Finansinė parama privatiems juridiniams asmenims

  • Titulinis
  • Finansinė privatiems juridiniams asmenims

.

FINANSINĖ PARAMA PRIVATIEMS JURIDINIAMS ASMENIMS


1. Investicinė parama biometano dujų gamybai ir (ar) biodujų valymo įrenginiams įrengti

1. Investicinė parama biometano dujų gamybai ir (ar) biodujų valymo įrenginiams įrengti

Subsidijų gavėjai (pareiškėjai) 

 subsidijos Klimato kaitos programos lėšomis galės būti teikiamos:
 • privatiems juridiniams asmenims – didelei, vidutinei ar mažai įmonei;
 • žemės ūkio veiklą vykdantiems subjektams

Remiama veikla 

 pagal tinkamas finansuoti išlaidas:
 (1) bioreaktorių įrengimas;
 (2) įrenginių, skirtų biomasės transportavimui, apdorojimui ir tiekimui į biorektorių, įsigijimas;
 (3) substrato apdorojimui ir degazuoto substrato tvarkymui skirtų įrenginių įsigijimas;
 (4) biodųjų valymo įrenginių įrengimas;
 (5) biodujų ir (ar) biometano saugojimo įrenginių įsigijimas;
 (6) kokybės matavimo ir užtikrinimo, apskaitos ir suslėgimo įrenginių įsigijimas;
 (7) biometano užpildymo įrangos prie biodujų jėgainės įrengimas;
 (8) (1)–(7) punktuose numatytų įrenginių montavimo darbai.

 Išlaidos, tiesiogiai nesusijusios su aukštesnio aplinkos apsaugos lygio užtikrinimu, nėra tinkamos   finansuoti

Kvietimo suma 

 8 mln. eurų

Paramos dydis 

 didžiausias paramos intensyvumas pareiškėjams negali viršyti 65 proc. 

Kvietimo skelbimas (schemos  galiojimo trukmė) 

 iki 2020-12-31.
 Jei bus priimtas naujas reglamentas, pakeisiantis Reglamentą Nr. 651/2014, arba Reglamento Nr.   651/2014 galiojimas bus pratęstas, investicijų teikimas pagal šią schemą gali būti pratęstas

Įgyvendinančioji institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 valstybės pagalbos schemojelėšų naudojimo tvarkos aprašesąmatą detalizuojančiame planetinkamose projektų išlaidų kategorijosedirektyvojeįstatyme

Kvietimas 1 priemonei aktyvus iki 2020-12-31
2. Privačių juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvumo priemonių įgyvendinimas pagal energijos audito ataskaitas

2. Privačių juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvumo priemonių įgyvendinimas pagal energijos audito ataskaitas

Kompensacinės išmokos gavėjai 

 Finansavimas pagal šią priemonę teikiamas Lietuvos Respublikos teritorijoje   registruotiems ir jos teritorijoje veiklą vykdantiems privatiems juridiniams   asmenims, kurie yra galutiniai energijos vartotojai t. y. įsigyja energiją   galutiniam suvartojimui

Remiama veikla 

 Tinkamos finansuoti išlaidos:

  • nuo 2020 m. sausio 1 d. ir vėliau įsigyta (nauja, nenaudota) ir įdiegta apšvietimo, šildymo sistemos ar technologinių procesų įranga, įgyvendinant energijos vartojimo audito ataskaitoje nurodytas energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones, kurios padeda efektyviau naudoti energiją;
  • jei žymėjimas ar viešinimas atlikti tinkamai, žymėjimo ar viešinimo išlaidos priskiriamos prie tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Didžiausia tinkamų finansuoti žymėjimo ar viešinimo išlaidų suma mažos apimties projektų, vidutinės apimties projektų atveju – 60 eurų (su pridėtinės vertės mokesčiu). Pareiškėjai, gavę kompensacinę išmoką, privalo viešinti gautą paramą įrengdami informacinę lentą, rekomenduojamas informacinės lentos dydis 800x600 mm. Detalesni materialiojo turto žymėjimo ir informacinių lentų įrengimo reikalavimai nurodyti procedūrų vadove, patvirtintame Agentūros direktoriaus įsakymu, kurie skelbiami Agentūros interneto svetainėje;
  • per 12 mėnesių po galutinio projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos pasiekto šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo stebėsenos ataskaitos nepriklausomų vertintojų patvirtinimo.

Kvietimo suma 

 13 mln. eur

Kompensacinė išmoka 

 Didžiausia de minimis pagalbos suma pagal Reglamentą vienam ūkio     subjektui, kaip tai numatyta Reglamento 2 straipsnio 2 punkte, per 3     mokestinių metų laikotarpį (taikomi įmonės naudojami mokestiniai metai),     atsižvelgiant į ūkio subjekto veiklos sektorių, gali siekti 200 000 eurų.     Maksimalus kompensacinės išmokos dydis vienam pareiškėjui yra 200 000     eurų.

 Maksimalus vienam pareiškėjui skiriamos subsidijos dydis, skiriamas   atsižvelgiant į aplinkosauginio efektyvumo kriterijų: finansavimo dydis   negali būti didesnis kaip 0,15 Eur vienam projektu sumažinamam kilogramui   CO2 ekvivalento.

Kvietimo skelbimas 

 Nuo 2020 08 03 iki kol pakanka lėšų, skirtų finansavimo priemonei, ne trumpiau kaip 3 darbo dienas, bet ne ilgiau kaip iki 2020 12 31.

Įgyvendinančioji institucija 

 Aplinkos projektų valdymo agentūra (www.apva.lt)

Daugiau informacijos 

naujienose, tvarkos apraše, programos lėšų naudojimo tvarkos apraše,  sąmatoje, sąmatą detalizuojančiame plane, pagalbos registro nuostatuose, pagalbos duomenų tvarkymo taisyklėse, Rekomendacijoje, audito atlikimo viešojo naudojimo paskirties pastatuose metodikoje,  audito atlikimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose metodikoje, neperkančiųjų organizacijų pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos apraše, Elektros energetikos įstatyme, Viešųjų pirkimų įstatyme, EK komunikate, Direktyvoje

Kvietimas 2 priemonei aktyvus nuo 2020 08 03 iki kol pakanka lėšų, skirtų finansavimo priemonei, ne trumpiau kaip 3 darbo dienas, bet ne ilgiau kaip iki 2020 12 31.