Finansinė parama pramonės įmonėms

  • Titulinis
  • (03) Finansinė parama pramonės įmonėms

.

FINANSINĖ PARAMA PRAMONĖS ĮMONĖMS


1. Lengvata mokant už VIAP, susijusias su elektros energijos gamyba naudojant AEI

1. Lengvata mokant už VIAP, susijusias su elektros energijos gamyba
naudojant AEI

Remiama veikla 

 elektros energijai imlios įmonės gali pasinaudoti lengvata mokant už viešuosius interesus elektros energetikos sektoriuje atitinkančias paslaugas (VIAP), susijusias su elektros energijos gamyba naudojant atsinaujinančius energijos išteklius.
Šia lengvata gali pasinaudoti elektros energijos iš AEI gamintojai, kurie per metus sunaudoja daugiau nei 1 GWh elektros energijos

VIAP kaina 

 2022-01-01–2022-06-30 laikotarpiu – 0,2747 ct/kWh

Privaloma pasinaudojimo lengvata sąlyga 

 sutarties dėl VIAP kainos dalies susigrąžinimo sudarymas su VIAP lėšų administratoriumi BALTPOOL UAB

Lengvatos taikymo laikotarpis 

 2019-01-01–2028-12-31

Įgyvendinančioji institucija 

 UAB BALTPOOL

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėje

Lengvata pagal 1 priemonę taikoma iki 2028-12-31
2. Taršių technologijų keitimas mažiau taršiomis technologijomis

2. Taršių technologijų keitimas mažiau taršiomis technologijomis

Galimi pareiškėjai 

 juridiniai asmenys, vykdantys veiklą, kuri įrašyta į Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo I priedo veiklų sąrašą, turintys galiojantį leidimą išmesti šiltnamio efektą sukeliančias dujas (toliau –ŠESD) ir atsidarę sąskaitą Sąjungos ŠESD registre

 Remiama veikla 

 investicijos į materialųjį turtą (įrenginius, technologijas), kurį įdiegus mažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai ir užtikrinamas tęstinis aplinkos apsaugos efektas, t. y. investicijos į švaresnės gamybos inovacijas (jų įdiegimą), kuriose taikomi racionalaus išteklių naudojimo ir taršos prevencijos metodai (pvz., proceso modernizavimas (optimizavimas) siekiant sumažinti neigiamą poveikį aplinkai ir (ar) tausoti gamtos išteklius, perteklinės šilumos panaudojimas (rekuperavimas, regeneravimas), srautų atskyrimas ir kita), investicijos į medžiagas, montavimo darbus, įrangos diegimo, įskaitant įrangos paleidimo ir derinimo darbus, išlaidos. Gaminių ir (arba) paslaugų ar technologinių procesų pagerinimas, patobulinimas, leidžiantis sumažinti arba išvengti neigiamo poveikio aplinkai dėl oro taršos, taršos nuotekomis ir atliekų susidarymo. Pagalba bus teikiama vadovaujantis Bendrojo bendrosios išimties reglamento 14 straipsnio nuostatomis.
 Jei pagalba suteikiama didelėms įmonėms gamybos procesui iš esmės pakeisti, tinkamos finansuoti išlaidos turi viršyti turto, susijusio su modernizuojama veikla, nusidėvėjimą per trejus ankstesnius finansinius metus. Jei pagalba suteikiama esamos įmonės veiklai įvairinti, tinkamos finansuoti išlaidos turi viršyti bent 200 % pakartotinai naudojamo turto balansinę vertę, registruotą finansiniais metais prieš darbų pradžią (Bendrojo bendrosios išimties reglamento 14 straipsnio 7 dalis).
 Didelė įmonė – juridinis asmuo, neatitinkantis labai mažos įmonės, mažos įmonės arba vidutinės įmonės sąvokos, įtvirtintos Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, t. y. įmonės laikomos didelėmis įmonėmis, jei jos atitinka vieną iš dviejų kriterijų: įmonėje dirba 250 arba daugiau darbuotojų; įmonės metinės pajamos viršija 40 mln. eurų ir įmonės balanse nurodyto turto vertė viršija 27 mln. eurų.
 Pagal Valstybės pagalbos schemą teikiama skatinamąjį poveikį turinti pagalba atitinka Bendrojo bendrosios išimties reglamento 6 straipsnio 2 dalies nuostatas. Projekto išlaidos tinkamos, jei yra būtinos projektui įgyvendinti ir tiesiogiai skirtos technologinėms inovacijoms diegti

Tinkamos finansuoti lėšos 

 • ŠESD mažinimo įrenginiams, atitinkantiems ES informaciniuose dokumentuose esančius geriausius prieinamus gamybos būdus, diegti į esamas įmonių technologines schemas (pvz., alternatyvaus kuro, antrinių žaliavų, pramoninių šalutinių produktų panaudojimo gamybos procese įrenginiai ir (arba) sistemos; atliekinės šilumos panaudojimo gamybos procese įrenginiai ir (arba) sistemos; dujų srauto valymo ir pakartotinio naudojimo įrenginiai ir (arba) sistemos; automatizavimo ir procesų valdymo įrenginiai ir (arba) sistemos; reaktoriai, krosnys, šilumokaičiai ir jų pajungimo schemos, katalitinės valymo sistemos; siurbliai; kompresoriai ir kt.);
 • technologinės įrangos ir įrenginių įsigijimui (įskaitant sumontavimo, vietos (aikštelės) paruošimo, įdiegimo, parengimo naudoti, išbandymo) ir susijusios išlaidos

Finansavimas 

 finansavimo dydis vienam pareiškėjui yra 25 proc. tinkamų finansuoti išlaidų

Kvietimo suma 

 10 mln. eurų

Kvietimo skelbimas  

 pasibaigęs (galiojo 2021-05-31–2021-12-31)

Kvietimas 2 priemonei pasibaigęs
3. Taršių technologijų keitimo mažiau taršiomis skatinimas Europos Sąjungos Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje nedalyvaujančiose įmonėse

3. Taršių technologijų keitimo mažiau taršiomis skatinimas Europos Sąjungos Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje nedalyvaujančiose įmonėse

Pareiškėjai / paramos gavėjai 

 Lietuvoje registruoti juridiniai asmenys, nevykdantys veiklos, kuri įrašyta į Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo I priedo veiklų sąrašą.
 Einamaisiais metais pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką paskelbtam kvietimui pagal tą pačią metinės sąmatos detalizuojančio plano Priemonę

 Tinkamos finansuoti išlaidos 

• šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) mažinimo įrenginiams, atitinkantiems ES informaciniuose dokumentuose esančius geriausius prieinamus gamybos būdus, diegti į esamas įmonių technologines schemas (pvz., alternatyvaus kuro, antrinių žaliavų, pramoninių šalutinių produktų panaudojimo gamybos procese įrenginiai ir (arba) sistemos; atliekinės šilumos panaudojimo gamybos procese įrenginiai ir (arba) sistemos; dujų srauto valymo ir pakartotinio naudojimo įrenginiai ir (arba) sistemos; reaktoriai, krosnys, šilumokaičiai ir jų pajungimo schemos, katalitinės valymo sistemos; siurbliai; kompresoriai ir kt.);
• technologinės įrangos ir įrenginių įsigijimui (įskaitant sumontavimo, vietos ir (ar) aikštelės paruošimo, įdiegimo, parengimo naudoti, išbandymo) ir susijusios išlaidos.
 Atsinaujinantys energijos ištekliai suprantami kaip: vėjo energija, saulės energija, aeroterminė energija; geoterminė energija, hidroterminė energija, vandenynų energija, hidroenergija, biomasė (mediena ir jos atliekos, žemės ūkio atliekos, bioetanolis ir kt.), biodujos, įskaitant sąvartynų ir nuotekų perdirbimo įrenginių dujas ir biometaną, biogeninės pramoninės atliekos, maisto atliekos, elektros energija, pagaminta iš AEI (turinti tvarumo sertifikatą ar patvirtinimą), vandenilis, pagamintas iš AEI (turintis tvarumo sertifikatą ar patvirtinimą)

Kvietimo suma 

 4 mln. eurų

Maksimalus subsidijos dydis vienam pareiškėjui 

 4 mln. eurų.
 Pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento 14 str. finansavimo dydis vienam pareiškėjui yra 25 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.
 Subsidijos dydį ribojantis aplinkosauginio efektyvumo kriterijus (0,15 euro vienam projektu sumažinamam kilogramui CO2 ekvivalento) netaikomas

Kvietimo skelbimas 

 pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietime

Kvietimas 3 priemonei pasibaigęs
4. Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+

4. Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+
(04.2.1-LVPA-K-836)

Remiama veikla 

 atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių energijos gamybos pajėgumų įrengimas, naujų AEI efektyvesnio panaudojimo technologijų kūrimas ir diegimas pramonės įmonėse, siekiant naudoti energiją pačių įmonių vidiniams poreikiams tenkinti ir esant galimybei perteklinę energiją tiekti kitoms pramonės įmonėms ar perduoti į centralizuotus energetinius tinklus

Kvietimo suma 

 3 300 000  eurų

Kvietimo skelbimas 

 pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėse čia ir čia, taip pat finansavimo sąlygų apraše

Kvietimas 4 priemonei pasibaigęs
5. Auditas pramonei LT

5. Auditas pramonei LT

Remiama veikla 

 energijos vartojimo audito atlikimas pramonės įmonėse.
Gali kreiptis labai mažos, mažos ir vidutinės pramonės įmonės; didelės pramonės įmonės, jeigu energijos vartojimo auditas atliekamas papildomai su energijos vartojimo auditu, privalomu pagal 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo

Tinkamų projekto išlaidų finansavimas 

 • labai mažoms ir mažoms įmonėms – 70 proc.;
 • vidutinėms – 60 proc.;
 • didelėms – 50 proc.

Kvietimo suma 

 500 655  eurai; jau skirta 177 063 eurų

Kvietimas teikti paraiškas 

 pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėje

Kvietimas 5 priemonei pasibaigęs
6. Dalinis palūkanų kompensavimas skatinant pramonės įmonių energinį efektyvumą

6. Dalinis palūkanų kompensavimas skatinant pramonės įmonių
energinį efektyvumą (04.2.1-IVG-T-811)

Remiama veikla 

 energijos taupymas ir renovacija. Garantuotų ir negarantuotų INVEGOS individualiomis garantijomis paskolų ir finansinės nuomos (lizingo) sandorių, skirtų įrangai ir technologijoms (technologiniams sprendimams), įgalinantiems didinti įmonių energijos vartojimo efektyvumą, diegti, dalinis palūkanų kompensavimas pramonės įmonėms. Dalinis palūkanų kompensavimas taikomas tik investicinėms paskoloms ir finansinės nuomos (lizingo) sandoriams.
Gali pasinaudoti pramonės įmonės, turinčios paskolos ar lizingo sutartį, skirtą įmonės energetiniam efektyvumui didinti (remiantis atlikta energijos vartojimo efektyvumo audito ataskaita)

Kvietimo suma 

 1 000 000 eurų

Kompensavimas 

 nuo 50 iki 100 proc. nuo faktiškai sumokėtų palūkanų sumos

Įgyvendinimo laikotarpis 

 pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 UAB Investicijų ir verslo garantijos

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėse čia ir čia

Kvietimas 6 priemonei pasibaigęs
7. Biokuro panaudojimo skatinimas šilumos energijai gaminti

7. Biokuro panaudojimo skatinimas šilumos energijai
gaminti (04.1.1-LVPA-K-109)

Remiama veikla 

 biokurą naudojančių šilumos gamybos įrenginių (iki 10 MW šiluminės galios) įrengimas rekonstruojamose ar naujai statomose katilinėse, pakeičiant iškastinį kurą centralizuotai tiekiamos šilumos gamyboje.
 Gali pasinaudoti šilumos tiekėjai ir nepriklausomi šilumos gamintojai, eksploatuojantys iškastinį kurą naudojančius šilumos gamybos įrenginius

Kvietimo suma 

 iki 17 040 000  eurų

Kvietimo skelbimas 

 pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėje

Kvietimas 7 priemonei pasibaigęs
8. Didelio efektyvumo kogeneracijos skatinimas Vilniaus mieste

8. Didelio efektyvumo kogeneracijos skatinimas Vilniaus mieste
(04.1.1-LVPA-V-180)

Remiama veikla 

 atsinaujinančių išteklių energijos panaudojimo plėtra efektyviai šilumos ir elektros energijos gamybai kogeneracinėje elektrinėje Vilniuje.
Gali pasinaudoti UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė, galimas partneris – UAB "VILNIAUS ENERGIJA"

Kvietimo suma 

 iki 94 500 000  eurų, įsisavinta 90 858 950 eurų

Kvietimo skelbimas 

 pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėje

Kvietimas 8 priemonei pasibaigęs
9. Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas

9. Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas
(04.1.1-LVPA-K-110)

Remiama veikla 

 naujų didelio efektyvumo biokuro kogeneracijos įrenginių (iki 5 MW elektrinės galios, visas nominalus šiluminis našumas ne didesnis nei 20 MW) įrengimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemose (išskyrus Vilniaus ir Kauno miestų).
Gali pasinaudoti šilumos tiekėjai ir (potencialūs) nepriklausomi šilumos gamintojai

Kvietimo suma 

 iki 8 437 245 eurų

Kvietimo skelbimas 

 pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėse čiačia ir čia, taip pat finansavimo sąlygų apraše

Kvietimas 9 priemonei pasibaigęs
10. Biokurą naudojančių šilumos gamybos įrenginių keitimas

10. Biokurą naudojančių šilumos gamybos įrenginių keitimas
(04.1.1-LVPA-K-112)

Remiama veikla 

 nusidėvėjusių biokurą naudojančių šilumos gamybos įrenginių keitimas naujais (iki 10 MW šiluminės galios) centralizuoto šilumos tiekimo sistemose.
Gali pasinaudoti šilumos tiekėjai ir nepriklausomi šilumos gamintojai

Kvietimo suma 

 iki 10 000 000  eurų (paskutinio kvietimo), įsisavinta 2,74 mln. eurų

Kvietimo skelbimas 

 pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėse čia ir čia

Kvietimas 10 priemonei pasibaigęs
11. Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra

11. Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra
(04.3.2-LVPA-K-102)

Remiamos veiklos 

 (a) naujų šilumos tiekimo tinklų klojimą naujose trasose, išplečiant ir apjungiant centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo sistemas, atliekant šilumos tiekimo tinklų sužiedinimą, kai prijungiami nauji šilumos vartotojai prie šilumos tiekimo tinklų;
 (b) šilumos tiekimo tinklų modernizavimas, didinant šilumos tiekimo patikimumą ir mažinant šilumos nuostolius. Ši veikla apima šiuos šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo ir (ar) remonto darbus: atskirų vamzdynų ruožų keitimą, nekeičiant vamzdyno trasos ašies arba ją keičiant, ir šilumos tiekimo tinklų įvadų į pastatus keitimą, nekeičiant jų trasos arba ją keičiant.
Gali pasinaudoti šilumos tiekėjai, vykdantys šilumos tiekimo veiklą

Kvietimo suma 

 (a) veiklai – 1 318 712,98 Eur, (b) veiklai – 20 000 000 Eur

Kvietimo skelbimas 

 pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėse: (a) veiklai čia, (b) veiklai čia

Kvietimas 11 priemonei pasibaigęs
12. Parama biodujų gamybai

12. Parama biodujų gamybai
(Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“
veiklą „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“)

Remiama veikla 

 parama teikiama biodujų gamybai iš gyvulininkystės ūkyje susidarančių atliekų, kai pagamintos biodujos, šilumos ir elektros energija naudojama tik savo valdos reikmėms.
 Gali pasinaudoti:
• fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir nustatyta tvarka savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą;
• juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir nustatyta tvarka savo vardu įregistravę valdą

Kvietimo skelbimas 

 pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėje

Kvietimas 12 priemonei pasibaigęs
13. Šilumos gamybos įrenginių modernizavimas

13. Šilumos gamybos įrenginių modernizavimas
(pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2019 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę (1.2.3. punktas))

Remiama veikla 

 esamos įrangos modernizavimas  pritaikant šilumos akumuliavimui, absorbcinių šilumos siurblių diegimas ir (ar) atsinaujinančių energijos išteklių (saulės energijos elementai) panaudojimas centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje siekiant didinti energinį efektyvumą, esamų įrenginių, naudojančių atsinaujinančius išteklius, apkrovimą ir atsinaujinančių energijos išteklių dalį.
Gali pasinaudoti šilumos tiekimo įmonės ir nepriklausomi šilumos gamintojai

Kvietimo suma 

 7 000 000 eurų

Kvietimo skelbimas 

 pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėje

Kvietimas 13 priemonei pasibaigęs
14. Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra

14. Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra
(04.4.1-LVPA-K-160)

Galimi pareiškėjai 

 elektros energijos skirstomųjų tinklų operatoriai, valstybės įmonės:
 asmuo, nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdantis skirstomuosius tinklus, esančius jo veiklos licencijoje nurodytoje teritorijoje, teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinantis skirstomųjų tinklų eksploatavimą, plėtrą ir techninę priežiūrą, atsakingas už tai, kad būtų užtikrintas ilgalaikis sistemos pajėgumas pagrįstiems elektros energijos skirstymo poreikiams tenkinti, ir turintis atitinkamą veiklos licenciją

Remiama veikla 

 1) transformatorių pastočių ir skirstyklų atnaujinimas, diegiant pažangiojo tinklo elementus;
 2) elektros skirstomųjų tinklų skirstomųjų punktų, transformatorinių ir elektros linijų atnaujinimas, diegiant pažangiojo tinklo elementus

Kvietimo suma 

 6 562 755 eurai

Paramos dydis 

 vienam projektui galės būti skiriama nuo 300 tūkst. eurų.
 Finansuojama bus iki 50 proc. projekto vertės, likusią dalį investuoti turės projekto vykdytojas

Kvietimo skelbimas 

 pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietime

Kvietimas 14 priemonei pasibaigęs

15. Saulės energijos technologijų, šilumos siurblių ir šilumos saugyklų panaudojimo centralizuotais tinklais tiekiamos šilumos energijai gaminti skatinimas, pakeičiant iškastinio kuro naudojimą

15. Saulės energijos technologijų, šilumos siurblių ir šilumos saugyklų panaudojimo centralizuotais tinklais tiekiamos šilumos energijai gaminti skatinimas, pakeičiant iškastinio kuro naudojimą

Pareiškėjai 

 • šilumos tiekimo įmonės;
 • nepriklausomi šilumos gamintojai.
 Einamaisiais metais pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką paskelbtiems kvietimams pagal tą pačią metinės sąmatos detalizuojančio plano priemonę

Remiama veikla 

 pagal tinkamas finansuoti išlaidų kategorijas

Kvietimo suma 

 2020 m. kvietimui bendra projektų finansavimui skiriama lėšų suma – 6 mln. eurų Klimato kaitos programos lėšų

Paramos dydis 

 • 30 proc. tinkamų finansuoti išlaidų (kai pagalba teikiama didelėms įmonėms);
 • 40 proc. tinkamų finansuoti išlaidų (kai pagalba teikiama mažoms ar vidutinėms įmonėms);
 • intensyvumas gali būti 10 proc. padidintas, kai investicijos vykdomos remiamose vietovėse.
 Maksimalų vienam pareiškėjui skiriamos subsidijos dydį riboja aplinkosauginio efektyvumo kriterijus: finansavimo dydis negali būti didesnis nei 0,15 eurų vienam projektu sumažinamam kilogramui CO2 ekvivalento.
 Maksimalus subsidijos dydis vienam pareiškėjui yra 1 450 000 eurų

Kvietimo skelbimas 

 nuo 2020-06-01 iki kol pakanka lėšų, skirtų finansavimo priemonei, bet ne trumpiau kaip 3 darbo dienas. Paraiškų atrankos būdas – tęstinis

Įgyvendinančioji institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietimelėšų naudojimo tvarkos aprašesąmatojesąmatą detalizuojančiame planepirkimų tvarkos apraše

Kvietimas 15 priemonei pasibaigęs
16. Taršių technologijų keitimo mažiau taršiomis skatinimas Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančiose įmonėse

16. Taršių technologijų keitimo mažiau taršiomis skatinimas Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančiose įmonėse

Pareiškėjai (subsidijų gavėjai) 

 juridiniai asmenys – didelės pramonės įmonės, vykdančios veiklą, kuri įrašyta į Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo I priedo veiklų sąrašą, turinčios galiojantį leidimą išmesti šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir atsidariusios sąskaitą Europos Sąjungos ŠESD (šilumos efektą sukeliančių dujų) registre

Remiamas sektorius 

 pramonės sektoriai, kurie pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“, priskirti C sekcijai „Apdirbamoji gamyba“ (išskyrus ekonominę veiklą C 19 „Kokso ir rafinuotų naftos produktų gamyba“)

Kvietimo suma 

 planuojama skirti 10 mln. eurų

Finansavimo dydis 

 vienam pareiškėjui yra 25 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.
 Maksimalų vienam pareiškėjui skiriamos subsidijos dydį riboja aplinkosauginio efektyvumo kriterijus: finansavimas negali būti didesnis kaip 0,15 euro vienam projektu sumažinamam kilogramui CO2 ekvivalento. Bendras išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimas per projekto vertinamąjį laikotarpį apskaičiuojamas pagal Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo vertinimo metodiką (Lėšų naudojimo tvarkos aprašo 2 priedas).
 Maksimalus subsidijos dydis vienam pareiškėjui yra 10 000 000 eurų 

Kvietimo skelbimas (schemos galiojimo trukmė) 

 pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 lėšų naudojimo tvarkos apraše, sąmatoje, sąmatą detalizuojančiame plane, valstybės pagalbos schemoje

Kvietimas 16 priemonei pasibaigęs

17. Investicinė parama biometano dujų gamybai ir (ar) biodujų valymo įrenginiams įrengti

17. Investicinė parama biometano dujų gamybai ir (ar) biodujų valymo įrenginiams įrengti

Subsidijų gavėjai (pareiškėjai) 

 subsidijos Klimato kaitos programos lėšomis galės būti teikiamos:
 • privatiems juridiniams asmenims – didelei, vidutinei ar mažai įmonei;
 • žemės ūkio veiklą vykdantiems subjektams

Remiama veikla 

 pagal tinkamas finansuoti išlaidas:
 (1) bioreaktorių įrengimas;
 (2) įrenginių, skirtų biomasės transportavimui, apdorojimui ir tiekimui į biorektorių, įsigijimas;
 (3) substrato apdorojimui ir degazuoto substrato tvarkymui skirtų įrenginių įsigijimas;
 (4) biodųjų valymo įrenginių įrengimas;
 (5) biodujų ir (ar) biometano saugojimo įrenginių įsigijimas;
 (6) kokybės matavimo ir užtikrinimo, apskaitos ir suslėgimo įrenginių įsigijimas;
 (7) biometano užpildymo įrangos prie biodujų jėgainės įrengimas;
 (8) (1)–(7) punktuose numatytų įrenginių montavimo darbai.

 Išlaidos, tiesiogiai nesusijusios su aukštesnio aplinkos apsaugos lygio užtikrinimu, nėra tinkamos finansuoti

Kvietimo suma 

 8 mln. eurų

Finansavimo dydis vienam pareiškėjui 

  • 45 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų kai remiama didelė įmonė;
  • 55 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų kai remiama vidutinė įmonė;
  • 65 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų kai remiama maža įmonė ar žemės ūkio veiklą vykdantis subjektas, nepriklausomai nuo jo dydžio.

Maksimalus subsidijos dydis vienam pareiškėjui yra 4 mln. eurų.

Kvietimo skelbimas (schemos galiojimo trukmė) 

 pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Daugiau informacijos 

 naujienosevalstybės pagalbos schemojelėšų naudojimo tvarkos aprašesąmatą detalizuojančiame plane, tinkamose projektų išlaidų kategorijose, direktyvoje, įstatyme

Kvietimas 17 priemonei pasibaigęs

18. ECO-Inovacijos LT+

18. ECO-Inovacijos LT+

Tinkami pareiškėjai 

 mažosios įmonės ir vidutinės įmonės, atitinkančios Aprašo 17.2 papunktyje nustatytus reikalavimus. 

Remiama veikla 

 technologinių ekoinovacijų diegimas ir skatinimas

Planuojama kvietimo finansavimo suma 

 22 mln. eurų

Finansavimo lėšų suma 

 didžiausia galima finansavimo suma – 1 500 000 eurų.
 Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis negali viršyti:
 • 45 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jeigu pareiškėjas yra labai maža įmonė ir maža įmonė. Pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 55 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų;
 • 35 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jeigu pareiškėjas yra vidutinė įmonė. Pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau negu 65 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
 Mažiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 50 000 eurų

Kvietimas 

pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

 VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra

Daugiau informacijos 

 kvietime

Kvietimas 18 priemonei pasibaigęs
19. Norvegijos finansinio mechanizmo programa

19. Norvegijos finansinio mechanizmo programa „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ Žalios pramonės inovacijų, įskaitant bioekonomiką, srityje

Galimi pareiškėjai 

privatūs juridiniai asmenys, MVĮ ir didelės įmonės, kai valstybės valdoma dalis sudaro ne daugiau kaip 25 proc., įsteigti vienoje iš Europos Sąjungos arba Europos Ekonominės erdvės Europos Laisvosios Prekybos Asociacijos šalių

Remiama veikla 

inovacijų projektai, kurie  prisidės prie CO2 emisijų mažinimo, energinio efektyvumo didinimo ir antrinio atliekų panaudojimo gamyboje:

  • naujų aplinkai palankių produktų ar technologijų kūrimas. Investicijos pagal Kvietimą būtų skirtos projektams, kurių metu vystomi pvz., nauji bio-grįsti produktai, biotechnologijos,  nauji produktai iš antrinio panaudojimo žaliavų, aplinkosauginės technologijos arba nauji informacinių technologijų produktai ar technologijos, skirti gamybos procesams modernizuoti, mažinant jų neigiamą poveikį aplinkai (pvz., skaitmeninimas, automatizavimas, robotizavimas);
  • naujų aplinkai palankių produktų ar technologijų komercinimas. Veikla turi būti įgyvendinta kartu su Gairių 13.1 punkte nurodyta veikla;
  • naujų produktų ar technologijų diegimas. Investicijos būtų teikiamos naujų produktų ar technologijų diegimui (pvz., modernizuojant esamas gamybos linijas, kuriuos įdiegiant mažėtų anglies dioksido išmetimai, energijos sąnaudos, būtų skatinama beatliekinė gamyba, antrinis atliekų panaudojimas)

Finansavimo forma 

negrąžinamoji subsidija

 

Norvegijos finansinio mechanizmo programos investicija vienam projektui sieks nuo 10 000 iki 2 000 000 Eur ir sudarys nuo 25 iki 80 % projekto vertės

Kvietimo suma 

Projektams įgyvendinti numatoma skirti 9 017 647 eur, iš kurių 7 665 000 eur Norvegijos finansinio mechanizmo lėšų ir 1 352 647 eur bendrojo finansavimo lėšų.

1 000 000 Eur  iš šiame punkte nurodytos sumos bus paskirstyta pagal Mažųjų projektų schemą

Kvietimo skelbimas 

pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (https://mita.lrv.lt/)

Daugiau informacijos 

gairėse

Kvietimas 19 priemonei pasibaigęs
20. Taršių technologijų keitimas

20. Taršių technologijų keitimo mažiau taršiomis skatinimas Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančiose įmonėse

Galimi pareiškėjai / Paramos gavėjai 

Juridiniai asmenys - didelės pramonės įmonės, vykdančios veiklą, kuri įrašyta į Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių priemonių I priedo veiklų sąrašą, turinčios galiojantį leidimą išmesti šiltnamio efektą sukeliančias dujas (ŠESD) ir atsidariusios sąskaitą Sąjungos ŠESD registre

Remiama veikla 

Investicijos į materialųjį turtą (įrenginius, technologijas), kurį įdiegus mažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai ir užtikrinamas tęstinis aplinkos apsaugos efektas, t. y. investicijos į švaresnės gamybos inovacijas (jų įdiegimą), kuriose taikomi racionalaus išteklių naudojimo ir taršos prevencijos metodai (pvz., proceso modernizavimas (optimizavimas) siekiant sumažinti neigiamą poveikį aplinkai ir (ar) tausoti gamtos išteklius, perteklinės šilumos panaudojimas (rekuperavimas, regeneravimas), srautų atskyrimas ir kita), investicijos į medžiagas, montavimo darbus, įrangos diegimo, įskaitant įrangos paleidimo ir derinimo darbus, išlaidos.

Gaminių ir (arba) paslaugų ar technologinių procesų pagerinimas, patobulinimas, leidžiantis sumažinti arba išvengti neigiamo poveikio aplinkai dėl oro taršos, nuotekų taršos ir atliekų susidarymo. Pagalba bus teikiama vadovaujantis Reglamento 651/2014 14 straipsnio nuostatomis.

Tinkamos finansuoti išlaidų kategorijos 

1.ŠESD mažinimo įrenginiams, atitinkantiems ES informaciniuose dokumentuose esančius geriausius prieinamus gamybos būdus, diegti į esamas įmonių technologines schemas (pvz., alternatyvaus kuro, antrinių žaliavų, pramoninių šalutinių produktų panaudojimo gamybos procese įrenginiai ir (arba) sistemos; atliekinės šilumos panaudojimo gamybos procese įrenginiai ir (arba) sistemos; dujų srauto valymo ir pakartotinio naudojimo įrenginiai ir (arba) sistemos; automatizavimo ir procesų valdymo įrenginiai ir (arba) sistemos; reaktoriai, krosnys, šilumokaičiai ir jų pajungimo schemos, katalitinės valymo sistemos; siurbliai; kompresoriai ir kt.);

2.technologinės įrangos ir įrenginių įsigijimui (įskaitant sumontavimo, vietos (aikštelės) paruošimo, įdiegimo, parengimo naudoti, išbandymo) ir susijusios išlaidos

Kvietimo suma 

10 mln. Eur Klimato kaitos programos lėšų

Finansavimo dydis vienam pareiškėjui 

Pagal Reglamento Nr. 651/2014 14 str. finansavimo dydis vienam pareiškėjui yra 25 % tinkamų finansuoti išlaidų.

Maksimalus subsidijos dydis vienam pareiškėjui yra 10 mln. eurų

Maksimalų vienam pareiškėjui skiriamos subsidijos dydį riboja aplinkosauginio efektyvumo kriterijus: finansavimo dydis negali būti didesnis nei 0,15 Eur vienam projektu sumažinamam kilogramui CO2 ekvivalento

Kvietimo skelbimas 

 pasibaigęs

Įgyvendinančioji institucija 

Aplinkos projektų valdymo agentūra (www.apva.lt)

Daugiau informacijos 

informacijoje, Ekonominės veiklos klasifikatoriuje, tinkamų projektų išlaidų kategorijose, Klimato kaitos programos lėšų naudojimo apraše, taršos leidimų taisyklėse, sąmatoje, sąmatą detalizuojančiame plane, ūkio subjektų pirkimų vykdymo tvarkos apraše, valstybės pagalbos schemoje

Kvietimas 20 priemonei pasibaigęs