VISOS NAUJIENOS

2021-10-20
Energetikos studentams – užduotis apie vėjo elektrinių parką Baltijos jūroje

Lietuvos energetikos agentūros atstovai Kaune aukštųjų mokyklų studentams pristatė vėjo elektrinių parko Baltijos jūroje projekto iššūkius. Agentūros pasiūlyta užduotis studentams – kaip panaudoti perteklinę elektros energiją vandenilio gamybai. Planuojama, kad pastačius vėjo jėgainių parką Baltijos jūroje, rinkoje atsiras daug perteklinės elektros energijos. Ji gali būti panaudota vandenilio gamybai elektrolizės būdu, kuris vėliau būtų naudojamas tinklo balansavimui, transportui ir pramonėje.

2021-09-22
Didžiausi energijos suvartojimai – transporto sektoriuje
Tarptautinę dieną be automobilio Lietuva mini kviesdama bent vieną dieną praleisti be asmeninio automobilio – eiti į darbą pėsčiomis ar naudotis viešuoju transportu. Pagrindinis siekis – sumažinti oro taršą miestuose ir priminti apie alternatyvius keliavimo būdus. Tačiau transporto sektorius Lietuvoje yra ne tik didžiausias teršėjas, bet ir didžiausias energijos vartotojas.
2021-09-14
GovTech iššūkių pristatyme – kuriamas sutaupytos energijos ir CO2 matavimo sprendimas

Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros suorganizuotame renginyje  „GovTech Demo Day“ startuoliams, įmonėms ir technologijų specialistams pristatė projektą  „Asmens sutaupytos energijos ir sukuriamo CO2 pėdsako matavimo sprendimas“. Lietuvos energetikos agentūra kviečia IT sprendimų kūrėjus ir inovatorius prisidėti prie sprendimo, skirto apskaičiuoti asmens sutaupomą energiją ir sukuriamą CO2 pėdsaką, sukūrimo. Sprendimo sukūrimas finansuojamas Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros skiriamomis lėšomis. 

2021-09-09
IT rinkos dalyviai kviečiami dalyvauti konsultacijose, skirtose taikomajai programai „Asmens sutaupytos energijos ir sukuriamo CO2 pėdsako matavimo sprendimas“ sukurti

Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra numato pirkti „Asmens sutaupytos energijos ir sukuriamo CO2 pėdsako matavimo sprendimo“ sukūrimo produktą. Tai bus IT sprendimas, kuris suteiks galimybę kiekvienam vartotojui įvertinti suvartotos energijos efektyvumą. Tuo tikslu Agentūra kviečia IT rinkos dalyvius, institucijas, kitus suinteresuotus ekspertus pateikti įžvalgas dėl šiam sprendimui keliamų reikalavimų. Atsižvelgdama į suteiktas konsultacijas, Agentūra CVP IS priemonėmis planuoja „Microsoft Teams“ platformoje organizuoti susitikimą su potencialiais tiekėjais.

2021-09-08
Parengta pažyma apie atliktą galutinės energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų priemonių įgyvendinimo 2020 metais dokumentų tikrinimą

Su energijos vartojimo efektyvumu susijusiam vartotojo elgesiui daugiausia įtakos turi vartotojo žinios ar jų trūkumas. Siekiama didinti vartotojų sąmoningumą taikant švietimo ir konsultavimo priemones. Svarbu, kad vartotojas atkreiptų dėmesį į švietimo ir konsultavimo priemones, nes tai formuoja vartojimo įpročius ir lemia vartotojo elgsenos pokyčius. Pasikeitus vartotojų įpročiams ir imantis energijos taupymo individualių veiksmų, pastebimas energijos vartojimo sumažėjimas, kas apsprendžia mažesnes išlaidas energijai bei globaliu mastu mažina aplinkos taršą.

2021-09-02
Atsinaujinančių energijos išteklių 2020 m. svarbiausi rodikliai

Spartėjant klimato kaitai Lietuvoje vis labiau įsibėgėja žaliosios energetikos plėtra. Žalioji energetika įgauna pagreitį dar ir dėl to, kad atsinaujinančių energijos išteklių srityje Lietuva turi tiek nacionalinių, tiek ir Europos Sąjungos keliamų įsipareigojimų.
   Siekiant įgyvendinti tuos įsipareigojimus, atsinaujinančių energijos išteklių plėtra šalyje yra vykdoma remiantis nacionaliniais dokumentais, kuriuose yra numatyti ilgalaikiai šalies tikslai energetikos srityje bei nustatyti siektini atsinaujinančių energijos išteklių dalies tikslai iki 2050 metų. Šių tikslų įgyvendinimą objektyviai parodo statistinis pasiektų atsinaujinančių energijos išteklių plėtros rezultatų įvertinimas.

2021-07-19
2020 m. II pusmečio energijos vartojimo auditų įrenginiuose ir technologiniams procesams ataskaitų atitikties patikra

Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra atliko visų energijos vartojimo auditorių ir didelių įmonių pateiktų 2020 m. II pusmečio energijos vartojimo auditų ataskaitų atitikties patikrą Energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo audito atlikimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose metodikos reikalavimams.
   Atliekant tokias patikras yra siekiama pagerinti atliekamų auditų rezultatyvumą ir kokybę, užtikrinti vertę audito užsakovams bei auditoriams sudaryti kokybe pagrįstas konkurencijos sąlygas.

2021-07-15
Lietuvos energetikos agentūrai vadovaus Virgilijus Poderys

Lietuvos energetikos agentūra turi naują vadovą. Juo tapo energetikos ekspertas Virgilijus Poderys.
   „Pagrindinis mano tikslas – sukurti stiprų bei lyderiaujantį energetikos kompetencijų centrą. Ypatingai daug dėmesio skirsime duomenų analizei ir modeliavimui, energetikos inovacijoms, atsinaujinančių energijos išteklių plėtrai ir energijos vartojimo efektyvumo didinimui, siekiant saugios ir tvarios šalies energetikos ateities“, – sako naujasis agentūros direktorius V. Poderys.

2021-06-30
Lietuvos pažanga siekiant energijos vartojimo efektyvumo tikslų 2019 metais

Siekiant sumažinant energetikos sektoriaus poveikį klimato kaitai, Lietuva, įgyvendindama Direktyvą dėl energijos vartojimo efektyvumo, buvo įsipareigojusi iki 2020 metų sutaupyti 11,67 TWh energijos. Tuo tikslu Lietuvoje įgyvendintos energijos taupymo priemonės transporto, pastatų, paslaugų, pramonės ir kituose šalies ūkio sektoriuose bei apie pasiektą pažangą parengta ir Europos Komisijai pateikta nacionalinė ataskaita.

2021-06-08
Įvyks renginys „Energijos vartojimo efektyvumo didinimas pramonės įmonėse: nauda, galimybės ir sėkmės istorijos“

VšĮ Lietuvos energetikos agentūra kviečia į 2021 m. birželio 29 d. vyksiantį nuotolinį renginį, skirtą energijos vartojimo audito įrenginiuose ir technologiniams procesams užsakovams. Šio renginio tikslas – rinkos situacijos aptarimas su audito užsakovų suinteresuotąja grupe, finansavimo galimybių ir gerųjų praktikų pristatymas. Norintiems dalyvauti šiame renginyje reikia iki 2021 m. birželio 25 d. užsiregistruoti.

2021-06-01
Įvyks nuotolinis renginys energijos vartojimo auditus pastatuose atliekantiems auditoriams

VšĮ Lietuvos energetikos agentūra numato 2021 m. birželio 22 d. surengti apie energijos vartojimo audito atlikimo pastatuose aktualijas renginį. Šio renginio tikslas – energijos vartojimo efektyvumo didinimo perspektyvų viešuosiuose pastatuose apžvalga, auditų kokybės tikrinimo rezultatų pristatymas, diskusija auditų atlikimo proceso tobulinimo tema.

2021-05-20
Kviečiame registruotis į energijos vartojimo pastatuose auditą atliekančių specialistų mokymo kursus

Vilniaus Gedimino technikos universitetas numato 2021 m. birželio 28–2021 m. liepos 2 dienomis surengti nuotolinius energijos vartojimo pastatuose auditą atliekančių specialistų mokymo kursus. Registracijos į šiuos mokymo kursus pabaiga – 2021 m. birželio 7 d.

2021-05-10
Lietuvos energetikos agentūra teikia ataskaitą apie energijos sutaupymo susitarimų įgyvendinimą 2020 metais

Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra parengė ir pateikė Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai apibendrintą ataskaitą apie susitarimų, kurie yra sudaromi tarp Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos ir elektros ir dujų perdavimo sistemų bei skirstomųjų tinklų operatorių, įgyvendinimą 2020 metais.

Ataskaitoje pateikiami preliminarūs duomenys apie sutaupytos energijos kiekį. Galutinis sutaupytos energijos kiekis bus apskaičiuotas atlikus minėtų operatorių pateiktų dokumentų tikrinimą.

2021-04-30
Galutinės energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo veikla 2020 metais

Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra kasmet rengia apibendrintą informaciją apie tai, kaip energijos tiekėjai įgyvendina susitarimus dėl galutinės energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo veiklų, kuriuos sudaro su Lietuvos Respublikos energetikos ministerija. Minėtoje informacijoje akcentuojamos švietimo ir konsultavimo priemonių (toliau – ŠKP) veiklos, galutinės energijos vartotojų skaičius ir šių vartotojų grupės bei ŠKP poveikio efektyvumas. Tuo tikslu tiekėjai už paskutiniais praėjusiais metais įgyvendintas ŠKP atsiskaito Energetikos ministerijai nustatytąja tvarka iki einamųjų metų vasario 15 d.

2021-03-22
„Energy Efficiency Watch 4“ kūrybinės dirbtuvės sukvietė aptarti energijos vartojimo efektyvumo įgyvendinimo kliūtis ir galimybes

2021-03-18 įvyko projekto „Energy Efficiency Watch 4“ kūrybinės dirbtuvės, prie kurių suorganizavimo Lietuvoje prisidėjo VšĮ Lietuvos energetikos agentūros Energijos vartojimo efektyvumo skyrius. Šiame tarptautiniame renginyje buvo siekiama išgirsti iš verslo atstovų apie jų sėkmingai įgyvendinamų energijos vartojimo efektyvumo priemonių praktiką, pastebimas kliūtis ir sužinoti apie paramos poreikį sklandesniam efektyvumo didinimo priemonių taikymui.

2021-03-19
Energijos vartojimo auditas didelėse įmonėse
Įmonės, kurios nėra smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai (t. y. didelės įmonės), privalo atlikti energijos vartojimo auditą.
2021-03-18
Prasidėjo specialiojo plano rengimo ir jo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo darbai jūrinio vėjo parkų vystymo projekte
Lietuvos energetikos agentūrai atlikus tarptautinio viešojo pirkimo procedūras ir nustačius jo laimėtoją, Lietuvos energetikos ministerija pasirašė sutartį su UAB „Ardynas“, kuri turi ilgametę patirtį ypatingos svarbos statinių projektavimo ir poveikio aplinkai vertinimo bei teritorijų planavimo dokumentų rengimo srityse.
2021-03-01
Energijos vartojimo efektyvumo priemonių diegimas įmonėse, susigrąžinusiose VIAP įmokas
LR Vyriausybės 2019 m. vasario 20 d. nutarimu Nr. 182 nustatyta viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos dalies susigrąžinimo tvarka. Vadovaujantis šia tvarka elektros energijai imlios įmonės gali pasinaudoti lengvata mokant už viešuosius interesus elektros energetikos sektoriuje atitinkančias paslaugas (VIAP).
2021-02-26
Šiais metais priemonę „Suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimas kitais energijos šaltiniais“ administruoja APVA.
VšĮ Lietuvos energetikos agentūra 2020 m. sėkmingai administravo „Suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimas kitais energijos šaltiniais“ priemonę. Šiais metais priemonę administruoja APVA.
2021-02-23
Investavimo į energijos vartojimo efektyvumo (EVE) didinimą rizikos remiantis PENS ir pastatų EVA metodikomis
Investavimas į energijos vartojimo efektyvumo priemones turi būti pagrįstas ekonomine logika ir kaštų/naudos santykio principu. Klaidingas gaunamos naudos įvertinimas atveda prie klaidingų sprendimų priėmimo. LEA identifikavo kritinius aspektus, kurie gali klaidinti investuotojus sprendžiančius dėl energijos vartojimo efektyvumo priemonių įgyvendinimo.
2021-02-17
Energetikos tyrimų ir stebėsenos skyrius ieško komandos pastiprinimo

Energetikos tyrimų ir stebėsenos skyrius kviečia dalyvauti atrankoje į dvi vyr. specialistų pozicijas: duomenų analitika ir energetikos politika.

2021-02-12
Kokiu būdu geriausia siekti 2030 metų energijos vartojimo efektyvumo tikslų ?
Iki 2030 metų Lietuva siekia suminiu būdu sutaupyti 27,28 TWh galutinės energijos. Kaip parodė ankstesnių įsipareigojimų įgyvendinimas 2017-2020 laikotarpiu, šio tikslo pasiekimas reikalaus finansinių išteklių ir žmogiškųjų pastangų.
2021-01-27
Ieškome ryšių su visuomene ir administravimo skyriaus vadovo (-ės)
Ryšių su visuomene ir administravimo skyriaus vadovo (-ės) pozicijai VšĮ Lietuvos energetikos agentūra ieško pastiprinimo!
2021-01-26
Sprendimai sklandžiam energijos sutaupymo susitarimų taupymo priemonių įgyvendinimui ir pagrindimui dokumentais
Lietuvos energetikos agentūra, atlikdama energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių dokumentų ir atliktų skaičiavimų patikrinimą, nustatė pagrindinius trūkumus energetikos įmonių teikiamiems energijos taupymo priemones pagrindžiantiems dokumentams.
2021-01-21
Atrinktas specialiojo plano ir jo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo rengėjas viename svarbiausių Lietuvos energetinių projektų Baltijos jūroje.
Būsimas tiekėjas, pasirašęs paslaugų tiekimo sutartį su Energetikos ministerija, per 18 mėnesių turės parengti inžinerinės infrastruktūros vystymo planą ir atlikti jo strateginį pasekmių aplinkai vertinimą.
2021-01-15
Palyginome viešųjų pastatų modernizavimo energijos sutaupymų apskaičiavimo būdus. EVA ir PENS metodikų rezultatai
Atlikus 130 energijos vartojimo auditų patikrinimus palyginome gautus rezultatus pagal dvi metodikas:
Energijos vartojimo auditas (EVA) bei Pastatų energinio naudingumo sertifikavims (PENS).
2021-01-08
Lietuvos energetikos agentūra įsitraukė į VIPA administruojamos viešųjų pastatų atnaujinimo priemonės įgyvendinimą
VšĮ Lietuvos energetikos agentūra (LEA) atliko 130 energijos vartojimo auditų patikrinimus, pateiktus finansavimo priemonei "Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas". LEA bendradarbiaujant su UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra (VIPA), atliko kokybės tikrinimo procedūras, siekiant padidinti skiriamo finansavimo patikimumą.
2021-01-07
Įvertintas energijos taupymo potencialas VIAP lėšas už 2020 metus susigrąžinančiose įmonėse
Lietuvos energetikos agentūros Energijos vartojimo efektyvumo skyrius išnagrinėjo atliktų auditų ataskaitas, kuriuos pateikė VIAP (viešuosius interesus atitinkančios paslaugos) lėšas už 2020 metų laikotarpį susigrąžinti pretenduojančios įmonės.
2021-01-05
Pradedame bendradarbiavimą su Lietuvos Žaliųjų Pastatų Taryba
VšĮ Lietuvos energetikos agentūra (LEA) pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos Žaliųjų Pastatų Taryba (LŽPT). Šios sutarties pagrindu numatomas organizacijų bendradarbiavimas strateginėmis kryptimis, pagal turimas kompetencijas ir esamus veiklos apribojimus:
2020-12-14
Šiemet projektą „SND balionų daugiabučiuose pakeitimas kitais energijos šaltiniais“ įgyvendinti spėjo 306 daugiabučiai.
2020 m. gruodžio 10 d. buvo paskutinė diena atlikti visiems darbams SND balionų projekte. Šiemet projektą įgyvendinti spėjo 306 daugiabučiai, Lietuvos energetikos agentūra parengė apibendrinančius šių metų duomenis.
2020-12-10
Paskelbtas tarptautinis pirkimas vėjo elektrinių PAV procedūrų atlikimui Lietuvos jūrinėje teritorijoje.

VšĮ Lietuvos energetikos agentūra paskelbė tarptautinį viešąjį pirkimą, atliekamą atviro konkurso būdu, su tikslu nustatyti kvalifikuotą tiekėją, kuris atliks Lietuvos jūrinėje teritorijoje numatomų plėtoti iki 700 MW vėjo elektrinių parko poveikio aplinkai vertinimą (PAV).

2020-11-27
Atliktas savivaldybių darnios energetikos plėtros pažangos vertinimas 2020 m.
Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra 2020 metais atliko antrąjį Lietuvos savivaldybių darnios energetikos plėtros vertinimą pagal jų pasiektą pažangą atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo skatinimo ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo srityse.
2020-11-24
Iki gruodžio 10 d. pratęsiamas terminas dujų balionų daugiabučiuose keitimo alternatyviais energijos šaltiniais darbams atlikti.
Visus darbus būtina atlikti iki gruodžio 10 d., pateikiant darbų užbaigimo aktus ir kitus privalomus dokumentus ESO. Daugiabučio namo atstovas reikiamą informaciją, įskaitant pasirinktą išlaidų apmokėjimo būdą, ir išlaidas pagrindžiančius dokumentus pateikia ESO ne vėliau kaip iki 2020 m. gruodžio 10 d.
2020-11-18
Paskelbtas viešasis pirkimas vėjo elektrinių parko plėtros Baltijos jūroje projekte.
Viešasis pirkimas atliekamas atviro konkurso būdu, siekiant atrinkti kompetentingą tiekėją, kuris parengtų teritorijos, numatytos vėjo elektrinių plėtrai ir eksploatacijai, specialųjį planą ir atliktų jo strateginį pasekmių aplinkai vertinimą.
2020-11-11
Apklausa, norintiems tapti energijos vartojimo auditoriais pastatuose
Lietuvos energetikos agentūra (LEA) siekia nustatyti auditorių pastatuose kursų poreikį. Kviečiame asmenis, kurie pageidautų tapti energijos vartojimo auditoriais pastatuose, užpildyti pateiktą apklausą.
2020-10-28
Registracija į energijos vartojimo įrenginiuose ir technologiniams procesams auditą atliekančių specialistų mokymo kursus!
Vilnius Tech kviečia registruotis į energijos vartojimo įrenginiuose ir technologiniams procesams auditą atliekančių specialistų mokymo kursus!
2020-10-26
Projekto ENSMOV pristatymas-diskusija „Energijos taupymas – siekiant geresnio priemonių įgyvendinimo“
2020 m. spalio 21 d. įvyko projekto ENSMOV pristatymas-diskusija  „Energijos taupymas – siekiant geresnio priemonių įgyvendinimo“. Susitikimo metu Lietuvos energetikos agentūros specialistai pristatė projektą ENSMOV suinteresuotosioms šalims.
2020-10-22
Projekto „Suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimas kitais energijos šaltiniais“ statistika
Nuo 2020 m. liepos 24 d. iki 2020  m. spalio 20 d. gyventojai buvo kviečiami teikti registracijos formas pagal priemonę „Suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimas kitais energijos šaltiniais“. Lietuvos energetikos agentūra administruoja vykdomą projektą ir pasibaigus galioti kvietimui teikti registracijos formas paruošė aktualią projekto statistiką. 
2020-10-21
SND balionų projekto mokėjimo prašymų teikimo ir apmokėjimo atmintinė

Kvietimas teikti registracijos formas pagal priemonę „Suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimas kitais energijos šaltiniais“ pasibaigė galioti vakar (spalio 20 dieną). Pasiruošiant kitam etapui Lietuvos energetikos agentūra pateikia mokėjimo prašymų teikimo ir apmokėjimo atmintinę. 

2020-10-08
Parengta pažyma apie atliktą galutinės energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų priemonių įgyvendinimo 2019 metais dokumentų tikrinimą
Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra (LEA) parengė pažymą apie atliktą galutinės energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų priemonių įgyvendinimo 2019 metais dokumentų tikrinimą. Atliktas tikrinimas yra sudėtinės galutinių energijos vartotojų elgsenos keitimo priemonės, skirtos didinti energijos vartojimo efektyvumą, proceso įgyvendinimo dalis. 
2020-10-06
Patikslinti Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos įgyvendinimo ataskaitos pagrindiniai rodikliai

Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra atliko Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos įgyvendinimo priemonių plano vykdymo ataskaitos už 2019 metus pagrindinių rodiklių patikslinimą ir paskelbė jo rezultatus. 

2020-09-28
Pakeitimai SND balionų kitais energijos šaltiniais projekte

Pakeitimai SND balionų kitais energijos šaltiniais projekte:
• Galimybė namo atstovams gauti iki 3% už administravimo darbus
• Pratęstas paraiškų teikimo terminas iki spalio 5 d.

2020-09-25
Lietuvos energetikos agentūra dalyvauja tarptautiniame „CommonAct“ projekte
Rugsėjo 22 d. įvyko pirmasis Švedijos instituto lėšomis finansuojamo „CommonAct“ projekto pradžios nuotolinis susitikimas. „CommonAct“, tai 2020 metų pirmame ketvirtyje inicijuotas ir finansavimą laimėjęs projektas skirtas bendrai energijos vartojimo efektyvumo komunikacijos strategijai formuoti Baltijos jūros regiono šalyse
2020-09-18
Paskirti Lietuvos energetikos agentūros (LEA) valdybos nariai

Paskirti Lietuvos energetikos agentūros (LEA) valdybos nariai. Energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pasirašė įsakymą, kuriuo paskirta ir darbą pradeda VšĮ Lietuvos energetikos agentūra (LEA) valdyba. Penki valdybos nariai pradeda darbus ketverių metų kadencijai - iki 2024 m. rugsėjo 16 d.. Valdybos nariai dirbs neatlygintinai – visuomeniniais pagrindais.

2020-09-15
Kviečiame pastatų auditorius atlikti rengiamų auditų savikontrolę

Lietuvos energetikos agentūra atlikdama auditų ataskaitų, teikiamų kartu su paraiškomis viešųjų pastatų modernizavimo finansavimui gauti, patikrinimus siekia nustatyti ir pagerinti auditų atitiktį metodikai.

Kviečiame pastatų auditorius atlikti rengiamų auditų savikontrolę pasinaudojant atitikties metodikai kriterijais.

2020-09-09
Sprendimą priėmė beveik 900 daugiabučių

Projekte "SND balionų daugiabučiuose keitimui kitais energijos šaltiniais" bendrijos ir namo administratoriai turėjo priimti sprendimą renkantis alternatyvų energijos šaltinį – elektrą arba gamtines dujas iki rugsėjo 7 d. Atsakymus pateikė beveik 900 daugiabučių namų gyventojų iš daugiau nei pusės savivaldybių.

2020-09-03
AEI svarbiausi rodikliai

Lietuva yra parengusi nacionalinį energetikos ir klimato srities veiksmų planą 2021 - 2030 metams, laikantis Energetikos sąjungos valdymo reglamente nurodytų reikalavimų. Lietuvos Energetikos Agentūra (LEA) prisideda prie Nacionalinio plano įgyvendinimo pristatydami aktualias statistikas susijas su atsinaujinančiais energetikos ištekliais (AEI).

2020-09-02
Keičiasi SND balionų daugiabučiuose pakeitimo reglamentavimas
Keitėsi suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimo kitais energijos šaltinais reglamentavimas. Aktuali informacija pateikta atsidarius.
2020-07-10
Viešųjų pastatų energijos vartojimo auditų kokybės gerinimas siekiant finansinės paramos jų modernizavimui
Siekiant padidinti viešųjų pastatų energijos vartojimo efektyvumą valstybinės institucijos ir joms pavaldžios įstaigos UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūrai pateikė paraiškas, atnaujinti valstybei nuosavybės teise priklausančius pastatus. Pareiškėjų aktyvumas stebėtinai džiugina, kadangi pateikta per 100 paraiškų pastatų modernizavimo finansavimui gauti.
2020-07-09
Susitikimas su Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto atstovais dėl vėjo jėgainių parko projekto Baltijos jūroje.
2020 m. liepos 8 d. VšĮ Lietuvos energetiko agentūros specialistai susitiko su Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto atstovais aptarti galimo bendradarbiavimo vystant vėjo jėgainių parko projektą Baltijos jūroje
2020-07-08
Keičiasi informacijos apie atliktus auditus pateikimo tvarka
Keičiasi informacijos apie atliktus auditus pateikimo VšĮ Lietuvos energetikos agentūrai nusistovėjusi tvarka, kai auditoriai  auditų ataskaitų kopijas pateikdavo elektroniniu paštu arba kompiuterinėje laikmenoje. Nuo šiol atliktų auditų ataskaitų kopijas prašome pateikti pasinaudojant internetinėmis formomis.
2020-06-26
Vėjo elektrinių parko vystymas jūrinėje teritorijoje

Siekdama vystyti vėjo elektrinių parką jūrinėje teritorijoje vienu etapu ir įgyvendindama Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo nuostatas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nustatė Lietuvos Respublikos teritorinės jūros dalį, kurioje tikslinga vykdyti vėjo elektrinių plėtrą ir eksploataciją bei šių elektrinių įrengtąsias galias.

2020-06-25
Kviečiame auditorius aktyviai dalyvauti apklausoje, skirtoje pagerinti atliekamų energijos vartojimo auditų pastatuose kokybę

Siekiant panaudoti auditus pastatuose atliekančių auditorių patirtį, VšĮ Lietuvos energetikos agentūra kreipiasi į auditorius, kviesdama pateikti pastabų, pasiūlymų ir įžvalgų, skirtų audito atlikimo procesui tobulinti. Gautos pastabos, pasiūlymai ir įžvalgos bus įvertintos rengiant Išsamiojo energijos, energijos išteklių ir šalto vandens vartojimo audito atlikimo viešojo naudojimo paskirties pastatuose metodikos atnaujinimo projektą.

2020-06-12
Galimybė nepasiturintiems energijos vartotojams gauti kompensacijas už būsto šildymą, karštą ir geriamąjį vandenį
Nuo šiol viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūros interneto svetainėje galite rasti informacijos apie kompensacijas nepasiturintiems energijos vartotojams už būsto šildymą, karštą ir geriamąjį vandenį, kurios gali būti suteikiamos Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo nustatyta tvarka.
2020-05-27
Lietuvos pažanga siekiant energijos vartojimo efektyvumo tikslų
Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra vykdo energijos vartojimo efektyvumo didinimo politikos priemonių įgyvendinimo stebėseną bei kasmet parengia pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaitą. Šiomis viešai skelbiamomis ataskaitomis yra informuojamos Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos institucijos bei visuomenė, kaip mūsų šaliai sekasi įgyvendinti energijos vartojimo efektyvumo didinimo politikos priemones, koks yra  kasmetinis Lietuvos progresas, siekiant sutaupyti 11,67 TWh galutinės energijos 2014–2020 metų laikotarpiu.
2020-05-18
Įvyko viešoji konsultacija su auditoriais dėl audito atlikimo metodikos pakeitimo

2020 m. gegužės 14 d. įvyko VšĮ Lietuvos energetikos agentūros surengta viešoji konsultacija su energijos vartojimo auditoriais, skirta energijos vartojimo audito atlikimo įrenginiuose ir technologiniuose procesuose kokybei pagerinti. Tuo tikslu iš anksto buvo surinkti atestuotų auditorių siūlymai energijos vartojimo audito atlikimo metodikai pakeisti. Dalyvauti konsultacijoje užsiregistravo 31, dalyvavo 27 auditoriai.

2020-05-18
Paskelbta VšĮ Lietuvos energetikos agentūros 2019 metų veiklos ataskaita
Ataskaita skirta pagrindiniams VšĮ Lietuvos energetikos agentūros veiklos rezultatams, svarbiausiems įvykiams, problemoms ir iššūkiams, su kuriais susidūrė VšĮ Lietuvos energetikos agentūra, spręsdama iškilusias problemas, ir kitai svarbiai su VšĮ Lietuvos energetikos agentūros veiklos rezultatais susijusiai informacijai pristatyti.
2020-05-06
Energijos sutaupymų susitarimų priemonės – galimybės taupyti energiją galutiniam vartotojui

Lietuva, prisidėdama prie Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo bendro tikslo iki 2020 metų padidinti energijos vartojimo efektyvumą 20 proc., įsipareigojo 2014–2020 metų laikotarpiu sutaupyti 11,67 TWh galutinės energijos. Tuo tikslu sudaromi energijos sutaupymo susitarimai yra skirti skatinti taupyti energiją visose Lietuvos Respublikos ūkio srityse, didinant energijos vartojimo efektyvumą, mažinant energijos vartojimo neigiamą poveikį aplinkai bei vartotojui pagal kasdienius jo energijos vartojimo duomenis sudaro galimybes planuotis vartojimą, rinktis ekonomiškai patrauklesnius energijos vartojimo planus.

2020-05-06
Pastatų energijos vartojimo auditų rengimo eiga, siekiant gauti VIPA paramą viešųjų pastatų modernizavimui

Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra deda pastangas inicijuoti statybos sektoriaus stimuliavimą gerinant sąlygas viešųjų pastatų modernizavimui. Iš anksto atliktas numatomo modernizuoti viešojo pastato energijos vartojimo auditas yra viena iš paramos gavimui teikiamos paraiškos dalių. VšĮ Lietuvos energetikos agentūra vykdydama atliktų auditų patikrą ir reguliariai rengdama metodinę medžiagą energijos vartojimo auditų kokybei gerinti taip pat prisideda stimuliuojant šalies ekonomiką. 

2020-04-30
Parengtas audito užsakovo pateikiamos informacijos sąrašas pastato auditui atlikti

Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra parengė informacijos sąrašą viešųjų pastatų valdytojams, planuojantiems pastatų modernizavimą. Kviečiame pasinaudoti minėtu informacijos sąrašu, skirtu energijos vartojimo audito užsakovams iš anksto įvertinti, kokia informacija auditui atlikti yra reikalinga. Atsakingai pasiruošus informacijos rinkinį iki kontakto su auditoriumi, gali būti ženkliai sumažinama energijos vartojimo audito atlikimo trukmė ir padidintas našumas.

2020-04-27
Organizuojama konsultacija su auditoriais dėl audito metodikos pakeitimo

Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra numato surengti viešąją konsultaciją dėl energijos vartojimo audito atlikimo įrenginiuose ir technologiniams procesams kokybės gerinimo. Šios konsultacijos tikslas – gauti atestuotų auditorių siūlymus Energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo audito atlikimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose metodikai tobulinti.

2020-04-17
Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo veiklos Lietuvoje 2019 metais
Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymu ir Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų sudarymo tvarkos aprašu bei vykdydama Viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūros 2020 metų veiklos plano dalį „Energijos efektyvumo priemonių įgyvendinimo stebėsena“, parengė ataskaitą apie energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų įgyvendinimą 2019 metais.
2020-03-16
Asmenų aptarnavimas karantino laikotarpiu

Paskelbus nuo 2020 m. kovo 16 d. visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje karantiną, jo metu viešojoje įstaigoje Lietuvos energetikos agentūroje asmenų aptarnavimas  vyksta tik nuotoliniu būdu.

2020-03-03
Atliktų energijos vartojimo auditų įrenginiuose ir technologiniams procesams ataskaitų atitikties patikra
VšĮ Lietuvos energetikos agentūra, siekdama įvertinti auditų, kuriais grindžiamas viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) kainos dalies susigrąžinimas, ataskaitų atitiktį Energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo audito atlikimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose metodikai, inicijavo neeilinį patikrinimą. Energijos vartojimo efektyvumo skyrius atliko 39 auditų ataskaitų, kurios buvo pateiktos, siekiant susigrąžinti VIAP kainos dalį, atitikties patikrą.
2020-03-03
Agentūros darbuotojai dalyvavo konferencijoje „ENERGETIKA 2020“

2020 m. vasario 20 d. įvyko Kauno technologijos universiteto ir partnerių (Lietuvos energetikos institutas, Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacija, Lietuvos elektros energetikos asociacija, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija) surengta konferencija „ENERGETIKA 2020“, kurioje aptartos Lietuvos energetikos sektoriaus plėtros tendencijos, laukiantys pokyčiai, iššūkiai bei galimybės, pristatyti pažangiausi šiuolaikinių technologijų taikymo energetikos sektoriuje pavyzdžiai.

2020-02-03
Agentūros darbuotojai dalyvavo „WindMission Lithuania 2020“ konferencijoje

2020 m. sausio 29–30 d. Vilniuje įvyko tarptautinis renginys „WindMission Lithuania 2020“. Lietuvos energetikos agentūros direktorius Darius Biekša dalyvavo vienoje aktualiausių šio renginio diskusijų – „Jūrinės energetikos plėtros perspektyvos Lietuvoje“, kurios metu konferencijos dalyviams papasakojo apie Agentūros vaidmenį vėjo jėgainių parkų jūroje diegimo procese bei apžvelgė artimiausius suplanuotus tikslus šioje srityje.

2020-01-28
Atliktas savivaldybių vykdomų darnios energetikos plėtros iniciatyvų vertinimas

Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra atliko pirmąjį savivaldybių vertinimą pagal jų 2019 metais vykdytas iniciatyvas atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo skatinimo ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo srityse.

2020-01-20
Auditorių atestavimo komisijos posėdyje pratęstas auditorių atestatų galiojimas
2020 m. sausio 15 d. VšĮ Lietuvos energetikos agentūroje įvyko auditorių atestavimo komisijos 20-asis posėdis. Pagrindiniai posėdyje svarstyti klausimai: (1) kvalifikacijos atestatų, suteikiančių teisę atlikti energijos vartojimo auditą pastatuose ir kvalifikacijos atestatų, suteikiančių teisę atlikti energijos vartojimo auditą įrenginiuose ir technologiniams procesams galiojimo pratęsimas; (2) atestato galiojimo panaikinimas auditoriams, daugiau kaip 3 metus neatliekantiems energijos vartojimo auditų.
2019-12-18
Energijos vartojimo audito atlikimo ir kokybės priežiūros procedūrų pokyčiai
VšĮ Lietuvos energetikos agentūrai organizuojant ir atliekant energijos vartojimo audito kokybės priežiūrą, energijos vartojimo audito ataskaitų patikrinimą, dažno patikrinimo atveju buvo nustatoma, kad jos neatitinka audito atlikimo metodikose nustatytų reikalavimų. Siekiant tobulinti energijos vartojimo audito atlikimo ir jų priežiūros procedūras, Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. gruodžio 10 d. įsakymais buvo patvirtinti trijų teisės aktų, reglamentuojančių energijos vartojimo audito atlikimo ir priežiūros procesus, pakeitimai.
2019-12-10
Auditorių atestavimo komisijos posėdyje panaikintas veikos nevykdžiusių auditorių atestatų galiojimas ir aptartos naujos auditų kokybės užtikrinimo procedūros
2019 m. lapkričio 20 d. VšĮ Lietuvos energetikos agentūroje įvyko auditorių atestavimo komisijos 19-asis posėdis. Pagrindiniai posėdyje svarstyti klausimai: (1) kvalifikacijos atestatų, suteikiančių teisę atlikti energijos vartojimo auditą pastatuose arba įrenginiuose ir technologiniams procesams galiojimo panaikinimas veiklos nevykdantiems auditoriams; (2) atliekamų energijos vartojimo auditų kokybės užtikrinimas.
2019-12-06
VIAP lėšų susigrąžinimas leis padidinti pramonės sektoriaus energijos vartojimo efektyvumą
VšĮ Lietuvos energetikos agentūros Energijos vartojimo efektyvumo skyrius išnagrinėjo atliktų auditų ataskaitas, kurias pateikė VIAP (viešuosius interesus atitinkančios paslaugos) lėšas už 2019 metų laikotarpį susigrąžinti pretenduojančios įmonės. Šiose auditų, atliktų vertinant energijos vartojimo efektyvumą įrenginiuose ir technologiniuose procesuose, ataskaitose pateikiama informacija apie įmonėse vartojamus energijos išteklius, apžvelgiami šių išteklių poreikiai bei energijos taupymo galimybės, įdiegiant auditų ataskaitose rekomenduojamas taupymo priemones.
2019-11-20
Parengta informacija apie finansinę paramą
Nuo šiol VšĮ Lietuvos energetikos agentūros interneto svetainėje galima rasti susistemintą informaciją apie finansinę paramą energijos vartotojams ir kitiems energijos rinkos dalyviams atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo skatinimo ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo srityse. Pateikiamas finansinių priemonių sąvadas, jų būklė, jas įgyvendinančios institucijos.
2019-10-15
Tarptautinė bendradarbiavimo jūrinio vėjo energetikos srityje misija
Šių metų spalio 7–10 dienomis Nyderlandų Karalystės Vyriausybės, jūrinių vėjo jėgainių organizacijų ir Jūrinės energetikos parodos ir konferencijos (angl. Offshore Energy Exhibition and Conference – OEEC 2019) rengėjų kvietimu VšĮ Lietuvos energetikos agentūros atstovai dalyvavo tarptautinėje bendradarbiavimo, jūrinio vėjo energetikos srityje, misijoje.
2019-10-08
Išvyka į Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę
2019 m. spalio 4 d. VšĮ Lietuvos energetikos agentūros darbuotojai aplankė Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę (AB "Ignitis gamyba"). Kruonio HAE – vienintelė hidroakumuliacinė elektrinė Baltijos šalyse, veikianti Lietuvos energetinėje sistemoje. Išvykos metu buvo susipažinta su technine informacija apie Kruonio HAE veikimą, jos istorija ir plėtros galimybėmis.
2019-09-25
Parengtas efektyvus pasiūlymas sklandžiam švietimo ir konsultavimo susitarimų įgyvendinimui
Skatindama didesnį energijos tiekimo įmonių švietimo ir konsultavimo veiklų rezultatyvumą, VšĮ Lietuvos energetikos agentūra pateikia / siūlo minimalius veiksmus / priemones kiekvienai energijos tiekimo įmonei, siekiančiai tinkamo susitarimų su Lietuvos Respublikos energetikos ministerija įgyvendinimo
2019-08-28
Atlikta AB "Energijos skirstymo operatorius" patikra
Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra, vykdydama Valstybės įmonės Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo fondo administratoriaus funkcijas, atliko AB "Energijos skirstymo operatorius" paskesniąją patikrą vietoje, kurios metu buvo tikrinamas minėto fondo lėšomis finansuojamos priemonės įgyvendinimas...
2019-08-14
Parengta pažyma apie atliktą galutinės energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų priemonių įgyvendinimo 2018 metais dokumentų tikrinimą
Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra parengė pažymą apie jos atliktą galutinės energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų priemonių įgyvendinimo 2018 metais dokumentų tikrinimą. Pažymoje pateikiama apibendrinta informacija apie minėtų susitarimų, sudarytų tarp Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos ir energijos tiekimo įmonių energijos vartojimo efektyvumo didinimo klausimais, įgyvendinimo 2018 metais dokumentų tikrinimo rezultatus...
2019-07-29
Pasirašyta trišalė sutartis su VĮ Ignalinos atomine elektrine dėl Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo fondo lėšų skyrimo 2019 m.
2019 m. liepos 19 d. buvo pasirašyta trišalė sutartis tarp viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūros, Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos ir valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės dėl Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo tarpinstitucinio veiklos plano kai kurių priemonių įgyvendinimo...
2019-07-11
Siūlome darbą
Ieškome darbuotojų Energijos vartojimo efektyvumo skyriaus vadovo (-ės), Energijos vartojimo efektyvumo skyriaus vyriausiojo (-osios) specialisto (-ės), Energetikos tyrimų ir stebėsenos skyriaus vyriausiojo (-osios) specialisto (-ės) pareigoms.
2019-07-05
Seime surengtas seminaras-diskusija apie tiesiogines ES finansuojamas mokslinio tyrimo programas energetikos, aplinkosaugos bei susijusiose tematikose
2019 m. liepos 5 d., 10 val. Seimo Energetikos ir darnios plėtros komisija kartu su Lietuvos energetikos institutu Seime surengė teminį seminarą-diskusiją apie tiesiogines ES finansuojamas mokslinio tyrimo programas energetikos, aplinkosaugos bei susijusiose tematikose „ES finansuojamos mokslinių tyrimų programos energetikos bei aplinkosaugos srityse – jų svarba Lietuvai ir kaip suaktyvinti Lietuvos dalyvavimą šiose programose“
2019-06-04
Pasirašyta trišalė sutartis su AB "Energijos skirstymo operatorius" dėl Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo fondo lėšų skyrimo
2019 m. birželio 4 d. pasirašyta trišalė sutartis tarp VšĮ Lietuvos energetikos agentūros, Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos ir AB "Energijos skirstymo operatorius" dėl Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo fondo lėšų skyrimo
2019-04-29
Pasirašyta trišalė sutartis su UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ dėl Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo fondo lėšų skyrimo
2019 m. birželio 4 d. pasirašyta trišalė sutartis tarp VšĮ Lietuvos energetikos agentūros, Energetikos ministerijos ir UAB "Lietuvos energijos tiekimas" dėl Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo fondo lėšų skyrimo
2019-04-19
Parengta Ataskaita apie energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų įgyvendinimą
Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra parengė ir pateikė Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai Ataskaitą apie energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų įgyvendinimą 2018 metais
2019-03-22
Parengtas Ataskaitos apie energijos sutaupymo susitarimų įgyvendinimą 2018 metais projektas
Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra parengė ir pateikė Energetikos ministerijai Ataskaitos apie energijos sutaupymo susitarimų įgyvendinimą 2018 metais projektą.
2019-03-19
Parengtas 2017–2018 metų pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaitos projektas
Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra parengė ir Energetikos ministerijai pateikė 2017–2018 metų pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaitos projektą.
2019-03-14
IAE eksploatavimo fondo taryba pritarė ESO ir LET paraiškoms dėl lėšų skyrimo 2019 m.
Vadovaujantis valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo 2019 m. sąmata bei vidinėmis tvarkomis, VšĮ Lietuvos energetikos agentūra (Fondo administratorius) surengė IAE eksploatavimo nutraukimo fondo tarybos posėdį apklausos būdu, kurio metu buvo svarstomos priemonių vykdytojų paraiškos Fondo lėšoms gauti 2019 m.