Naujiena

Atliktų energijos vartojimo auditų įrenginiuose ir technologiniams procesams ataskaitų atitikties patikra

2020 03 03

VšĮ Lietuvos energetikos agentūra, siekdama įvertinti auditų, kuriais grindžiamas viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) kainos dalies susigrąžinimas, ataskaitų atitiktį Energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo audito atlikimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose metodikai, inicijavo neeilinį patikrinimą. Energijos vartojimo efektyvumo skyrius atliko 39 auditų ataskaitų, kurios buvo pateiktos, siekiant susigrąžinti VIAP kainos dalį, atitikties patikrą. Ši patikra buvo atliekama pirmą kartą, pagal 2019 m. gruodžio 12 d. įsigaliojusius Energijos vartojimo pastatuose, įrenginiuose ir technologiniams procesams audito atlikimo tvarkos ir sąlygų ir energijos vartojimo pastatuose, įrenginiuose ir technologiniams procesams auditą atliekančių specialistų rengimo ir atestavimo tvarkos aprašo pakeitimus ir auditų patikros reglamento* nuostatas.

Atitikties patikros rezultatai

Šiame atitikties patikros procese buvo siekiama įvertinti atliktų auditų ataskaitų atitiktį metodikai bei tokiu būdu (iš dalies) įvertinti auditorių atlikto darbo kokybę. Ši patikra tiesiogiai atskleidžia, kurie metodikos reikalavimai nėra vykdomi arba tinkamai pateikiami ataskaitose. Patikros rezultatai taip pat gali būti statistiškai apdoroti ir pateikti kaip metodikos atitikties indikatoriaus kitimas skirtingais metais, išskiriant ekstremalias vertes.


Atliktų energijos vartojimo auditų įrenginiuose ir technologiniams procesams ataskaitų atitikties patikra

Pav. Auditų ataskaitų atitikties metodikai metinis pasiskirstymas ir vidutinio rodiklio vertės kitimas

Vidutinė patikrintų auditų ataskaitų atitikties metodikai rodiklio vertė – 39%.

Pateikiamas įvertinimas parodo įrenginiuose ir technologiniams procesams atliktų auditų ataskaitų kokybę. Žemą atitikties rodiklio įvertį gavusi audito ataskaita gali būti tapatinama su žemos kokybės auditu. VšĮ Lietuvos energetikos agentūra, vykdydama nuodugnesnius kokybės patikrinimus, atsižvelgs į šios patikros rezultatus ir planuoja remtis šiuo indikatoriumi vykdydama audito ataskaitų atranką detalesniam kokybės patikrinimui.

Atitikties patikros atlikimo principų santrauka

Atitikties patikra atliekama kiekybinio vertinimo principu, pagal metodikos pagrindu sudarytą klausimyną. Klausimyno turinys atitinka metodikos punktus, kurie turi būti pateikti energijos vartojimo audito ataskaitoje. Audito ataskaitos atitikties metodikai patikrinimo rezultatas gali būti suprantamas kaip procentinis metodikoje esančių kriterijų išpildymas, pateikiant metodikoje įvardytą informaciją. Grafinė šio įvertinimo interpretacija gali būti suprantama kaip aibių tarpusavio persidengimo procentas:

Atliekant patikrą, vertinamo metodikos punkto atitiktis yra priskiriama vienam iš informacijos pateikties lygmenų:

Lentelė. Ataskaitoje pateiktos informacijos atitikties patikros priskyrimo taisyklės


Galutinis audito ataskaitos atitikties įvertis yra išreiškiamas pagal pateiktos informacijos įverčių sumos santykį bendru atitikties vertinimo kriterijų skaičiumi. Atitikties metodikai rodiklis gali būti išreikštas formule: 

Tolimesnė veikla

Pagal Lietuvos Respublikos nacionalinį energetikos ir klimato srities veiksmų planą 2021–2030 m. siekiant padidinti energijos vartojimo efektyvumą, iki 2030 metų nurodytas siekis – 12 procentų sumažinti pramonės sektoriaus energijos vartojimą. Diegiant taupymo priemones pramonės įmonėse siekiama sutaupyti:

  • 5,5 TWh – energijos efektyvumo didinimas įmonėse (2021–2030 m.)
  • 5,5 TWh – VIAP lengvata pramonės įmonėms (2021–2030 m.)

Nuo 2019-12-12 įsigaliojus Energijos vartojimo pastatuose, įrenginiuose ir technologiniams procesams audito atlikimo tvarkos ir sąlygų ir energijos vartojimo pastatuose, įrenginiuose ir technologiniams procesams auditą atliekančių specialistų rengimo ir atestavimo tvarkos aprašo pakeitimams, atliekama visų auditorių ir didelių įmonių pateikiamų energijos vartojimo auditų  ataskaitų atitikties patikra Energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo audito atlikimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose metodikos reikalavimams. Atliekant patikrą, siekiama pagerinti atliekamų auditų rezultatyvumą, užtikrinti vertę audito užsakovams bei užtikrinti kokybe pagrįstas konkurencijos sąlygas auditoriams.


*Atlikto energijos vartojimo audito įrenginiuose ir technologiniams procesams ir atlikto energijos vartojimo audito pastatuose ataskaitų atitikties patikros ir kokybės vertinimo reglamentas, patvirtintas viešosios Įstaigos Lietuvos energetikos agentūros 2019 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. V-42 „Dėl Atlikto energijos vartojimo audito įrenginiuose ir technologiniams procesams ir atlikto energijos vartojimo audito pastatuose ataskaitų atitikties patikros ir kokybės vertinimo reglamento patvirtinimo“.