Finansinė parama privatiesiems juridiniams asmenims

  • Titulinis
  • (07) Finansinė parama privatiesiems juridiniams asmenims

.

FINANSINĖ PARAMA PRIVATIESIEMS JURIDINIAMS ASMENIMS


1. Grynųjų elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims (ir fiziniams asmenims, kurie elektromobilį naudos ūkinei veiklai) skatinimas (2022-06; Nr. MF-SM-EVJ01)

1. Grynųjų elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims
(ir fiziniams asmenims, kurie elektromobilį naudos ūkinei veiklai)
skatinimas (2022-06; Nr. MF-SM-EVJ01)

Pareiškėjas 

 juridinis asmuo / fizinis asmuo ūkinei / komercinei veiklai vykdyti nustatyta tvarka (žr. eilutę „Daugiau informacijos“) pateikęs paraišką subsidijai gauti

Tinkamos finansuoti išlaidos 

 įsigytos M1, N1 klasės tik elektra varomos transporto priemonės, kur energija mechaniniam judesiui atlikti tiekiama tik iš elektros energijos kaupiklio. Tik elektra varomos transporto priemonės CO2 emisija turi būti 0 g/km.
 Prašymų pateikimo skaičius vienam pareiškėjui nėra ribojamas.
 Transporto priemonė su tuo pačiu identifikavimo numeriu (VIN) gali būti kompensuojama tik vieną kartą

Kvietimo suma 

 15 mln. eurų iš Modernizavimo fondo

Kompensacijos dydis 

 juridiniam asmeniui / fiziniam asmeniui – įmonei ar fiziniam asmeniui, kuris įsigis elektromobilį ūkinei/komercinei veiklai, bus skiriama 4 tūkst. eurų išmoka už įsigytą naują (iki 6 mėn.) elektromobilį.
 Vienai įmonei teikiamų kompensacijų suma negali viršyti 200 000 eurų per bet kurį 3 finansinių metų laikotarpį.
 Bendra vienai įmonei, vykdančiai krovinių vežimo keliais veiklą samdos pagrindais arba už atlygį, teikiamų kompensacijų suma negali viršyti 100 000 eurų per bet kurį 3 finansinių metų laikotarpį

Kvietimo skelbimas 

 2022-06-02–2026-12-31

Įgyvendinančioji institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietime, priemonės apraše

Kvietimas 1 priemonei aktyvus iki 2026-12-31
2. Kvietimai pagal LIFE 2021–2024 m. programą Klimato kaitos sritis. Paprogramė Klimato kaitos švelninimas ir prisitaikymas prie jos (LIFE-2022-SAP-CLIMA)

2. Kvietimai pagal LIFE 2021–2024 m. programą
Klimato kaitos sritis

Paprogramė Klimato kaitos švelninimas ir prisitaikymas prie jos
(LIFE-2022-SAP-CLIMA)

Temos 

 LIFE-2022-SAP-CLIMA-CCM – Klimato kaitos švelninimas
 LIFE-2022-SAP-CLIMA-CCA – Prisitaikymas prie klimato kaitos
 LIFE-2022-SAP-CLIMA-GOV – Klimato valdymas ir informacija

Reikalavimai pareiškėjams 

 • būti juridiniais asmenimis (viešosiomis ar privačiomis įstaigomis)
 • būti įsisteigus vienoje iš reikalavimus atitinkančių šalių, t. y.:
      · ES valstybės narės (įskaitant užjūrio šalis ir teritorijas)
      · ES nepriklausančios šalys (išvardytos EEE šalys ir šalys, susijusios su LIFE programa arba šalys, kurios šiuo metu derasi dėl dalyvavimo programoje ir sutarties sąlygų iki dotacijos skyrimo)
 • koordinatorius turi būti įsteigtas reikalavimus atitinkančioje šalyje

Veiklos pobūdis 

 viena iš sričių – didinti atsinaujinančiųjų išteklių energijos gamybą ir naudojimą bei didinti energijos vartojimo efektyvumą (tiek, kiek tai neapima konkrečių kvietimų teikti paraiškas pagal kitą LIFE programos paprogramę Perėjimo prie švarios energijos)

Kvietimo galiojimas 

 2022-05-17–2022-10-04 (17:00 Briuselio laiku)

Biudžetas 

 viso 65,9 mln. eurų:
 LIFE-2022-SAP-CLIMA-CCM – Klimato kaitos švelninimas 29 mln. eurų
 LIFE-2022-SAP-CLIMA-CCA – Prisitaikymas prie klimato kaitos 29 mln. eurų
 LIFE-2022-SAP-CLIMA-GOV – Klimato valdymas ir informacija 7,9 mln. eurų

Paramos pobūdis 

 dotacijos

Finansavimo intensyvumas 

 stanadartinių veiksmų projektams (SAP) maksimaliai 60 proc.

Daugiau informacijos 

 LIFE programoje, kvietime teikti pasiūlymusinterneto svetainėje

Kvietimas 2 priemonei aktyvus iki 2022-10-04
3. Kvietimas skirstomųjų tinklų operatoriams dėl suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimo kitais energijos šaltiniais2022-02 Nr. KK-EM-NDB04

3. Kvietimas skirstomųjų tinklų operatoriams dėl suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimo kitais energijos šaltiniais
2022-02 Nr. KK-EM-NDB04

Pareikškėjai 

 skirstomųjų tinklų (elektros ar gamtinių dujų) operatoriai, kurių veiklos licencijoje nurodytoje teritorijoje yra daugiabutis namas

Priemonės tikslas 

 užtikrinti SND (suskystintų naftos dujų) balionų pašalinimą iš daugiabučių namų ir saugų bei patikimą elektros energijos ar gamtinių dujų tiekimą šių namų gyventojams (vartotojams)

Skirstomųjų tinklų operatorių tinkamos finansuoti lėšos 

 • elektros skirstomųjų tinklų plėtros ir (ar) elektros ir (ar) gamtinių dujų sistemų pertvarkymo projektavimas;
 • darbai, susiję su skirstomųjų elektros tinklų pajėgumų didinimu ir (ar) gamtinių dujų sistemų pertvarkymo (įskaitant kontrolinį gamtinių dujų sistemos, taip pat namo bendrojo naudojimo sistemos, sandarumo bandymą, jos prapūtimą dujomis ir kt.) iki nuosavybės ribos su daugiabučio namo vidaus tinklu

Valstybės paramos suma 

 2022 m. daugiabučių namų atstovų įgyvendinamiems projektams skiriama 9 082 000 eurų, o skirstomųjų tinklų operatoriaus įgyvendinamiems projektams – 500 000 eurų kompensacinės išmokos.
 Aplinkos projektų valdymo agentūra, pateikusi pagrindimus ir suderinusi su Aplinkos ministerija, turi teisę perskirstyti lėšas tarp kvietimų daugiabučių namų atstovams ir skirstomųjų tinklų operatoriui.
 Kvietimui numatytas finansavimas – 500 000 eurų

Kvietimo galiojimas 

 2022-02-25–2022-08-01

Administruojanti institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietime

Kvietimas 3 priemonei aktyvus iki 2022-08-01
4. Elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas

4. Elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas

Pareikškėjai (paramos gavėjai) 

 Lietuvos Respublikos teritorijoje registruoti ir jos teritorijoje veiklą vykdantys juridiniai asmenys

Tinkamos finansuoti išlaidos 

 įsigytos M1, M2, N1, N2 klasės tik elektra varomos transporto priemonės, kur energija mechaniniam judesiui atlikti tiekiama tik iš elektros energijos kaupiklio. Tik elektra varomos transporto priemonės CO2 emisija turi būti 0 g/km.
 Pareiškėjas pagal einamųjų metų kvietimą paraišką gali teikti tik vieną kartą.
 Transporto priemonė su tuo pačiu identifikavimo numeriu (VIN) gali būti kompensuojama tik vieną kartą.
 Pareiškėjas už kiekvieną sunaikintą transporto priemonę gali gauti papildomą 1000 eurų subsidiją tik vieną kartą

Kvietimo suma 

 5 mln. eurų

 Subsidijos dydis 

 4000 (keturių tūkstančių) eurų subsidija mokama pareiškėjui už kiekvieną naują M1 ir (ar) N1 klasės elektromobilį, nuo kurio pirmosios registracijos datos (registracijos liudijimo B kodas) kaip ji suprantama registracijos liudijimo blanke, iki transporto priemonės registracijos jos valdytojo vardu datos (registracijos liudijimo (I.1) kodas) kaip ji suprantama registracijos liudijimo blanke, praėję ne daugiau nei 6 mėnesiai ir yra ne ankstesnė kaip paraiškos pateikimo data.
 10000 (dešimt tūkstančių) eurų subsidija mokama pareiškėjui už kiekvieną naują M2  ir (ar) N2 klasės elektromobilį, nuo kurio pirmosios registracijos datos (Registracijos liudijimo B kodas) taip, kaip ji suprantama registracijos liudijimo blanke, iki transporto priemonės registracijos jos valdytojo vardu datos (Registracijos liudijimo (I.1) kodas) taip, kaip ji suprantama registracijos liudijimo blanke, praėję ne daugiau nei 6 mėnesiai ir yra ne ankstesnė kaip paraiškos pateikimo data.
 Pareiškėjas norintis gauti papildomą 1000 eurų kompensaciją, turi sunaikinti M1 klasės transporto priemonę, kurios įregistruotu ir registracijos liudijimo blanke (registracijos kodas C.1=C.2) įrašytu savininku / valdytoju arba įregistruotu tik valdytoju buvo ne trumpiau kaip 12 mėnesių iki 2021 m. vasario 2 d. Sunaikintos transporto priemonės techninė apžiūra turėjo galioti 2020 m. kovo 13 d. arba 2021 m. vasario 2 d. Pareiškėjas turi atiduoti šią transporto priemonę sunaikinti ir pagal eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 710 „Dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, gauti eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimą (toliau – ENTP) ir transporto priemonė turi būti išregistruota  iš Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro pagal ENTP arba nuo 2021 m. gegužės 1 d. pateikta ir patvirtinta sunaikinimo deklaracija Transporto priemonių savininkų apskaitos informacinėje sistemoje.

 Maksimalus subsidijos dydis vienam pareiškėjui yra 400000 (keturi šimtai tūkstančių) eurų

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs (2021-06-08–2022-06-01)

Administruojanti institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietime

Kvietimas 4 priemonei pasibaigęs

5. Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, geoterminės energijos, biokuro) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų poreikiams, pakeičiant iškastinį kurą

5. Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, geoterminės energijos, biokuro) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų poreikiams, pakeičiant iškastinį kurą

Pareikškėjai (paramos gavėjai) 

 valstybės ar savivaldybių institucijos ir įstaigos, tradicinės religinės bendruomenės, religinės bendrijos ar centrai ir viešosios įstaigos, kurių savininkė arba dalininkė yra valstybė ar savivaldybė.
 Pareiškėjas turi būti turto, į kurį numatoma investuoti, savininkas arba valdytojas

Tinkamos finansuoti išlaidos 

 1. Saulės kolektorių, skirtų vandens šildymui ar šilumos palaikymui, įrengimui:
 1.1. saulės plokštelinio ar vakuuminio kolektoriaus įrengimui;
 1.2. šildymo ir karšto vandens tinklų pritaikymui katilinėje ar įrengiamo įrenginio, skirto vandens šildymui ar šilumos palaikymui;
 1.3. kitos konkrečiam saulės kolektoriaus projekto įgyvendinimui reikalingos įrangos įrengimui;
 1.4. boilerių ir akumuliacinių talpų įrengimui, kai diegiamos saulės kolektorių sistemos;
 1.5. hibridinių saulės elektrinių, skirtų elektrai ir šilumai, gaminti įrengimui;

 2. Šilumos siurblių, skirtų karšto vandens ir šilumos energijos gamybai savo reikmėms (ne pardavimui) diegimui:
 2.1. šilumos siurblių (oras–vanduo, gruntas–vanduo, vanduo–vanduo) sistemų įrengimui;
 2.2. horizontalaus arba vertikalaus kolektoriaus diegimui;
 2.3. šildymo, karšto vandens sistemų pritaikymui katilinėje ar šilumos punkte;
 2.4. kitos konkrečiam projekto diegimui reikalingos įrangos diegimui, įskaitant akumuliacines talpas ir boilerį;

 3. Kai diegiamas šiluminę energiją gaminantis įrenginys (t. y. šilumos siurbliai: oras–vanduo, gruntas–vanduo, vanduo–vanduo arba katilas), pastatas privalo atitikti energinio naudingumo C arba aukštesnę klasę;

 4. Katilų, kurie kaip pagrindinę kuro rūšį naudoja iškastinį kurą (mazutą, skalūnų alyvą, gamtines dujas, akmens anglį ar kitą kurą) ar kitą aplinkai taršų energijos šaltinį, keitimui į biokurą naudojančius katilus pastatų šilumos sistemose:
 4.1. katilui, jei šis atitinka 5 klasės efektyvumo ir emisijų reikalavimus pagal Lietuvos standartą LST EN 303-5:2012;
 4.2. įrangai (dūmų valymo ir šalinimo, pelenų šalinimo įrangai, padavimo į pakurą įrangai, pakurai, akumuliacinei talpai, boileriui, ekonomaizeriui, katilo valdymo įrangai) ir kitai projekto diegimui reikalingai įrangai (juridinis asmuo, prieš keisdamas katilą, privalo senąjį atjungti nuo sistemos ir (ar) išmontuoti);
 4.3. iškastinio kuro šildymo sistemos, kartu įrengiant karšto oro skirstymo sistemą, jei pastate nenaudojama kita šildymo sistema, keitimui į kietojo biokuro katilus, jei jie atitinka  šiuos reikalavimus:
 4.3.1. katilų, jei šie atitinka 5 klasės efektyvumo ir emisijų reikalavimus pagal Lietuvos standartą LST EN 303-5:2012;
 4.3.2. jei pastatas registruotas teritorijoje, kuri pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 9 d. įsakymą Nr. D1-12 „Dėl Aplinkos oro užterštumo kietosiomis dalelėmis KD10 lygio, viršijančio šio teršalo paros ribinę aplinkos oro užterštumo vertę didžiuosiuose Lietuvos  miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje), žemėlapių ir jų naudojimo aprašo parengimo ir taikymo“ nepatenka į nustatytą padidintos aplinkos oro taršos zoną;
 4.4. medžiagoms, montavimo ir kitiems darbams (katilų išmontavimo), kurie susiję su 4.2 papunktyje nurodytos įrangos diegimu (dūmų kanalų ir kamino įrengimas; katilo ir jo įrangos montavimo, paleidimo ir derinimo darbai);
 4.5. kuro transportavimo įrangai, jos montavimui, šilumos tinklų įrengimui ir (ar) pertvarkymui, kuro sandėlio ar kitų statinių, reikalingų įrangai eksploatuoti, įrengimui (taikoma didelės ir vidutinės apimties projektams);

 5. Šilumos ir energijos apskaitos prietaisams ir įrangai, kuri reikalinga šių prietaisų įrengimui.

 Pareiškėjai, ketinantys įgyvendinti projektus pagal Priemonę, yra laikomi netinkamais pareiškėjais (paramos gavėjais), jeigu pastatas, kuriame ketinama keisti šilumos energiją generuojantį įrenginį, prijungtas prie centrinio šilumos tiekimo sistemų.
 Tinkamos projekto išlaidos turi būti padarytos nuo einamųjų metų metinę sąmatą detalizuojančio plano įsigaliojimo dienos, t. y2021 m. balandžio 22 d. 

 Maksimalus subsidijų dydis 

 vienam pareiškėjui, nevykdančiam ūkinės veiklos, yra 1 450 000 eurų, vykdančiam ūkinę veiklą – 200 000 eurų.
 Subsidijos dydis – iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
 Maksimalų vienam pareiškėjui skiriamos subsidijos dydį riboja aplinkosauginio efektyvumo kriterijus: finansavimo dydis negali būti didesnis nei 0,15 euro vienam projektu sumažinamam kilogramui CO2 ekvivalento

Kvietimo suma 

 2 mln. eurų

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs (galiojo 2021-06-21–2021-12-31)

Administruojanti institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietime

Kvietimas 5 priemonei pasibaigęs

6. Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų elektros energijos poreikiams

6. Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų elektros energijos poreikiams

Pareikškėjai 

 valstybės ar savivaldybių institucijos ir įstaigos, tradicinės religinės bendruomenės, religinės bendrijos ar centrai ir viešosios įstaigos, kurių savininkė arba dalininkė yra valstybė ar savivaldybė.
 Pareiškėjas turi būti turto, į kurį numatoma investuoti, savininkas arba valdytojas. Finansinė parama neteikiama pareiškėjui, jeigu jis paraiškos teikimo metu nėra turto, į kurį numatoma investuoti, savininkas arba valdytojas

Tinkamos finansuoti išlaidos 

 1) įrengta nauja, nenaudota įranga (saulės ar vėjo elektrinė);
 2) įsigyta nauja saulės elektrinės dalis iš saulės parko, t. y. pirmą kartą iš saulės elektrinių parko vystytojo įsigyta saulės elektrinių parko dalis nuo kurios eksploatacijos (t. y. nuo leidimo gaminti elektros energiją išdavimo datos) praėję ne daugiau kaip 12 mėnesių;
 3) pirkimo ir (arba) importo PVM, kurio pareiškėjas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus neturi teisės susigrąžinti (atskaityti).
 Tinkamos projekto išlaidos turi būti padarytos nuo einamųjų metų metinę sąmatą detalizuojančio plano įsigaliojimo dienos, t. y. 2021 m. balandžio 22 d.

 Maksimalus  subsidijų dydis 

 vienam pareiškėjui yra 1 450 000 eurų.
 Finansinės paramos dydis, skirtas 1 kW įrengtosios galios elektrinei įsigyti apskaičiuojamas kaip 80 proc. investuotino kapitalo apimties (KI), skirtos 1 kW įrengtosios galios elektrinei įsigyti bei įrengti (Eur/kW be PVM), nurodytas Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m. balandžio 20 d. pažymoje Nr. O5E-284 „Dėl didžiausiosios elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių išteklių, kainos patvirtinimo“.
 Fiksuotas įkainis 793,76 Eur/kW su PVM (656 Eur/kW be PVM), skirtas 1 kW įrengtosios galios saulės elektrinei įsigyti ar įrengti.
 Fiksuotas įkainis 1321 Eur/kW su PVM (1092 Eur/kW be PVM), skirtas 1 kW įrengtosios galios vėjo elektrinei įsigyti ar įrengti

Kvietimo suma 

 15 mln. eurų

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs (galiojo 2021-06-21–2021-12-31)

Administruojanti institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietime, tvarkos apraše

Kvietimas 6 priemonei pasibaigęs

7. Atsinaujinančių energijos šaltinių (biokuro, geoterminės energijos, saulės) panaudojimui privačių juridinių asmenų poreikiams

7. Atsinaujinančių energijos šaltinių (biokuro, geoterminės energijos, saulės) panaudojimui privačių juridinių asmenų poreikiams

Pareikškėjai / paramos gavėjai

 Lietuvos Respublikoje veikiantys ir juridinių asmenų registre registruoti juridiniai asmenys.
 Einamaisiais metais pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką paskelbtiems kvietimams pagal tą pačią metinės sąmatos detalizuojančio plano Priemonę.

Tinkamos finansuoti išlaidos 

 vadovaujantis Tinkamomis projektų išlaidų kategorijomis pagal Klimato kaitos programos finansavimo kryptis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. D1-493 (2021 m. gegužės 26 d. Nr. D1-315 redakcija) „Dėl Tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos programos finansavimo kryptis patvirtinimo“ tinkamos išlaidos yra:

 1. Saulės kolektorių, skirtų vandens šildymui ar šilumos palaikymui, įrengimui:
 1.1. saulės plokštelinio ar vakuuminio kolektoriaus įrengimui;
 1.2. šildymo ir karšto vandens tinklų pritaikymui katilinėje ar diegiamo įrenginio, skirto vandens šildymui ar šilumos palaikymui, pritaikymui;
 1.3. kitos konkrečiam saulės kolektoriaus projekto diegimui reikalingos įrangos diegimui;
 1.4. boilerių ir akumuliacinių talpų įrengimui, diegiant saulės kolektorių sistemas;
 1.5. hibridinių saulės elektrinių, skirtų elektrai ir šilumai gaminti įrengimui.

 2. šilumos siurblių, skirtų karšto vandens ir šilumos energijos gamybai savo reikmėms įrengimui:
 2.1. šilumos siurblių (oras–vanduo, gruntas–vanduo, vanduo–vanduo) sistemų įrengimui;
 2.2. horizontalaus arba vertikalaus kolektoriaus įrengimui;
 2.3. šildymo, karšto vandens sistemų pritaikymui katilinėje ar šilumos punkte;
 2.4. konkrečiam projekto diegimui reikalingos įrangos įrengimui, įskaitant akumuliacines talpas ir boilerį.

 3. Kai diegiamas šiluminę energiją gaminantis įrenginys (t. y. šilumos siurbliai: oras–vanduo, gruntas–vanduo, vanduo–vanduo arba katilas), pastatas privalo atitikti energinio naudingumo B arba aukštesnę klasę.

 4. Katilų, kurie kaip pagrindinę kuro rūšį naudoja iškastinį kurą (mazutą, skalūnų alyvą, gamtines dujas, akmens anglį ar kt.) ar kitą aplinkai taršų energijos šaltinį, keitimui į biokurą naudojančius katilus pastatų šilumos sistemose:
 4.1. katilui, jei šis atitinka 5 klasės efektyvumo ir emisijų reikalavimus pagal Lietuvos standartą LST EN 303-5:2012;
 4.2. įrangai (dūmų valymo ir šalinimo, pelenų šalinimo įrangai, padavimo į pakurą įrangai, pakurai, akumuliacinei talpai, boileriui, ekonomaizeriui, katilo valdymo įrangai) ir kitai projekto diegimui reikalingai įrangai (juridinis asmuo, prieš keisdamas katilą privalo senąjį atjungti nuo sistemos ir (ar) išmontuoti);
 4.3. iškastinio kuro šildymo sistemos, kartu įrengiant karšto oro skirstymo sistemą, jei pastate nenaudojama kita šildymo sistema, keitimui į kietojo biokuro katilus, jei jie atitinka  nurodytus reikalavimus:
 4.3.1. katilų, jei šie atitinka 5 klasės efektyvumo ir emisijų reikalavimus pagal Lietuvos standartą LST EN 303-5:2012;
 4.3.2. jei pastatas registruotas teritorijoje, kuri pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 9 d. įsakymą Nr. D1-12 „Dėl Aplinkos oro užterštumo kietosiomis dalelėmis KD10 lygio, viršijančio šio teršalo paros ribinę aplinkos oro užterštumo vertę didžiuosiuose Lietuvos  miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje), žemėlapių ir jų naudojimo aprašo parengimo ir taikymo“ nepatenka į nustatytą padidintos aplinkos oro taršos zoną;
 4.4. medžiagoms, montavimo ir kitiems darbams (taip pat ir katilų išmontavimo), kurie susiję su Tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos programos finansavimo kryptis 1 priedo 1.4.2 papunktyje nurodytos įrangos įrengimu (dūmų kanalų ir kamino įrengimas; katilo ir jo įrangos montavimo, paleidimo ir derinimo darbai);
 4.5. kuro transportavimo įrangai, jos montavimui, šilumos tinklų įrengimui ir (ar) pertvarkymui, kuro sandėlio ar kitų statinių, reikalingų įrangai eksploatuoti, įrengimui (taikoma didelės ir vidutinės apimties projektų atveju).

 5. Šilumos ir energijos apskaitos prietaisams ir kitai įrangai, kuri reikalinga šiuos prietaisus įrengti.

 6. Atsinaujinančius energijos išteklius naudojančios įrangos diegimui, kai vykdomi ir pastatų rekonstrukcijos darbai, yra išlaidos, atitinkančios prieš rekonstrukciją buvusius poreikius. Pareiškėjas turi pateikti teisės aktų reikalavimus atitinkančius dokumentus, leidžiančius nustatyti prieš rekonstrukciją buvusius ir po rekonstrukcijos pasikeitusius statinio parametrus. Pareiškėjui nepateikus pagrindžiančių dokumentų, kad rekonstrukcija vykdyta (ar vykdoma) pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus, visos išlaidos laikomos netinkamomis finansuoti.

 Pareiškėjai, ketinantys įgyvendinti projektus pagal aukščiau išdėstytą priemonę, yra laikomi netinkamais pareiškėjais (paramos gavėjais), jeigu pastatas, kuriame ketinama keisti šilumos energiją generuojantį įrenginį, prijungtas prie centrinio šilumos tiekimo sistemų.
 Tinkamos projekto išlaidos turi būti patirtos nuo einamųjų metų metinę sąmatą detalizuojančio plano įsigaliojimo dienos, t. y. 2021 m. balandžio 22 d.

 Subsidijos dydis 

 iki 30 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
 Maksimalus subsidijos dydis vienam pareiškėjui, nevykdančiam ūkinės komercinės veiklos, yra 1 450 000 eurų, o vykdančiam ūkinę komercinę veiklą – 200 000 eurų, tačiau subsidijos dydis projektui negali viršyti 30 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
 Maksimalų vienam pareiškėjui skiriamos subsidijos dydį riboja aplinkosauginio efektyvumo kriterijus: finansavimo dydis negali būti didesnis nei 0,15 Eur vienam projektu sumažinamam kilogramui CO2 ekvivalento

Kvietimo suma 

 1 mln. eurų

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs (galiojo 2021-06-21–2021-12-31)

Administruojanti institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietime

Kvietimas 7 priemonei pasibaigęs

8. Pagalba rengiant paraiškas „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas privačių juridinių asmenų elektros energijos poreikiams“

8. Pagalba rengiant paraiškas „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas privačių juridinių asmenų elektros energijos poreikiams“

Galimi pareikškėjai 

 Lietuvos Respublikoje veikiantys ir Juridinių asmenų registre registruoti juridiniai asmenys

Remiama veikla 

 subsidija teikiama saulės ir vėjo energiją elektros energijos gamybai naudojantiems įrenginiams įrengti ar saulės elektrinės daliai iš saulės elektrinių parkų įsigyti, kai saulės energija bus naudojama visuomeninės, gamybinės, kitos paskirties inžineriniuose statiniuose, pakeičiant iškastinio kuro naudojimą

Tinkamos finansuoti išlaidos 

 •nauja, nenaudota įranga (saulės ar vėjo elektrinė);
 •įsigyta nauja saulės elektrinės dalis iš saulės parko, t. y. pirmą kartą iš saulės elektrinių parko vystytojo įsigyta saulės elektrinių parko dalis nuo kurios eksploatacijos (t. y. nuo leidimo gaminti elektros energiją išdavimo datos) praėję ne daugiau kaip 12 mėnesių;
 •pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestis, kurio pareiškėjas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus neturi teisės susigrąžinti (atskaityti)

Subsidijos dydis 

 •fiksuotas įkainis eurais 246 Eur/kW be PVM, skirtas 1 kW įrengtosios galios saulės elektrinei įsigyti ar įrengti;
 •fiksuotas įkainis eurais 409,8 Eur/kW be PVM, skirtas 1 kW įrengtosios galios vėjo elektrinei įsigyti ar įrengti.
 Paramos dydis  pareiškėjui iki 200 000 eurų

Kvietimo suma 

 9 mln. eurų

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs (galiojo 2021-06-21–2021-12-31)

Administruojanti institucija 

 Europos Sąjungos paramos centras

Daugiau informacijos 

 kvietime

Kvietimas 8 priemonei pasibaigęs

9. Privačių juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvumo priemonių įgyvendinimas pagal energijos audito ataskaitas

9. Privačių juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvumo priemonių įgyvendinimas pagal energijos audito ataskaitas

Pareikškėjai (paramos gavėjai) 

 juridinis asmuo, vykdantis ekonominę veiklą ir esantis galutinis energijos vartotojas (galutinės energijos vartojimas – visa pramonės, transporto, paslaugų ir žemės ūkio sektoriams tiekiama energija. Tai neapima energijos, tiekiamos energijos transformavimui ir energetikos sektoriui).
 Einamaisiais metais pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką paskelbtam kvietimui pagal tą pačią Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojančio plano Priemonę

 Tinkamos finansuoti išlaidų kategorijos 

 • nuo 2021 m. sausio 1 d. ir vėliau įsigyta (nauja, nenaudota) ir įdiegta apšvietimo, šildymo sistemos ar technologinių procesų įranga, įgyvendinant energijos vartojimo audito ataskaitoje nurodytas energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones, kurios padeda efektyviau naudoti energiją;
 • jei žymėjimas ar viešinimas atlikti tinkamai, žymėjimo ar viešinimo išlaidos priskiriamos prie tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Didžiausia tinkamų finansuoti žymėjimo ar viešinimo išlaidų suma mažos apimties projektų, vidutinės apimties projektų atveju – 60 eurų (su pridėtinės vertės mokesčiu)

Sąlygos kompensacinei išmokai gauti 

 • pareiškėjas turi būti atlikęs energijos vartojimo auditą vadovaudamasis Išsamiojo energijos, energijos išteklių ir šalto vandens vartojimo audito atlikimo viešojo naudojimo paskirties pastatuose metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 4-184 „Dėl išsamiojo energijos, energijos išteklių ir šalto vandens vartojimo audito atlikimo viešojo naudojimo paskirties pastatuose metodikos patvirtinimo” ir Energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo audito atlikimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. 1-141 „Dėl Energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo audito atlikimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose metodikos patvirtinimo“. Auditoriaus patvirtinta energijos vartojimo audito ataskaita turi būti atlikta nuo 2017 m. sausio 1 d. ir vėliau;
 • pareiškėjas iki paraiškos pateikimo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai dienos turi būti įsidiegęs energijos vartojimo audito ataskaitoje nurodytas energijos efektyvumo priemones. Priemonės gali būti įdiegtos nuo 2021 m. sausio 1 d.

Kompensacinės išmokos dydis 

 maksimalus kompensacinės išmokos dydis vienam pareiškėjui yra 200 000 eurų. Kompensacinė išmoka mokama, jei pareiškėjo minimalūs energijos sutaupymai yra 10 MWh/metus 

Kvietimui skirta suma 

 2 mln. eurų

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs (galiojo 2021-07-19–2021-12-31)

Administruojanti institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietime

Kvietimas 9 priemonei pasibaigęs

10. Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas privačių juridinių asmenų elektros energijos poreikiams

10. Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas privačių juridinių asmenų elektros energijos poreikiams

Pareikškėjai / paramos gavėjai

 Lietuvos Respublikoje veikiantys ir juridinių asmenų registre registruoti juridiniai asmenys.
 Einamaisiais metais pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką paskelbtiems kvietimams pagal tą pačią metinės sąmatos detalizuojančio plano Priemonę

Tinkamos finansuoti išlaidos 

 • nauja, nenaudota įranga (saulės ar vėjo elektrinė);
 • įsigyta nauja saulės elektrinės dalis iš saulės parko, t. y. pirmą kartą iš saulės elektrinių parko vystytojo įsigyta saulės elektrinių parko dalis nuo kurios eksploatacijos (t. y. nuo leidimo gaminti elektros energiją išdavimo datos) praėję ne daugiau kaip 12 mėnesių;
 • pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestis, kurio pareiškėjas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus neturi teisės susigrąžinti (atskaityti). 

 Tinkamos projekto išlaidos turi būti padarytos nuo einamųjų metų metinę sąmatą detalizuojančio plano įsigaliojimo dienos t. y. 2021 m. balandžio 22 d.

 Subsidijos dydis 

 Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m. balandžio 20 d. pažyma Nr. O5E-284 „Dėl didžiausiosios elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių išteklių, kainos patvirtinimo“.
 Fiksuotas įkainis eurais 246 Eur/kW be PVM, skirtas 1 kW įrengtosios galios saulės elektrinei įsigyti ar įrengti.
 Fiksuotas įkainis eurais 409,8 Eur/kW be PVM, skirtas 1 kW įrengtosios galios vėjo elektrinei įsigyti ar įrengti

Kvietimo suma 

 9 mln. eurų

Kvietimas galioja 

 sustabdytas (galiojo 2021-06-21–2021-12-31 arba iki kol pakaks lėšų)

Administruojanti institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietime (apie sustabdymą – pranešime)

Kvietimas 10 priemonei sustabdytas

11. Technologinių įrenginių ir priemonių, mažinančių ūkinės veiklos metu į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekį ir palaidų kietųjų medžiagų patekimą už veiklos vykdymo teritorijos ribų, diegimas

11. Technologinių įrenginių ir priemonių, mažinančių ūkinės veiklos metu į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekį ir palaidų kietųjų medžiagų patekimą už veiklos vykdymo teritorijos ribų, diegimas

Pareikškėjai 

 Lietuvos Respublikoje veikiantys juridiniai asmenys arba Lietuvos Respublikoje įregistruotieji kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse įsisteigusių įmonių filialai, įgyvendinantys projektus Lietuvos Respublikos teritorijoje

Projektų tema 

 projektai, susiję su technologinių įrenginių ir priemonių, mažinančių ūkinės veiklos metu į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekį ir palaidų kietųjų medžiagų patekimą už veiklos vykdymo teritorijos ribų, diegimu, išskyrus projektus, susijusius su:
 • šilumos energijos, naudojamos ne technologiniame gamybos procese, gamyba;
 • gamyboje naudojamų LOJ turinčių medžiagų (žaliavų) keitimu LOJ neturinčiomis;
 • anglinių filtrų LOJ sulaikymui diegimu

Projektų įgyvendinimo tikslas 

 įgyvendinus projektus sumažinamas neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkos orui ir užtikrinamas įgyvendinto projekto tęstinis aplinkos oro apsaugos efektas

Tinkamos išlaidos 

 išlaidos, kurios patirtos ir apmokėtos po paraiškos pateikimo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai iki projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos ir skirtos projektu įgyjamų įrenginių bei jų transportavimo ir (ar) montavimo finansavimui, kuriuos įdiegus mažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai ir užtikrinamas tęstinis aplinkos apsaugos efektas, išskyrus Tvarkos aprašo 14 punkte nurodytas išlaidas

Finansavimo forma 

 subsidija

Maksimali finansavimo suma 

 vienam pareiškėjui – 200 tūkst. eurų, tačiau subsidijos dydis projektui negali viršyti 70 procentų visų tinkamų finansuoti išlaidų

Kvietimas galioja 

 pasibaigęs

Administruojanti institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietimetvarkos apraše, finansavimo kryptyse

Kvietimas 11 priemonei pasibaigęs

12. Viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas ir (ar) plėtra

12. Viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas ir (ar) plėtra

Pareiškėjas 

 viešojo transporto savivaldybių teritorijoje keleivių vežimo veiklą vykdantys juridiniai asmenys, turintys teisę vežti keleivius kompetentingų institucijų nustatytais reguliariojo susisiekimo maršrutais (vežėju gali būti ir juridiniai asmenys, kurių veikla finansuojama iš valstybės ar savivaldybių biudžetų arba kitų valstybės ar savivaldybių fondų lėšų arba kontroliuojama (valdoma) valstybės ar savivaldybių institucijų), su kuriomis sudarytos viešųjų paslaugų teikimo sutartys. Einamaisiais metais pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką paskelbtiems kvietimams pagal tą pačią metinės sąmatos detalizuojančio plano Priemonę

Tinkamos finansuoti išlaidos 

 naujų neeksploatuotų transporto priemonių keleiviams vežti, kurioms (kiekvienai) taikomos 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/94/ES dėl alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimo nuostatos ir 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/1161, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2009/33/EB dėl skatinimo naudoti netaršias ir efektyviai energiją vartojančias kelių transporto priemones, įsigijimui:
 (1) elektra varomų (transporto priemonių elektra gali būti tiekiama įvairiais būdais: įkrovimo jungtimis iš įkrovimo stotelių, trolėjomis, naudojant pantografus, iš įkraunamų akumuliatorių, indukcijos ir kitais būdais, naudojant bet kokias šių būdų kombinacijas), neturinčių vidaus degimo variklių, išskyrus, kai vidaus degimo variklyje naudojamos tik tolimesniuose (2) ir (3) punktuose nurodytos kuro rūšys;
 (2) naudojančių biodujas;
 (3) naudojančių suslėgtąsias arba suskystintąsias gamtines dujas;
 (4) naudojančių bet kokią ankstesniuose (1)–(3) punktuose išvardytų energijos tipų kombinaciją

Kvietimo suma 

 27 mln. eurų

Maksimali finansavimo suma 

 10 mln. eurų

Kvietimas galioja 

 pasibaigęs

Administruojanti institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietime, pagalbos teikimo schemoje

Kvietimas 12 priemonei pasibaigęs

13. Suskystintų naftos dujų (SND) balionų daugiabučiuose pakeitimas kitais energijos šaltiniais (skirstomųjų tinklų operatoriams)

13. Suskystintų naftos dujų (SND) balionų daugiabučiuose pakeitimas kitais energijos šaltiniais (skirstomųjų tinklų operatoriams)

Pareiškėjai 

 skirstomųjų tinklų (elektros ar gamtinių dujų) operatoriai, kurių veiklos licencijoje nurodytoje teritorijoje yra daugiabutis (-čiai) namas (-ai) (toliau – skirstomųjų tinklų operatorius)

Tinkamos finansuoti lėšos 

 • elektros skirstomųjų tinklų plėtros ir (ar) elektros ir (ar) gamtinių dujų sistemų pertvarkymo projektavimas;
 • darbai, susiję su skirstomųjų elektros tinklų pajėgumų didinimu ir (ar) gamtinių dujų sistemų pertvarkymo (įskaitant kontrolinį gamtinių dujų sistemos, taip pat namo bendrojo naudojimo sistemos, sandarumo bandymą, jos prapūtimą dujomis ir kt.) iki nuosavybės ribos su daugiabučio namo vidaus tinklu

Kvietimo suma 

 2021 m. daugiabučių namų atstovų bei skirstomųjų tinklų operatorių projektų finansavimui ir priemonės administravimui skiriama lėšų suma iki 10 mln. Eur

Kvietimas 

 pasibaigęs

Administruojanti institucija 

Aplinkos projektų valdymo agentūra (www.apva.lt)

Daugiau informacijos 

 kvietime, finansavimo sąlygų apraše, veiksmų plane

Kvietimas 13 priemonei pasibaigęs

14. Privačių juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvumo priemonių įgyvendinimas pagal energijos audito ataskaitas

14. Privačių juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvumo priemonių įgyvendinimas pagal energijos audito ataskaitas

Kompensacinės išmokos gavėjai 

 Finansavimas pagal šią priemonę teikiamas Lietuvos Respublikos teritorijoje   registruotiems ir jos teritorijoje veiklą vykdantiems privatiems juridiniams   asmenims, kurie yra galutiniai energijos vartotojai t. y. įsigyja energiją   galutiniam suvartojimui

Remiama veikla 

 Tinkamos finansuoti išlaidos:

  • nuo 2020 m. sausio 1 d. ir vėliau įsigyta (nauja, nenaudota) ir įdiegta apšvietimo, šildymo sistemos ar technologinių procesų įranga, įgyvendinant energijos vartojimo audito ataskaitoje nurodytas energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones, kurios padeda efektyviau naudoti energiją;
  • jei žymėjimas ar viešinimas atlikti tinkamai, žymėjimo ar viešinimo išlaidos priskiriamos prie tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Didžiausia tinkamų finansuoti žymėjimo ar viešinimo išlaidų suma mažos apimties projektų, vidutinės apimties projektų atveju – 60 eurų (su pridėtinės vertės mokesčiu). Pareiškėjai, gavę kompensacinę išmoką, privalo viešinti gautą paramą įrengdami informacinę lentą, rekomenduojamas informacinės lentos dydis 800x600 mm. Detalesni materialiojo turto žymėjimo ir informacinių lentų įrengimo reikalavimai nurodyti procedūrų vadove, patvirtintame Agentūros direktoriaus įsakymu, kurie skelbiami Agentūros interneto svetainėje;
  • per 12 mėnesių po galutinio projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos pasiekto šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo stebėsenos ataskaitos nepriklausomų vertintojų patvirtinimo.

Kvietimo suma 

 13 mln. eur

Kompensacinė išmoka 

 Didžiausia de minimis pagalbos suma pagal Reglamentą vienam ūkio     subjektui, kaip tai numatyta Reglamento 2 straipsnio 2 punkte, per 3     mokestinių metų laikotarpį (taikomi įmonės naudojami mokestiniai metai),     atsižvelgiant į ūkio subjekto veiklos sektorių, gali siekti 200 000 eurų.     Maksimalus kompensacinės išmokos dydis vienam pareiškėjui yra 200 000     eurų.
 Maksimalus vienam pareiškėjui skiriamos subsidijos dydis, skiriamas   atsižvelgiant į aplinkosauginio efektyvumo kriterijų: finansavimo dydis   negali būti didesnis kaip 0,15 Eur vienam projektu sumažinamam kilogramui   CO2 ekvivalento.

Kvietimo skelbimas 

 pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 Aplinkos projektų valdymo agentūra (www.apva.lt)

Daugiau informacijos 

naujienose, tvarkos apraše, programos lėšų naudojimo tvarkos apraše,  sąmatoje, sąmatą detalizuojančiame plane, pagalbos registro nuostatuose, pagalbos duomenų tvarkymo taisyklėse, Rekomendacijoje, audito atlikimo viešojo naudojimo paskirties pastatuose metodikoje,  audito atlikimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose metodikoje, neperkančiųjų organizacijų pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos apraše, Elektros energetikos įstatyme, Viešųjų pirkimų įstatyme, EK komunikate, Direktyvoje

Kvietimas 14 priemonei pasibaigęs

15. Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas privačių juridinių asmenų visuomeninės, gamybinės paskirties pastatuose, kitos paskirties inžineriniuose statiniuose, pakeičiant iškastinio kuro naudojimą

15. Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas privačių juridinių asmenų visuomeninės, gamybinės paskirties pastatuose, kitos paskirties inžineriniuose statiniuose (sąvartynuose, nuotekų valyklų statiniuose), pakeičiant iškastinio kuro naudojimą

Galimi pareiškėjai/paramos gavėjai 

visuomeninės, gamybinės paskirties pastatų, kitos paskirties inžinerinių statinių, kurie nuosavybės teise priklauso privatiems juridiniams asmenims, savininkai arba valdytojai.

Remiama veikla 

saulės elektrinių, skirtų elektros energijos gamybai savo poreikiams (ne pardavimui), ar saulės kolektorių, skirtų vandens šildymui ar šilumos palaikymui, diegimas

vėjo energijos šaltinių diegimas savo poreikiams

šilumos siurblių, skirtų karšto vandens ir šilumos energijos gamybai savo poreikiams (ne pardavimui), diegimas

diegiamas šiluminę energiją gaminantis įrenginys, pastatas privalo atitikti energinio naudingumo B klasę arba aukštesnę

katilų, kurie kaip pagrindinę kuro rūšį naudoja iškastinį kurą (mazutą, skalūnų alyvą, gamtines dujas, akmens anglį ar kt.) ar kitą aplinkai taršų energijos šaltinį, keitimas į biokurą naudojančius katilus pastatų šilumos sistemose

šilumos ir energijos apskaitos prietaisai ir kita įranga, kuri reikalinga šiems prietaisams įrengti

atsinaujinančius energijos išteklius naudojančios įrangos diegimui pastatuose ir kitos paskirties inžineriniuose statiniuose (sąvartynuose, nuotekų valyklų statiniuose), kai vykdomi ir pastatų rekonstrukcijos darbai, yra išlaidos, atitinkančios prieš rekonstrukciją buvusius poreikius. Pareiškėjas turi pateikti teisės aktų reikalavimus atitinkančius dokumentus, leidžiančius nustatyti prieš rekonstrukciją buvusius ir po rekonstrukcijos pasikeitusius statinio parametrus. Pareiškėjui nepateikus dokumentų, pagrindžiančių, kad rekonstrukcija vykdyta (ar vykdoma) pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus, visos išlaidos laikomos netinkamomis finansuoti

pareiškėjai, ketinantys įgyvendinti projektus pagal aukščiau išdėstytą priemonę, yra laikomi netinkamais pareiškėjais (paramos gavėjais), jeigu pastatas, kuriame ketinama keisti šilumos energiją generuojantį įrenginį, yra prisijungęs prie centrinio šilumos tiekimo sistemų.

Kvietimo suma 

10 mln. eur

Subsidijos dydis 

iki 30 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. 

Maksimalus subsidijos dydis vienam pareiškėjui yra 200 000 Eur, tačiau subsidijos dydis projektui negali viršyti 30 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Maksimalų vienam pareiškėjui skiriamos subsidijos dydį riboja aplinkosauginio efektyvumo kriterijus: finansavimo dydis negali būti didesnis nei 0,15 Eur vienam projektu sumažinamam kilogramui CO2 ekvivalento.

Kvietimo skelbimas 

pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

Aplinkos projektų valdymo agentūra (www.apva.lt)

Daugiau informacijos 

kvietimeprogramos lėšų naudojimo tvarkos aprašeprogramos lėšų naudojimo sąmatoje programos lėšų naudojimo sąmatą detalizuojančiame planetinkamų išlaidų kategorijų finansavimo kryptyseūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos, pirkimų vykdymo ir priežūros tvarkos aprašeLST EN 303-5:2012 „Šildymo katilai. 5 dalyjeįsakyme dėl aplinkos užterštumo kietosiomis dalelėmisišmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo vertinimo metodikojeleidimų išdavimo taisyklėse

Kvietimas 15 priemonei pasibaigęs
16. Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamyba mažos galios elektrinėse

16. Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamyba mažos galios elektrinėse

 Mažos galios elektrinė: 
 • elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių (saulės) gamybos įrenginys, kurio įrengtoji galia yra mažesnė kaip 500 kW;

 • pavienis elektros energijos iš vėjo energijos gamybos įrenginys, kurio įrengtoji galia ne didesnė 3 MW, jungiamas prie   skirstomųjų tinklų

Pareikškėjai 

 asmenys, plėtojantys mažos galios elektrines:
 • atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos;
 • ūkininkai;
 • labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, išskyrus pramonės įmones

Tnkamos finansuoti išlaidos 

 • po kvietimo paskelbimo įsigyta nauja, nenaudota įranga (elektrinė, įskaitant elektrinės bokštą bei pamatus, kai statoma vėjo energiją naudojanti elektrinė);
 • elektrinės įrengimas (rangos darbai, įskaitant laikančiųjų ir tvirtinimo konstrukcijų įsigijimas, kai įrengiama saulės elektrinė);
 • išlaidos, patirtos atliekant galutinį projekto išlaidų auditą;
 • pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestis, kurio pareiškėjas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus neturi teisės susigrąžinti (atskaityti)

Kvietimo suma 

 6,7263 mln. eurų

Maksimalus paramos dydis

 didžiausias projekto išlaidų dydis, skirtas 1 kW įrengtosios galios elektrinei įsigyti ar įrengti nurodomas kvietime ir apskaičiuojamas kaip 45 proc. investuotino kapitalo apimties (KI), skirtos 1 kW įrengtosios galios elektrinei įsigyti bei įrengti (Eur/kW), nurodytos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) paskutiniam skatinimo kvotų paskirstymo aukcionui parengtoje pažymoje dėl didžiausiosios elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių išteklių, kainos patvirtinimo, skelbiamoje Tarybos interneto svetainėje prie Tarybos posėdžių medžiagos ( VERT pažyma informacija 6 ir 11 lentelėse).
 Investuotino kapitalo apimties (KI), skirtos 1 kW įrengtosios galios vėjo elektrinei įsigyti bei įrengti yra KI= 1 366 Eur/kW be PVM.
 Maksimalus paramos dydis vėjo elektrinei 614,70 Eur/kW be PVM  (743,79 Eur/kW su PVM, jeigu pareiškėjas ne PVM mokėtojas arba  pareiškėjas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus neturi teisės susigrąžinti (atskaityti) PVM).
 Investuotino kapitalo  apimties (KI), skirtos 1 kW įrengtosios galios saulės elektrinei įsigyti bei įrengti yra KI = 820 Eur/kW be PVM.
 Maksimalus paramos dydis saulės elektrinei 369,00 Eur/kW be PVM  (446,49 Eur/kW su PVM, jeigu pareiškėjas ne PVM mokėtojas arba  pareiškėjas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus neturi teisės susigrąžinti (atskaityti) PVM)

Kvietimo skelbimas 

 pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 Aplinkos projektų valdymo agentūra (www.apva.lt)

Daugiau informacijos 

 kvietime, tvarkos apraše, paramos administravimo tvarkos apraše

Kvietimas 16 priemonei pasibaigęs
17. Investicinė parama biometano dujų gamybai ir (ar) biodujų valymo įrenginiams įrengti

17. Investicinė parama biometano dujų gamybai ir (ar) biodujų valymo įrenginiams įrengti

Subsidijų gavėjai (pareiškėjai) 

 subsidijos Klimato kaitos programos lėšomis galės būti teikiamos:
 • privatiems juridiniams asmenims – didelei, vidutinei ar mažai įmonei;
 • žemės ūkio veiklą vykdantiems subjektams

Remiama veikla 

 pagal tinkamas finansuoti išlaidas:
 (1) bioreaktorių įrengimas;
 (2) įrenginių, skirtų biomasės transportavimui, apdorojimui ir tiekimui į biorektorių, įsigijimas;
 (3) substrato apdorojimui ir degazuoto substrato tvarkymui skirtų įrenginių įsigijimas;
 (4) biodųjų valymo įrenginių įrengimas;
 (5) biodujų ir (ar) biometano saugojimo įrenginių įsigijimas;
 (6) kokybės matavimo ir užtikrinimo, apskaitos ir suslėgimo įrenginių įsigijimas;
 (7) biometano užpildymo įrangos prie biodujų jėgainės įrengimas;
 (8) (1)–(7) punktuose numatytų įrenginių montavimo darbai.

 Išlaidos, tiesiogiai nesusijusios su aukštesnio aplinkos apsaugos lygio užtikrinimu, nėra tinkamos   finansuoti

Kvietimo suma 

 8 mln. eurų

Paramos dydis 

 didžiausias paramos intensyvumas pareiškėjams negali viršyti 65 proc. 

Kvietimo skelbimas (schemos  galiojimo trukmė) 

 pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 valstybės pagalbos schemojelėšų naudojimo tvarkos aprašesąmatą detalizuojančiame planetinkamose projektų išlaidų kategorijosedirektyvojeįstatyme

Kvietimas 17 priemonei pasibaigęs