Finansinė parama pramonės įmonėms

.

FINANSINĖ PARAMA PRAMONĖS ĮMONĖMS


1. Iškastinio kuro naudojimo mažinimas įmonėse (2023-09; Nr. KK-AM-KMI01)

1. Iškastinio kuro naudojimo mažinimas įmonėse (2023-09; Nr. KK-AM-KMI01)

Pareiškėjas 

   Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre registruotas privatus juridinis asmuo – vidutinė arba didelė įmonė, kuri:
   ♦ nevykdo veiklos, įrašytos į Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo įstatymo I priedo veiklų sąrašą;
   ♦ nedalyvauja Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje;
   ♦ nėra šilumos tiekimo įmonė

Tinkamos finansuoti išlaidos 

   tinkamos finansuoti projektų išlaidos technologijoms, pakeičiančioms iškastinį kurą į atsinaujinančius energijos išteklius mažinant šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, įsigyti ir įsirengti:

 1. saulės elektros energijos gamybai naudojantiems įrenginiams įrengti ar saulės elektrinės daliai iš saulės elektrinių parkų įsigyti išlaidos;
 2. vėjo energiją elektros energijos gamybai naudojantiems įrenginiams įrengti išlaidos;
 3. šilumos siurbliui, kurio energijos šaltinis yra aeroterminė energija, energijos šaltinio paskirstymo terpė – vanduo (oras–vanduo), o naudingumo koeficientas, nurodytas įrenginio techninėje dokumentacijoje, vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai (COP), esant standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytas prie +7 °C lauko oro temperatūros), ne mažesnis kaip 3,0. Šilumos siurbliai privalo būti užpildyti fluorintų dujų (toliau – F-dujų) alternatyvomis, tai yra CO2, amoniaku, propanu arba F-dujomis ar jų mišiniais, kurių visuotinio atšilimo potencialas (toliau – VAP) yra mažesnis nei 150. Šilumos siurbliai, kurių VAP yra didesnis kaip 150, nefinansuojami;
 4. šilumos siurbliui, kurio energijos šaltinis yra hidroterminė energija, energijos šaltinio paskirstymo terpė – vanduo (vanduo–vanduo), o naudingumo koeficientas, nurodytas įrenginio techninėje dokumentacijoje, vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai (COP), esant standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytas prie +7 °C lauko oro temperatūros), ne mažesnis kaip 3,5. Šilumos siurbliai privalo būti užpildyti F-dujų alternatyvomis, tai yra CO2, amoniaku, propanu arba F-dujomis ar jų mišiniais, kurių VAP yra mažesnis nei 150. Šilumos siurbliai, kurių VAP yra didesnis kaip 150, nefinansuojami;
 5. šilumos siurbliui, kurio energijos šaltinis yra geoterminė energija, energijos šaltinio paskirstymo terpė – vanduo (žemė–vanduo), naudingumo koeficientas, nurodytas įrenginio techninėje dokumentacijoje, vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai (COP), esant standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytas prie +7 °C lauko oro temperatūros), ne mažesnis kaip 3,5. Šilumos siurbliai privalo būti užpildyti F-dujų alternatyvomis, tai yra CO2, amoniaku, propanu arba F-dujomis ar jų mišiniais, kurių VAP yra mažesnis nei 150. Šilumos siurbliai, kurių VAP yra didesnis kaip 150, nefinansuojami;
 6. saulės energijos kolektoriui vandeniui šildyti, kurio naudingumo koeficientas nurodytas įrenginio techninėje specifikacijoje, vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu Nr. 814/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi vandens šildytuvų ir karšto vandens talpyklų ekologinio projektavimo reikalavimai, esant standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytas prie +7 °C lauko oro temperatūros), įsigyti, kai saulės energijos kolektorių sistema dengia ne mažiau kaip 40 proc. metinio šilumos energijos poreikio vandeniui šildyti;
 7. naujam biokuro katilui, atitinkančiam 5 klasės efektyvumo ir emisijų išmetamų teršalų reikalavimus pagal Lietuvos standartą LST EN 303-5:2012 „Šildymo katilai. 5 dalis. Rankomis ir automatiškai pakraunami kietojo kuro šildymo katilai, kurių vardinė šiluminė galia iki 500 kW. Terminija, reikalavimai, bandymai ir ženklinimas“, įsigyti. Biokuro katilas gali būti įrengiamas pastate, registruotame teritorijoje, kuri pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 9 d. įsakymą Nr. D1-12 „Dėl Aplinkos oro užterštumo kietosiomis dalelėmis KD10 lygio, viršijančio šio teršalo paros ribinę aplinkos oro užterštumo vertę didžiuosiuose Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje), žemėlapių ir jų naudojimo aprašo parengimo ir taikymo“ nepatenka į nustatytą padidintos aplinkos oro taršos zoną;
 8. Įranga, nurodyta 1 ir 2 punktuose, privalo būti įrengiama kartu su 3–7 punktuose (pasirinktinai) nurodyta įranga.  Atskirai diegiama 1 ir 2 punktuose ar 3–7 punktuose nurodyta įranga nefinansuojama

Finansavimo suma 

   finansavimas pagal priemonę teikiamas vadovaujantis 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentu (ES) 2020/972 (bendra vienai įmonei teikiamų kompensacijų suma negali viršyti 200 000 eurų per bet kurį 3 (trejų) finansinių metų laikotarpį).
   Finansavimas įrenginiams apskaičiuojamas pagal Tvarkos aprašo priede nustatytą 1 kW arba 1 m2 fiksuotąjį įkainį padauginus iš įrenginio vardinės galios (kW) arba saulės energijos kolektorių užimamo ploto (m2)

Kvietimo suma 

   10 mln. eurų

Kvietimo galiojimas 

   2023-09-20–2024-09-19

Įgyvendinančioji institucija 

   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

   kvietime

Kvietimas 1 priemonei aktyvus iki 2024-09-19
2. Energijos vartojimo efektyvumą didinančių gamybos technologijų diegimas pramonės įmonėse, dalyvaujančiose ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje (2023-09; Nr. MF-EIMIN-ATLEE02)

2. Energijos vartojimo efektyvumą didinančių gamybos technologijų diegimas pramonės įmonėse, dalyvaujančiose ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje (2023-09; Nr. MF-EIMIN-ATLEE02)

Galimi pareiškėjai 

   apdirbamosios pramonės įmonės, atitinkančios šiuos reikalavimus:

 1. Šios įmonės yra Lietuvoje registruoti juridiniai asmenys.
 2. Šios įmonės vykdo pagrindinę ekonominę veiklą, kurios rūšies kodas, nurodytas Lietuvos statistikos departamento statistiniame ūkio subjektų registre, yra priskiriamas Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymu tvirtinamo Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (EVRK 2 red.) C sekcijai „Apdirbamoji gamyba“.
 3. Šios įmonės turi Aplinkos apsaugos agentūros išduotą leidimą išmesti šiltnamio efektą sukeliančias dujas

Finansuojami įrenginiai ar technologijos ir su jomis susijusi informacija 

 pagal Aprašą subsidijai gauti tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos įrangos ir įrenginių įsigijimo ir įsidiegimo išlaidos, susijusios su Schemos projekto įgyvendinimu ir su aukštesnio energijos vartojimo efektyvumo lygio pasiekimu. Tinkamos finansuoti išlaidos, kurias planuojama patirti vykdant Schemos projekto veiklas, nurodytas Aprašo 24 punkte, turi būti nustatytos atliekant Energijos vartojimo auditą ir atitikti Aprašą 17 punkto reikalavimus

Tinkamos finansuoti Schemos projketoveiklos 

   išlaidos, patiriamos diegiant gamybos procesų energijos vartojimo efektyvumą didinančias ir taip prie energijos vartojimo ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) mažinimo prisidedančias technologijas pagal pareiškėjo nurodytą informaciją apie planuojamas įsigyti ir įsidiegti technologijas, kurios atitinka Europos Sąjungos informaciniuose dokumentuose nurodytus ir praktikoje patikrintus geriausius prieinamus gamybos būdus:

 1. Proceso įrangos ir (arba) įrenginių sistemų skaitmeninimo, modernizavimo, optimizavimo bei automatizavimo sistemų įsigijimas ir įsidiegimas;
 2. Antrinių žaliavų ir (ar) šalutinių gamybos produktų naudojimo įrangos ir (arba) jos sistemų įsigijimas ir įsidiegimas;
 3. Gamybos agregatų valdymo įrangos ir (arba) atitinkamų optimizavimo sistemų įsigijimas ir įsidiegimas;
 4. Garų rekompresijos, ventiliavimo, rekuperacinių sistemų įsigijimas ir įsidiegimas;
 5. Katilinės ir su jos eksploatacija susijusios įrangos įsigijimas ir įsidiegimas;
 6. Šilumokaičių įsigijimas ir įsidiegimas;
 7. Vamzdynų ir jų šilumos izoliacijos įsigijimas ir įsidiegimas;
 8. Elektros instaliacijos įsigijimas ir įsidiegimas ir (ar) elektros instaliacijos įrangos  įsigijimas ir įsidiegimas;
 9. Efektyvesnių įvairių medžiagų formavimo ir (arba) lydymo technologijų įrangos ir įrenginių įsigijimas ir įsidiegimas;
 10. Vandens aušinimo ir (arba) garinimo sistemų įrangos ir jos  įrangos įsigijimas ir įsidiegimas;
 11. Vandens apytakinio ciklo plėtros įrangos įsigijimas ir įsidiegimas;
 12. Džiovinimo technologinių įrenginių ir jų modernizavimo įrangos įsigijimas ir įsidiegimas;
 13. Dažnio keitiklių įsigijimas ir įsidiegimas;
 14. Siurblių našumo reguliavimo įrangos įsigijimas ir įsidiegimas;
 15. Kompresorių ir jų sistemų optimizavimo įrangos įsigijimas ir įsidiegimas;
 16. Elektros variklių, pakeičiančių kondensacinio garo turbinas, įsigijimas ir įsidiegimas.

   Išlaidos, patirtos įsigyti įrangai ir (arba) įrenginiams, kurie turi atitikti technines savybes, būtinas projektui įgyvendinti, ir atitikti tokiai įrangai taikomas normas ir standartus bei yra nauji (nenaudoti).
   Pareiškėjai turi turėti įrangos kilmės ir atitikties sertifikatus

Maksimali subsidijos suma 

   maksimalus subsidijos dydis pagal Aprašą vienam pareiškėjui yra 8,8 mln.  eurų be PVM, vertinant ir susijusias įmones.
   Pagal Aprašą Schemos projektų minimalus siektinas rezultatas – įgyvendinus Schemos projektus, per metus sutaupoma 474,29 GWh energijos (maksimalus finansavimas Schemos projektui 63 Eur/sutaupytai 1 MWh) ir 156 530 t ŠESD (CO2 ekvivalentu) emisijų (maksimalus finansavimas Schemos projektui 192 Eur/sutaupytai 1 t CO2)

Finansavimo intensyvumas 

   pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 38 straipsnį finansavimo intensyvumas vienam pareiškėjui yra 30 procentų tinkamų finansuoti išlaidų, kuris gali būti didinamas 10 proc. punktų labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms

Kvietimo suma 

   8,8 mln. eurų

Kvietimo galiojimas 

   2023-09-28 iki 2023-11-27

Įgyvendinančioji institucija 

   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

   kvietime

Kvietimas 2 priemonei aktyvus iki 2023-11-27
3. Alternatyvaus kuro diegimas pramonės įmonėse Kauno, Šiaulių ir Telšių regionuose

3. Alternatyvaus kuro diegimas pramonės įmonėse Kauno, Šiaulių ir Telšių regionuose (kvietimo Nr. 02-062-K)

Tinkami pareiškėjai 

   Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje (toliau – ES ATLPS) nedalyvaujančios pramonės įmonės

Finansuojamos veiklos 

   alternatyvaus kuro diegimas pramonės įmonėse Kauno, Šiaulių ir Telšių regionuose. Siekiant sėkmingos pramonės įmonių transformacijos ir priklausomybės nuo iškastinio kuro naudojimo pramonės procesuose mažinimo, numatomos investicijos alternatyvaus kuro diegimui, pvz., iškastinio kuro katilų keitimas į atsinaujinančių energijos išteklių (toliau – AEI) šilumos siurblius (oras–vanduo, gruntas–vanduo, vanduo–vanduo, oras–oras), įrangos, gamybos procese naudojančios iškastinį kurą, keitimas AEI naudojančia įranga ir (ar) įrangą, varoma elektra ir pan., ES ATLPS nedalyvaujančiose pramonės įmonėse, veikiančiose Kauno, Šiaulių ir Telšių regionuose

Tinkamos išlaidos 

   tinkamos finansuoti išlaidos pagal tinkamų finansuoti išlaidų kategoriją – taršių technologijų keitimas mažiau taršiomis pakeičiant vartojamą iškastinį kurą AEI:

 1. Iškastinio kuro katilų keitimas į AEI: šilumos siurblius (oras–vanduo, gruntas–vanduo, vanduo–vanduo, oras–oras), saulės kolektorius karštam vandeniui ruošti (išskyrus vėjo ir saulės elektrinių įrengimą elektros gamybai). Šios išlaidos finansuojamos su  akumuliacinėmis talpomis, jei jos įrengiamos; šilumos saugyklomis vandeniui saugoti ir (ar) šilumai akumuliuoti (jei jos įrengiamos);
 2. Iškastinio kuro naudojimo mažinimas diegiant AEI: šilumos siurblius (oras–vanduo, gruntas–vanduo, vanduo–vanduo, oras–oras), saulės kolektorius karštam vandeniui ruošti. Šios išlaidos finansuojamos su akumuliacinėmis talpomis, jei jos įrengiamos; šilumos saugyklomis vandeniui saugoti ir (ar) šilumai akumuliuoti (jei jos įrengiamos);
 3. Iškastinio kuro, naudojamo gamybos procese, keitimas AEI, išskyrus keitimą biokuru, ir (ar) elektra;
 4. Iškastinio kuro, naudojamo gamybos procese, keitimas ir kogeneracinių įrenginių, elektros generatorių, naudojančių garą/karštą vandenį (organinio Renkino ciklo (ORC) blokų, vidaus degimo variklių, garo turbinų ir kt.) įrengimas;
 5. Šilumos siurblių ir šilumos saugyklų vandeniui saugoti ir (ar) šilumai akumuliuoti įrengimas įmonėse, kuriose šilumai gaminti naudojamos gamtinės dujos;
 6. Investicinės išlaidos (įranga ir įrenginiai) elektros iš AEI (išskyrus biokurą) gamybai, siekiant užtikrinti šilumos siurblių, saulės kolektorių, elektros generatorių, įrengiamų remiantis 1-5 papunkčiuose nurodytomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, veikimą;
 7. 1-6 papunkčiuose nurodytos išlaidos, susijusios su įrangos sumontavimu, vietos ir (ar) aikštelės paruošimu, įdiegimu, parengimu naudoti, išbandymu.

Planuojama kvietimo finansavimo suma 

   42 007 291,00 Eur (didelėms įmonėms iki 2 100 365,00 Eur; MVĮ iki 39 906 926 Eur)

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 

   vienai įmonei yra 2 000 000,00 Eur.
   Kai pareiškėjas vykdo veiklą žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuose (išskyrus pirminės žuvininkystės ir akvakultūros sektorių) didžiausia galima finansavimo lėšų suma vienai įmonei 300 000,00 Eur

Kvietimo galiojimas 

   pasibaigęs (galiojo 2023-07-14–2023-09-18)

Įgyvendinančioji institucija 

   viešoji įstaiga Inovacijų agentūra

Daugiau informacijos 

   kvietime

Kvietimas 3 priemonei pasibaigęs
4. Didinti energijos vartojimo efektyvumą pramonės įmonėse (Nr. 02-013-K)

4. Didinti energijos vartojimo efektyvumą pramonės įmonėse
(Nr.
02-013-K)

Galimi pareiškėjai 

   MVĮ ir didelės pramonės įmonės.
   Projekto partneriai nėra galimi.
   Vienas pareiškėjas gali pateikti tik vieną Projekto įgyvendinimo planą pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 1 priedą.

Tinkamos finansuoti išlaidos 

   tinkamos finansuoti projekto išlaidos pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 38 straipsnį yra papildomos investicinės išlaidos, būtinos siekiant didesnio energijos vartojimo efektyvumo.
   Investicijos į naujausios ir aplinkai palankios įrangos ir technologinių sprendimų pritaikymą gamybos procesuose, užtikrinant šių gamybos procesų tęstinumą, t. y. reikiamos technologinės įrangos ir turimų technologinių procesų infrastruktūros atnaujinimą.
   Projekto veiklos įgyvendinamos Sostinės ir Vidurio ir vakarų Lietuvos regionuose.

 Maksimali /minimali projektui skiriama lėšų suma 

   didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 900 tūkst. eurų, mažiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 75 tūkst. eurų.
   Nuosavo įnašo dydis (jei taikoma).
   Sostinės regionas:
   
• ne mažiau 50 proc. labai mažoms, mažoms įmonėms;
   • ne mažiau 60 proc. vidutinėms įmonėms;
   • ne mažiau 70 proc. didelėms įmonėms.
   Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas:
   • ne mažiau 35 proc. labai mažoms, mažoms įmonėms;
   • ne mažiau 45 proc. vidutinėms įmonėms;
   • ne mažiau 55 proc. didelėms įmonėms

Kvietimo suma 

   35 mln. eurų:
   • iki 20 mln. eurų skiriama iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų projektams įgyvendinti Vidurio ir vakarų Lietuvos regione;
   • iki 15 mln. eurų skiriama iš Sanglaudos fondo lėšų projektams įgyvendinti Sostinės regione

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs (galiojo 2022-12-20–2023-03-30)

Įgyvendinančioji institucija 

 viešoji įstaiga Inovacijų agentūra

Daugiau informacijos 

 čia ir čia

Kvietimas 4 priemonei pasibaigęs
5. Skatinti atsinaujinančių energijos išteklių diegimą pramonės įmonėse (Vidurio ir Vakarų Lietuvos regionas) (Nr. 02-011-K)

5. Skatinti atsinaujinančių energijos išteklių diegimą pramonės įmonėse
(Vidurio ir Vakarų Lietuvos regionas) (Nr.
02-011-K)

Pareiškėjai 

 mažos, vidutinės įmonės ir didelės pramonės įmonės

Finansavimo intensyvumas 

 • didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 300 000 Eur;
 • mažiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 20 000 Eur.

Nuosavo įnašo dydis 

 • ne mažiau 20 proc. – labai mažoms, mažoms įmonėms;
 • ne mažiau 30 proc. – vidutinėms įmonėms;
 • ne mažiau 40 proc. – didelėms įmonėms.

Kvietimo suma 

 10 mln. Eur

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs (galiojo 2022-11-18–2023-02-28)

Administruojančioji institucija 

 viešoji įstaiga Inovacijų agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietime
Kvietimas 5 priemonei pasibaigęs
6. Energijos vartojimo efektyvumą didinančių gamybos technologijų diegimas pramonės įmonėse, dalyvaujančiose ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje (Nr. MF-EIMIN-ATLEE01)

6. Energijos vartojimo efektyvumą didinančių gamybos technologijų diegimas pramonės įmonėse, dalyvaujančiose ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje (Nr. MF-EIMIN-ATLEE01)

Galimi pareiškėjai 

 apdirbamosios pramonės įmonės, atitinkančios šiuos reikalavimus:
1. Šios įmonės yra Lietuvoje registruoti juridiniai asmenys.
2. Šios įmonės vykdo pagrindinę ekonominę veiklą, kurios rūšies kodas, nurodytas Lietuvos statistikos departamento statistiniame ūkio subjektų registre, yra priskiriamas Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymu tvirtinamo Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (EVRK 2 red.) C sekcijai „Apdirbamoji gamyba“.
3. Šios įmonės turi Aplinkos apsaugos agentūros išduotą leidimą išmesti šiltnamio efektą sukeliančias dujas

Finansuojami įrenginiai ar technologijos ir su jomis susijusi informacija 

 pagal Aprašą subsidijai gauti tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos įrangos ir įrenginių įsigijimo ir įsidiegimo išlaidos, susijusios su Schemos projekto įgyvendinimu ir su aukštesnio energijos vartojimo efektyvumo lygio pasiekimu. Tinkamos finansuoti išlaidos, kurias planuojama patirti vykdant Schemos projekto veiklas, nurodytas Aprašo 24 punkte, turi būti nustatytos atliekant Energijos vartojimo auditą ir atitikti Aprašą 17 punkto reikalavimus

Tinkamos finansuoti veiklos 

 1. Išlaidos, patiriamos diegiant gamybos procesų energijos vartojimo efektyvumą didinančias ir taip prie energijos vartojimo ir ŠESD mažinimo prisidedančias technologijas pagal pareiškėjo nurodytą informaciją apie planuojamas įsigyti ir įsidiegti technologijas, kurios atitinka Europos Sąjungos informaciniuose dokumentuose nurodytus ir praktikoje patikrintus geriausius prieinamus gamybos būdus:
 1.1. Proceso įrangos ir (arba) įrenginių sistemų skaitmeninimo, modernizavimo, optimizavimo bei automatizavimo sistemų įsigijimas ir įsidiegimas;
 1.2. Antrinių žaliavų ir (ar) šalutinių gamybos produktų naudojimo įrangos ir (arba) jos sistemų įsigijimas ir įsidiegimas;
 1.3. Gamybos agregatų valdymo įrangos ir (arba) atitinkamų optimizavimo sistemų įsigijimas ir įsidiegimas;
 1.4. Garų rekompresijos, ventiliavimo, rekuperacinių sistemų įsigijimas ir įsidiegimas;
 1.5. Katilinės ir su jos eksploatacija susijusios įrangos įsigijimas ir įsidiegimas;
 1.6. Šilumokaičių įsigijimas ir įsidiegimas;
 1.7. Vamzdynų ir jų šilumos izoliacijos įsigijimas ir įsidiegimas;
 1.8. Elektros instaliacijos įsigijimas ir įsidiegimas ir (ar) elektros instaliacijos įrangos  įsigijimas ir įsidiegimas;
 1.9. Efektyvesnių įvairių medžiagų formavimo ir (arba) lydymo technologijų įrangos ir įrenginių įsigijimas ir įsidiegimas;
 1.10. Vandens aušinimo ir (arba) garinimo sistemų įrangos ir jos  įrangos įsigijimas ir įsidiegimas;
 1.11. Vandens apytakinio ciklo plėtros įrangos įsigijimas ir įsidiegimas;
 1.12. Džiovinimo technologinių įrenginių ir jų modernizavimo įrangos įsigijimas ir įsidiegimas;
 1.13. Dažnio keitiklių įsigijimas ir įsidiegimas;
 1.14. Siurblių našumo reguliavimo įrangos įsigijimas ir įsidiegimas;
 1.15. Kompresorių ir jų sistemų optimizavimo įrangos įsigijimas ir įsidiegimas;
 1.16. Elektros variklių, pakeičiančių kondensacinio garo turbinas, įsigijimas ir įsidiegimas;
 Išlaidos, patirtos įsigyti įrangai ir (arba) įrenginiams, kurie turi atitikti technines savybes, būtinas projektui įgyvendinti, ir atitikti tokiai įrangai taikomas normas ir standartus bei yra nauji (nenaudoti).
 Pareiškėjai turi turėti įrangos kilmės ir atitikties sertifikatus

Kompensacinė išmoka 

 maksimalus subsidijos dydis pagal Aprašą vienam pareiškėjui yra 10 mln. eurų be PVM, vertinant ir susijusias įmones.
 Pagal Aprašą Schemos projektų minimalus siektinas rezultatas – įgyvendinus Schemos projektus, per metus sutaupoma 474,29 GWh energijos (maksimalus finansavimas Schemos projektui 63 Eur/sutaupytai 1 MWh) ir 156 530 t ŠESD (CO2 ekvivalentu) emisijų (maksimalus finansavimas Schemos projektui 192 Eur/sutaupytai 1 t CO2)

Finansavimo intensyvumas 

 pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 38 straipsnį finansavimo intensyvumas vienam pareiškėjui yra 30 procentų tinkamų finansuoti išlaidų, kuris gali būti didinamas 10 proc. punktų labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms

Kvietimo suma 

 30 mln. eurų

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs (galiojo 2022-10-06–2023-01-30)

Įgyvendinančioji institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietime, pranešime apie kvietimo galiojimo pratęsimą

Kvietimas 6 priemonei pasibaigęs
7. Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas pramonės įmonėse, dalyvaujančiose ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje (Nr. MF-EIMIN-ATLAEI01)

7. Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas pramonės įmonėse, dalyvaujančiose ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje
(Nr. MF-EIMIN-ATLAEI01)

Galimi pareiškėjai 

 apdirbamosios pramonės įmonės, atitinkančios šiuos reikalavimus:
 1. Šios įmonės yra Lietuvoje registruoti juridiniai asmenys.
 2. Šios įmonės vykdo pagrindinę ekonominę veiklą, kurios rūšies kodas, nurodytas Lietuvos statistikos departamento statistiniame ūkio subjektų registre, yra priskiriamas Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymu tvirtinamo Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (EVRK 2 red.) C sekcijai „Apdirbamoji gamyba“.
 3. Šios įmonės turi Aplinkos apsaugos agentūros išduotą leidimą išmesti šiltnamio efektą sukeliančias dujas

Finansuojami įrenginiai ar technologijos ir su jomis susijusi informacija 

 pagal Aprašą subsidijai gauti tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos įrangos ir įrenginių įsigijimo ir įsirengimo išlaidos, kurias numatoma patirti vykdant Schemos projekto veiklas, nurodytas Aprašo 24 punkte, ir kurios yra susijusios su Schemos projekto įgyvendinimu ir su didesnio elektros energijos iš atsinaujinančios energijos šaltinių gamybos ir panaudojimo kiekio pareiškėjo reikmėms patenkinti pasiekimu ir atitinka Aprašo 17 punkto reikalavimus

Tinkamos finansuoti veiklos 

 1. Išlaidos elektros energijos iš atsinaujinančių energijos šaltinių gamybos ir (ar) panaudojimo technologijoms, mažinančioms priklausomybę nuo aplinkai taršių elektros energijos šaltinių ir ŠESD emisijų kiekį, įsigyti ir įsirengti:
     1.1. Saulės elektrinei ir su jos veikimu susijusiai įrangai (įskaitant įrangos transportavimą, projektavimą, montavimą, montavimo vietos paruošimą, įrengimą, pradėjimą naudoti, bandymus, saugos ir naudojimo mokymus, techninę priežiūrą (numatomus montavimo, paleidimo, bandymo darbus), taikant fiksuotą 820 Eur/kW be PVM kainą;
     1.2. Vėjo elektrinei ir su jos veikimu susijusiai įrangai (įskaitant įrangos transportavimą, projektavimą, montavimą, montavimo vietos paruošimą, įrengimą, pradėjimą naudoti, bandymus, saugos ir naudojimo mokymus, techninę priežiūrą (numatomus montavimo, paleidimo, bandymo darbus), taikant fiksuotą 1366 Eur/kW be PVM kainą;
 2. Išlaidos, patirtos įsigyti įrangai ir (arba) įrenginiams, kurie turi atitikti technines savybes, būtinas projektui įgyvendinti, ir atitikti tokiai įrangai taikomas normas ir standartus bei yra nauji (nenaudoti).
 Pareiškėjai turi turėti įrangos kilmės ir atitikties sertifikatus

Kompensacinė išmoka 

 didžiausias Schemos projekto subsidijos dydis apskaičiuojamas kaip 45 proc. investuotino kapitalo apimties (KI), skirtos 1 kW įrengtosios galios saulės ir vėjo elektrinei įsigyti ir įrengti (Eur/kW be PVM), nurodytos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos paskutiniam skatinimo kvotų paskirstymo aukcionui parengtoje pažymoje dėl didžiausiosios elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių išteklių, kainos patvirtinimo, skelbiamoje Tarybos interneto svetainės www.regula.lt Tarybos posėdžių medžiagos skirsnyje.
 Maksimalus subsidijos dydis saulės elektrinei įsigyti ir įsirengti 369,00 Eur/kW be PVM (446,49 Eur/kW su PVM, jeigu pareiškėjas nėra PVM mokėtojas arba pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą neturi teisės susigrąžinti ar atskaityti PVM).
 Maksimalus subsidijos dydis vėjo elektrinei  įsigyti ir įsirengti 614,70 Eur/kW be PVM  (743,79 Eur/kW su PVM, jeigu pareiškėjas nėra PVM mokėtojas arba   pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą neturi teisės susigrąžinti ar atskaityti PVM).
 Maksimalus subsidijos dydis pagal Aprašą vienam pareiškėjui yra 2,5 mln. eurų be PVM, vertinant ir susijusias įmones

Finansavimo intensyvumas 

 pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 41 straipsnį finansavimo intensyvumas vienam pareiškėjui gali siekti iki 45 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, vertinant ir susijusias įmones

Kvietimo suma 

 10 mln. eurų

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs (galiojo 2022-10-06–2023-01-02)

Įgyvendinančioji institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietime

Kvietimas 7 priemonei pasibaigęs
8. Eksploatuojamų vidutinės galios kurą deginančių įrenginių išmetamų dujų valymo įrenginių ar kitų taršos mažinimui skirtų technologijų diegimas ir (ar) modernizavimas (2022-08; Nr. LAAIF-AM-O03)

8. Eksploatuojamų vidutinės galios kurą deginančių įrenginių išmetamų dujų
valymo įrenginių ar kitų taršos mažinimui skirtų technologijų diegimas ir (ar) modernizavimas (2022-08; Nr. LAAIF-AM-O03)

Galimi pareiškėjai 

 Lietuvos Respublikoje veikiantys juridiniai asmenys arba Lietuvos Respublikoje įregistruoti kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse įsisteigę įmonių filialai, įgyvendinantys projektus Lietuvos Respublikos teritorijoje.
 Pareiškėjui neturi būti iškelta byla dėl bankroto arba jis neturi būti likviduojamas ir turi būti įvykdęs su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusius įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus

Finansuojami įrenginiai ar technologijos ir su jomis susijusi informacija 

 bus finansuojami projektai, susiję su eksploatuojamų kurą deginančių įrenginių išmetamų dujų valymo įrenginių, šiluminės energijos grąžinimo įrenginių (kondensacinių (drėgno tipo) ekonomaizerių), kitų taršai mažinti skirtų technologijų diegimu ir (ar) modernizavimu

Tinkamos finansuoti išlaidos: 

 • įrangos įsigijimo išlaidos;
 • įrangos transportavimo, montavimo ir derinimo darbai

Maksimali finansavimo / subsidijos suma: 

 • 200 tūkst. eurų projektui;
 • atsižvelgiama į Valstybės pagalbos de minimis reikalavimus;
 • subsidijos dydis projektui negali viršyti 70 procentų visų tinkamų finansuoti išlaidų

Kvietimo suma 

 1,2 mln. eurų

Kvietimo galiojimas 

 pasibaigęs (galiojo 2022-08-10–2022-09-30)

Įgyvendinančioji institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra.
 Paraiškos pateikiamos per Aplinkos projektų valdymo agentūros informacinę sistemą APVIS

Daugiau informacijos 

 kvietime

Kvietimas 8 priemonei pasibaigęs
9. Taršių technologijų keitimas mažiau taršiomis technologijomis

9. Taršių technologijų keitimas mažiau taršiomis technologijomis

Galimi pareiškėjai 

 juridiniai asmenys, vykdantys veiklą, kuri įrašyta į Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo I priedo veiklų sąrašą, turintys galiojantį leidimą išmesti šiltnamio efektą sukeliančias dujas (toliau –ŠESD) ir atsidarę sąskaitą Sąjungos ŠESD registre

 Remiama veikla 

 investicijos į materialųjį turtą (įrenginius, technologijas), kurį įdiegus mažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai ir užtikrinamas tęstinis aplinkos apsaugos efektas, t. y. investicijos į švaresnės gamybos inovacijas (jų įdiegimą), kuriose taikomi racionalaus išteklių naudojimo ir taršos prevencijos metodai (pvz., proceso modernizavimas (optimizavimas) siekiant sumažinti neigiamą poveikį aplinkai ir (ar) tausoti gamtos išteklius, perteklinės šilumos panaudojimas (rekuperavimas, regeneravimas), srautų atskyrimas ir kita), investicijos į medžiagas, montavimo darbus, įrangos diegimo, įskaitant įrangos paleidimo ir derinimo darbus, išlaidos. Gaminių ir (arba) paslaugų ar technologinių procesų pagerinimas, patobulinimas, leidžiantis sumažinti arba išvengti neigiamo poveikio aplinkai dėl oro taršos, taršos nuotekomis ir atliekų susidarymo. Pagalba bus teikiama vadovaujantis Bendrojo bendrosios išimties reglamento 14 straipsnio nuostatomis.
 Jei pagalba suteikiama didelėms įmonėms gamybos procesui iš esmės pakeisti, tinkamos finansuoti išlaidos turi viršyti turto, susijusio su modernizuojama veikla, nusidėvėjimą per trejus ankstesnius finansinius metus. Jei pagalba suteikiama esamos įmonės veiklai įvairinti, tinkamos finansuoti išlaidos turi viršyti bent 200 % pakartotinai naudojamo turto balansinę vertę, registruotą finansiniais metais prieš darbų pradžią (Bendrojo bendrosios išimties reglamento 14 straipsnio 7 dalis).
 Didelė įmonė – juridinis asmuo, neatitinkantis labai mažos įmonės, mažos įmonės arba vidutinės įmonės sąvokos, įtvirtintos Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, t. y. įmonės laikomos didelėmis įmonėmis, jei jos atitinka vieną iš dviejų kriterijų: įmonėje dirba 250 arba daugiau darbuotojų; įmonės metinės pajamos viršija 40 mln. eurų ir įmonės balanse nurodyto turto vertė viršija 27 mln. eurų.
 Pagal Valstybės pagalbos schemą teikiama skatinamąjį poveikį turinti pagalba atitinka Bendrojo bendrosios išimties reglamento 6 straipsnio 2 dalies nuostatas. Projekto išlaidos tinkamos, jei yra būtinos projektui įgyvendinti ir tiesiogiai skirtos technologinėms inovacijoms diegti

Tinkamos finansuoti lėšos 

 • ŠESD mažinimo įrenginiams, atitinkantiems ES informaciniuose dokumentuose esančius geriausius prieinamus gamybos būdus, diegti į esamas įmonių technologines schemas (pvz., alternatyvaus kuro, antrinių žaliavų, pramoninių šalutinių produktų panaudojimo gamybos procese įrenginiai ir (arba) sistemos; atliekinės šilumos panaudojimo gamybos procese įrenginiai ir (arba) sistemos; dujų srauto valymo ir pakartotinio naudojimo įrenginiai ir (arba) sistemos; automatizavimo ir procesų valdymo įrenginiai ir (arba) sistemos; reaktoriai, krosnys, šilumokaičiai ir jų pajungimo schemos, katalitinės valymo sistemos; siurbliai; kompresoriai ir kt.);
 • technologinės įrangos ir įrenginių įsigijimui (įskaitant sumontavimo, vietos (aikštelės) paruošimo, įdiegimo, parengimo naudoti, išbandymo) ir susijusios išlaidos

Finansavimas 

 finansavimo dydis vienam pareiškėjui yra 25 proc. tinkamų finansuoti išlaidų

Kvietimo suma 

 10 mln. eurų

Kvietimo skelbimas  

 pasibaigęs (galiojo 2021-05-31–2021-12-31)

Kvietimas 9 priemonei pasibaigęs
10. Taršių technologijų keitimo mažiau taršiomis skatinimas Europos Sąjungos Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje nedalyvaujančiose įmonėse

10. Taršių technologijų keitimo mažiau taršiomis skatinimas Europos Sąjungos Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje nedalyvaujančiose įmonėse

Pareiškėjai / paramos gavėjai 

 Lietuvoje registruoti juridiniai asmenys, nevykdantys veiklos, kuri įrašyta į Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo I priedo veiklų sąrašą.
 Einamaisiais metais pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką paskelbtam kvietimui pagal tą pačią metinės sąmatos detalizuojančio plano Priemonę

 Tinkamos finansuoti išlaidos 

• šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) mažinimo įrenginiams, atitinkantiems ES informaciniuose dokumentuose esančius geriausius prieinamus gamybos būdus, diegti į esamas įmonių technologines schemas (pvz., alternatyvaus kuro, antrinių žaliavų, pramoninių šalutinių produktų panaudojimo gamybos procese įrenginiai ir (arba) sistemos; atliekinės šilumos panaudojimo gamybos procese įrenginiai ir (arba) sistemos; dujų srauto valymo ir pakartotinio naudojimo įrenginiai ir (arba) sistemos; reaktoriai, krosnys, šilumokaičiai ir jų pajungimo schemos, katalitinės valymo sistemos; siurbliai; kompresoriai ir kt.);
• technologinės įrangos ir įrenginių įsigijimui (įskaitant sumontavimo, vietos ir (ar) aikštelės paruošimo, įdiegimo, parengimo naudoti, išbandymo) ir susijusios išlaidos.
 Atsinaujinantys energijos ištekliai suprantami kaip: vėjo energija, saulės energija, aeroterminė energija; geoterminė energija, hidroterminė energija, vandenynų energija, hidroenergija, biomasė (mediena ir jos atliekos, žemės ūkio atliekos, bioetanolis ir kt.), biodujos, įskaitant sąvartynų ir nuotekų perdirbimo įrenginių dujas ir biometaną, biogeninės pramoninės atliekos, maisto atliekos, elektros energija, pagaminta iš AEI (turinti tvarumo sertifikatą ar patvirtinimą), vandenilis, pagamintas iš AEI (turintis tvarumo sertifikatą ar patvirtinimą)

Kvietimo suma 

 4 mln. eurų

Maksimalus subsidijos dydis vienam pareiškėjui 

 4 mln. eurų.
 Pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento 14 str. finansavimo dydis vienam pareiškėjui yra 25 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.
 Subsidijos dydį ribojantis aplinkosauginio efektyvumo kriterijus (0,15 euro vienam projektu sumažinamam kilogramui CO2 ekvivalento) netaikomas

Kvietimo skelbimas 

 pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietime

Kvietimas 10 priemonei pasibaigęs
11. Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+

11. Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+
(04.2.1-LVPA-K-836)

Remiama veikla 

 atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių energijos gamybos pajėgumų įrengimas, naujų AEI efektyvesnio panaudojimo technologijų kūrimas ir diegimas pramonės įmonėse, siekiant naudoti energiją pačių įmonių vidiniams poreikiams tenkinti ir esant galimybei perteklinę energiją tiekti kitoms pramonės įmonėms ar perduoti į centralizuotus energetinius tinklus

Kvietimo suma 

 3 300 000  eurų

Kvietimo skelbimas 

 pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėse čia ir čia, taip pat finansavimo sąlygų apraše

Kvietimas 11 priemonei pasibaigęs
12. Auditas pramonei LT

12. Auditas pramonei LT

Remiama veikla 

 energijos vartojimo audito atlikimas pramonės įmonėse.
Gali kreiptis labai mažos, mažos ir vidutinės pramonės įmonės; didelės pramonės įmonės, jeigu energijos vartojimo auditas atliekamas papildomai su energijos vartojimo auditu, privalomu pagal 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo

Tinkamų projekto išlaidų finansavimas 

 • labai mažoms ir mažoms įmonėms – 70 proc.;
 • vidutinėms – 60 proc.;
 • didelėms – 50 proc.

Kvietimo suma 

 500 655  eurai; jau skirta 177 063 eurų

Kvietimas teikti paraiškas 

 pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėje

Kvietimas 12 priemonei pasibaigęs
13. Dalinis palūkanų kompensavimas skatinant pramonės įmonių energinį efektyvumą

13. Dalinis palūkanų kompensavimas skatinant pramonės įmonių
energinį efektyvumą (04.2.1-IVG-T-811)

Remiama veikla 

 energijos taupymas ir renovacija. Garantuotų ir negarantuotų INVEGOS individualiomis garantijomis paskolų ir finansinės nuomos (lizingo) sandorių, skirtų įrangai ir technologijoms (technologiniams sprendimams), įgalinantiems didinti įmonių energijos vartojimo efektyvumą, diegti, dalinis palūkanų kompensavimas pramonės įmonėms. Dalinis palūkanų kompensavimas taikomas tik investicinėms paskoloms ir finansinės nuomos (lizingo) sandoriams.
Gali pasinaudoti pramonės įmonės, turinčios paskolos ar lizingo sutartį, skirtą įmonės energetiniam efektyvumui didinti (remiantis atlikta energijos vartojimo efektyvumo audito ataskaita)

Kvietimo suma 

 1 000 000 eurų

Kompensavimas 

 nuo 50 iki 100 proc. nuo faktiškai sumokėtų palūkanų sumos

Įgyvendinimo laikotarpis 

 pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 UAB Investicijų ir verslo garantijos

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėse čia ir čia

Kvietimas 13 priemonei pasibaigęs
14. Biokuro panaudojimo skatinimas šilumos energijai gaminti

14. Biokuro panaudojimo skatinimas šilumos energijai
gaminti (04.1.1-LVPA-K-109)

Remiama veikla 

 biokurą naudojančių šilumos gamybos įrenginių (iki 10 MW šiluminės galios) įrengimas rekonstruojamose ar naujai statomose katilinėse, pakeičiant iškastinį kurą centralizuotai tiekiamos šilumos gamyboje.
 Gali pasinaudoti šilumos tiekėjai ir nepriklausomi šilumos gamintojai, eksploatuojantys iškastinį kurą naudojančius šilumos gamybos įrenginius

Kvietimo suma 

 iki 17 040 000  eurų

Kvietimo skelbimas 

 pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėje

Kvietimas 14 priemonei pasibaigęs
15. Didelio efektyvumo kogeneracijos skatinimas Vilniaus mieste

15. Didelio efektyvumo kogeneracijos skatinimas Vilniaus mieste
(04.1.1-LVPA-V-180)

Remiama veikla 

 atsinaujinančių išteklių energijos panaudojimo plėtra efektyviai šilumos ir elektros energijos gamybai kogeneracinėje elektrinėje Vilniuje.
Gali pasinaudoti UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė, galimas partneris – UAB "VILNIAUS ENERGIJA"

Kvietimo suma 

 iki 94 500 000  eurų, įsisavinta 90 858 950 eurų

Kvietimo skelbimas 

 pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėje

Kvietimas 15 priemonei pasibaigęs
16. Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas

16. Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas
(04.1.1-LVPA-K-110)

Remiama veikla 

 naujų didelio efektyvumo biokuro kogeneracijos įrenginių (iki 5 MW elektrinės galios, visas nominalus šiluminis našumas ne didesnis nei 20 MW) įrengimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemose (išskyrus Vilniaus ir Kauno miestų).
Gali pasinaudoti šilumos tiekėjai ir (potencialūs) nepriklausomi šilumos gamintojai

Kvietimo suma 

 iki 8 437 245 eurų

Kvietimo skelbimas 

 pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėse čiačia ir čia, taip pat finansavimo sąlygų apraše

Kvietimas 16 priemonei pasibaigęs
17. Biokurą naudojančių šilumos gamybos įrenginių keitimas

17. Biokurą naudojančių šilumos gamybos įrenginių keitimas
(04.1.1-LVPA-K-112)

Remiama veikla 

 nusidėvėjusių biokurą naudojančių šilumos gamybos įrenginių keitimas naujais (iki 10 MW šiluminės galios) centralizuoto šilumos tiekimo sistemose.
Gali pasinaudoti šilumos tiekėjai ir nepriklausomi šilumos gamintojai

Kvietimo suma 

 iki 10 000 000  eurų (paskutinio kvietimo), įsisavinta 2,74 mln. eurų

Kvietimo skelbimas 

 pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėse čia ir čia

Kvietimas 17 priemonei pasibaigęs
18. Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra

18. Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra
(04.3.2-LVPA-K-102)

Remiamos veiklos 

 (a) naujų šilumos tiekimo tinklų klojimą naujose trasose, išplečiant ir apjungiant centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo sistemas, atliekant šilumos tiekimo tinklų sužiedinimą, kai prijungiami nauji šilumos vartotojai prie šilumos tiekimo tinklų;
 (b) šilumos tiekimo tinklų modernizavimas, didinant šilumos tiekimo patikimumą ir mažinant šilumos nuostolius. Ši veikla apima šiuos šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo ir (ar) remonto darbus: atskirų vamzdynų ruožų keitimą, nekeičiant vamzdyno trasos ašies arba ją keičiant, ir šilumos tiekimo tinklų įvadų į pastatus keitimą, nekeičiant jų trasos arba ją keičiant.
Gali pasinaudoti šilumos tiekėjai, vykdantys šilumos tiekimo veiklą

Kvietimo suma 

 (a) veiklai – 1 318 712,98 Eur, (b) veiklai – 20 000 000 Eur

Kvietimo skelbimas 

 pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėse: (a) veiklai čia, (b) veiklai čia

Kvietimas 18 priemonei pasibaigęs
19. Parama biodujų gamybai

19. Parama biodujų gamybai (Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“)

Remiama veikla 

 parama teikiama biodujų gamybai iš gyvulininkystės ūkyje susidarančių atliekų, kai pagamintos biodujos, šilumos ir elektros energija naudojama tik savo valdos reikmėms.
 Gali pasinaudoti:
• fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir nustatyta tvarka savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą;
• juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir nustatyta tvarka savo vardu įregistravę valdą

Kvietimo skelbimas 

 pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėje

Kvietimas 19 priemonei pasibaigęs
20. Šilumos gamybos įrenginių modernizavimas

20. Šilumos gamybos įrenginių modernizavimas
(pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2019 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę (1.2.3. punktas))

Remiama veikla 

 esamos įrangos modernizavimas  pritaikant šilumos akumuliavimui, absorbcinių šilumos siurblių diegimas ir (ar) atsinaujinančių energijos išteklių (saulės energijos elementai) panaudojimas centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje siekiant didinti energinį efektyvumą, esamų įrenginių, naudojančių atsinaujinančius išteklius, apkrovimą ir atsinaujinančių energijos išteklių dalį.
Gali pasinaudoti šilumos tiekimo įmonės ir nepriklausomi šilumos gamintojai

Kvietimo suma 

 7 000 000 eurų

Kvietimo skelbimas 

 pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėje

Kvietimas 20 priemonei pasibaigęs
21. Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra

21. Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra
(04.4.1-LVPA-K-160)

Galimi pareiškėjai 

 elektros energijos skirstomųjų tinklų operatoriai, valstybės įmonės:
 asmuo, nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdantis skirstomuosius tinklus, esančius jo veiklos licencijoje nurodytoje teritorijoje, teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinantis skirstomųjų tinklų eksploatavimą, plėtrą ir techninę priežiūrą, atsakingas už tai, kad būtų užtikrintas ilgalaikis sistemos pajėgumas pagrįstiems elektros energijos skirstymo poreikiams tenkinti, ir turintis atitinkamą veiklos licenciją

Remiama veikla 

 1) transformatorių pastočių ir skirstyklų atnaujinimas, diegiant pažangiojo tinklo elementus;
 2) elektros skirstomųjų tinklų skirstomųjų punktų, transformatorinių ir elektros linijų atnaujinimas, diegiant pažangiojo tinklo elementus

Kvietimo suma 

 6 562 755 eurai

Paramos dydis 

 vienam projektui galės būti skiriama nuo 300 tūkst. eurų.
 Finansuojama bus iki 50 proc. projekto vertės, likusią dalį investuoti turės projekto vykdytojas

Kvietimo skelbimas 

 pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietime

Kvietimas 21 priemonei pasibaigęs

22. Saulės energijos technologijų, šilumos siurblių ir šilumos saugyklų panaudojimo centralizuotais tinklais tiekiamos šilumos energijai gaminti skatinimas, pakeičiant iškastinio kuro naudojimą

22. Saulės energijos technologijų, šilumos siurblių ir šilumos saugyklų panaudojimo centralizuotais tinklais tiekiamos šilumos energijai gaminti skatinimas, pakeičiant iškastinio kuro naudojimą

Pareiškėjai 

 • šilumos tiekimo įmonės;
 • nepriklausomi šilumos gamintojai.
 Einamaisiais metais pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką paskelbtiems kvietimams pagal tą pačią metinės sąmatos detalizuojančio plano priemonę

Remiama veikla 

 pagal tinkamas finansuoti išlaidų kategorijas

Kvietimo suma 

 2020 m. kvietimui bendra projektų finansavimui skiriama lėšų suma – 6 mln. eurų Klimato kaitos programos lėšų

Paramos dydis 

 • 30 proc. tinkamų finansuoti išlaidų (kai pagalba teikiama didelėms įmonėms);
 • 40 proc. tinkamų finansuoti išlaidų (kai pagalba teikiama mažoms ar vidutinėms įmonėms);
 • intensyvumas gali būti 10 proc. padidintas, kai investicijos vykdomos remiamose vietovėse.
 Maksimalų vienam pareiškėjui skiriamos subsidijos dydį riboja aplinkosauginio efektyvumo kriterijus: finansavimo dydis negali būti didesnis nei 0,15 eurų vienam projektu sumažinamam kilogramui CO2 ekvivalento.
 Maksimalus subsidijos dydis vienam pareiškėjui yra 1 450 000 eurų

Kvietimo skelbimas 

 nuo 2020-06-01 iki kol pakanka lėšų, skirtų finansavimo priemonei, bet ne trumpiau kaip 3 darbo dienas. Paraiškų atrankos būdas – tęstinis

Įgyvendinančioji institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietimelėšų naudojimo tvarkos aprašesąmatojesąmatą detalizuojančiame planepirkimų tvarkos apraše

Kvietimas 22 priemonei pasibaigęs
23. Taršių technologijų keitimo mažiau taršiomis skatinimas Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančiose įmonėse

23. Taršių technologijų keitimo mažiau taršiomis skatinimas Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančiose įmonėse

Pareiškėjai (subsidijų gavėjai) 

 juridiniai asmenys – didelės pramonės įmonės, vykdančios veiklą, kuri įrašyta į Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo I priedo veiklų sąrašą, turinčios galiojantį leidimą išmesti šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir atsidariusios sąskaitą Europos Sąjungos ŠESD (šilumos efektą sukeliančių dujų) registre

Remiamas sektorius 

 pramonės sektoriai, kurie pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“, priskirti C sekcijai „Apdirbamoji gamyba“ (išskyrus ekonominę veiklą C 19 „Kokso ir rafinuotų naftos produktų gamyba“)

Kvietimo suma 

 planuojama skirti 10 mln. eurų

Finansavimo dydis 

 vienam pareiškėjui yra 25 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.
 Maksimalų vienam pareiškėjui skiriamos subsidijos dydį riboja aplinkosauginio efektyvumo kriterijus: finansavimas negali būti didesnis kaip 0,15 euro vienam projektu sumažinamam kilogramui CO2 ekvivalento. Bendras išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimas per projekto vertinamąjį laikotarpį apskaičiuojamas pagal Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo vertinimo metodiką (Lėšų naudojimo tvarkos aprašo 2 priedas).
 Maksimalus subsidijos dydis vienam pareiškėjui yra 10 000 000 eurų 

Kvietimo skelbimas (schemos galiojimo trukmė) 

 pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 lėšų naudojimo tvarkos apraše, sąmatoje, sąmatą detalizuojančiame plane, valstybės pagalbos schemoje

Kvietimas 23 priemonei pasibaigęs

24. Investicinė parama biometano dujų gamybai ir (ar) biodujų valymo įrenginiams įrengti

24. Investicinė parama biometano dujų gamybai ir (ar) biodujų valymo įrenginiams įrengti

Subsidijų gavėjai (pareiškėjai) 

 subsidijos Klimato kaitos programos lėšomis galės būti teikiamos:
 • privatiems juridiniams asmenims – didelei, vidutinei ar mažai įmonei;
 • žemės ūkio veiklą vykdantiems subjektams

Remiama veikla 

 pagal tinkamas finansuoti išlaidas:
 (1) bioreaktorių įrengimas;
 (2) įrenginių, skirtų biomasės transportavimui, apdorojimui ir tiekimui į biorektorių, įsigijimas;
 (3) substrato apdorojimui ir degazuoto substrato tvarkymui skirtų įrenginių įsigijimas;
 (4) biodųjų valymo įrenginių įrengimas;
 (5) biodujų ir (ar) biometano saugojimo įrenginių įsigijimas;
 (6) kokybės matavimo ir užtikrinimo, apskaitos ir suslėgimo įrenginių įsigijimas;
 (7) biometano užpildymo įrangos prie biodujų jėgainės įrengimas;
 (8) (1)–(7) punktuose numatytų įrenginių montavimo darbai.

 Išlaidos, tiesiogiai nesusijusios su aukštesnio aplinkos apsaugos lygio užtikrinimu, nėra tinkamos finansuoti

Kvietimo suma 

 8 mln. eurų

Finansavimo dydis vienam pareiškėjui 

 • 45 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų kai remiama didelė įmonė;
 • 55 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų kai remiama vidutinė įmonė;
 • 65 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų kai remiama maža įmonė ar žemės ūkio veiklą vykdantis subjektas, nepriklausomai nuo jo dydžio.

Maksimalus subsidijos dydis vienam pareiškėjui yra 4 mln. eurų.

Kvietimo skelbimas (schemos galiojimo trukmė) 

 pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 naujienosevalstybės pagalbos schemojelėšų naudojimo tvarkos aprašesąmatą detalizuojančiame plane, tinkamose projektų išlaidų kategorijose, direktyvoje, įstatyme

Kvietimas 24 priemonei pasibaigęs

25. ECO-Inovacijos LT+

25. ECO-Inovacijos LT+

Tinkami pareiškėjai 

 mažosios įmonės ir vidutinės įmonės, atitinkančios Aprašo 17.2 papunktyje nustatytus reikalavimus. 

Remiama veikla 

 technologinių ekoinovacijų diegimas ir skatinimas

Planuojama kvietimo finansavimo suma 

 22 mln. eurų

Finansavimo lėšų suma 

 didžiausia galima finansavimo suma – 1 500 000 eurų.
 Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis negali viršyti:
 • 45 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jeigu pareiškėjas yra labai maža įmonė ir maža įmonė. Pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 55 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų;
 • 35 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jeigu pareiškėjas yra vidutinė įmonė. Pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau negu 65 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
 Mažiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 50 000 eurų

Kvietimas 

pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietime

Kvietimas 25 priemonei pasibaigęs
26. Norvegijos finansinio mechanizmo programa

26. Norvegijos finansinio mechanizmo programa „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ Žalios pramonės inovacijų, įskaitant bioekonomiką, srityje

Galimi pareiškėjai 

privatūs juridiniai asmenys, MVĮ ir didelės įmonės, kai valstybės valdoma dalis sudaro ne daugiau kaip 25 proc., įsteigti vienoje iš Europos Sąjungos arba Europos Ekonominės erdvės Europos Laisvosios Prekybos Asociacijos šalių

Remiama veikla 

inovacijų projektai, kurie  prisidės prie CO2 emisijų mažinimo, energinio efektyvumo didinimo ir antrinio atliekų panaudojimo gamyboje:

 • naujų aplinkai palankių produktų ar technologijų kūrimas. Investicijos pagal Kvietimą būtų skirtos projektams, kurių metu vystomi pvz., nauji bio-grįsti produktai, biotechnologijos,  nauji produktai iš antrinio panaudojimo žaliavų, aplinkosauginės technologijos arba nauji informacinių technologijų produktai ar technologijos, skirti gamybos procesams modernizuoti, mažinant jų neigiamą poveikį aplinkai (pvz., skaitmeninimas, automatizavimas, robotizavimas);
 • naujų aplinkai palankių produktų ar technologijų komercinimas. Veikla turi būti įgyvendinta kartu su Gairių 13.1 punkte nurodyta veikla;
 • naujų produktų ar technologijų diegimas. Investicijos būtų teikiamos naujų produktų ar technologijų diegimui (pvz., modernizuojant esamas gamybos linijas, kuriuos įdiegiant mažėtų anglies dioksido išmetimai, energijos sąnaudos, būtų skatinama beatliekinė gamyba, antrinis atliekų panaudojimas)

Finansavimo forma 

negrąžinamoji subsidija

 

Norvegijos finansinio mechanizmo programos investicija vienam projektui sieks nuo 10 000 iki 2 000 000 Eur ir sudarys nuo 25 iki 80 % projekto vertės

Kvietimo suma 

Projektams įgyvendinti numatoma skirti 9 017 647 eur, iš kurių 7 665 000 eur Norvegijos finansinio mechanizmo lėšų ir 1 352 647 eur bendrojo finansavimo lėšų.

1 000 000 Eur  iš šiame punkte nurodytos sumos bus paskirstyta pagal Mažųjų projektų schemą

Kvietimo skelbimas 

pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (https://mita.lrv.lt/)

Daugiau informacijos 

gairėse

Kvietimas 26 priemonei pasibaigęs
27. Taršių technologijų keitimas

27. Taršių technologijų keitimo mažiau taršiomis skatinimas Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančiose įmonėse

Galimi pareiškėjai / Paramos gavėjai 

Juridiniai asmenys - didelės pramonės įmonės, vykdančios veiklą, kuri įrašyta į Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių priemonių I priedo veiklų sąrašą, turinčios galiojantį leidimą išmesti šiltnamio efektą sukeliančias dujas (ŠESD) ir atsidariusios sąskaitą Sąjungos ŠESD registre

Remiama veikla 

Investicijos į materialųjį turtą (įrenginius, technologijas), kurį įdiegus mažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai ir užtikrinamas tęstinis aplinkos apsaugos efektas, t. y. investicijos į švaresnės gamybos inovacijas (jų įdiegimą), kuriose taikomi racionalaus išteklių naudojimo ir taršos prevencijos metodai (pvz., proceso modernizavimas (optimizavimas) siekiant sumažinti neigiamą poveikį aplinkai ir (ar) tausoti gamtos išteklius, perteklinės šilumos panaudojimas (rekuperavimas, regeneravimas), srautų atskyrimas ir kita), investicijos į medžiagas, montavimo darbus, įrangos diegimo, įskaitant įrangos paleidimo ir derinimo darbus, išlaidos.

Gaminių ir (arba) paslaugų ar technologinių procesų pagerinimas, patobulinimas, leidžiantis sumažinti arba išvengti neigiamo poveikio aplinkai dėl oro taršos, nuotekų taršos ir atliekų susidarymo. Pagalba bus teikiama vadovaujantis Reglamento 651/2014 14 straipsnio nuostatomis.

Tinkamos finansuoti išlaidų kategorijos 

1.ŠESD mažinimo įrenginiams, atitinkantiems ES informaciniuose dokumentuose esančius geriausius prieinamus gamybos būdus, diegti į esamas įmonių technologines schemas (pvz., alternatyvaus kuro, antrinių žaliavų, pramoninių šalutinių produktų panaudojimo gamybos procese įrenginiai ir (arba) sistemos; atliekinės šilumos panaudojimo gamybos procese įrenginiai ir (arba) sistemos; dujų srauto valymo ir pakartotinio naudojimo įrenginiai ir (arba) sistemos; automatizavimo ir procesų valdymo įrenginiai ir (arba) sistemos; reaktoriai, krosnys, šilumokaičiai ir jų pajungimo schemos, katalitinės valymo sistemos; siurbliai; kompresoriai ir kt.);

2.technologinės įrangos ir įrenginių įsigijimui (įskaitant sumontavimo, vietos (aikštelės) paruošimo, įdiegimo, parengimo naudoti, išbandymo) ir susijusios išlaidos

Kvietimo suma 

10 mln. Eur Klimato kaitos programos lėšų

Finansavimo dydis vienam pareiškėjui 

Pagal Reglamento Nr. 651/2014 14 str. finansavimo dydis vienam pareiškėjui yra 25 % tinkamų finansuoti išlaidų.

Maksimalus subsidijos dydis vienam pareiškėjui yra 10 mln. eurų

Maksimalų vienam pareiškėjui skiriamos subsidijos dydį riboja aplinkosauginio efektyvumo kriterijus: finansavimo dydis negali būti didesnis nei 0,15 Eur vienam projektu sumažinamam kilogramui CO2 ekvivalento

Kvietimo skelbimas 

 pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

Aplinkos projektų valdymo agentūra (www.apva.lt)

Daugiau informacijos 

informacijoje, Ekonominės veiklos klasifikatoriuje, tinkamų projektų išlaidų kategorijose, Klimato kaitos programos lėšų naudojimo apraše, taršos leidimų taisyklėse, sąmatoje, sąmatą detalizuojančiame plane, ūkio subjektų pirkimų vykdymo tvarkos apraše, valstybės pagalbos schemoje

Kvietimas 27 priemonei pasibaigęs