma

 1. Vienos įmonės vienam investiciniam projektui valstybės pagalbos dydis negali viršyti 15 mln. eurų.
 2. Maksimalus finansavimas Schemos projektui, įskaitant visas tinkamas finansuoti Schemos projekto išlaidas, skaičiuojamas pagal proporciją 770 000,00 euro vienam MW  elektrolizerio galios.
 3. Įgyvendinus kiekvieną Schemos projektą, per metus turi būti pagaminama ne mažiau kaip po 0,168 tonos „žaliojo“ vandenilio skaičiuojant kiekvienam tūkstančiui eurų gautos subsidijos.

   Projekto finansavimo intensyvumas turi atitikti Reglamento (ES) Nr. 651/2014 41 straipsnio 10 dalies reikalavimus ir negali būti didesnis kaip 70 proc. tinkamų finansuoti išlaidų

Kvietimo suma

   50 mln. eurų

Kvietimo galiojimas 

   pasibaigęs (galiojo 2023-05-29–2023-08-22)

Paraiškas priimanti institucija 

   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

   kvietime

Kvietimas 13 priemonei pasibaigęs

14. Kvietimas skirstomųjų tinklų operatoriams dėl suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimo kitais energijos šaltiniais

14. Kvietimas skirstomųjų tinklų operatoriams dėl suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimo kitais energijos šaltiniais
(2023-03; Nr. KK-EM-NDB06)

Pareiškėjai 

   skirstomųjų tinklų (elektros ar gamtinių dujų) operatoriai, kurių veiklos licencijoje nurodytoje teritorijoje yra daugiabutis (-čiai) namas (-ai) (toliau – skirstomųjų tinklų operatorius) 

Priemonės tikslas 

   užtikrinti SND (suskystintų naftos dujų) balionų pašalinimą iš daugiabučių namų ir saugų bei patikimą elektros energijos ar gamtinių dujų tiekimą šių namų gyventojams (vartotojams)

Skirstomųjų tinklų operatorių tinkamos finansuoti išlaidos 

   • elektros skirstomųjų tinklų plėtros ir (ar) elektros ir (ar) gamtinių dujų sistemų pertvarkymo projektavimas;
   • darbai, susiję su skirstomųjų elektros tinklų pajėgumų didinimu ir (ar) gamtinių dujų sistemų pertvarkymo (įskaitant kontrolinį gamtinių dujų sistemos, taip pat namo bendrojo naudojimo sistemos, sandarumo bandymą, jos prapūtimą dujomis ir kt.) iki nuosavybės ribos su daugiabučio namo vidaus tinklu

Kvietimui numatytas biudžetas 

   600 tūkst. eurų

Valstybės paramos suma 

   2023 metais daugiabučių namų atstovų įgyvendinamiems projektams skiriama 3 200 000 eurų, o Skirstomųjų tinklų operatoriaus įgyvendinamiems projektams – 600 000 eurų (nurodytose sumose taip pat yra įtrauktos ir Aplinkos projektų valdymo agentūrai (APVA) skirtos lėšos už Priemonės administravimą). APVA, pateikusi pagrindimus ir suderinusi su Energetikos ministerija, turi teisę perskirstyti lėšas tarp kvietimų daugiabučių namų atstovams ir skirstomųjų tinklų operatoriui

Kvietimo galiojimas 

   pasibaigęs (galiojo 2023-03-31–2023-08-01)

Paraiškas priimanti institucija 

   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

   kvietime

Kvietimas 14 priemonei pasibaigęs

15. Privačių juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvumo priemonių įgyvendinimas pagal energijos audito ataskaitas (2022-08; Nr. KK-AM-J03)

15. Privačių juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvumo priemonių įgyvendinimas pagal energijos audito ataskaitas (2022-08; Nr. KK-AM-J03)

Galimi pareiškėjai / paramos gavėjai 

Lietuvos Respublikos teritorijoje registruoti ir jos teritorijoje veiklą vykdantys juridiniai asmenys, kurie yra:

 • galutiniai energijos vartotojai, t. y. įsigyja energiją galutiniam suvartojimui;
 • nedalyvauja Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje;
 • pagal Statistikos departamento ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (2 red.) įmonės nepriklausančios klasifikacijai C – apdirbamoji gamyba.

Svarbu! Paraiškos turėtų būti teikiamos tik gavus VšĮ Lietuvos energetikos agentūros energijos vartojimo audito kokybės patikros teigiamą išvadą

Tinkamos finansuoti išlaidos 

 įrengta nauja, nenaudota ir įdiegta apšvietimo, šildymo sistemos ar technologinių procesų įranga, įgyvendinant energijos vartojimo audito ataskaitoje nurodytas energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones, kurios padeda efektyviau naudoti energiją.
 Tinkamos projekto išlaidos turi būti padarytos nuo 2022–2025 metų Klimato kaitos programos investicijų plano patvirtinimo dienos, t. y. 2022 m. balandžio 20 d.

Kvietimo suma 

 5 mln. eurų

Kompensacinė išmoka 

 maksimalus subsidijos vienam pareiškėjui dydis, vertinant ir susijusias įmones, yra 1,5 mln. eurų

Finansavimo intensyvumas 

 pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento 38 straipsnį:
 1. neviršija 30 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai parama teikiama didelėms įmonėms;
 2. neviršija 40 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai parama teikiama vidutinėms įmonėms;
 3. neviršija 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai parama teikiama mažoms ir labai mažoms įmonėms.
 Finansavimas pagal šią priemonę teikiamas, vadovaujantis 2014 m. birželio 17 d. Europos Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius  III skyriaus 38 straipsnio nuostatomis su paskutiniais pakeitimais

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs (galiojo 2022-08-01–2023-07-31)

Įgyvendinančioji institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra.
 Paraiškos pateikiamos per Aplinkos projektų valdymo agentūros informacinę sistemą APVIS

Daugiau informacijos 

 kvietime

Kvietimas 15 priemonei pasibaigęs

16. Parama mokslo ir MVĮ projektams, gavusiems EK kokybės ženklą, ir Marie Sklodowskos-Curie veiklos, Europos mokslo tarybos, Pažangos sklaidos tyrimų erdvės teigiamai įvertintiems, tačiau dėl lėšų trūkumo negavusiems EK finansavimo, projektams

16. Parama mokslo ir MVĮ projektams, gavusiems Europos Komisijos kokybės ženklą, ir Marie Sklodowskos-Curie veiklos, Europos mokslo tarybos, Pažangos sklaidos tyrimų erdvės teigiamai įvertintiems, tačiau dėl lėšų trūkumo negavusiems Europos Komisijos finansavimo, projektams (Nr. 10-036-T)

Pareiškėjai 

   • mokslo ir studijų institucijos, įtrauktos į Atviros informavimo konsultavimo orientavimo sistemos registrą, vykdančioms veiklą, numatytą Aprašo 2.6.2 papunktyje;
   • labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, vykdančioms veiklas, numatytoms Aprašo 2.6.1 ir 2.6.2 papunkčiuose.
   Galimybė Pareiškėjui teikti PĮP (projekto įgyvendinimo planą) su partneriu – nenumatoma

Tinkamos finansuoti išlaidos 

   projektams, finansuojamiems pagal Aprašo 2.6.2 papunktyje nurodytą veiklą, taikomas parengtumo reikalavimas – Pareiškėjas turi būti pateikęs projekto paraišką pagal MSC veiksmų schemas; šis MSC veiksmų projektas EK įgyvendinančių institucijų organizuojamo ekspertinio vertinimo metu turi būti pripažintas tinkamu finansuoti, t. y. surinkęs ne mažesnį kaip programos „Europos horizontas“ MSC veiksmų darbo programoje nustatytą slenkstinį balą (70 proc.), įskaitant EK Kokybės ženklą gavusius projektus

Kvietimo suma 

   23,595 mln. eurų

Kvietimo galiojimas 

   pasibaigęs (galiojo 2023-04-19–2023-04-30)

Administruojančioji institucija 

   viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

   kvietime

Kvietimas 16 priemonei pasibaigęs

17. Technologinės plėtros projektai

17. Technologinės plėtros projektai

Galimi pareiškėjai 

   paraišką teikia vykdančioji institucija kartu su projekto vadovu ir partneriu:
      ■ vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija (MSI), įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą;
      ■ projekto vadovas turi būti mokslininkas;
      ■ privalomas projekto partneris turi būti labai maža, maža ar vidutinė įmonė (MVĮ).
   Pagal šį kvietimą asmuo kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas gali teikti tik vieną paraišką

Tiklsinės sritys 

   kvietimas skirtas teikti paraiškas mokslo (technologijų) projektams įgyvendinti siekiant mokslo ir verslo sektorių bendradarbiavimo – mokslo ir studijų institucijose gautų žinių pagrindu kurti ar tobulinti produktus ir skatinti privataus sektoriaus investicijas į mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) veiklas

Biudžetas 

   kvietimui skiriama iki 2 275 000 Eur:
      ■2023 m. – iki 1 600 000 Eur;
      ■2024 m. – iki 675 000 Eur.

Skiriamas finanasavimas 

      ■ negrąžintina subsidija (dotacija) – MSI, vykdančioms neekonominę veiklą – 100 proc;
      ■ valstybės pagalba, atitinkanti de minimis nuostatas – MVĮ ir MSĮ, vykdančioms ekonominę veiklą – 80 proc.

Kvietimo galiojimas 

   pasibaigęs (galiojo 2023-03-24–2023-04-24)

Projekto vykdančioji institucija 

   Lietuvos mokslo ir studijų institucija (MSI), kuri yra įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą ir sudaro projekto vykdytojams sąlygas projektą įgyvendinti, teisės aktų nustatyta tvarka administruoja projektui skirtas valstybės biudžeto lėšas, taip pat atstovauja projekto partneriams

Daugiau informacijos 

   kvietime

Kvietimas 17 priemonei pasibaigęs

18. Klimato kaitos švelninimas ir inovatyvių technologijų diegimas besivystančiose šalyse, perduodant gerąją Lietuvos patirtį

18. Klimato kaitos švelninimas ir inovatyvių technologijų diegimas besivystančiose šalyse, perduodant gerąją Lietuvos patirtį
(2023-01; Nr. KK-AM-VB01)

Galimi pareiškėjai 

   Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre registruoti juridiniai asmenys.
   Europos Sąjungos Rytų partnerystės valstybės, pasirašiusios su Europos Sąjunga asociacijos sutartis: Moldova, Sakartvelas, Ukraina ir Armėnija, pasirašiusi Europos Sąjungos ir Armėnijos visapusiškos ir tvirtesnės partnerystės susitarimą (CEPA).
   Projekto vykdytojas privalo turėti partnerį (organizaciją, įmonę ar instituciją) besivystančioje šalyje, taip pat bent 30 proc. finansiškai prisidėti prie projekto įgyvendinimo 

Tikslas 

   besivystančiose šalyse švelninti klimato kaitą ir diegti naujas technologijas, perduodant Lietuvos patirtį

Tinkamos finansuoti išlaidos 

   finansavimas bus teikiamas klimato švelninimo projektams, padedantiems mažinti kiekybinį šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį.
   Nustatytos Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 278 „Dėl Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo ir humanitarinės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 66 punkte ir atitinkančios ekonomiškumo principą, neviršijančios vidutinių rinkos kainų

Kvietimo suma 

   4 mln. eurų Klimato kaitos programos lėšų

Finansavimo intensyvumas 

   maksimali paramos suma vieno projekto įgyvendinimui gali siekti iki 500 tūkst. eurų.
   Nuosavas finansinis indėlis – klimato kaitos švelninimo projektams (išmetamųjų ŠESD kiekio sumažinimui) – ne mažiau kaip 30 proc. projekto tinkamų finansuoti išlaidų

Kvietimo galiojimas 

   pasibaigęs (galiojo 2023-01-30–2023-04-21)

Paraiškas priimanti institucija 

   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

   kvietime

Kvietimas 18 priemonei pasibaigęs

19. Finansinės paskatos NVO veikloms ir (ar) veiksmams, formuojant klimato politiką ir informuojant visuomenę apie klimato kaitą

19. Finansinės paskatos NVO veikloms ir (ar) veiksmams, formuojant klimato politiką ir informuojant visuomenę apie klimato kaitą
(2023-01; Nr. KK-AM-NVO01)

Galimi pareiškėjai 

   pareiškėju gali būti nevyriausybinė organizacija (toliau – NVO), kuri registruota Juridinių asmenų registre su NVO žyma ir vykdanti veiklą aplinkosaugos srityje.
   Pareiškėjas negali vykdyti ūkinės veiklos, arba, jeigu vykdo ūkinę veiklą, negali pagal Tvarkos aprašo projektą skirtų paramos lėšų naudoti savo vykdomai ūkinei veiklai.
   Pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką dalyvauti konkurse. Teikiantis paraišką dalyvauti konkurse pareiškėjas netenka teisės teikti kitą paraišką ir kaip projekto partneris.
   Projekto partneris gali būti partneris tik vienoje paraiškoje dalyvauti konkurse. Projekto partneris netenka teisės teikti kitą paraišką ir kaip projekto pareiškėjas.
   Pareiškėjai paraiškos teikimo, projekto įgyvendinimo metu ir penkerius metus įgyvendinę projektą negali vykdyti ūkinės veiklos

Kvietimo suma 

   0,5 mln. eurų

Finansavimo intensyumas 

   vienam pareiškėjui skiriama maksimali paramos suma yra  ne didesnė kaip 60 000 Eur, jeigu pareiškėjas projektą įgyvendina kartu su projekto partneriu, projektui skiriama lėšų suma gali būti ne didesnė kaip 120 000 Eur.
   Pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto įgyvendinimo savo ir (ar) projekto partnerio lėšomis ne mažiau kaip 10 proc. projektui įgyvendinti skirtos lėšų sumos

Kvietimo galiojimas 

   pasibaigęs (galiojo 2023-01-30–2023-03-31)

Įgyvendinančioji institucija 

   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

   kvietime

Kvietimas 19 priemonei pasibaigęs

20. Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų elektros energijos poreikiams (2022-07; Nr. KK-AM-SVV02)

20. Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų elektros energijos poreikiams (2022-07; Nr. KK-AM-SVV02)

Galimi pareiškėjai 

 valstybės ar savivaldybių institucijos ir įstaigos, tradicinės religinės bendruomenės, religinės bendrijos ar centrai ir viešosios įstaigos, kurių savininkė arba dalininkė yra valstybė ar savivaldybė. Pareiškėjas turi būti turto, į kurį numatoma investuoti, savininkas arba valdytojai.
 Finansinė parama neteikiama pareiškėjui, jeigu jis paraiškos teikimo metu nėra turto, į kurį numatoma investuoti, savininkas arba valdytojas

Tinkamos finansuoti išlaidos 

 1. Įrengta nauja, nenaudota įranga (saulės ar vėjo elektrinė);
 2. Įsigyta nauja saulės elektrinės dalis iš saulės parko, t. y. pirmą kartą iš saulės elektrinių parko vystytojo įsigyta saulės elektrinių parko dalis nuo kurios eksploatacijos (t. y. nuo leidimo gaminti elektros energiją išdavimo datos) praėję ne daugiau kaip 12 mėnesių;
 3. Pirkimo ir (arba) importo PVM, kurio pareiškėjas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus neturi teisės susigrąžinti (atskaityti).
 Tinkamos projekto išlaidos turi būti padarytos nuo 2022–2025 metų Klimato kaitos programos investicijų plano patvirtinimo dienos, t. y. 2022 m. balandžio 20 d.

Finansavimas 

 maksimalus subsidijos dydis vienam pareiškėjui yra 1 450 000 Eur.
 Subsidijos fiksuotas įkainis 794 Eur/kW su PVM (656 Eur/kW be PVM), skirtas 1 kW įrengtosios galios saulės elektrinei įsigyti ar įrengti.
 Subsidijos fiksuotas įkainis 1321 Eur/kW su PVM (1092 Eur/kW be PVM), skirtas 1 kW įrengtosios galios vėjo elektrinei įsigyti ar įrengti.

Kvietimo suma 

 25 mln. eurų Klimato kaitos programos lėšų

Kvietimo galiojimas 

 sustabdytas (planuota 2022-07-15–2023-07-15 arba kol pakaks lėšų, skirtų šiai priemonei)

Administruojanti institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietime

Kvietimas 20 priemonei pasibaigęs

21. Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, geoterminės energijos, biokuro) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų, nevyriausybinių organizacijų poreikiams pakeičiant iškastinį kurą

21. Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, geoterminės energijos, biokuro) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų, nevyriausybinių organizacijų poreikiams pakeičiant iškastinį kurą (2022-08; Nr. KK-AM-KV02)

Galimi pareikškėjai 

 valstybės ar savivaldybių institucijos ir įstaigos, tradicinės religinės bendruomenės, religinės bendrijos ar centrai ir viešosios įstaigos, kurių savininkė arba dalininkė yra valstybė ar savivaldybė, nevyriausybinės organizacijos (toliau – NVO) atitinkančios Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo 2 straipsnio 3 dalies nustatytus reikalavimus ir registruotos juridinių asmenų registre ir turinčios NVO žymą.
 Pareiškėjas turi būti turto, į kurį numatoma investuoti, savininkas arba valdytojas.
 Finansinė parama neteikiama pareiškėjui, jeigu jis paraiškos teikimo metu nėra turto, į kurį numatoma investuoti, savininkas arba valdytojas

Tinkamos finansuoti išlaidos: 

 1) naujo biokuro katilo, atitinkančio 5 klasės efektyvumo ir emisijų išmetamų teršalų reikalavimus pagal Lietuvos standartą LST EN 303-5:2012 „Šildymo katilai. 5 dalis. Rankomis ir automatiškai pakraunami kietojo kuro šildymo katilai, kurių vardinė šiluminė galia iki 500 kW. Terminija, reikalavimai, bandymai ir ženklinimas“ įsigijimas;
 2) šilumos siurblio, kurio energijos šaltinis yra aeroterminė energija, energijos šaltinio paskirstymo terpė – vanduo (oras-vanduo), o naudingumo koeficientas, nurodytas įrenginio techninėje dokumentacijoje, vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai (COP), esant standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytas prie +7 ° C lauko oro temperatūros), ne mažiau kaip 3,0;
 3) šilumos siurblį, kurio energijos šaltinis yra hidroterminė energija, energijos šaltinio paskirstymo terpė - vanduo (vanduo-vanduo), o naudingumo koeficientas, nurodytas įrenginio techninėje dokumentacijoje, vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai (COP), esant standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytas prie +7 ° C lauko oro temperatūros), ne mažiau kaip 3,5;
 4) šilumos siurblio, kurio energijos šaltinis yra geoterminė energija, energijos šaltinio paskirstymo terpė – vanduo (žemė–vanduo), naudingumo koeficientas, nurodytas įrenginio techninėje dokumentacijoje, vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai (COP), esant standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytas prie +7 ° C lauko oro temperatūros), ne mažiau kaip 3,5;
 5) saulės kolektoriai karšto vandens gamybai, kurių naudingumo koeficientas nurodytas įrenginio techninėje specifikacijoje, vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu Nr. 814/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi vandens šildytuvų ir karšto vandens talpyklų ekologinio projektavimo reikalavimai, esant standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytas prie +7 ° C lauko oro temperatūros), įsigijimas, kai saulės kolektorių sistema dengia ne mažiau kaip 40 proc. metinio šilumos energijos poreikio karšto vandens ruošimui;
 6) įranga turi būti nauja (nenaudota), atitikti įprastai tokiai įrangai taikomas normas ir standartus. Aplinkos projektų valdymo agentūrai pareikalavus, pareiškėjas privalo pateikti įrangos atitikties sertifikatus;
 7) pirkimo ir (arba) importo PVM, kurio pareiškėjas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus neturi teisės susigrąžinti (atskaityti). 
 Tinkamos projekto išlaidos turi būti padarytos nuo 2022–2025 metų Klimato kaitos programos investicijų plano patvirtinimo dienos, t. y. 2022 m. balandžio 20 d.

 Maksimalus  subsidijų dydis 

 vienam pareiškėjui, nevykdančiam ūkinės veiklos, – 1,45 mln. eurų

Kvietimo suma 

 2 mln. eurų

Kvietimo galiojimas 

 sustabdytas (planuota 2022-08-10–2023-02-10 arba iki kol pakaks lėšų, skirtų Priemonei. Pasibaigus skirtoms lėšoms, kvietimas stabdomas

Įgyvendinančioji institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra.
 Paraiškos pateikiamos per Aplinkos projektų valdymo agentūros informacinę sistemą APVIS

Daugiau informacijos 

 kvietime

Kvietimas 21 priemonei pasibaigęs

22. Juridinių asmenų negyvenamosios paskirties pastatų atnaujinimo (modernizavimo) skatinimas (2022-12; Nr. KK-AM-JPA01)

22. Juridinių asmenų negyvenamosios paskirties pastatų atnaujinimo (modernizavimo) skatinimas (2022-12; Nr. KK-AM-JPA01)

Pareiškėjai 

 paraiškas gali teikti negyvenamosios paskirties pastato, kuris nuosavybės teise priklauso juridiniam asmeniui, išskyrus valstybės ir savivaldybės institucijas:
 • savininkas;
 • valdytojas;
 • pagal jungtinės veiklos sutartį įgaliotas asmuo

Tinkamos finansuoti išlaidos 

 tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos:
 1)  šildymo ir karšto vandens sistemos modernizavimas, sujungimas į bendrą sistemą arba keitimas naujomis efektyvesnėmis sistemomis, taip pat talpyklų surinkti perteklinę energiją ar akumuliacinės katilinės įrengimas;
 2)  atitvarų (sienų, lubų, grindų, cokolio, grindų ant grunto) šiltinimas termoizoliacine medžiaga ar naudojamas kitas atitvarų šilumos laidumo sumažinimo būda, siekiant išlaikyti šilumą pastate ar pastato dalyje;
 3)  išorės durų pakeitimas, įskaitant tambūro duris, panduso įrengimas, vartų pakeitimas naujais energiškai efektyvesniais vartais, langų ir kitų skaidrių ar varstomų pastato dalių keitimas, langų ploto naikinimas (mažinant šilumos nuostolius) ar langų perkėlimas į šiltinamąjį sluoksnį;
 4)  plokščio ar šlaitinio stogo šiltinimas, įskaitant naujo šlaitinio stogo įrengimą (išskyrus patalpų pastogėje įrengimą);
 5)  vidinių pertvarų šiltinimas, gerinant kai kurių patalpų šilumines charakteristikas;
 6)  vėdinimo sistemos įrengimas ar modernizavimas ar sujungimas su šildymo sistemomis, įskaitant rekuperacijos įrengimą.
 Projekto išlaidos Priemonei laikomos tinkamomis, kai jos padarytos po paraiškos pateikimo dienos ir atitinka skatinamojo pobūdžio reikalavimus nurodytus Bendrojo bendrosios išimties reglamento 6 straipsnyje.
 Projekto išlaidos iki finansavimo projektui skyrimo daromos paramos gavėjo rizika

Subsidijos dydis 

 subsidijos dydis nustatomas atsižvelgiant į projekto išlaidų pagrįstumą, būtinumą įgyvendinti reikalavimus, keliamus tinkamoms finansuoti išlaidoms. Tinkamų išlaidų dalį, kurių nepadengia paramos lėšos, paramos gavėjas privalo apmokėti pats.
 Subsidija teikiama neviršijant 30 procentų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
 Maksimalus subsidijos dydis pagal faktiškas išlaidas perskaičiuojamas su galutiniu mokėjimo prašymu, neviršijant Aplinkos projektų valdymo agentūros sprendime skirti finansavimą nurodyto maksimalaus projektui skirtos subsidijos dydžio

Kvietimo suma 

 2 mln. eur iš Klimato kaitos programos

Kvietimo galiojimas 

 sustabdytas 2023-01-19 (planuotas galiojimas 2022-12-16–2023-12-15 arba kol pakaks skirtų lėšų paramai)

Paraiškas priimanti institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietime, pranešime apie sustabdymą


Kvietimas 22 priemonei pasibaigęs

23. Juridinių asmenų investicijos į iškastinio kuro naudojimo pakeitimą ar mažinimą ir (ar) atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas (Nr. BL-AM-IKM01)

23. Juridinių asmenų investicijos į iškastinio kuro naudojimo pakeitimą ar mažinimą ir (ar) atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas (Nr. BL-AM-IKM01)

Galimi pareiškėjai 

 juridinis asmuo (įmonė), nukentėjęs dėl karo sukeltos krizės

Finansuojami įrenginiai ir technologijos 

 pagal Tvarkos aprašo 11 punktą finansuojama:  taršių technologijų keitimas mažiau taršiomis siekiant pakeisti vartojamą iškastinį kurą atsinaujinančios energijos ištekliais (toliau – AEI) arba mažinti iškastinio kuro vartojimą, mažinant ir kiekybinį šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) kiekį mažiausiai 20 proc. (finansuojamo projekto ribose). Planuojamas ŠESD sumažinimas vertinamas paraiškos teikimo metu, faktinis įgyvendinus projektus nevertinamas. ŠESD sutaupymai perskaičiuojami, jei įgyvendinant projektą  planuojama keisti įsigyjamą įrangą.
 Jei pakeitus įrangą ir perskaičiavus ŠESD sumažinimą nepasiekiama 20 proc. ŠESD kiekio reikšmė, išlaidos nebetinka finansuoti:
 11.1. iškastinio kuro katilų keitimas į AEI: šilumos siurblius (oras–vanduo, gruntas–vanduo, vanduo–vanduo, oras–oras), 5 klasės biokuro katilus (vertinama pagal gamintojo specifikaciją), aukšto efektyvumo biokuro katilus, (deginančius vadinamąją SM3 biokuro žaliavą), saulės kolektorius karštam vandeniui ruošti (išskyrus vėjo ir saulės elektrinių įrengimą elektros gamybai). Šios išlaidos finansuojamos su  akumuliacinėmis talpomis, jei jos įrengiamos; šilumos saugyklomis vandeniui saugoti ir (ar) šilumai akumuliuoti (jei jos įrengiamos);
 11.2. iškastinio kuro naudojimo mažinimas diegiant AEI: šilumos siurblius (oras–vanduo, gruntas–vanduo, vanduo–vanduo, oras–oras), 5 klasės biokuro katilus (vertinama pagal gamintojo specifikaciją), aukšto efektyvumo biokuro katilus, (deginančius vadinamąją SM3 biokuro žaliavą), saulės kolektorius karštam vandeniui ruošti. Šios išlaidos finansuojamos su akumuliacinėmis talpomis, jei jos įrengiamos; šilumos saugyklomis vandeniui saugoti ir (ar) šilumai akumuliuoti (jei jos įrengiamos);
 11.3. iškastinio kuro, naudojamo gamybos procese, keitimas AEI ir (ar) elektra;
 11.4. biogranules naudojančių degiklių, biodulkių gamybos ir deginimo įrenginių įrengimas iškastinį kurą naudojančiuose katiluose su visa susijusia įranga;
 11.5. biokuro kogeneracinių įrenginių įrengimas, elektros generatorių, naudojančių karštą vandenį arba biomasę (organinio Renkino ciklo (ORC) blokų, biomasės gazifikatorių su vidaus degimo varikliais, garo turbinų ir kt.) įrengimas modernizuojant katilus įmonėse ir centralizuoto šilumos tiekimo sistemose;
 11.6. šilumos siurblių ir šilumos saugyklų vandeniui saugoti ir (ar) šilumai akumuliuoti įrengimas įmonėse, kuriose šilumai gaminti naudojamos gamtinės dujos;
 11.7. kitos technologinės ir (ar) programinės įrangos ir įrenginių įsigijimas, susijęs su tiesioginiu iškastinio kuro naudojimo pakeitimu ar mažinimu mažiausiai 20 proc. finansuojamo projekto ribose (reikalingas ŠESD kiekio sumažinimas ne mažiau 20 proc.);
 11.8. Tvarkos aprašo 11.1–11.7 papunkčiuose nurodytos išlaidos, susijusios su įrangos sumontavimu, vietos ir (ar) aikštelės paruošimu, įdiegimu, parengimu naudoti, išbandymu

Kompensacinė išmoka 

 maksimali kompensacinė išmoka, priklausomai nuo išlaidų už dujas ir elektros energiją padidėjimo ir kitų sąlygų, gali siekti iki 50 mln. Eur

Kvietimo suma 

 90 mln. Eur

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs (galiojo 2022-09-02–2022-10-14)

Įgyvendinančioji institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietime

Kvietimas 23 priemonei pasibaigęs

24. Kvietimai pagal LIFE 2021–2024 m. programą Klimato kaitos sritis. Paprogramė Klimato kaitos švelninimas ir prisitaikymas prie jos (LIFE-2022-SAP-CLIMA)

24. Kvietimai pagal LIFE 2021–2024 m. programą
Klimato kaitos sritis

Paprogramė Klimato kaitos švelninimas ir prisitaikymas prie jos
(LIFE-2022-SAP-CLIMA)

Temos 

 LIFE-2022-SAP-CLIMA-CCM – Klimato kaitos švelninimas
 LIFE-2022-SAP-CLIMA-CCA – Prisitaikymas prie klimato kaitos
 LIFE-2022-SAP-CLIMA-GOV – Klimato valdymas ir informacija

Reikalavimai pareiškėjams 

 • būti juridiniais asmenimis (viešosiomis ar privačiomis įstaigomis)
 • būti įsisteigus vienoje iš reikalavimus atitinkančių šalių, t. y.:
      · ES valstybės narės (įskaitant užjūrio šalis ir teritorijas)
      · ES nepriklausančios šalys (išvardytos EEE šalys ir šalys, susijusios su LIFE programa arba šalys, kurios šiuo metu derasi dėl dalyvavimo programoje ir sutarties sąlygų iki dotacijos skyrimo)
 • koordinatorius turi būti įsteigtas reikalavimus atitinkančioje šalyje

Veiklos pobūdis 

 viena iš sričių – didinti atsinaujinančiųjų išteklių energijos gamybą ir naudojimą bei didinti energijos vartojimo efektyvumą (tiek, kiek tai neapima konkrečių kvietimų teikti paraiškas pagal kitą LIFE programos paprogramę Perėjimo prie švarios energijos)

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs (galiojo 2022-05-17–2022-10-04)

Biudžetas 

 viso 65,9 mln. eurų:
 LIFE-2022-SAP-CLIMA-CCM – Klimato kaitos švelninimas 29 mln. eurų
 LIFE-2022-SAP-CLIMA-CCA – Prisitaikymas prie klimato kaitos 29 mln. eurų
 LIFE-2022-SAP-CLIMA-GOV – Klimato valdymas ir informacija 7,9 mln. eurų

Paramos pobūdis 

 dotacijos

Finansavimo intensyvumas 

 stanadartinių veiksmų projektams (SAP) maksimaliai 60 proc.

Daugiau informacijos 

 LIFE programoje, kvietime teikti pasiūlymusinterneto svetainėje

Kvietimas 24 priemonei pasibaigęs

25. Biometano dujų gamybos pajėgumų didinimas (Nr. EM-K-003)

25. Biometano dujų gamybos pajėgumų didinimas (Nr. EM-K-003)

Galimi pareiškėjai 

 privatūs juridiniai asmenys: labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės įmonės

Galimi partneriai 

 privatūs juridiniai asmenys. Projekto įgyvendinimo planas (PĮP) gali būti teikiamas su partneriais pasirašius tarpusavio bendradarbiavimo susitarimus dėl veiklos, susijusios su biometano dujų gamyba

Remiamama veikla 

 biometano dujų gamybos pajėgumų didinimas:
 • naujų biometano dujų gamybos įrenginių statyba;
 • biometano dujų gamybos įrenginių plėtra, įrengiant biodujų valymo įrenginius prie jau esamų biodujų gamybos įrenginių.
 Vienas pareiškėjas kvietimo teikti Projektų įgyvendinimo planą metu gali pateikti tik vieną PĮP

Tinkamos finansuoti išlaidos 

 Projekto išlaidos, atitinkančios Tvarkos aprašo 2 priede išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus

Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti 

 • 4 000 000 eurų, kai statomi nauji biometano dujų gamybos įrenginiai;
 • 1 700 000 eurų, kai įgyvendinama biometano dujų gamybos įrenginių plėtra, įrengiant biodujų valymo įrenginius prie jau esamų biodujų gamybos įrenginių.
 Finansavimo forma – dotacija

Kvietimo suma 

 22 210 000 eurų

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs (galiojo 2022-07-29–2022-09-29)

Administruojanti institucija 

 viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.
 Paraiškas pateikti el. paštu [email protected]

Daugiau informacijos 

 kvietime

Kvietimas 25 priemonei pasibaigęs

26. Kvietimas skirstomųjų tinklų operatoriams dėl suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimo kitais energijos šaltiniais2022-02 Nr. KK-EM-NDB04

26. Kvietimas skirstomųjų tinklų operatoriams dėl suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimo kitais energijos šaltiniais
2022-02 Nr. KK-EM-NDB04

Pareikškėjai 

 skirstomųjų tinklų (elektros ar gamtinių dujų) operatoriai, kurių veiklos licencijoje nurodytoje teritorijoje yra daugiabutis namas

Priemonės tikslas 

 užtikrinti SND (suskystintų naftos dujų) balionų pašalinimą iš daugiabučių namų ir saugų bei patikimą elektros energijos ar gamtinių dujų tiekimą šių namų gyventojams (vartotojams)

Skirstomųjų tinklų operatorių tinkamos finansuoti lėšos 

 • elektros skirstomųjų tinklų plėtros ir (ar) elektros ir (ar) gamtinių dujų sistemų pertvarkymo projektavimas;
 • darbai, susiję su skirstomųjų elektros tinklų pajėgumų didinimu ir (ar) gamtinių dujų sistemų pertvarkymo (įskaitant kontrolinį gamtinių dujų sistemos, taip pat namo bendrojo naudojimo sistemos, sandarumo bandymą, jos prapūtimą dujomis ir kt.) iki nuosavybės ribos su daugiabučio namo vidaus tinklu

Valstybės paramos suma 

 2022 m. daugiabučių namų atstovų įgyvendinamiems projektams skiriama 9 082 000 eurų, o skirstomųjų tinklų operatoriaus įgyvendinamiems projektams – 500 000 eurų kompensacinės išmokos.
 Aplinkos projektų valdymo agentūra, pateikusi pagrindimus ir suderinusi su Aplinkos ministerija, turi teisę perskirstyti lėšas tarp kvietimų daugiabučių namų atstovams ir skirstomųjų tinklų operatoriui.
 Kvietimui numatytas finansavimas – 500 000 eurų

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs (galiojo 2022-02-25–2022-08-01)

Administruojanti institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietime

Kvietimas 26 priemonei pasibaigęs

27. Elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas

27. Elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas

Pareikškėjai (paramos gavėjai) 

 Lietuvos Respublikos teritorijoje registruoti ir jos teritorijoje veiklą vykdantys juridiniai asmenys

Tinkamos finansuoti išlaidos 

 įsigytos M1, M2, N1, N2 klasės tik elektra varomos transporto priemonės, kur energija mechaniniam judesiui atlikti tiekiama tik iš elektros energijos kaupiklio. Tik elektra varomos transporto priemonės CO2 emisija turi būti 0 g/km.
 Pareiškėjas pagal einamųjų metų kvietimą paraišką gali teikti tik vieną kartą.
 Transporto priemonė su tuo pačiu identifikavimo numeriu (VIN) gali būti kompensuojama tik vieną kartą.
 Pareiškėjas už kiekvieną sunaikintą transporto priemonę gali gauti papildomą 1000 eurų subsidiją tik vieną kartą

Kvietimo suma 

 5 mln. eurų

 Subsidijos dydis 

 4000 (keturių tūkstančių) eurų subsidija mokama pareiškėjui už kiekvieną naują M1 ir (ar) N1 klasės elektromobilį, nuo kurio pirmosios registracijos datos (registracijos liudijimo B kodas) kaip ji suprantama registracijos liudijimo blanke, iki transporto priemonės registracijos jos valdytojo vardu datos (registracijos liudijimo (I.1) kodas) kaip ji suprantama registracijos liudijimo blanke, praėję ne daugiau nei 6 mėnesiai ir yra ne ankstesnė kaip paraiškos pateikimo data.
 10000 (dešimt tūkstančių) eurų subsidija mokama pareiškėjui už kiekvieną naują M2  ir (ar) N2 klasės elektromobilį, nuo kurio pirmosios registracijos datos (Registracijos liudijimo B kodas) taip, kaip ji suprantama registracijos liudijimo blanke, iki transporto priemonės registracijos jos valdytojo vardu datos (Registracijos liudijimo (I.1) kodas) taip, kaip ji suprantama registracijos liudijimo blanke, praėję ne daugiau nei 6 mėnesiai ir yra ne ankstesnė kaip paraiškos pateikimo data.
 Pareiškėjas norintis gauti papildomą 1000 eurų kompensaciją, turi sunaikinti M1 klasės transporto priemonę, kurios įregistruotu ir registracijos liudijimo blanke (registracijos kodas C.1=C.2) įrašytu savininku / valdytoju arba įregistruotu tik valdytoju buvo ne trumpiau kaip 12 mėnesių iki 2021 m. vasario 2 d. Sunaikintos transporto priemonės techninė apžiūra turėjo galioti 2020 m. kovo 13 d. arba 2021 m. vasario 2 d. Pareiškėjas turi atiduoti šią transporto priemonę sunaikinti ir pagal eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 710 „Dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, gauti eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimą (toliau – ENTP) ir transporto priemonė turi būti išregistruota  iš Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro pagal ENTP arba nuo 2021 m. gegužės 1 d. pateikta ir patvirtinta sunaikinimo deklaracija Transporto priemonių savininkų apskaitos informacinėje sistemoje.

 Maksimalus subsidijos dydis vienam pareiškėjui yra 400000 (keturi šimtai tūkstančių) eurų

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs (2021-06-08–2022-06-01)

Administruojanti institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietime

Kvietimas 27 priemonei pasibaigęs

28. Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, geoterminės energijos, biokuro) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų poreikiams, pakeičiant iškastinį kurą

28. Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, geoterminės energijos, biokuro) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų poreikiams, pakeičiant iškastinį kurą

Pareikškėjai (paramos gavėjai) 

 valstybės ar savivaldybių institucijos ir įstaigos, tradicinės religinės bendruomenės, religinės bendrijos ar centrai ir viešosios įstaigos, kurių savininkė arba dalininkė yra valstybė ar savivaldybė.
 Pareiškėjas turi būti turto, į kurį numatoma investuoti, savininkas arba valdytojas

Tinkamos finansuoti išlaidos 

 1. Saulės kolektorių, skirtų vandens šildymui ar šilumos palaikymui, įrengimui:
 1.1. saulės plokštelinio ar vakuuminio kolektoriaus įrengimui;
 1.2. šildymo ir karšto vandens tinklų pritaikymui katilinėje ar įrengiamo įrenginio, skirto vandens šildymui ar šilumos palaikymui;
 1.3. kitos konkrečiam saulės kolektoriaus projekto įgyvendinimui reikalingos įrangos įrengimui;
 1.4. boilerių ir akumuliacinių talpų įrengimui, kai diegiamos saulės kolektorių sistemos;
 1.5. hibridinių saulės elektrinių, skirtų elektrai ir šilumai, gaminti įrengimui;

 2. Šilumos siurblių, skirtų karšto vandens ir šilumos energijos gamybai savo reikmėms (ne pardavimui) diegimui:
 2.1. šilumos siurblių (oras–vanduo, gruntas–vanduo, vanduo–vanduo) sistemų įrengimui;
 2.2. horizontalaus arba vertikalaus kolektoriaus diegimui;
 2.3. šildymo, karšto vandens sistemų pritaikymui katilinėje ar šilumos punkte;
 2.4. kitos konkrečiam projekto diegimui reikalingos įrangos diegimui, įskaitant akumuliacines talpas ir boilerį;

 3. Kai diegiamas šiluminę energiją gaminantis įrenginys (t. y. šilumos siurbliai: oras–vanduo, gruntas–vanduo, vanduo–vanduo arba katilas), pastatas privalo atitikti energinio naudingumo C arba aukštesnę klasę;

 4. Katilų, kurie kaip pagrindinę kuro rūšį naudoja iškastinį kurą (mazutą, skalūnų alyvą, gamtines dujas, akmens anglį ar kitą kurą) ar kitą aplinkai taršų energijos šaltinį, keitimui į biokurą naudojančius katilus pastatų šilumos sistemose:
 4.1. katilui, jei šis atitinka 5 klasės efektyvumo ir emisijų reikalavimus pagal Lietuvos standartą LST EN 303-5:2012;
 4.2. įrangai (dūmų valymo ir šalinimo, pelenų šalinimo įrangai, padavimo į pakurą įrangai, pakurai, akumuliacinei talpai, boileriui, ekonomaizeriui, katilo valdymo įrangai) ir kitai projekto diegimui reikalingai įrangai (juridinis asmuo, prieš keisdamas katilą, privalo senąjį atjungti nuo sistemos ir (ar) išmontuoti);
 4.3. iškastinio kuro šildymo sistemos, kartu įrengiant karšto oro skirstymo sistemą, jei pastate nenaudojama kita šildymo sistema, keitimui į kietojo biokuro katilus, jei jie atitinka  šiuos reikalavimus:
 4.3.1. katilų, jei šie atitinka 5 klasės efektyvumo ir emisijų reikalavimus pagal Lietuvos standartą LST EN 303-5:2012;
 4.3.2. jei pastatas registruotas teritorijoje, kuri pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 9 d. įsakymą Nr. D1-12 „Dėl Aplinkos oro užterštumo kietosiomis dalelėmis KD10 lygio, viršijančio šio teršalo paros ribinę aplinkos oro užterštumo vertę didžiuosiuose Lietuvos  miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje), žemėlapių ir jų naudojimo aprašo parengimo ir taikymo“ nepatenka į nustatytą padidintos aplinkos oro taršos zoną;
 4.4. medžiagoms, montavimo ir kitiems darbams (katilų išmontavimo), kurie susiję su 4.2 papunktyje nurodytos įrangos diegimu (dūmų kanalų ir kamino įrengimas; katilo ir jo įrangos montavimo, paleidimo ir derinimo darbai);
 4.5. kuro transportavimo įrangai, jos montavimui, šilumos tinklų įrengimui ir (ar) pertvarkymui, kuro sandėlio ar kitų statinių, reikalingų įrangai eksploatuoti, įrengimui (taikoma didelės ir vidutinės apimties projektams);

 5. Šilumos ir energijos apskaitos prietaisams ir įrangai, kuri reikalinga šių prietaisų įrengimui.

 Pareiškėjai, ketinantys įgyvendinti projektus pagal Priemonę, yra laikomi netinkamais pareiškėjais (paramos gavėjais), jeigu pastatas, kuriame ketinama keisti šilumos energiją generuojantį įrenginį, prijungtas prie centrinio šilumos tiekimo sistemų.
 Tinkamos projekto išlaidos turi būti padarytos nuo einamųjų metų metinę sąmatą detalizuojančio plano įsigaliojimo dienos, t. y2021 m. balandžio 22 d. 

 Maksimalus subsidijų dydis 

 vienam pareiškėjui, nevykdančiam ūkinės veiklos, yra 1 450 000 eurų, vykdančiam ūkinę veiklą – 200 000 eurų.
 Subsidijos dydis – iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
 Maksimalų vienam pareiškėjui skiriamos subsidijos dydį riboja aplinkosauginio efektyvumo kriterijus: finansavimo dydis negali būti didesnis nei 0,15 euro vienam projektu sumažinamam kilogramui CO2 ekvivalento

Kvietimo suma 

 2 mln. eurų

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs (galiojo 2021-06-21–2021-12-31)

Administruojanti institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietime

Kvietimas 28 priemonei pasibaigęs

29. Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų elektros energijos poreikiams

29. Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų elektros energijos poreikiams

Pareikškėjai 

 valstybės ar savivaldybių institucijos ir įstaigos, tradicinės religinės bendruomenės, religinės bendrijos ar centrai ir viešosios įstaigos, kurių savininkė arba dalininkė yra valstybė ar savivaldybė.
 Pareiškėjas turi būti turto, į kurį numatoma investuoti, savininkas arba valdytojas. Finansinė parama neteikiama pareiškėjui, jeigu jis paraiškos teikimo metu nėra turto, į kurį numatoma investuoti, savininkas arba valdytojas

Tinkamos finansuoti išlaidos 

 1) įrengta nauja, nenaudota įranga (saulės ar vėjo elektrinė);
 2) įsigyta nauja saulės elektrinės dalis iš saulės parko, t. y. pirmą kartą iš saulės elektrinių parko vystytojo įsigyta saulės elektrinių parko dalis nuo kurios eksploatacijos (t. y. nuo leidimo gaminti elektros energiją išdavimo datos) praėję ne daugiau kaip 12 mėnesių;
 3) pirkimo ir (arba) importo PVM, kurio pareiškėjas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus neturi teisės susigrąžinti (atskaityti).
 Tinkamos projekto išlaidos turi būti padarytos nuo einamųjų metų metinę sąmatą detalizuojančio plano įsigaliojimo dienos, t. y. 2021 m. balandžio 22 d.

 Maksimalus  subsidijų dydis 

 vienam pareiškėjui yra 1 450 000 eurų.
 Finansinės paramos dydis, skirtas 1 kW įrengtosios galios elektrinei įsigyti apskaičiuojamas kaip 80 proc. investuotino kapitalo apimties (KI), skirtos 1 kW įrengtosios galios elektrinei įsigyti bei įrengti (Eur/kW be PVM), nurodytas Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m. balandžio 20 d. pažymoje Nr. O5E-284 „Dėl didžiausiosios elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių išteklių, kainos patvirtinimo“.
 Fiksuotas įkainis 793,76 Eur/kW su PVM (656 Eur/kW be PVM), skirtas 1 kW įrengtosios galios saulės elektrinei įsigyti ar įrengti.
 Fiksuotas įkainis 1321 Eur/kW su PVM (1092 Eur/kW be PVM), skirtas 1 kW įrengtosios galios vėjo elektrinei įsigyti ar įrengti

Kvietimo suma 

 15 mln. eurų

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs (galiojo 2021-06-21–2021-12-31)

Administruojanti institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietime, tvarkos apraše

Kvietimas 29 priemonei pasibaigęs

30. Atsinaujinančių energijos šaltinių (biokuro, geoterminės energijos, saulės) panaudojimui privačių juridinių asmenų poreikiams

30. Atsinaujinančių energijos šaltinių (biokuro, geoterminės energijos, saulės) panaudojimui privačių juridinių asmenų poreikiams

Pareikškėjai / paramos gavėjai

 Lietuvos Respublikoje veikiantys ir juridinių asmenų registre registruoti juridiniai asmenys.
 Einamaisiais metais pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką paskelbtiems kvietimams pagal tą pačią metinės sąmatos detalizuojančio plano Priemonę.

Tinkamos finansuoti išlaidos 

 vadovaujantis Tinkamomis projektų išlaidų kategorijomis pagal Klimato kaitos programos finansavimo kryptis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. D1-493 (2021 m. gegužės 26 d. Nr. D1-315 redakcija) „Dėl Tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos programos finansavimo kryptis patvirtinimo“ tinkamos išlaidos yra:

 1. Saulės kolektorių, skirtų vandens šildymui ar šilumos palaikymui, įrengimui:
 1.1. saulės plokštelinio ar vakuuminio kolektoriaus įrengimui;
 1.2. šildymo ir karšto vandens tinklų pritaikymui katilinėje ar diegiamo įrenginio, skirto vandens šildymui ar šilumos palaikymui, pritaikymui;
 1.3. kitos konkrečiam saulės kolektoriaus projekto diegimui reikalingos įrangos diegimui;
 1.4. boilerių ir akumuliacinių talpų įrengimui, diegiant saulės kolektorių sistemas;
 1.5. hibridinių saulės elektrinių, skirtų elektrai ir šilumai gaminti įrengimui.

 2. šilumos siurblių, skirtų karšto vandens ir šilumos energijos gamybai savo reikmėms įrengimui:
 2.1. šilumos siurblių (oras–vanduo, gruntas–vanduo, vanduo–vanduo) sistemų įrengimui;
 2.2. horizontalaus arba vertikalaus kolektoriaus įrengimui;
 2.3. šildymo, karšto vandens sistemų pritaikymui katilinėje ar šilumos punkte;
 2.4. konkrečiam projekto diegimui reikalingos įrangos įrengimui, įskaitant akumuliacines talpas ir boilerį.

 3. Kai diegiamas šiluminę energiją gaminantis įrenginys (t. y. šilumos siurbliai: oras–vanduo, gruntas–vanduo, vanduo–vanduo arba katilas), pastatas privalo atitikti energinio naudingumo B arba aukštesnę klasę.

 4. Katilų, kurie kaip pagrindinę kuro rūšį naudoja iškastinį kurą (mazutą, skalūnų alyvą, gamtines dujas, akmens anglį ar kt.) ar kitą aplinkai taršų energijos šaltinį, keitimui į biokurą naudojančius katilus pastatų šilumos sistemose:
 4.1. katilui, jei šis atitinka 5 klasės efektyvumo ir emisijų reikalavimus pagal Lietuvos standartą LST EN 303-5:2012;
 4.2. įrangai (dūmų valymo ir šalinimo, pelenų šalinimo įrangai, padavimo į pakurą įrangai, pakurai, akumuliacinei talpai, boileriui, ekonomaizeriui, katilo valdymo įrangai) ir kitai projekto diegimui reikalingai įrangai (juridinis asmuo, prieš keisdamas katilą privalo senąjį atjungti nuo sistemos ir (ar) išmontuoti);
 4.3. iškastinio kuro šildymo sistemos, kartu įrengiant karšto oro skirstymo sistemą, jei pastate nenaudojama kita šildymo sistema, keitimui į kietojo biokuro katilus, jei jie atitinka  nurodytus reikalavimus:
 4.3.1. katilų, jei šie atitinka 5 klasės efektyvumo ir emisijų reikalavimus pagal Lietuvos standartą LST EN 303-5:2012;
 4.3.2. jei pastatas registruotas teritorijoje, kuri pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 9 d. įsakymą Nr. D1-12 „Dėl Aplinkos oro užterštumo kietosiomis dalelėmis KD10 lygio, viršijančio šio teršalo paros ribinę aplinkos oro užterštumo vertę didžiuosiuose Lietuvos  miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje), žemėlapių ir jų naudojimo aprašo parengimo ir taikymo“ nepatenka į nustatytą padidintos aplinkos oro taršos zoną;
 4.4. medžiagoms, montavimo ir kitiems darbams (taip pat ir katilų išmontavimo), kurie susiję su Tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos programos finansavimo kryptis 1 priedo 1.4.2 papunktyje nurodytos įrangos įrengimu (dūmų kanalų ir kamino įrengimas; katilo ir jo įrangos montavimo, paleidimo ir derinimo darbai);
 4.5. kuro transportavimo įrangai, jos montavimui, šilumos tinklų įrengimui ir (ar) pertvarkymui, kuro sandėlio ar kitų statinių, reikalingų įrangai eksploatuoti, įrengimui (taikoma didelės ir vidutinės apimties projektų atveju).

 5. Šilumos ir energijos apskaitos prietaisams ir kitai įrangai, kuri reikalinga šiuos prietaisus įrengti.

 6. Atsinaujinančius energijos išteklius naudojančios įrangos diegimui, kai vykdomi ir pastatų rekonstrukcijos darbai, yra išlaidos, atitinkančios prieš rekonstrukciją buvusius poreikius. Pareiškėjas turi pateikti teisės aktų reikalavimus atitinkančius dokumentus, leidžiančius nustatyti prieš rekonstrukciją buvusius ir po rekonstrukcijos pasikeitusius statinio parametrus. Pareiškėjui nepateikus pagrindžiančių dokumentų, kad rekonstrukcija vykdyta (ar vykdoma) pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus, visos išlaidos laikomos netinkamomis finansuoti.

 Pareiškėjai, ketinantys įgyvendinti projektus pagal aukščiau išdėstytą priemonę, yra laikomi netinkamais pareiškėjais (paramos gavėjais), jeigu pastatas, kuriame ketinama keisti šilumos energiją generuojantį įrenginį, prijungtas prie centrinio šilumos tiekimo sistemų.
 Tinkamos projekto išlaidos turi būti patirtos nuo einamųjų metų metinę sąmatą detalizuojančio plano įsigaliojimo dienos, t. y. 2021 m. balandžio 22 d.

 Subsidijos dydis 

 iki 30 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
 Maksimalus subsidijos dydis vienam pareiškėjui, nevykdančiam ūkinės komercinės veiklos, yra 1 450 000 eurų, o vykdančiam ūkinę komercinę veiklą – 200 000 eurų, tačiau subsidijos dydis projektui negali viršyti 30 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
 Maksimalų vienam pareiškėjui skiriamos subsidijos dydį riboja aplinkosauginio efektyvumo kriterijus: finansavimo dydis negali būti didesnis nei 0,15 Eur vienam projektu sumažinamam kilogramui CO2 ekvivalento

Kvietimo suma 

 1 mln. eurų

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs (galiojo 2021-06-21–2021-12-31)

Administruojanti institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietime

Kvietimas 30 priemonei pasibaigęs

31. Privačių juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvumo priemonių įgyvendinimas pagal energijos audito ataskaitas

31. Privačių juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvumo priemonių įgyvendinimas pagal energijos audito ataskaitas

Pareikškėjai (paramos gavėjai) 

 juridinis asmuo, vykdantis ekonominę veiklą ir esantis galutinis energijos vartotojas (galutinės energijos vartojimas – visa pramonės, transporto, paslaugų ir žemės ūkio sektoriams tiekiama energija. Tai neapima energijos, tiekiamos energijos transformavimui ir energetikos sektoriui).
 Einamaisiais metais pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką paskelbtam kvietimui pagal tą pačią Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojančio plano Priemonę

 Tinkamos finansuoti išlaidų kategorijos 

 • nuo 2021 m. sausio 1 d. ir vėliau įsigyta (nauja, nenaudota) ir įdiegta apšvietimo, šildymo sistemos ar technologinių procesų įranga, įgyvendinant energijos vartojimo audito ataskaitoje nurodytas energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones, kurios padeda efektyviau naudoti energiją;
 • jei žymėjimas ar viešinimas atlikti tinkamai, žymėjimo ar viešinimo išlaidos priskiriamos prie tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Didžiausia tinkamų finansuoti žymėjimo ar viešinimo išlaidų suma mažos apimties projektų, vidutinės apimties projektų atveju – 60 eurų (su pridėtinės vertės mokesčiu)

Sąlygos kompensacinei išmokai gauti 

 • pareiškėjas turi būti atlikęs energijos vartojimo auditą vadovaudamasis Išsamiojo energijos, energijos išteklių ir šalto vandens vartojimo audito atlikimo viešojo naudojimo paskirties pastatuose metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 4-184 „Dėl išsamiojo energijos, energijos išteklių ir šalto vandens vartojimo audito atlikimo viešojo naudojimo paskirties pastatuose metodikos patvirtinimo” ir Energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo audito atlikimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. 1-141 „Dėl Energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo audito atlikimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose metodikos patvirtinimo“. Auditoriaus patvirtinta energijos vartojimo audito ataskaita turi būti atlikta nuo 2017 m. sausio 1 d. ir vėliau;
 • pareiškėjas iki paraiškos pateikimo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai dienos turi būti įsidiegęs energijos vartojimo audito ataskaitoje nurodytas energijos efektyvumo priemones. Priemonės gali būti įdiegtos nuo 2021 m. sausio 1 d.

Kompensacinės išmokos dydis 

 maksimalus kompensacinės išmokos dydis vienam pareiškėjui yra 200 000 eurų. Kompensacinė išmoka mokama, jei pareiškėjo minimalūs energijos sutaupymai yra 10 MWh/metus 

Kvietimui skirta suma 

 2 mln. eurų

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs (galiojo 2021-07-19–2021-12-31)

Administruojanti institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietime

Kvietimas 31 priemonei pasibaigęs

32. Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas privačių juridinių asmenų elektros energijos poreikiams

32. Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas privačių juridinių asmenų elektros energijos poreikiams

Pareikškėjai / paramos gavėjai

 Lietuvos Respublikoje veikiantys ir juridinių asmenų registre registruoti juridiniai asmenys.
 Einamaisiais metais pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką paskelbtiems kvietimams pagal tą pačią metinės sąmatos detalizuojančio plano Priemonę

Tinkamos finansuoti išlaidos 

 • nauja, nenaudota įranga (saulės ar vėjo elektrinė);
 • įsigyta nauja saulės elektrinės dalis iš saulės parko, t. y. pirmą kartą iš saulės elektrinių parko vystytojo įsigyta saulės elektrinių parko dalis nuo kurios eksploatacijos (t. y. nuo leidimo gaminti elektros energiją išdavimo datos) praėję ne daugiau kaip 12 mėnesių;
 • pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestis, kurio pareiškėjas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus neturi teisės susigrąžinti (atskaityti). 

 Tinkamos projekto išlaidos turi būti padarytos nuo einamųjų metų metinę sąmatą detalizuojančio plano įsigaliojimo dienos t. y. 2021 m. balandžio 22 d.

 Subsidijos dydis 

 Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m. balandžio 20 d. pažyma Nr. O5E-284 „Dėl didžiausiosios elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių išteklių, kainos patvirtinimo“.
 Fiksuotas įkainis eurais 246 Eur/kW be PVM, skirtas 1 kW įrengtosios galios saulės elektrinei įsigyti ar įrengti.
 Fiksuotas įkainis eurais 409,8 Eur/kW be PVM, skirtas 1 kW įrengtosios galios vėjo elektrinei įsigyti ar įrengti

Kvietimo suma 

 9 mln. eurų

Kvietimas galioja 

 sustabdytas (galiojo 2021-06-21–2021-12-31 arba iki kol pakaks lėšų)

Administruojanti institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietime (apie sustabdymą – pranešime)

Kvietimas 32 priemonei sustabdytas

33. Technologinių įrenginių ir priemonių, mažinančių ūkinės veiklos metu į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekį ir palaidų kietųjų medžiagų patekimą už veiklos vykdymo teritorijos ribų, diegimas

33. Technologinių įrenginių ir priemonių, mažinančių ūkinės veiklos metu į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekį ir palaidų kietųjų medžiagų patekimą už veiklos vykdymo teritorijos ribų, diegimas

Pareikškėjai 

 Lietuvos Respublikoje veikiantys juridiniai asmenys arba Lietuvos Respublikoje įregistruotieji kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse įsisteigusių įmonių filialai, įgyvendinantys projektus Lietuvos Respublikos teritorijoje

Projektų tema 

 projektai, susiję su technologinių įrenginių ir priemonių, mažinančių ūkinės veiklos metu į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekį ir palaidų kietųjų medžiagų patekimą už veiklos vykdymo teritorijos ribų, diegimu, išskyrus projektus, susijusius su:
 • šilumos energijos, naudojamos ne technologiniame gamybos procese, gamyba;
 • gamyboje naudojamų LOJ turinčių medžiagų (žaliavų) keitimu LOJ neturinčiomis;
 • anglinių filtrų LOJ sulaikymui diegimu

Projektų įgyvendinimo tikslas 

 įgyvendinus projektus sumažinamas neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkos orui ir užtikrinamas įgyvendinto projekto tęstinis aplinkos oro apsaugos efektas

Tinkamos išlaidos 

 išlaidos, kurios patirtos ir apmokėtos po paraiškos pateikimo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai iki projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos ir skirtos projektu įgyjamų įrenginių bei jų transportavimo ir (ar) montavimo finansavimui, kuriuos įdiegus mažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai ir užtikrinamas tęstinis aplinkos apsaugos efektas, išskyrus Tvarkos aprašo 14 punkte nurodytas išlaidas

Finansavimo forma 

 subsidija

Maksimali finansavimo suma 

 vienam pareiškėjui – 200 tūkst. eurų, tačiau subsidijos dydis projektui negali viršyti 70 procentų visų tinkamų finansuoti išlaidų

Kvietimas galioja 

 pasibaigęs

Administruojanti institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietimetvarkos apraše, finansavimo kryptyse

Kvietimas 33 priemonei pasibaigęs

34. Viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas ir (ar) plėtra

34. Viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas ir (ar) plėtra

Pareiškėjas 

 viešojo transporto savivaldybių teritorijoje keleivių vežimo veiklą vykdantys juridiniai asmenys, turintys teisę vežti keleivius kompetentingų institucijų nustatytais reguliariojo susisiekimo maršrutais (vežėju gali būti ir juridiniai asmenys, kurių veikla finansuojama iš valstybės ar savivaldybių biudžetų arba kitų valstybės ar savivaldybių fondų lėšų arba kontroliuojama (valdoma) valstybės ar savivaldybių institucijų), su kuriomis sudarytos viešųjų paslaugų teikimo sutartys. Einamaisiais metais pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką paskelbtiems kvietimams pagal tą pačią metinės sąmatos detalizuojančio plano Priemonę

Tinkamos finansuoti išlaidos 

 naujų neeksploatuotų transporto priemonių keleiviams vežti, kurioms (kiekvienai) taikomos 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/94/ES dėl alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimo nuostatos ir 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/1161, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2009/33/EB dėl skatinimo naudoti netaršias ir efektyviai energiją vartojančias kelių transporto priemones, įsigijimui:
 (1) elektra varomų (transporto priemonių elektra gali būti tiekiama įvairiais būdais: įkrovimo jungtimis iš įkrovimo stotelių, trolėjomis, naudojant pantografus, iš įkraunamų akumuliatorių, indukcijos ir kitais būdais, naudojant bet kokias šių būdų kombinacijas), neturinčių vidaus degimo variklių, išskyrus, kai vidaus degimo variklyje naudojamos tik tolimesniuose (2) ir (3) punktuose nurodytos kuro rūšys;
 (2) naudojančių biodujas;
 (3) naudojančių suslėgtąsias arba suskystintąsias gamtines dujas;
 (4) naudojančių bet kokią ankstesniuose (1)–(3) punktuose išvardytų energijos tipų kombinaciją

Kvietimo suma 

 27 mln. eurų

Maksimali finansavimo suma 

 10 mln. eurų

Kvietimas galioja 

 pasibaigęs

Administruojanti institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietime, pagalbos teikimo schemoje

Kvietimas 34 priemonei pasibaigęs

35. Suskystintų naftos dujų (SND) balionų daugiabučiuose pakeitimas kitais energijos šaltiniais (skirstomųjų tinklų operatoriams)

35. Suskystintų naftos dujų (SND) balionų daugiabučiuose pakeitimas kitais energijos šaltiniais (skirstomųjų tinklų operatoriams)

Pareiškėjai 

 skirstomųjų tinklų (elektros ar gamtinių dujų) operatoriai, kurių veiklos licencijoje nurodytoje teritorijoje yra daugiabutis (-čiai) namas (-ai) (toliau – skirstomųjų tinklų operatorius)

Tinkamos finansuoti lėšos 

 • elektros skirstomųjų tinklų plėtros ir (ar) elektros ir (ar) gamtinių dujų sistemų pertvarkymo projektavimas;
 • darbai, susiję su skirstomųjų elektros tinklų pajėgumų didinimu ir (ar) gamtinių dujų sistemų pertvarkymo (įskaitant kontrolinį gamtinių dujų sistemos, taip pat namo bendrojo naudojimo sistemos, sandarumo bandymą, jos prapūtimą dujomis ir kt.) iki nuosavybės ribos su daugiabučio namo vidaus tinklu

Kvietimo suma 

 2021 m. daugiabučių namų atstovų bei skirstomųjų tinklų operatorių projektų finansavimui ir priemonės administravimui skiriama lėšų suma iki 10 mln. Eur

Kvietimas 

 pasibaigęs

Administruojanti institucija 

Aplinkos projektų valdymo agentūra (www.apva.lt)

Daugiau informacijos 

 kvietime, finansavimo sąlygų apraše, veiksmų plane

Kvietimas 35 priemonei pasibaigęs

36. Privačių juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvumo priemonių įgyvendinimas pagal energijos audito ataskaitas

36. Privačių juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvumo priemonių įgyvendinimas pagal energijos audito ataskaitas

Kompensacinės išmokos gavėjai 

 Finansavimas pagal šią priemonę teikiamas Lietuvos Respublikos teritorijoje   registruotiems ir jos teritorijoje veiklą vykdantiems privatiems juridiniams   asmenims, kurie yra galutiniai energijos vartotojai t. y. įsigyja energiją   galutiniam suvartojimui

Remiama veikla 

 Tinkamos finansuoti išlaidos:

 • nuo 2020 m. sausio 1 d. ir vėliau įsigyta (nauja, nenaudota) ir įdiegta apšvietimo, šildymo sistemos ar technologinių procesų įranga, įgyvendinant energijos vartojimo audito ataskaitoje nurodytas energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones, kurios padeda efektyviau naudoti energiją;
 • jei žymėjimas ar viešinimas atlikti tinkamai, žymėjimo ar viešinimo išlaidos priskiriamos prie tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Didžiausia tinkamų finansuoti žymėjimo ar viešinimo išlaidų suma mažos apimties projektų, vidutinės apimties projektų atveju – 60 eurų (su pridėtinės vertės mokesčiu). Pareiškėjai, gavę kompensacinę išmoką, privalo viešinti gautą paramą įrengdami informacinę lentą, rekomenduojamas informacinės lentos dydis 800x600 mm. Detalesni materialiojo turto žymėjimo ir informacinių lentų įrengimo reikalavimai nurodyti procedūrų vadove, patvirtintame Agentūros direktoriaus įsakymu, kurie skelbiami Agentūros interneto svetainėje;
 • per 12 mėnesių po galutinio projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos pasiekto šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo stebėsenos ataskaitos nepriklausomų vertintojų patvirtinimo.

Kvietimo suma 

 13 mln. eur

Kompensacinė išmoka 

 Didžiausia de minimis pagalbos suma pagal Reglamentą vienam ūkio     subjektui, kaip tai numatyta Reglamento 2 straipsnio 2 punkte, per 3     mokestinių metų laikotarpį (taikomi įmonės naudojami mokestiniai metai),     atsižvelgiant į ūkio subjekto veiklos sektorių, gali siekti 200 000 eurų.     Maksimalus kompensacinės išmokos dydis vienam pareiškėjui yra 200 000     eurų.
 Maksimalus vienam pareiškėjui skiriamos subsidijos dydis, skiriamas   atsižvelgiant į aplinkosauginio efektyvumo kriterijų: finansavimo dydis   negali būti didesnis kaip 0,15 Eur vienam projektu sumažinamam kilogramui   CO2 ekvivalento.

Kvietimo skelbimas 

 pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 Aplinkos projektų valdymo agentūra (www.apva.lt)

Daugiau informacijos 

naujienose, tvarkos apraše, programos lėšų naudojimo tvarkos apraše,  sąmatoje, sąmatą detalizuojančiame plane, pagalbos registro nuostatuose, pagalbos duomenų tvarkymo taisyklėse, Rekomendacijoje, audito atlikimo viešojo naudojimo paskirties pastatuose metodikoje,  audito atlikimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose metodikoje, neperkančiųjų organizacijų pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos apraše, Elektros energetikos įstatyme, Viešųjų pirkimų įstatyme, EK komunikate, Direktyvoje

Kvietimas 36 priemonei pasibaigęs

37. Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas privačių juridinių asmenų visuomeninės, gamybinės paskirties pastatuose, kitos paskirties inžineriniuose statiniuose, pakeičiant iškastinio kuro naudojimą

37. Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas privačių juridinių asmenų visuomeninės, gamybinės paskirties pastatuose, kitos paskirties inžineriniuose statiniuose (sąvartynuose, nuotekų valyklų statiniuose), pakeičiant iškastinio kuro naudojimą

Galimi pareiškėjai/paramos gavėjai 

visuomeninės, gamybinės paskirties pastatų, kitos paskirties inžinerinių statinių, kurie nuosavybės teise priklauso privatiems juridiniams asmenims, savininkai arba valdytojai.

Remiama veikla 

saulės elektrinių, skirtų elektros energijos gamybai savo poreikiams (ne pardavimui), ar saulės kolektorių, skirtų vandens šildymui ar šilumos palaikymui, diegimas

vėjo energijos šaltinių diegimas savo poreikiams

šilumos siurblių, skirtų karšto vandens ir šilumos energijos gamybai savo poreikiams (ne pardavimui), diegimas

diegiamas šiluminę energiją gaminantis įrenginys, pastatas privalo atitikti energinio naudingumo B klasę arba aukštesnę

katilų, kurie kaip pagrindinę kuro rūšį naudoja iškastinį kurą (mazutą, skalūnų alyvą, gamtines dujas, akmens anglį ar kt.) ar kitą aplinkai taršų energijos šaltinį, keitimas į biokurą naudojančius katilus pastatų šilumos sistemose

šilumos ir energijos apskaitos prietaisai ir kita įranga, kuri reikalinga šiems prietaisams įrengti

atsinaujinančius energijos išteklius naudojančios įrangos diegimui pastatuose ir kitos paskirties inžineriniuose statiniuose (sąvartynuose, nuotekų valyklų statiniuose), kai vykdomi ir pastatų rekonstrukcijos darbai, yra išlaidos, atitinkančios prieš rekonstrukciją buvusius poreikius. Pareiškėjas turi pateikti teisės aktų reikalavimus atitinkančius dokumentus, leidžiančius nustatyti prieš rekonstrukciją buvusius ir po rekonstrukcijos pasikeitusius statinio parametrus. Pareiškėjui nepateikus dokumentų, pagrindžiančių, kad rekonstrukcija vykdyta (ar vykdoma) pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus, visos išlaidos laikomos netinkamomis finansuoti

pareiškėjai, ketinantys įgyvendinti projektus pagal aukščiau išdėstytą priemonę, yra laikomi netinkamais pareiškėjais (paramos gavėjais), jeigu pastatas, kuriame ketinama keisti šilumos energiją generuojantį įrenginį, yra prisijungęs prie centrinio šilumos tiekimo sistemų.

Kvietimo suma 

10 mln. eur

Subsidijos dydis 

iki 30 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. 

Maksimalus subsidijos dydis vienam pareiškėjui yra 200 000 Eur, tačiau subsidijos dydis projektui negali viršyti 30 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Maksimalų vienam pareiškėjui skiriamos subsidijos dydį riboja aplinkosauginio efektyvumo kriterijus: finansavimo dydis negali būti didesnis nei 0,15 Eur vienam projektu sumažinamam kilogramui CO2 ekvivalento.

Kvietimo skelbimas 

pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

Aplinkos projektų valdymo agentūra (www.apva.lt)

Daugiau informacijos 

kvietimeprogramos lėšų naudojimo tvarkos aprašeprogramos lėšų naudojimo sąmatoje programos lėšų naudojimo sąmatą detalizuojančiame planetinkamų išlaidų kategorijų finansavimo kryptyseūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos, pirkimų vykdymo ir priežūros tvarkos aprašeLST EN 303-5:2012 „Šildymo katilai. 5 dalyjeįsakyme dėl aplinkos užterštumo kietosiomis dalelėmisišmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo vertinimo metodikojeleidimų išdavimo taisyklėse

Kvietimas 37 priemonei pasibaigęs
38. Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamyba mažos galios elektrinėse

38. Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamyba mažos galios elektrinėse

 Mažos galios elektrinė: 
 • elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių (saulės) gamybos įrenginys, kurio įrengtoji galia yra mažesnė kaip 500 kW;

 • pavienis elektros energijos iš vėjo energijos gamybos įrenginys, kurio įrengtoji galia ne didesnė 3 MW, jungiamas prie   skirstomųjų tinklų

Pareikškėjai 

 asmenys, plėtojantys mažos galios elektrines:
 • atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos;
 • ūkininkai;
 • labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, išskyrus pramonės įmones

Tnkamos finansuoti išlaidos 

 • po kvietimo paskelbimo įsigyta nauja, nenaudota įranga (elektrinė, įskaitant elektrinės bokštą bei pamatus, kai statoma vėjo energiją naudojanti elektrinė);
 • elektrinės įrengimas (rangos darbai, įskaitant laikančiųjų ir tvirtinimo konstrukcijų įsigijimas, kai įrengiama saulės elektrinė);
 • išlaidos, patirtos atliekant galutinį projekto išlaidų auditą;
 • pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestis, kurio pareiškėjas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus neturi teisės susigrąžinti (atskaityti)

Kvietimo suma 

 6,7263 mln. eurų

Maksimalus paramos dydis

 didžiausias projekto išlaidų dydis, skirtas 1 kW įrengtosios galios elektrinei įsigyti ar įrengti nurodomas kvietime ir apskaičiuojamas kaip 45 proc. investuotino kapitalo apimties (KI), skirtos 1 kW įrengtosios galios elektrinei įsigyti bei įrengti (Eur/kW), nurodytos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) paskutiniam skatinimo kvotų paskirstymo aukcionui parengtoje pažymoje dėl didžiausiosios elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių išteklių, kainos patvirtinimo, skelbiamoje Tarybos interneto svetainėje prie Tarybos posėdžių medžiagos ( VERT pažyma informacija 6 ir 11 lentelėse).
 Investuotino kapitalo apimties (KI), skirtos 1 kW įrengtosios galios vėjo elektrinei įsigyti bei įrengti yra KI= 1 366 Eur/kW be PVM.
 Maksimalus paramos dydis vėjo elektrinei 614,70 Eur/kW be PVM  (743,79 Eur/kW su PVM, jeigu pareiškėjas ne PVM mokėtojas arba  pareiškėjas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus neturi teisės susigrąžinti (atskaityti) PVM).
 Investuotino kapitalo  apimties (KI), skirtos 1 kW įrengtosios galios saulės elektrinei įsigyti bei įrengti yra KI = 820 Eur/kW be PVM.
 Maksimalus paramos dydis saulės elektrinei 369,00 Eur/kW be PVM  (446,49 Eur/kW su PVM, jeigu pareiškėjas ne PVM mokėtojas arba  pareiškėjas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus neturi teisės susigrąžinti (atskaityti) PVM)

Kvietimo skelbimas 

 pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 Aplinkos projektų valdymo agentūra (www.apva.lt)

Daugiau informacijos 

 kvietime, tvarkos apraše, paramos administravimo tvarkos apraše

Kvietimas 38 priemonei pasibaigęs
39. Investicinė parama biometano dujų gamybai ir (ar) biodujų valymo įrenginiams įrengti

39. Investicinė parama biometano dujų gamybai ir (ar) biodujų valymo įrenginiams įrengti

Subsidijų gavėjai (pareiškėjai) 

 subsidijos Klimato kaitos programos lėšomis galės būti teikiamos:
 • privatiems juridiniams asmenims – didelei, vidutinei ar mažai įmonei;
 • žemės ūkio veiklą vykdantiems subjektams

Remiama veikla 

 pagal tinkamas finansuoti išlaidas:
 (1) bioreaktorių įrengimas;
 (2) įrenginių, skirtų biomasės transportavimui, apdorojimui ir tiekimui į biorektorių, įsigijimas;
 (3) substrato apdorojimui ir degazuoto substrato tvarkymui skirtų įrenginių įsigijimas;
 (4) biodųjų valymo įrenginių įrengimas;
 (5) biodujų ir (ar) biometano saugojimo įrenginių įsigijimas;
 (6) kokybės matavimo ir užtikrinimo, apskaitos ir suslėgimo įrenginių įsigijimas;
 (7) biometano užpildymo įrangos prie biodujų jėgainės įrengimas;
 (8) (1)–(7) punktuose numatytų įrenginių montavimo darbai.

 Išlaidos, tiesiogiai nesusijusios su aukštesnio aplinkos apsaugos lygio užtikrinimu, nėra tinkamos   finansuoti

Kvietimo suma 

 8 mln. eurų

Paramos dydis 

 didžiausias paramos intensyvumas pareiškėjams negali viršyti 65 proc. 

Kvietimo skelbimas (schemos  galiojimo trukmė) 

 pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 valstybės pagalbos schemojelėšų naudojimo tvarkos aprašesąmatą detalizuojančiame planetinkamose projektų išlaidų kategorijosedirektyvojeįstatyme

Kvietimas 39 priemonei pasibaigęs